Värdeskapande reklam och kommunikationskapital – intervju med Sara Rosengren från Handelshögskolan i Stockholm

Vad är egentligen reklam? Förlorar marknadschefen inflytande? Vad är skillnaden mellan värdestödjande reklam och värdeskapande reklam? Och vad är kommunikationskapital egentligen? Detta är bara några av alla spännande frågor som Sara Rosengren, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, pratar med Thomas och Pia i avsnitt 48 av Kntnt radio. Lyssna nu!

Pia Tegborg
3 december 2015

Thomas och jag är till­ba­ka hos vår favo­rit­fors­ka­re, docent Sara Rosengren som är chef vid Handelshögskolan i Stockholm. I dagens avsnitt av Kntnt radio pra­tar vi om allt från det pre­stige­fyll­da upp­dra­get att for­mu­le­ra en ny defi­ni­tion av reklam till mark­nads­che­fens för­lo­ra­de makt och myc­ket där­e­mel­lan. Inte minst pra­tar vi om vär­destöd­jan­de och vär­deska­pan­de reklam och kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal.

Vi spe­la­de in sam­ta­let på Saras rum på Handelshögskolan i Stockholm. Innanför sko­lans väg­gar finns hen­nes kol­le­gor och stu­den­ter som spring­er runt i kor­ri­do­rer­na och ring­er på tele­fo­nen. Utanför stim­mar fram­ti­dens stu­den­ter och fors­ka­re (i form av för­sko­le­barn). Och i väg­gen har någon satt en slag­borr­ma­skin. Inte de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar för en podd­in­spel­ning. Men med svart magi har Thomas ändå fått till ett näs­tan per­fekt ljud. Men det höll på att inte bli något alls. Lyssna så för­står du var­för.

Innehållet

Programmet är 51 minu­ter långt, och vi pra­tar om

 • omni­ka­na­ler i detalj­han­deln där för­sälj­nings- och kom­mu­ni­ka­tions­ka­na­ler inte läng­re kan sär­skil­jas
 • fors­ka­rens tred­je upp­gift – att nå ut med forsk­nings­re­sul­tat till all­män­he­ten
 • hur forsk­nings­re­sul­ta­ten för B2C ofta kan appli­ce­ras på B2B då det all­tid är en män­ni­ska som köper
 • att köp­pro­ces­sen för B2B är mer kom­plex och för­e­nad med hög­re risk än den­sam­ma för B2C
 • hur grän­sen mel­lan kom­mu­ni­ka­tion och mark­nads­fö­ring allt­mer sud­das ut
 • defi­ni­tio­nen av och pro­ble­ma­ti­ken kring begrep­pet reklam
 • oli­ka syn­sätt på mark­nads­fö­ring
 • den glo­ba­la utveck­ling­en där mark­nads­che­fen tap­par mak­ten
 • kun­skaps­luc­kan i vad mark­nads­fö­ring kan bidra med affärs­mäs­sigt i en orga­ni­sa­tion
 • vär­deska­pan­de respek­ti­ve vär­destöd­jan­de reklam
 • vik­ten av att tän­ka kapi­tal i kom­mu­ni­ka­tio­nen och inte bara i varu­mär­ket
 • det fak­tum att ett mot­ta­gar­vär­de i kom­mu­ni­ka­tio­nen gör män­ni­skor mer vil­li­ga att ta del av din reklam i fram­ti­den
 • valu­tan när du byg­ger kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal – upp­märk­sam­he­ten
 • hur kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­ta­let kny­ter ihop kom­mu­ni­ka­tio­nen över tiden
 • att lång­sik­ti­ga reklamin­ve­ste­ring­ar ger stör­re effekt än kort­sik­ti­ga kam­pan­jer

Saras lästips

Under vårt sam­tal utlo­var Sara ett lästips. Boken heter Marknadsföring och påver­kan på kon­su­men­ten, och utsågs av Marknadsföreningen i Stockholm till årets mark­nads­fö­rings­bok 2015. Det är en anto­lo­gi, sam­man­ställd av  Magnus Söderlund. Sara Rosengren bidrar med ett kapi­tel om komu­ni­ka­tions­ka­pi­tal, som hon i boken kal­lar reklam­ka­pi­tal. Du kan lad­da ned hela kapit­let sist i vår tidi­ga­re pub­li­ce­ra­de arti­kel Forskning visar: con­tent mar­ke­ting byg­ger ditt reklam­ka­pi­tal.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Kay © Color Out ((CC BY-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
eleifend risus mi, ut vel, dictum accumsan risus. leo quis quis,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest