Foto © marfis75 (CC BY-SA 2.0)

Vad betyder innehåll, kanaler, medier, kuratera , …?

Vi som jobbar med digital marknadskommunikation slänger oss med ord som vi förstår men ändå inte riktigt kan förklara. Exakt vad är innehåll, kommunikation, kanaler och medier? Och vad innebär egentligen att medier är "ägda", "betalda" eller "förtjänade"? Och vad är skillnaden på att publicera, kuratera och promota?

Thomas Barregren
21 oktober 2013

Vi som job­bar med digi­tal mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion släng­er oss med ord som vi för­står men ändå inte rik­tigt kan för­kla­ra. Exakt vad är inne­håll, kom­mu­ni­ka­tion, kana­ler och medi­er? Och vad inne­bär egent­li­gen att medi­er är ”ägda”, ”betal­da” eller ”för­tjä­na­de”? Och vad är skill­na­den på att pub­li­ce­ra, kura­te­ra och pro­mo­ta?

Varning!

Känsliga per­so­ner var­nas för knas­ter­torrt inne­håll.

Det är svårt – myc­ket svårt – att för­kla­ra abstrak­ta begrepp som inne­håll, kom­mu­ni­ka­tion, kana­ler och medi­er på ett lät­till­gäng­ligt sätt. Jag gör mitt bäs­ta i den­na arti­kel. Men det blir ound­vik­li­gen en smu­la torrt. Om du upp­le­ver att en eller annan för­kla­ring är väl torr, så är det för­stås helt okej att gå vida­re i tex­ten.

Innehåll

Kunskap, erfa­ren­het och käns­lor finns inom dig. Det är ing­et som går att ta på. Så för att lag­ra dem utan­för dig själv, eller för att över­fö­ra dem till någon annan, mås­te du ge dem en kon­kret form. Det kan vara i form av exem­pel text, illust­ra­tion, foto­gra­fi, video, noter, ljud­fil, kore­o­gra­fisk nota­tion och så vida­re.

Med till­räck­lig kon­text, till exem­pel vil­ket språk en text är skri­ven på eller vad en illust­ra­tion är tänkt att före­stäl­la, kan du eller någon annan åter­ska­pa något som lik­nar den kun­skap, de erfa­ren­het och de käns­lor du ursprung­li­gen hade.

Det räc­ker allt­så inte med den kon­kre­ta for­men av kun­skap, erfa­ren­het och käns­lor. Det behövs ock­så kon­text för att åter­ska­pa. Konkret form av kun­skap, erfa­ren­het eller käns­la, med till­räck­lig kon­text för att kun­na åter­ska­pas, kal­las för inne­håll.

Kommunikation

Kommunikation är över­fö­ring av inne­håll från en per­son, som kal­las sän­da­re, till en annan per­son, som kal­las mot­ta­ga­re. Om fle­ra per­so­ner är mot­ta­ga­re kal­las de gemen­samt för publik.

Kommunikation består av två delar: Sändning, som inne­bär att sän­da­re ska­par inne­håll som hon gör till­gäng­lig för mot­ta­ga­re. Och mot­tag­ning, som inne­bär att mot­ta­ga­re tar emot och till­go­do­gör sig inne­hål­let.

Sändning och mot­tag­ning kan ske sam­ti­digt. Som när en sän­da­re pra­tar och en mot­ta­ga­re lyss­nar. Men sänd­ning och mot­tag­ning kan ock­så vara skilt åt i tiden. Som när en sän­da­ren skri­ver ett brev, som mot­ta­ga­ren läser sena­re.

Kanal

Vid kom­mu­ni­ka­tion mås­te inne­hål­lets kon­kre­ta form trans­por­te­ras från sän­da­ren till mot­ta­ga­ren. Det medel som möj­lig­gör den­na trans­port kal­las för kanal.

När du sam­tal med någon är ljud­vå­gor den kon­kre­ta for­men och luf­ten dess kanal. När du skic­kar ett brev är bok­stä­ver­na på brev­papp­ret den kon­kre­ta for­men och brev­papp­ret och post­trans­por­ten dess kanal. När du blog­gar är teck­nen på skär­men den kon­kre­ta for­men och data­ba­sen som lag­rar dem och inter­net som skic­kar dem dess kanal.

Medium

Men kana­len är inte allt vid kom­mu­ni­ka­tion. Kanalen ingår i ett stör­re system med verk­tyg som hjäl­per dig att ska­pa och över­fö­ra den kon­kre­ta for­men, och som ger myc­ket av kon­tex­ten nöd­vän­dig för att något så när kor­rekt åter­ska­pa de kun­ska­per, erfa­ren­he­ter och käns­lor du vill för­med­la. Detta stör­re system kal­las medium. Medier är plu­ral­for­men av medium.

Exempel på medi­er är nyhets­brev som du skic­kar ut med van­lig post eller epost, din blogg, ditt före­tags kund­tid­ning i tryckt eller digi­tal form, din sida på Facebook och så vida­re.

Kanaler och medier en gång till

Inom mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion har bety­del­sen av ordet kanal gli­dit mot att bli syno­nymt med ordet medium. Men jag skul­le vil­ja slå ett slag för att ändå hål­la begrep­pen något sepa­re­ra­de.

En kanal är, som sagt, ett medel som möj­lig­gör trans­port av inne­håll. Och ett medium är en kanal plus ”lull lul­let” runt omkring. Du blev inte klo­ka­re av det, kan jag tän­ka. Låt mig för­sö­ka med ett väl­känt exem­pel: Facebook.

Facebook som tjänst är ett medel som möj­lig­gör trans­port av inne­håll. Alltså är Facebook en kanal. Men Facebook ger dig ock­så en sida där du kan läg­ga ut inne­håll. Denna sida är myc­ket mer än bara en tom kanal. Den berät­tar vem du är, vad du har gjort tidi­ga­re, vil­ka dina vän­ner är och så vida­re. Den ger en kon­text. Facebook sidan är allt­så ett medium. Facebook är allt­så både kanal och medium, bero­en­de på syn­vin­keln.

Blev det lät­ta­re att för­stå skill­na­den mel­lan kanal och medium?

Ägda, betalda och förtjänade medier

I kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen pra­tar vi ofta om ägda, betal­da och för­tjä­na­de medi­er. Vad bety­der det?

Att du äger ett medium inne­bär att du kon­trol­le­rar när och vad som pub­li­ce­ras i mediu­met, och att det tyd­ligt fram­går för publi­ken att det är du som är avsän­da­ren. Att du ”äger” ett medium inne­bär allt­så inte att du äger det som en bil. Därför kan ditt före­tags sida på Google+ eller Facebook, eller ditt före­tags kanal på YouTube, eller ditt före­tags blogg på Tumblr sägas vara ”ägd” av före­ta­get, fast själ­vas­te tjäns­ten ägs av någon annan.

Att du har betalt för ett medium inne­bär att du har betalt för plats i medi­et som ägs av någon annan. Den van­li­gas­te for­men av betalt medium är en annons på web­ben, i tv, radio, tid­ning eller soci­a­la medi­er.

Att du har för­tjä­nat ett medium inne­bär att någon fri­vil­ligt och utan mot­pre­sta­tion från dig upp­lå­ter sitt medium för att spri­da ditt inne­håll. Oftast sker det genom att de delar med sig av ditt inne­håll eller län­kar till det i sitt eget medium, som typiskt är en blogg eller ett av de soci­a­la medi­er­na.

Vid con­tent mar­ke­ting använ­der vi oss ute­slu­tan­de av medi­er vi äger eller har för­tjä­nat. Redaktionellt inne­håll i köp­ta medi­er, så kal­lad tex­tre­klam, adver­to­ri­als eller nati­ve adver­ti­sing, är inte con­tent mar­ke­ting, och utgör en grå­zon som du skall beträ­da med för­sik­tig­het.

Publicera, kuratera och promota

Medier kan i huvud­sak använ­das till tre saker: pub­li­ce­ra inne­håll, kura­te­ra inne­håll och pro­mo­ta inne­håll. Men vad sjutt­si­ken bety­der orden?

Om du använ­der ett medium för att kom­mu­ni­ce­ra inne­håll som du själv har pro­du­ce­rat, så säger vi att du pub­li­ce­rar inne­håll. Några van­li­ga medi­er för det­ta ända­mål är webb­si­da, blogg, sida på Facebok eller Google+ och egen YouTube-kanal.

Om du använ­der ett medium för att tip­sa, refe­re­ra, kom­men­te­ra eller på annat sätt till­fö­ra mer­vär­de till ett inne­håll som någon annan har pub­li­ce­rat, så säger vi att du kura­te­rar inne­håll (cura­te con­tent på eng­els­ka).1 Typiskt används blogg, LindkedIn, Google+, Twitter, Facebook eller Pintarest för det­ta.

Om du använ­der ett medium för att kura­te­ra inne­håll som du själv har pub­li­ce­rat, så säger vi att du pro­mo­tar inne­håll. Ofta används LindkedIn, Google+, Twitter eller Facebook för det­ta.


  1. Verbet ”kura­te­ra” kom­mer från sub­stan­ti­vet kura­tor, som i kul­turs­fä­ren beteck­nar en per­son som väl­jer ut och sam­man­stäl­ler verk till en utställ­ning. Se ock­så Språkrådets rekom­men­da­tion

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
eleifend vel, Lorem dictum tristique ante.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest