Vem tjänar egentligen på affiliatemarknadsföring?

Idéen med affiliatemarknadsföring är ganska enkel och grundtanken är god. Det handlar om att ta hjälp för att nå ut med sin produkt eller tjänst online och sedan betala för överenskommen prestation. Så långt, så gott men metoden har också skapat debatt. Inte minst när det kommer till vem den gynnar. I dagens artikel ger vår gästskribent Robin Pettersson, som är expert på digital marknadsföring, sin syn på affiliatemarknadsföring. Läs och se om du håller med!

Robin Pettersson
24 oktober 2018

Vem tjänar egentligen på affiliatemarknadsföring?

Idéen med affi­li­a­te­mark­nads­fö­ring är gans­ka enkel och grund­tan­ken är god. Det hand­lar om att ta hjälp för att nå ut med sin pro­dukt eller tjänst onli­ne och sedan beta­la för över­ens­kom­men pre­sta­tion. Så långt, så gott men meto­den har ock­så ska­pat debatt. Inte minst när det kom­mer till vem den gyn­nar. I dagens arti­kel ger vår gäst­skri­bent Robin Pettersson, som är expert på digi­tal mark­nads­fö­ring, sin syn på affi­li­a­te­mark­nads­fö­ring. Läs och se om du hål­ler med!

En mystisk marknadsföringsmetod

2007 bör­ja­de jag arbe­ta inom digi­tal mark­nads­fö­ring och just affi­li­a­te­mark­nads­fö­ring var en av de gen­rer jag tidigt fick en spe­ci­ell för­kär­lek till. På den tiden upp­fat­ta­de jag affi­li­a­te­mark­nads­fö­ring som en slags mys­tisk kraft som till synes hade för­må­gan att göra alla inblan­da­de par­ter snus­kigt rika.

Där och då var det dock myc­ket som intres­se­ra­de mig och som alla unga ambi­tiö­sa affärs­män (och kvin­nor) hade jag inte möj­lig­het att för­dju­pa mig i samt­li­ga loc­kel­ser direkt utan val­de istäl­let att foku­se­ra på det som fram tills nyli­gen kal­la­des Google Adwords (nume­ra Google Ads).

Med det sagt för­blev affi­li­a­te­mark­nads­fö­ring i många år just en mys­tisk och fasci­ne­ran­de mark­nads­fö­rings­me­tod och det var inte för­rän 2015 jag av en slump bör­ja­de under­sö­ka det på rik­tigt. Det var ock­så under det året det blev skräm­man­de klart för mig vem som egent­li­gen tjä­nar peng­ar på affiliates.

Grundtanken är god

Innan jag går in på detal­jer tänk­te jag kort­fat­tat för­kla­ra vad affi­li­a­te­mark­nads­fö­ring går ut på. Grundprincipen är enkel; tänk dig att du har ett före­tag som liv­när sig på att säl­ja en pro­dukt eller tjänst till en viss grupp män­ni­skor, i det här fal­let är samt­li­ga i grup­pen mode­in­tres­se­ra­de. Vi kal­lar det här före­ta­get för “Företaget” och mål­grup­pen för “Modeintresserade”.

Samtidigt har du en per­son, låt oss säga att hen heter Kerstin, som dri­ver en mode­blogg på nätet. Vi kal­lar Kerstin för “Kerstin”. “Företaget” vill allt­så säl­ja till “Modeintresserade” och “Kerstin” har en hel del “Modeintresserade” besö­ka­re på sin blogg. “Företaget” tar där­för kon­takt med “Kerstin” och erbju­der hen­ne 10% pro­vi­sion på den omsätt­ning hon lyc­kas gene­re­ra genom att pra­ta om “Företaget” på sin blogg.

För att spå­ra hur många “Modeintresserade” som hand­lar hos “Företaget” tack vare “Kerstin” ger man hen­ne en unik rabatt­kod som hen­nes besö­ka­re får använ­da sig av och vips – “Företaget” får in nya kun­der sam­ti­digt som “Kerstin” tjä­nar peng­ar på sin blogg och “Modeintresserade” får ett bätt­re pris på pro­duk­ter de är genu­int intres­se­ra­de av. Helt enkelt fantastiskt!

Om man utgår ifrån grund­prin­ci­pen ovan är affi­li­a­te­mark­nads­fö­ring onek­li­gen bra för samt­li­ga inblan­da­de men vi ska tit­ta på någ­ra sce­na­ri­on som kanske kom­mer få er att, pre­cis som jag, tän­ka om.

Rabattkodsajter tar över

Vad hän­der till exem­pel om “Kerstin” plöts­ligt star­tar en verk­sam­het där hon på en och sam­ma webb­plats bör­jar lis­ta rabatt­ko­der från alla möj­li­ga före­tag med enda syf­te att dri­va tra­fik och tjä­na peng­ar? Det i sig är ju ing­et ovan­ligt mål för någon som arbe­tar med digi­tal mark­nads­fö­ring men en sök­ning på Google ger snabbt en bild av hur affi­li­a­te­mark­nads­fö­ring för­änd­rats genom åren (se bild nedan) och man kan i sam­ma sök­ning bör­ja fun­de­ra på hur det här egent­li­gen påver­kar “Företaget” som beta­lar ut provisionen.

Vissa aktö­rer annon­se­rar till och med via Google Ads för att synas på den här typen av sök­ning­ar vil­ket bru­kar bety­da att de ock­så gör bra peng­ar på det­ta – åtminsto­ne till­räck­ligt bra för att beta­la när­ma­re nio kro­nor per klick för att synas i top­pen enligt Sökordsplaneraren i Google Ads base­rat på sta­tistik från före­gå­en­de tolv måna­der. Och det­ta är ett pris som san­no­likt ock­så kom­mer öka över tid i takt med att fler spe­la­re ger sig in i leken.

Här skul­le man kun­na argu­men­te­ra för att de som söker på “Rabattkod” kan vara nya poten­ti­el­la kun­der till “Företaget” som fått sin rabatt­kod expo­ne­rad på webb­plat­sen, men för att få en bätt­re bild av hur stort pro­ble­met egent­li­gen är kan man istäl­let pro­va att söka på nam­net av någon av de web­bu­ti­ker man van­ligt­vis hand­lar från så kanske det ställs i ett lite annat ljus.

Jag pro­va­de att knapp­ra in “mmsports” i sökru­tan och det förs­ta för­sla­get Google ger oss är “mmsports rabatt­kod”. Som många av oss vet är för­slag av det­ta slag base­ra­de på vad den sto­ra mas­san van­ligt­vis söker på och vad som ska­pat det­ta sök­be­te­en­de är för mig ing­en svår ekva­tion att reda ut.

Om jag dess­utom inte tänk­te på möj­lig­he­ten att hand­la med en rabatt­kod innan jag påbör­ja­de min Google-sök­ning är ris­ken nu stor att jag inte hand­lar för­rän jag får tag i en.

En dålig magkänsla

För att grä­va dju­pa­re i pro­ble­met bestäm­mer jag mig för att Googla på just “mmsports rabatt­kod” och än en gång häp­nas jag över sökre­sul­ta­tet. Här har någ­ra av de störs­ta aktö­rer­na inom ämnet rabatt­kod­saj­ter tagit en posi­tion i top­pen av Googles orga­nis­ka lis­ta med rubri­ker (tit­lar) som “MM Sports rabatt­kod – Spara 83% på ditt köp i okto­ber 2018” och liknande.

Vad den­na typ av sökre­sul­tat gör med slut­kon­su­men­ten och hur det påver­kar MM-Sports som före­tag är upp till er läsa­re att fun­de­ra över. Jag besit­ter inte själv någ­ra sta­tis­tiskt säker­ställ­da svar men min mag­käns­la är allt annat än positiv.

Affiliateföretagens affärsidé

Slutligen behö­ver man kän­na till att det finns ytter­li­ga­re en typ av spe­la­re som domi­ne­rar affi­li­a­te­värl­den, näm­li­gen de så kal­la­de “Affiliateföretagen”. Ett exem­pel på det­ta är före­ta­get TradeDoubler. Utan att påstå att just TradeDoubler är en av de som utnytt­jar “Företagets” okun­skap på ämnet så väl­jer jag att använ­da dem som ett exem­pel för att ni läsa­re ska för­stå vil­ken typ av före­tag jag menar.

“Affiliateföretagen” säl­jer näm­li­gen en tjänst där de mot en pro­vi­sion alter­na­tivt mot ett fast arvo­de tar på sig rol­len att skö­ta sam­ar­be­tet med per­so­ner likt “Kerstin”, nume­ra allt­så ofta det­sam­ma som “Rabattkodsajter”, där de bistår med hjälp att hit­ta, kom­mu­ni­ce­ra med och beta­la ut pro­vi­sion till des­sa aktö­rer. En tjänst som såklart under­lät­tar arbe­tet med affi­li­a­te­mark­nads­fö­ring för “Företaget” och som san­ner­li­gen skul­le kun­na vara värt en slant om grund­prin­ci­pen jag beskrev i bör­jan av arti­keln fort­fa­ran­de domi­ne­ra­de området.

Ett tveksamt samarbete

Men vad hän­der då om vi istäl­let före­stäl­ler oss att “Kerstin” med hjälp av “Affiliateföretagen” tryc­ker sig in som en mel­lan­hand mel­lan “Företaget” och “Målgruppen” – i det­ta exem­pel MM-Sports och de kun­der som redan kän­ner till och har för vana att hand­la på sidan? Här genom att skyl­ta med rabatt­ko­der när man söker på före­ta­gets namn på Google?

Då blir det uppen­bart att målet i själ­va ver­ket bara är att få en bit av den kaka som MM-Sports själ­va för­tjä­nat genom att byg­ga ett starkt varu­mär­ke. I det­ta sce­na­rio blir, enligt mig, även “Affiliateföretaget” en bov i dramat!

De om någon ska ju vara exper­ter på ämnet och säker­stäl­la att “Företaget” syns på rätt sidor och hos rätt blog­ga­re med målet att hjäl­pa före­ta­get i frå­ga att kom­ma i kon­takt med nya poten­ti­el­la kun­der. Att de allt för ofta tillå­ter och till och med främ­jar den här tvek­sam­ma typen av sam­ar­be­ten kan bara bety­da en sak, eller har jag fel?

Vem tjänar pengarna?

Min teo­ri är enkel; “Kerstin” och alla and­ra rabatt­kod­saj­ter till­sam­mans med “Affiliateföretagen” tjä­nar peng­ar på att läg­ga sig själ­va mel­lan “Företaget” och dess befint­li­ga kun­der. Vill man få ut något vet­tigt av ett sam­ar­be­te bör man där­för han­te­ra det inhouse, väl­ja sina sam­ar­bets­part­ners väl och vara nog­grann med upp­lägg och uppföljning.

Det blir värre!

I den­na arti­kel har jag tagit upp ett av många exem­pel på hur affi­li­a­te­mark­nads­fö­ring kan ska­da din verk­sam­het. Om du nu läg­ger på att man ofta spå­rar sam­ar­be­ten genom UTM-tag­gar med uni­ka ID:n och 30 dagar coo­ki­e­tid (likt stan­dard­spår­ning­en i Google Ads) och inte enbart genom rabatt­ko­der bör du kun­na före­stäl­la dig ytter­li­ga­re sce­na­ri­on som är långt vär­re än det jag beskrev ovan.

Om du har en annan syn på affi­li­a­te­mark­nads­fö­ring eller vill gå dju­pa­re in på ämnet dis­ku­te­rar jag gär­na det­ta vida­re med dig.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »