Foto © marfis75 (CC BY-SA 2.0)

Vad betyder innehåll, kanaler, medier, kuratera , …?

Vi som jobbar med digital marknadskommunikation slänger oss med ord som vi förstår men ändå inte riktigt kan förklara. Exakt vad är innehåll, kommunikation, kanaler och medier? Och vad innebär egentligen att medier är "ägda", "betalda" eller "förtjänade"? Och vad är skillnaden på att publicera, kuratera och promota?

Thomas Barregren
21 oktober 2013

Vi som job­bar med digi­tal mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion släng­er oss med ord som vi för­står men ändå inte rik­tigt kan för­kla­ra. Exakt vad är inne­håll, kom­mu­ni­ka­tion, kana­ler och medi­er? Och vad inne­bär egent­li­gen att medi­er är ”ägda”, ”betal­da” eller ”för­tjä­na­de”? Och vad är skill­na­den på att pub­li­ce­ra, kura­te­ra och promota?

Varning!

Känsliga per­so­ner var­nas för knas­ter­torrt innehåll.

Det är svårt – myc­ket svårt – att för­kla­ra abstrak­ta begrepp som inne­håll, kom­mu­ni­ka­tion, kana­ler och medi­er på ett lät­till­gäng­ligt sätt. Jag gör mitt bäs­ta i den­na arti­kel. Men det blir ound­vik­li­gen en smu­la torrt. Om du upp­le­ver att en eller annan för­kla­ring är väl torr, så är det för­stås helt okej att gå vida­re i texten.

Innehåll

Kunskap, erfa­ren­het och käns­lor finns inom dig. Det är ing­et som går att ta på. Så för att lag­ra dem utan­för dig själv, eller för att över­fö­ra dem till någon annan, mås­te du ge dem en kon­kret form. Det kan vara i form av exem­pel text, illust­ra­tion, foto­gra­fi, video, noter, ljud­fil, kore­o­gra­fisk nota­tion och så vidare.

Med till­räck­lig kon­text, till exem­pel vil­ket språk en text är skri­ven på eller vad en illust­ra­tion är tänkt att före­stäl­la, kan du eller någon annan åter­ska­pa något som lik­nar den kun­skap, de erfa­ren­het och de käns­lor du ursprung­li­gen hade.

Det räc­ker allt­så inte med den kon­kre­ta for­men av kun­skap, erfa­ren­het och käns­lor. Det behövs ock­så kon­text för att åter­ska­pa. Konkret form av kun­skap, erfa­ren­het eller käns­la, med till­räck­lig kon­text för att kun­na åter­ska­pas, kal­las för inne­håll.

Kommunikation

Kommunikation är över­fö­ring av inne­håll från en per­son, som kal­las sän­da­re, till en annan per­son, som kal­las mot­ta­ga­re. Om fle­ra per­so­ner är mot­ta­ga­re kal­las de gemen­samt för publik.

Kommunikation består av två delar: Sändning, som inne­bär att sän­da­re ska­par inne­håll som hon gör till­gäng­lig för mot­ta­ga­re. Och mot­tag­ning, som inne­bär att mot­ta­ga­re tar emot och till­go­do­gör sig innehållet.

Sändning och mot­tag­ning kan ske sam­ti­digt. Som när en sän­da­re pra­tar och en mot­ta­ga­re lyss­nar. Men sänd­ning och mot­tag­ning kan ock­så vara skilt åt i tiden. Som när en sän­da­ren skri­ver ett brev, som mot­ta­ga­ren läser senare.

Kanal

Vid kom­mu­ni­ka­tion mås­te inne­hål­lets kon­kre­ta form trans­por­te­ras från sän­da­ren till mot­ta­ga­ren. Det medel som möj­lig­gör den­na trans­port kal­las för kanal.

När du sam­tal med någon är ljud­vå­gor den kon­kre­ta for­men och luf­ten dess kanal. När du skic­kar ett brev är bok­stä­ver­na på brev­papp­ret den kon­kre­ta for­men och brev­papp­ret och post­trans­por­ten dess kanal. När du blog­gar är teck­nen på skär­men den kon­kre­ta for­men och data­ba­sen som lag­rar dem och inter­net som skic­kar dem dess kanal.

Medium

Men kana­len är inte allt vid kom­mu­ni­ka­tion. Kanalen ingår i ett stör­re system med verk­tyg som hjäl­per dig att ska­pa och över­fö­ra den kon­kre­ta for­men, och som ger myc­ket av kon­tex­ten nöd­vän­dig för att något så när kor­rekt åter­ska­pa de kun­ska­per, erfa­ren­he­ter och käns­lor du vill för­med­la. Detta stör­re system kal­las medium. Medier är plu­ral­for­men av medium.

Exempel på medi­er är nyhets­brev som du skic­kar ut med van­lig post eller epost, din blogg, ditt före­tags kund­tid­ning i tryckt eller digi­tal form, din sida på Facebook och så vidare.

Kanaler och medier en gång till

Inom mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion har bety­del­sen av ordet kanal gli­dit mot att bli syno­nymt med ordet medium. Men jag skul­le vil­ja slå ett slag för att ändå hål­la begrep­pen något separerade.

En kanal är, som sagt, ett medel som möj­lig­gör trans­port av inne­håll. Och ett medium är en kanal plus ”lull lul­let” runt omkring. Du blev inte klo­ka­re av det, kan jag tän­ka. Låt mig för­sö­ka med ett väl­känt exem­pel: Facebook.

Facebook som tjänst är ett medel som möj­lig­gör trans­port av inne­håll. Alltså är Facebook en kanal. Men Facebook ger dig ock­så en sida där du kan läg­ga ut inne­håll. Denna sida är myc­ket mer än bara en tom kanal. Den berät­tar vem du är, vad du har gjort tidi­ga­re, vil­ka dina vän­ner är och så vida­re. Den ger en kon­text. Facebook sidan är allt­så ett medium. Facebook är allt­så både kanal och medium, bero­en­de på synvinkeln.

Blev det lät­ta­re att för­stå skill­na­den mel­lan kanal och medium?

Ägda, betalda och förtjänade medier

I kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen pra­tar vi ofta om ägda, betal­da och för­tjä­na­de medi­er. Vad bety­der det?

Att du äger ett medium inne­bär att du kon­trol­le­rar när och vad som pub­li­ce­ras i mediu­met, och att det tyd­ligt fram­går för publi­ken att det är du som är avsän­da­ren. Att du ”äger” ett medium inne­bär allt­så inte att du äger det som en bil. Därför kan ditt före­tags sida på Google+ eller Facebook, eller ditt före­tags kanal på YouTube, eller ditt före­tags blogg på Tumblr sägas vara ”ägd” av före­ta­get, fast själ­vas­te tjäns­ten ägs av någon annan.

Att du har betalt för ett medium inne­bär att du har betalt för plats i medi­et som ägs av någon annan. Den van­li­gas­te for­men av betalt medium är en annons på web­ben, i tv, radio, tid­ning eller soci­a­la medier.

Att du har för­tjä­nat ett medium inne­bär att någon fri­vil­ligt och utan mot­pre­sta­tion från dig upp­lå­ter sitt medium för att spri­da ditt inne­håll. Oftast sker det genom att de delar med sig av ditt inne­håll eller län­kar till det i sitt eget medium, som typiskt är en blogg eller ett av de soci­a­la medierna.

Vid con­tent mar­ke­ting använ­der vi oss ute­slu­tan­de av medi­er vi äger eller har för­tjä­nat. Redaktionellt inne­håll i köp­ta medi­er, så kal­lad tex­tre­klam, adver­to­ri­als eller nati­ve adver­ti­sing, är inte con­tent mar­ke­ting, och utgör en grå­zon som du skall beträ­da med försiktighet.

Publicera, kuratera och promota

Medier kan i huvud­sak använ­das till tre saker: pub­li­ce­ra inne­håll, kura­te­ra inne­håll och pro­mo­ta inne­håll. Men vad sjutt­si­ken bety­der orden?

Om du använ­der ett medium för att kom­mu­ni­ce­ra inne­håll som du själv har pro­du­ce­rat, så säger vi att du pub­li­ce­rar inne­håll. Några van­li­ga medi­er för det­ta ända­mål är webb­si­da, blogg, sida på Facebok eller Google+ och egen YouTube-kanal.

Om du använ­der ett medium för att tip­sa, refe­re­ra, kom­men­te­ra eller på annat sätt till­fö­ra mer­vär­de till ett inne­håll som någon annan har pub­li­ce­rat, så säger vi att du kura­te­rar inne­håll (cura­te con­tent på eng­els­ka).1 Typiskt används blogg, LindkedIn, Google+, Twitter, Facebook eller Pintarest för detta.

Om du använ­der ett medium för att kura­te­ra inne­håll som du själv har pub­li­ce­rat, så säger vi att du pro­mo­tar inne­håll. Ofta används LindkedIn, Google+, Twitter eller Facebook för detta.


  1. Verbet ”kura­te­ra” kom­mer från sub­stan­ti­vet kura­tor, som i kul­turs­fä­ren beteck­nar en per­son som väl­jer ut och sam­man­stäl­ler verk till en utställ­ning. Se ock­så Språkrådets rekom­men­da­tion

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »