Annonsdrottningen Sofia Gumaelius – pionjär inom content marketing

Content marketing är lika gammal som marknadsföring som disciplin. Båda uppstod i mitten av 1800-talet. Men vem var först i Sverige? Vi har grävt i arkiven (med god hjälp av arkivarie Margarita Feldman på Centrum för Näringslivshistoria) och tror oss ha funnit, om inte den allra första så åtminstone, en av pionjärerna. I dagens avsnitt berättar Margarita Feldman mer om denna spännande kvinna som verkligen var en "self-made woman".

Pia Tegborg
1 mars 2018

Sofia Gumaelius sittandes i en stol.
Sofia Gumaelius. Källa: Gumaelius arkiv vid Centrum för Näringslivshistoria.

Content mar­ke­ting är lika gam­mal som mark­nads­fö­ring som disci­plin. Båda upp­stod i mit­ten av 1800-talet.

Ofta bru­kar ame­ri­kans­ka trak­tor­till­ver­ka­ren John Deer med sitt kund­ma­ga­sin The Furrow och den Franska däck­till­ver­ka­ren Michelin med sin Guide Michelin lyf­tas fram som tidi­ga exem­pel.

Vi har lyft fram Margarinaktiebolaget Zenith i Malmö och ICA som tidi­ga exem­pel från Sverige. Men vem var först?

Vi har grävt i arki­ven (med god hjälp av arki­va­rie Margarita Feldman på Centrum för Näringslivshistoria) och tror oss ha fun­nit, om inte den all­ra förs­ta så åtminsto­ne, en av pion­jä­rer­na. Annonsdrottningen Sofia Gumaelius.

I dagens avsnitt berät­tar Margarita Feldman mer om den­na spän­nan­de kvin­na som verk­li­gen var en ”self-made woman”. Lyssna nu!

Content marketing är inget nytt

Content mar­ke­ting är ing­et nytt. Tvärtom har vi gjort det­ta allt­se­dan den moder­na mark­nads­fö­ring­ens intåg på 1860-talet.

Det all­ra älds­ta kän­da exemp­let på con­tent mar­ke­ting är tro­ligt­vis kund­tid­ning­en The Locomotive som Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company ger ut ända sedan 1867. Två and­ra före­gång­a­re är John Deer som dri­vit kund­tid­ning­en The Furrow i syf­te att hjäl­pa lant­bru­ka­re att bli mer lön­sam­ma före­ta­ga­re ända sedan 1895, lik­som det väl­kän­da exemp­let Guide Michelin från däckstill­ver­ka­ren Michelin, som gavs ut förs­ta gång­en år 1900.

Annonsören – äldsta svenska exemplet?

Men vil­ken är då den älds­ta con­tent mar­ke­ting-sats­ning­en i Sverige? Vi har i tidi­ga­re artik­lar i Kntnt Magasin skri­vit om att ICA var tidigt ute med Hakons kok­bok (1938) och hur Zeniths mar­ga­rin­fa­brik i Malmö kom med den förs­ta utgå­van av sin kok­bok 1903. Men finns det inga tidi­ga­re exem­pel?

I vår jakt på ett svar har vi gjort lite efter­forsk­ning­ar och kan kon­sta­te­ra att det älds­ta exemp­let vi kan hit­ta är tid­ning­en Annonsören, där förs­ta num­ret såg lju­set den 15 decem­ber 1883.

Förstasidan av första nummret av tidningen Annonsören utgiven av Sofia Gumaelius.
Första num­ret av Annonsören från 15 decem­ber 1883. Källa: Gumaelius arkiv vid Centrum för Näringslivshistoria.

 

Annonsdrottningen Sofia Gumaelius

Utgivare av Annonsören var Sofia Gumaelius som, påhe­jad av sin bror, kom till Stockholm 1877 för att star­ta Gumaelius Annonsbyrå. Sofia kom att byg­ga ett impe­ri­um och blev en högt aktad affärs­kvin­na och  före­tags­le­da­re. När hon dog 1915 var det många som sörj­de.

Sofia Gumaelius är på många sätt en fasci­ne­ran­de per­son. Hennes histo­ria finns ned­skri­ven i boken Annonsdrottningen, för­fat­tad av Ewonne Winblad på upp­drag för Centrum för Näringslivshistoria.

Några länkar

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Chinese Umbrellas Ragtime © Lena Orsa och Nick Orsa (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
luctus non Aenean dolor. ante. fringilla Nullam mattis Donec diam felis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest