Accelerationsterorin för varumärkesbyggare

Bygg din egen varumärkespublik! Uppmaningen kommer från Jerry Silfwer som är expert på digital kommunikation. Men tro inte att det är enkelt. Tvärtom. Det är både tålamodsprövande och slitsamt samtidigt som tillväxten till en början är långsam. Ändå skall du inte ge dig. För satsar du på att bygga en lojal publik är det du som segrar på upploppet. Läs Jerry Silfwers artikel nu!

Jerry Silfwer
20 december 2017

Året var 2005 och jag hade nyss flyt­tat från München till Greenwich, strax utan­för London.

Jag bod­de i en skab­big tred­je­handslä­gen­het intill Greenwich Park, en park kanske mest känd för Greenwich Mean Time. I mit­ten av par­ken, högt uppe på en kul­le med utsikt över Themsen och Docklands, lig­ger det anri­ka obser­va­to­ri­et där datum­lin­jen pas­se­rar.

Och det var där i par­ken mitt sätt att tän­ka kom­mu­ni­ka­tion för­änd­ra­des.

Så här:

Anatomin för ett 100-meterslopp

Eftersom par­ken är rätt liten, så kun­de ett jog­ging­pass inne­bä­ra ett respek­ta­belt antal skutt fram och till­ba­ka mel­lan de två tids­zo­ner­na som dela­de par­ken. För mig som inte är någon natur­lig löpa­re var det­ta en trev­lig liten kuri­o­si­tet; även om jag inte sprang långt, så hade jag åtminsto­ne skut­tat fram och till­ba­ka mel­lan två tid­zo­ner fle­ra gång­er om.

En dag kän­de jag inte för att jog­ga, utan för att sprin­ta. Med viss nostal­gi min­des jag hur snabb jag som ton­å­ring varit på 60 och 100 sprint. Men hur snabb var jag nu? Det var värt att under­sö­ka.

Alla tack­lar utma­ning­ar på oli­ka sätt. Mitt modus ope­ran­di är att jag ana­ly­se­rar först och gör sedan. En tim­mes pla­ne­ring spa­rar fyra tim­mars exe­kve­ring.

Jag bör­ja­de med att under­sö­ka eli­ten (de bor­de vara något på spå­ren). En världs­re­kord­sprin­ters has­tig­het under ett 100-meterslopp ser ut unge­fär så här:

Eureka! Världens bäs­ta sprin­ters acce­le­re­rar i hela 6 av dry­ga tio sekun­der! Och när jag jäm­för­de data från de tio fina­lis­ter­na från VM-fina­len 1999, så accen­tu­e­ra­des det­ta fynd:

Löparna på plats två till tio acce­le­re­ra­de i snitt 6,44 sekun­der innan max­fart. Vinnaren, Maurice Greene, acce­le­re­ra­de i hela 8,68 sekun­der!

Matematiskt är det för­stås rim­ligt. Det är där­för många vin­na­re inte alls ser sär­skilt snab­ba ut ur start­bloc­ken. Det är där­för sprin­ters ofta är mus­ku­lö­sa — star­ka musk­ler gör att du orkar här­da ut acce­le­ra­tio­nen och på så vis når en hög­re max­fart.

Och det är där­för som det ofta är hart när omöj­ligt för den som leder på upp­lop­pet att sva­ra om någon kom­mer bak­i­från i hög­re fart.

Men rent intui­tivt är situ­a­tio­nen komiskt nog den omvän­da; de fles­ta av oss vill bara upp i max­fart så fort vi bara kan!

Problemet är för­stås att din max­fart helt enkelt inte blir så hög som den hade kun­nat vara.

Acceleration är hårt arbete — högre maxfart är belöningen

I par­ken mät­te jag upp 100 meter och mar­ke­ra­de ut start och mål­lin­je. Men jag mar­ke­ra­de ock­så ut 60 meter. Hit skul­le jag acce­le­re­ra!

Under mitt förs­ta för­sök sprin­ta­de jag pre­cis som van­ligt. Hundra pro­cent utväx­ling och bara så snabbt som jag någon­sin kun­de. Jag gjor­de tre star­ter på sam­ma sätt för att få ut ett hyf­sat rätt­vi­san­de medel. Inga kons­tig­he­ter.

Tiden var okej. Inte lika snabbt som i ung­do­mens glans­da­gar, men fort­fa­ran­de respek­ta­belt.

Därnäst bestäm­de jag mig för att dra ut på acce­le­ra­tio­nen till 60-meters­mar­ke­ring­en. Detta tving­a­de mig att star­ta tungt och djupt. Det enda sät­tet, visa­de det sig, att hål­la ut acce­le­ra­tio­nen var att springa i ett något fram­åt­lu­tat läge. Fullt upp­sträckt och med mins­ta möj­li­ga mark­kon­takt var det nästin­till omöj­ligt att acce­le­re­ra nämn­värt.

Hela det förs­ta 100-meterslop­pet kän­des segt och klum­pigt. Och jag lyc­ka­des bara hål­la ut acce­le­ra­tio­nen till 45 meter — där­ef­ter var jag tvung­en att räta upp mig. Det var helt enkelt all­de­les för tungt att vara nere i acce­le­ra­tio­nen och arbe­ta.

Efter mål­gång­en kän­des det inte alls bra. Det här kan knap­past ha bli­vit en bra tid, tänk­te jag.

Jag tit­ta­de på tid­ta­garu­ret. Jag hade put­sa­de mitt gam­la gym­na­si­e­re­kord med en tion­del. Konfunderad sprang jag två sprint­lopp till och lyc­ka­des hål­la ut acce­le­ra­tio­nen ytter­li­ga­re lite — och sänk­te mitt per­son­bäs­ta med fyra tion­de­lar.

Fränt, tyck­te jag.

Kommunikation med acceleration och toppfart i balans

Men det var inte löp­ning­en eller tider­na som kom att intres­se­ra mig läng­re fram i livet. Det var idén om balan­sen mel­lan lop­pets rela­ti­va längd, kost­na­den i för­lo­rad tid och kraft för att orka acce­le­re­ra samt den max­i­ma­la topp­has­tig­he­ten.

Jag har ofta märkt hur de som haft bråt­tom till topp­fart ofta bli­vit omsprung­na på upp­lop­pet av dem som sat­sat på en läng­re acce­le­ra­tions­fas.

Den här sor­tens tän­kan­de går för­stås på tvä­ren med myc­ket av det vi ser i det digi­ta­la medi­e­land­ska­pet där det inte säl­lan hand­lar om fail fast and fail often och ship ship ship.

Vi går för­stås alla bara ett knapp­tryck från att pub­li­ce­ra förs­ta bäs­ta tan­ke som dyker upp i våra huvu­den. Och så går reso­ne­mang­et hos många före­tag ock­så; ska­pa inne­håll så snabbt det bara går, skep­pa ut det för allt vad tygen hål­ler, och rap­por­te­ra störs­ta möj­li­ga räck­vidd till che­fer­na.

Men vem vin­ner?

Innehållsmarknadsföringens två sidor

Innehållsmarknadsföring har två sidor. En sida där det hand­lar om att ska­pa inne­håll och med hjälp av and­ras publi­ker nå ut med det­ta inne­håll till så många rele­van­ta mot­ta­ga­re som möj­ligt.

Den and­ra sidan hand­lar istäl­let om att byg­ga en egen lojal publik — en indi­vid i taget. Det sena­re är en lång­sam pro­cess där det helt inte duger att skep­pa något som under­träf­far den egna publi­kens högt ställ­de för­vänt­ning­ar.

Det är smart digi­tal stra­te­gi av ett varu­mär­ke att byg­ga sin egen varu­mär­kes­publik. Även om det krä­ver hårt arbe­te och lång­sam till­växt i bör­jan.

För de tred­je­parts­ak­tö­rer som stäl­ler sin publik till för­fo­gan­de kom­mer förr eller sena­re att dra åt svångrem­men. Och de kan göra det. För de har valt den långa vägen och fak­tiskt byggt en egen publik, så de har den mak­ten. De sit­ter på det mest vär­de­ful­la kapi­ta­let i vår tid — män­ni­skors upp­märk­sam­het.

Jag har verk­li­gen ing­et emot att utnytt­ja soci­a­la nät­verk och pub­li­cis­ter för egna kort­sik­ti­ga syf­ten. Men inte på bekost­nad av det lång­sik­ti­ga publik­byg­gan­det. Och fram­förallt vill jag ald­rig låta ett varu­mär­ke bli digi­tal­be­ro­en­de av tred­je part.

De inne­hålls­mark­nads­fö­ra­re som sat­sar på att byg­ga loja­la varu­mär­kes­publi­ker kom­mer att vin­na — inte i bör­jan, men på upp­lop­pet.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Phasellus nec ipsum elit. consequat. in ultricies Donec leo Praesent

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest