Webbplatskartor för bättre synlighet i söket

Vill du synas i söket? Då ska du bli kompis med Google och andra sökmotorer. Det finns flera sätt men en väldigt enkel sak du kan göra är ett skaffa dig en XML-sitemap. Hur det går till och varför alla bör ha en får du svar på i dagens artikel skriven av vår krönikör Alexandra Ljung på Iprospect.

Alexandra Jung
15 februari 2017

En webb­platskar­ta i HTML är en fil som lis­tar de vik­ti­gas­te sidor­na på webb­plat­sen. Kartan är oftast till­gäng­lig via sid­fo­ten och har som främs­ta upp­gift att säker­stäl­la att besö­ka­ren på ett smi­digt sätt kan navi­ge­ra vida­re till sitt slut­mål.

En webb­platskar­ta i XML for­mat – eller en XML-site­map som den även kal­las – är där­e­mot främst till för sök­mo­torn. Hur den­na fun­ge­rar och var­för den är nöd­vän­dig tar jag upp i dagens inlägg.

Vad är en XML-sitemap?

En XML-site­map talar om för sök­mo­to­rer som Google eller Bing vil­ka sidor (URLer) din webb­plats består av och gör det lät­ta­re att genom­sö­ka des­sa på ett smart sätt. XML-site­map­pen inne­hål­ler dess­utom meta­da­ta som ger ytter­li­ga­re infor­ma­tion om sidor­na. Det kan till exem­pel hand­la om när det senast sked­de en för­änd­ring på sidan eller hur ofta det bru­kar ske.

Webbplatskartan bör all­tid fin­nas pla­ce­rad i roten av webb­plat­sen under nam­net sitemap.xml. Detta gör det väl­digt enkelt att själv kon­trol­le­ra om en webb­plats har en site­map genom att besö­ka exem­pel­vis minwebb​plats​.se/​s​i​t​e​m​a​p​.​xml.

Är webbplatskartan nödvändig?

Att ha en webb­platskar­ta är ing­et mås­te – din webb­plats fun­ge­rar fint även utan en kar­ta och sök­mo­to­rer­na kom­mer i de fles­ta fall ändå kun­na index­e­ra och genom­sö­ka inne­hål­let.

Därför kan man frå­ga sig vad som gör webb­platskar­tan vik­tig och var­för man fak­tiskt bör ha en? Anledningarna är fle­ra men den all­ra främs­ta är att webb­platskar­tan under­lät­tar för sök­mo­to­rer­na att hit­ta sidor­na på din webb­plats.

I föl­jan­de fall är det extra vik­tigt att ha en site­map:

  • webb­plat­sen inne­hål­ler en stor mängd JavaScript, Flash eller bil­der som för­svå­rar för sök­mo­to­rer­na att söka ige­nom sidan
  • webb­plat­sen är ny och har där­för inte hun­nit få så många exter­na län­kar
  • webb­plat­sen har inne­håll som inte är län­kat, eller hän­vi­sar till varand­ra
  • webb­plat­sen är väl­digt stor, vil­ket kan leda till att sök­mo­to­rer­na mis­sar att söka ige­nom nytt inne­håll eller upp­da­te­ra­de sidor.

Att en sida finns med i webb­platskar­tan är dock ing­en garan­ti för att den kom­mer att indexe­ras, då det är sök­mo­torns algo­rit­mer som avgör det­ta. Men det ökar defi­ni­tivt chan­sen och ska­dar inte på något sätt.

Inte bara för sidor på webbplatsen

Det är inte bara sidor­na på webb­plat­sen som ska inklu­de­ras i en site­map – utan även bil­der och vide­or som kan vara minst lika vik­ti­ga. För det­ta ända­mål finns spe­ci­ellt anpas­sa­de webb­platskar­tor som hjäl­per ditt inne­håll att synas i video- eller bild­sö­ket. Har du redan en van­lig webb­platskar­ta har du hel­ler ing­et att för­lo­ra på att även läg­ga till bil­der eller annat rör­ligt mate­ri­al.

Här finns mer infor­ma­tion om vad som bör ingå i webb­platskar­tan för bil­der och video.

Generera en webbplatskarta

Idag har de fles­ta CMS fär­di­ga funk­tio­ner eller tillägg som auto­ma­tiskt gene­re­rar XML-site­maps, vil­ka det bru­kar fun­ge­ra all­de­les utmärkt att använ­da sig av. För Wordpress använ­da­re finns tilläg­get SEO by Yoast som kan använ­das för auto­mat­ge­ne­re­ring av webb­platskar­tor. Om din webb­plats inte använ­der sig av ett CMS är det möj­ligt att gene­re­ra en webb­platskar­ta här för mind­re sidor med max 500 URLer.

Lägg till och felsök sitemapen i Search Console

Som jag skrev i inled­ning­en är webb­platskar­tor­nas syf­te att för­enk­la arbe­tet för sök­mo­to­rer­na vid genom­sök­ning av ditt inne­håll. För att de ska kun­na nå sin ful­la poten­ti­al är det där­för vik­tigt att inne­hål­let är kor­rekt, det vill säga att det inte inklu­de­rar bort­tag­na sidor (retur­ne­rar sta­tus­kod 404) eller inne­håll som pekas vida­re till en annan sida av webb­plat­sen.

För att under­lät­ta fel­sök­ning av webb­platskar­tan kan den­na läg­gas till i Google Search Console. Det är ett kost­nads­fritt verk­tyg som hjäl­per den som ansva­rar för web­ben att få mer infor­ma­tion om sin webb­plats. Exempel på det­ta är index­e­rat inne­håll, fel­sök­ning av webb­platskar­tor eller snitts­po­si­tio­ner i sökre­sul­ta­tet.

När site­ma­pen är upp­lad­dad får du veta hur många sidor som är index­e­ra­de samt om det finns någ­ra var­ning­ar eller fel­med­de­lan­den. Min rekom­men­da­tion är att du regel­bun­det log­gar in i Search Console för att upp­täc­ka och kor­ri­ge­ra fel som dyker upp.

Summering

Om du vill säker­stäl­la att sök­mo­to­rer­na inte mis­sar någ­ra vik­ti­ga sidor, bil­der eller vide­or som finns på din webb­plats bör du ha en XML-site­map. Detta är extra vik­tigt om du har en rik­tigt stor webb­plats, svår­fun­na sidor som sak­nar län­kar eller en helt ny sida.

Om du inte redan har en webb­platskar­ta på plats bör du se över om det går att imple­men­te­ra en – och då även pas­sa på att kopp­la ihop den­na med verk­ty­get Search Console.

Lycka till!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
dolor ante. libero amet, neque. vulputate, ut nunc non

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest