Webbplatskartor för bättre synlighet i söket

Vill du synas i söket? Då ska du bli kompis med Google och andra sökmotorer. Det finns flera sätt men en väldigt enkel sak du kan göra är ett skaffa dig en XML-sitemap. Hur det går till och varför alla bör ha en får du svar på i dagens artikel skriven av vår krönikör Alexandra Ljung på Iprospect.

Alexandra Jung
15 februari 2017

En webb­platskar­ta i HTML är en fil som lis­tar de vik­ti­gas­te sidor­na på webb­plat­sen. Kartan är oftast till­gäng­lig via sid­fo­ten och har som främs­ta upp­gift att säker­stäl­la att besö­ka­ren på ett smi­digt sätt kan navi­ge­ra vida­re till sitt slutmål.

En webb­platskar­ta i XML for­mat – eller en XML-site­map som den även kal­las – är där­e­mot främst till för sök­mo­torn. Hur den­na fun­ge­rar och var­för den är nöd­vän­dig tar jag upp i dagens inlägg.

Vad är en XML-sitemap?

En XML-site­map talar om för sök­mo­to­rer som Google eller Bing vil­ka sidor (URLer) din webb­plats består av och gör det lät­ta­re att genom­sö­ka des­sa på ett smart sätt. XML-site­map­pen inne­hål­ler dess­utom meta­da­ta som ger ytter­li­ga­re infor­ma­tion om sidor­na. Det kan till exem­pel hand­la om när det senast sked­de en för­änd­ring på sidan eller hur ofta det bru­kar ske.

Webbplatskartan bör all­tid fin­nas pla­ce­rad i roten av webb­plat­sen under nam­net sitemap.xml. Detta gör det väl­digt enkelt att själv kon­trol­le­ra om en webb­plats har en site­map genom att besö­ka exem­pel­vis minwebb​plats​.se/​s​i​t​e​m​a​p​.​xml.

Är webbplatskartan nödvändig?

Att ha en webb­platskar­ta är ing­et mås­te – din webb­plats fun­ge­rar fint även utan en kar­ta och sök­mo­to­rer­na kom­mer i de fles­ta fall ändå kun­na index­e­ra och genom­sö­ka innehållet.

Därför kan man frå­ga sig vad som gör webb­platskar­tan vik­tig och var­för man fak­tiskt bör ha en? Anledningarna är fle­ra men den all­ra främs­ta är att webb­platskar­tan under­lät­tar för sök­mo­to­rer­na att hit­ta sidor­na på din webbplats.

I föl­jan­de fall är det extra vik­tigt att ha en sitemap:

  • webb­plat­sen inne­hål­ler en stor mängd JavaScript, Flash eller bil­der som för­svå­rar för sök­mo­to­rer­na att söka ige­nom sidan
  • webb­plat­sen är ny och har där­för inte hun­nit få så många exter­na länkar
  • webb­plat­sen har inne­håll som inte är län­kat, eller hän­vi­sar till varandra
  • webb­plat­sen är väl­digt stor, vil­ket kan leda till att sök­mo­to­rer­na mis­sar att söka ige­nom nytt inne­håll eller upp­da­te­ra­de sidor.

Att en sida finns med i webb­platskar­tan är dock ing­en garan­ti för att den kom­mer att indexe­ras, då det är sök­mo­torns algo­rit­mer som avgör det­ta. Men det ökar defi­ni­tivt chan­sen och ska­dar inte på något sätt.

Inte bara för sidor på webbplatsen

Det är inte bara sidor­na på webb­plat­sen som ska inklu­de­ras i en site­map – utan även bil­der och vide­or som kan vara minst lika vik­ti­ga. För det­ta ända­mål finns spe­ci­ellt anpas­sa­de webb­platskar­tor som hjäl­per ditt inne­håll att synas i video- eller bild­sö­ket. Har du redan en van­lig webb­platskar­ta har du hel­ler ing­et att för­lo­ra på att även läg­ga till bil­der eller annat rör­ligt material.

Här finns mer infor­ma­tion om vad som bör ingå i webb­platskar­tan för bil­der och video.

Generera en webbplatskarta

Idag har de fles­ta CMS fär­di­ga funk­tio­ner eller tillägg som auto­ma­tiskt gene­re­rar XML-site­maps, vil­ka det bru­kar fun­ge­ra all­de­les utmärkt att använ­da sig av. För WordPress använ­da­re finns tilläg­get SEO by Yoast som kan använ­das för auto­mat­ge­ne­re­ring av webb­platskar­tor. Om din webb­plats inte använ­der sig av ett CMS är det möj­ligt att gene­re­ra en webb­platskar­ta här för mind­re sidor med max 500 URLer.

Lägg till och felsök sitemapen i Search Console

Som jag skrev i inled­ning­en är webb­platskar­tor­nas syf­te att för­enk­la arbe­tet för sök­mo­to­rer­na vid genom­sök­ning av ditt inne­håll. För att de ska kun­na nå sin ful­la poten­ti­al är det där­för vik­tigt att inne­hål­let är kor­rekt, det vill säga att det inte inklu­de­rar bort­tag­na sidor (retur­ne­rar sta­tus­kod 404) eller inne­håll som pekas vida­re till en annan sida av webbplatsen.

För att under­lät­ta fel­sök­ning av webb­platskar­tan kan den­na läg­gas till i Google Search Console. Det är ett kost­nads­fritt verk­tyg som hjäl­per den som ansva­rar för web­ben att få mer infor­ma­tion om sin webb­plats. Exempel på det­ta är index­e­rat inne­håll, fel­sök­ning av webb­platskar­tor eller snitts­po­si­tio­ner i sökresultatet.

När site­ma­pen är upp­lad­dad får du veta hur många sidor som är index­e­ra­de samt om det finns någ­ra var­ning­ar eller fel­med­de­lan­den. Min rekom­men­da­tion är att du regel­bun­det log­gar in i Search Console för att upp­täc­ka och kor­ri­ge­ra fel som dyker upp.

Summering

Om du vill säker­stäl­la att sök­mo­to­rer­na inte mis­sar någ­ra vik­ti­ga sidor, bil­der eller vide­or som finns på din webb­plats bör du ha en XML-site­map. Detta är extra vik­tigt om du har en rik­tigt stor webb­plats, svår­fun­na sidor som sak­nar län­kar eller en helt ny sida.

Om du inte redan har en webb­platskar­ta på plats bör du se över om det går att imple­men­te­ra en – och då även pas­sa på att kopp­la ihop den­na med verk­ty­get Search Console.

Lycka till!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »