Annonsdrottningen Sofia Gumaelius – pionjär inom content marketing

Content marketing är lika gammal som marknadsföring som disciplin. Båda uppstod i mitten av 1800-talet. Men vem var först i Sverige? Vi har grävt i arkiven (med god hjälp av arkivarie Margarita Feldman på Centrum för Näringslivshistoria) och tror oss ha funnit, om inte den allra första så åtminstone, en av pionjärerna. I dagens avsnitt berättar Margarita Feldman mer om denna spännande kvinna som verkligen var en "self-made woman".

Pia Tegborg
1 mars 2018

Sofia Gumaelius sittandes i en stol.
Sofia Gumaelius. Källa: Gumaelius arkiv vid Centrum för Näringslivshistoria.

Content mar­ke­ting är lika gam­mal som mark­nads­fö­ring som disci­plin. Båda upp­stod i mit­ten av 1800-talet.

Ofta bru­kar ame­ri­kans­ka trak­tor­till­ver­ka­ren John Deer med sitt kund­ma­ga­sin The Furrow och den Franska däck­till­ver­ka­ren Michelin med sin Guide Michelin lyf­tas fram som tidi­ga exempel.

Vi har lyft fram Margarinaktiebolaget Zenith i Malmö och ICA som tidi­ga exem­pel från Sverige. Men vem var först?

Vi har grävt i arki­ven (med god hjälp av arki­va­rie Margarita Feldman på Centrum för Näringslivshistoria) och tror oss ha fun­nit, om inte den all­ra förs­ta så åtminsto­ne, en av pion­jä­rer­na. Annonsdrottningen Sofia Gumaelius.

I dagens avsnitt berät­tar Margarita Feldman mer om den­na spän­nan­de kvin­na som verk­li­gen var en ”self-made woman”. Lyssna nu!

[kntnt_​radio 167]

Content marketing är inget nytt

Content mar­ke­ting är ing­et nytt. Tvärtom har vi gjort det­ta allt­se­dan den moder­na mark­nads­fö­ring­ens intåg på 1860-talet.

Det all­ra älds­ta kän­da exemp­let på con­tent mar­ke­ting är tro­ligt­vis kund­tid­ning­en The Locomotive som Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company ger ut ända sedan 1867. Två and­ra före­gång­a­re är John Deer som dri­vit kund­tid­ning­en The Furrow i syf­te att hjäl­pa lant­bru­ka­re att bli mer lön­sam­ma före­ta­ga­re ända sedan 1895, lik­som det väl­kän­da exemp­let Guide Michelin från däckstill­ver­ka­ren Michelin, som gavs ut förs­ta gång­en år 1900.

Annonsören – äldsta svenska exemplet?

Men vil­ken är då den älds­ta con­tent mar­ke­ting-sats­ning­en i Sverige? Vi har i tidi­ga­re artik­lar i Kntnt Magasin skri­vit om att ICA var tidigt ute med Hakons kok­bok (1938) och hur Zeniths mar­ga­rin­fa­brik i Malmö kom med den förs­ta utgå­van av sin kok­bok 1903. Men finns det inga tidi­ga­re exempel?

I vår jakt på ett svar har vi gjort lite efter­forsk­ning­ar och kan kon­sta­te­ra att det älds­ta exemp­let vi kan hit­ta är tid­ning­en Annonsören, där förs­ta num­ret såg lju­set den 15 decem­ber 1883.

Förstasidan av första nummret av tidningen Annonsören utgiven av Sofia Gumaelius.
Första num­ret av Annonsören från 15 decem­ber 1883. Källa: Gumaelius arkiv vid Centrum för Näringslivshistoria.

 

Annonsdrottningen Sofia Gumaelius

Utgivare av Annonsören var Sofia Gumaelius som, påhe­jad av sin bror, kom till Stockholm 1877 för att star­ta Gumaelius Annonsbyrå. Sofia kom att byg­ga ett impe­ri­um och blev en högt aktad affärs­kvin­na och  före­tags­le­da­re. När hon dog 1915 var det många som sörjde.

Sofia Gumaelius är på många sätt en fasci­ne­ran­de per­son. Hennes histo­ria finns ned­skri­ven i boken Annonsdrottningen, för­fat­tad av Ewonne Winblad på upp­drag för Centrum för Näringslivshistoria.

Några länkar

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Chinese Umbrellas Ragtime © Lena Orsa och Nick Orsa (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »