Accelerationsterorin för varumärkesbyggare

Bygg din egen varumärkespublik! Uppmaningen kommer från Jerry Silfwer som är expert på digital kommunikation. Men tro inte att det är enkelt. Tvärtom. Det är både tålamodsprövande och slitsamt samtidigt som tillväxten till en början är långsam. Ändå skall du inte ge dig. För satsar du på att bygga en lojal publik är det du som segrar på upploppet. Läs Jerry Silfwers artikel nu!

Jerry Silfwer
20 december 2017

Året var 2005 och jag hade nyss flyt­tat från München till Greenwich, strax utan­för London.

Jag bod­de i en skab­big tred­je­handslä­gen­het intill Greenwich Park, en park kanske mest känd för Greenwich Mean Time. I mit­ten av par­ken, högt uppe på en kul­le med utsikt över Themsen och Docklands, lig­ger det anri­ka obser­va­to­ri­et där datum­lin­jen passerar.

Och det var där i par­ken mitt sätt att tän­ka kom­mu­ni­ka­tion förändrades.

Så här:

Anatomin för ett 100-meterslopp

Eftersom par­ken är rätt liten, så kun­de ett jog­ging­pass inne­bä­ra ett respek­ta­belt antal skutt fram och till­ba­ka mel­lan de två tids­zo­ner­na som dela­de par­ken. För mig som inte är någon natur­lig löpa­re var det­ta en trev­lig liten kuri­o­si­tet; även om jag inte sprang långt, så hade jag åtminsto­ne skut­tat fram och till­ba­ka mel­lan två tid­zo­ner fle­ra gång­er om.

En dag kän­de jag inte för att jog­ga, utan för att sprin­ta. Med viss nostal­gi min­des jag hur snabb jag som ton­å­ring varit på 60 och 100 sprint. Men hur snabb var jag nu? Det var värt att undersöka.

Alla tack­lar utma­ning­ar på oli­ka sätt. Mitt modus ope­ran­di är att jag ana­ly­se­rar först och gör sedan. En tim­mes pla­ne­ring spa­rar fyra tim­mars exekvering.

Jag bör­ja­de med att under­sö­ka eli­ten (de bor­de vara något på spå­ren). En världs­re­kord­sprin­ters has­tig­het under ett 100-meterslopp ser ut unge­fär så här:

Eureka! Världens bäs­ta sprin­ters acce­le­re­rar i hela 6 av dry­ga tio sekun­der! Och när jag jäm­för­de data från de tio fina­lis­ter­na från VM-fina­len 1999, så accen­tu­e­ra­des det­ta fynd:

Löparna på plats två till tio acce­le­re­ra­de i snitt 6,44 sekun­der innan max­fart. Vinnaren, Maurice Greene, acce­le­re­ra­de i hela 8,68 sekunder!

Matematiskt är det för­stås rim­ligt. Det är där­för många vin­na­re inte alls ser sär­skilt snab­ba ut ur start­bloc­ken. Det är där­för sprin­ters ofta är mus­ku­lö­sa — star­ka musk­ler gör att du orkar här­da ut acce­le­ra­tio­nen och på så vis når en hög­re maxfart.

Och det är där­för som det ofta är hart när omöj­ligt för den som leder på upp­lop­pet att sva­ra om någon kom­mer bak­i­från i hög­re fart.

Men rent intui­tivt är situ­a­tio­nen komiskt nog den omvän­da; de fles­ta av oss vill bara upp i max­fart så fort vi bara kan!

Problemet är för­stås att din max­fart helt enkelt inte blir så hög som den hade kun­nat vara.

Acceleration är hårt arbete — högre maxfart är belöningen

I par­ken mät­te jag upp 100 meter och mar­ke­ra­de ut start och mål­lin­je. Men jag mar­ke­ra­de ock­så ut 60 meter. Hit skul­le jag accelerera!

Under mitt förs­ta för­sök sprin­ta­de jag pre­cis som van­ligt. Hundra pro­cent utväx­ling och bara så snabbt som jag någon­sin kun­de. Jag gjor­de tre star­ter på sam­ma sätt för att få ut ett hyf­sat rätt­vi­san­de medel. Inga konstigheter.

Tiden var okej. Inte lika snabbt som i ung­do­mens glans­da­gar, men fort­fa­ran­de respektabelt.

Därnäst bestäm­de jag mig för att dra ut på acce­le­ra­tio­nen till 60-meters­mar­ke­ring­en. Detta tving­a­de mig att star­ta tungt och djupt. Det enda sät­tet, visa­de det sig, att hål­la ut acce­le­ra­tio­nen var att springa i ett något fram­åt­lu­tat läge. Fullt upp­sträckt och med mins­ta möj­li­ga mark­kon­takt var det nästin­till omöj­ligt att acce­le­re­ra nämnvärt.

Hela det förs­ta 100-meterslop­pet kän­des segt och klum­pigt. Och jag lyc­ka­des bara hål­la ut acce­le­ra­tio­nen till 45 meter — där­ef­ter var jag tvung­en att räta upp mig. Det var helt enkelt all­de­les för tungt att vara nere i acce­le­ra­tio­nen och arbeta.

Efter mål­gång­en kän­des det inte alls bra. Det här kan knap­past ha bli­vit en bra tid, tänk­te jag.

Jag tit­ta­de på tid­ta­garu­ret. Jag hade put­sa­de mitt gam­la gym­na­si­e­re­kord med en tion­del. Konfunderad sprang jag två sprint­lopp till och lyc­ka­des hål­la ut acce­le­ra­tio­nen ytter­li­ga­re lite — och sänk­te mitt per­son­bäs­ta med fyra tiondelar.

Fränt, tyck­te jag.

Kommunikation med acceleration och toppfart i balans

Men det var inte löp­ning­en eller tider­na som kom att intres­se­ra mig läng­re fram i livet. Det var idén om balan­sen mel­lan lop­pets rela­ti­va längd, kost­na­den i för­lo­rad tid och kraft för att orka acce­le­re­ra samt den max­i­ma­la topphastigheten.

Jag har ofta märkt hur de som haft bråt­tom till topp­fart ofta bli­vit omsprung­na på upp­lop­pet av dem som sat­sat på en läng­re accelerationsfas.

Den här sor­tens tän­kan­de går för­stås på tvä­ren med myc­ket av det vi ser i det digi­ta­la medi­e­land­ska­pet där det inte säl­lan hand­lar om fail fast and fail often och ship ship ship.

Vi går för­stås alla bara ett knapp­tryck från att pub­li­ce­ra förs­ta bäs­ta tan­ke som dyker upp i våra huvu­den. Och så går reso­ne­mang­et hos många före­tag ock­så; ska­pa inne­håll så snabbt det bara går, skep­pa ut det för allt vad tygen hål­ler, och rap­por­te­ra störs­ta möj­li­ga räck­vidd till cheferna.

Men vem vinner?

Innehållsmarknadsföringens två sidor

Innehållsmarknadsföring har två sidor. En sida där det hand­lar om att ska­pa inne­håll och med hjälp av and­ras publi­ker nå ut med det­ta inne­håll till så många rele­van­ta mot­ta­ga­re som möjligt.

Den and­ra sidan hand­lar istäl­let om att byg­ga en egen lojal publik — en indi­vid i taget. Det sena­re är en lång­sam pro­cess där det helt inte duger att skep­pa något som under­träf­far den egna publi­kens högt ställ­de förväntningar.

Det är smart digi­tal stra­te­gi av ett varu­mär­ke att byg­ga sin egen varu­mär­kes­publik. Även om det krä­ver hårt arbe­te och lång­sam till­växt i början.

För de tred­je­parts­ak­tö­rer som stäl­ler sin publik till för­fo­gan­de kom­mer förr eller sena­re att dra åt svångrem­men. Och de kan göra det. För de har valt den långa vägen och fak­tiskt byggt en egen publik, så de har den mak­ten. De sit­ter på det mest vär­de­ful­la kapi­ta­let i vår tid — män­ni­skors uppmärksamhet.

Jag har verk­li­gen ing­et emot att utnytt­ja soci­a­la nät­verk och pub­li­cis­ter för egna kort­sik­ti­ga syf­ten. Men inte på bekost­nad av det lång­sik­ti­ga publik­byg­gan­det. Och fram­förallt vill jag ald­rig låta ett varu­mär­ke bli digi­tal­be­ro­en­de av tred­je part.

De inne­hålls­mark­nads­fö­ra­re som sat­sar på att byg­ga loja­la varu­mär­kes­publi­ker kom­mer att vin­na — inte i bör­jan, men på upploppet.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs artikel »