Därför är det bråttom att byta till https!

Med bara dagar kvar är det hög tid att lämna http för https. Google har varnat länge för kommande förändring. Varför detta är en högaktuell fråga för alla webbplatser reder vår krönikör Alexandra Jung från iProspect ut i denna artikel. Läs nu!

Alexandra Jung
27 september 2017

Google har sedan 2014 talat om för­de­lar­na med att byta till https. Och med de änd­ring­ar som inom kort införs blir det­ta vik­ti­ga­re än någonsin!

I slu­tet av augusti månad fick webb­plat­sä­ga­re som ännu inte gjort slag i saken ett med­de­lan­de från Google. Budskapet var tyd­ligt. I okto­ber kom­mer webb­lä­sa­ren Google Chrome bör­ja visa var­ning­ar för använ­da­re som besö­ker webb­plat­ser som inte bytt till https.

Vad är https?

Https står för Hypertext Transfer Protocol Secure och skyd­dar data från mani­pu­la­tion och avlyss­ning mel­lan använ­da­rens dator och webbplatsen.

Användare mer eller mind­re för­vän­tar sig att de webb­plat­ser som de besö­ker är säk­ra och där­för är det rekom­men­de­rat att du använ­der https för att för­säk­ra att använ­dar­nas anslut­ning till webb­plat­sen all­tid är skyddad.

Vill du göra en djup­dyk­ning för att lära mer om https i all­män­het rekom­men­de­rar jag att du ser Google Chromes egna video, ”Mythbusting HTTPS”.

”Not secure”

När man besö­ker en webb­plats som endast använ­der http  kom­mer var­ning­en ”not secu­re” att vara syn­lig i adress­fäl­tet. Nedan finns ett exem­pel på hur det­ta kom­mer se ut när man är i van­ligt läge jäm­fört med om du sur­far inkog­ni­to:

En del av webb­plat­sens besö­ka­re kom­mer tro­li­gen att bort­se från den­na var­ning och fort­sät­ta att använ­da webb­plat­sen som van­ligt. Medan bud­ska­pet ”not secu­re” kom­mer att leda till en nega­tiv använ­darupp­le­vel­se för and­ra, vil­ket i för­läng­ning­en kan resul­te­ra i såväl mind­re tra­fik som fär­re kon­ver­te­ring­ar för webbplatsen.

Notera att den­na änd­ring än så länge endast berör de som använ­der Chrome som webb­lä­sa­re, men det är högst tro­ligt att även and­ra webb­lä­sa­re kom­mer infö­ra lik­nan­de änd­ring­ar fram­ö­ver för att få webb­plat­sä­ga­re att gå över till https – och på så vis bidra till en säk­ra­re webb.

Statcounter visar att unge­fär 44% av de svens­ka inter­ne­tan­vän­dar­na idag använ­der Chrome som webb­lä­sa­re. Det gör den till den mest använ­da webb­lä­sa­ren i Sverige. Med and­ra ord kan var­ning­en ha stor påver­kan på tra­fi­ken in till din webb­plats om du inte går över till https.

Påverkas min webbplats av detta?

Samtliga webb­plat­ser som använ­der någon typ av betal­lös­ning, ifyll­ning av for­mu­lär eller inlogg­ning kom­mer att påver­kas den­na för­änd­ring. Och även om du i dags­lä­get inte använ­der någon av ovanstå­en­de funk­tio­ner på din webb­plats bör du ändå se över möj­lig­he­ter­na att migre­ra till https så snart som möjligt.

Emily Schechter, som arbe­tar på Google Chromes säker­hetsteam, skrev näm­li­gen tidi­ga­re i år ett inlägg om att de pla­ne­rar att visa den­na typ av var­ning för samt­li­ga webb­plat­ser som använ­der http.

Behåll din trafik och din trovärdighet

Trots fler­ta­let upp­ma­ning­ar från Google är det fort­fa­ran­de många webb­plat­ser som lig­ger kvar på http. Min rekom­men­da­tio­nen är att du omgå­en­de går över till https för att inte ris­ke­ra att gå mis­te om tra­fik, kon­ver­te­ring­ar – och fram­förallt tro­vär­dig­het. Om du vill läsa mer om hur du går till väga för att gå över till en säker anslut­ning finns det mer infor­ma­tion att läsa hos Google: Kom igång med SSL.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »