Värdeskapande reklam och kommunikationskapital – intervju med Sara Rosengren från Handelshögskolan i Stockholm

Vad är egentligen reklam? Förlorar marknadschefen inflytande? Vad är skillnaden mellan värdestödjande reklam och värdeskapande reklam? Och vad är kommunikationskapital egentligen? Detta är bara några av alla spännande frågor som Sara Rosengren, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, pratar med Thomas och Pia i avsnitt 48 av Kntnt radio. Lyssna nu!

Pia Tegborg
3 december 2015

Thomas och jag är till­ba­ka hos vår favo­rit­fors­ka­re, docent Sara Rosengren som är chef vid Handelshögskolan i Stockholm. I dagens avsnitt av Kntnt radio pra­tar vi om allt från det pre­stige­fyll­da upp­dra­get att for­mu­le­ra en ny defi­ni­tion av reklam till mark­nads­che­fens för­lo­ra­de makt och myc­ket där­e­mel­lan. Inte minst pra­tar vi om vär­destöd­jan­de och vär­deska­pan­de reklam och kommunikationskapital.

Vi spe­la­de in sam­ta­let på Saras rum på Handelshögskolan i Stockholm. Innanför sko­lans väg­gar finns hen­nes kol­le­gor och stu­den­ter som spring­er runt i kor­ri­do­rer­na och ring­er på tele­fo­nen. Utanför stim­mar fram­ti­dens stu­den­ter och fors­ka­re (i form av för­sko­le­barn). Och i väg­gen har någon satt en slag­borr­ma­skin. Inte de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar för en podd­in­spel­ning. Men med svart magi har Thomas ändå fått till ett näs­tan per­fekt ljud. Men det höll på att inte bli något alls. Lyssna så för­står du varför.

[kntnt_​radio 48]

Innehållet

Programmet är 51 minu­ter långt, och vi pra­tar om

 • omni­ka­na­ler i detalj­han­deln där för­sälj­nings- och kom­mu­ni­ka­tions­ka­na­ler inte läng­re kan särskiljas
 • fors­ka­rens tred­je upp­gift – att nå ut med forsk­nings­re­sul­tat till allmänheten
 • hur forsk­nings­re­sul­ta­ten för B2C ofta kan appli­ce­ras på B2B då det all­tid är en män­ni­ska som köper
 • att köp­pro­ces­sen för B2B är mer kom­plex och för­e­nad med hög­re risk än den­sam­ma för B2C
 • hur grän­sen mel­lan kom­mu­ni­ka­tion och mark­nads­fö­ring allt­mer sud­das ut
 • defi­ni­tio­nen av och pro­ble­ma­ti­ken kring begrep­pet reklam
 • oli­ka syn­sätt på marknadsföring
 • den glo­ba­la utveck­ling­en där mark­nads­che­fen tap­par makten
 • kun­skaps­luc­kan i vad mark­nads­fö­ring kan bidra med affärs­mäs­sigt i en organisation
 • vär­deska­pan­de respek­ti­ve vär­destöd­jan­de reklam
 • vik­ten av att tän­ka kapi­tal i kom­mu­ni­ka­tio­nen och inte bara i varumärket
 • det fak­tum att ett mot­ta­gar­vär­de i kom­mu­ni­ka­tio­nen gör män­ni­skor mer vil­li­ga att ta del av din reklam i framtiden
 • valu­tan när du byg­ger kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal – uppmärksamheten
 • hur kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­ta­let kny­ter ihop kom­mu­ni­ka­tio­nen över tiden
 • att lång­sik­ti­ga reklamin­ve­ste­ring­ar ger stör­re effekt än kort­sik­ti­ga kampanjer

Saras lästips

Under vårt sam­tal utlo­var Sara ett lästips. Boken heter Marknadsföring och påver­kan på kon­su­men­ten, och utsågs av Marknadsföreningen i Stockholm till årets mark­nads­fö­rings­bok 2015. Det är en anto­lo­gi, sam­man­ställd av  Magnus Söderlund. Sara Rosengren bidrar med ett kapi­tel om komu­ni­ka­tions­ka­pi­tal, som hon i boken kal­lar reklam­ka­pi­tal. Du kan lad­da ned hela kapit­let sist i vår tidi­ga­re pub­li­ce­ra­de arti­kel Forskning visar: con­tent mar­ke­ting byg­ger ditt reklam­ka­pi­tal.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Kay © Color Out ((CC BY-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »