Därför är det bråttom att byta till https!

Med bara dagar kvar är det hög tid att lämna http för https. Google har varnat länge för kommande förändring. Varför detta är en högaktuell fråga för alla webbplatser reder vår krönikör Alexandra Jung från iProspect ut i denna artikel. Läs nu!

Alexandra Jung
27 september 2017

Google har sedan 2014 talat om för­de­lar­na med att byta till https. Och med de änd­ring­ar som inom kort införs blir det­ta vik­ti­ga­re än någon­sin!

I slu­tet av augusti månad fick webb­plat­sä­ga­re som ännu inte gjort slag i saken ett med­de­lan­de från Google. Budskapet var tyd­ligt. I okto­ber kom­mer webb­lä­sa­ren Google Chrome bör­ja visa var­ning­ar för använ­da­re som besö­ker webb­plat­ser som inte bytt till https.

Vad är https?

Https står för Hypertext Transfer Protocol Secure och skyd­dar data från mani­pu­la­tion och avlyss­ning mel­lan använ­da­rens dator och webb­plat­sen.

Användare mer eller mind­re för­vän­tar sig att de webb­plat­ser som de besö­ker är säk­ra och där­för är det rekom­men­de­rat att du använ­der https för att för­säk­ra att använ­dar­nas anslut­ning till webb­plat­sen all­tid är skyd­dad.

Vill du göra en djup­dyk­ning för att lära mer om https i all­män­het rekom­men­de­rar jag att du ser Google Chromes egna video, ”Mythbusting HTTPS”.

”Not secure”

När man besö­ker en webb­plats som endast använ­der http  kom­mer var­ning­en ”not secu­re” att vara syn­lig i adress­fäl­tet. Nedan finns ett exem­pel på hur det­ta kom­mer se ut när man är i van­ligt läge jäm­fört med om du sur­far inkog­ni­to:

En del av webb­plat­sens besö­ka­re kom­mer tro­li­gen att bort­se från den­na var­ning och fort­sät­ta att använ­da webb­plat­sen som van­ligt. Medan bud­ska­pet ”not secu­re” kom­mer att leda till en nega­tiv använ­darupp­le­vel­se för and­ra, vil­ket i för­läng­ning­en kan resul­te­ra i såväl mind­re tra­fik som fär­re kon­ver­te­ring­ar för webb­plat­sen.

Notera att den­na änd­ring än så länge endast berör de som använ­der Chrome som webb­lä­sa­re, men det är högst tro­ligt att även and­ra webb­lä­sa­re kom­mer infö­ra lik­nan­de änd­ring­ar fram­ö­ver för att få webb­plat­sä­ga­re att gå över till https – och på så vis bidra till en säk­ra­re webb.

Statcounter visar att unge­fär 44% av de svens­ka inter­ne­tan­vän­dar­na idag använ­der Chrome som webb­lä­sa­re. Det gör den till den mest använ­da webb­lä­sa­ren i Sverige. Med and­ra ord kan var­ning­en ha stor påver­kan på tra­fi­ken in till din webb­plats om du inte går över till https.

Påverkas min webbplats av detta?

Samtliga webb­plat­ser som använ­der någon typ av betal­lös­ning, ifyll­ning av for­mu­lär eller inlogg­ning kom­mer att påver­kas den­na för­änd­ring. Och även om du i dags­lä­get inte använ­der någon av ovanstå­en­de funk­tio­ner på din webb­plats bör du ändå se över möj­lig­he­ter­na att migre­ra till https så snart som möj­ligt.

Emily Schechter, som arbe­tar på Google Chromes säker­hetsteam, skrev näm­li­gen tidi­ga­re i år ett inlägg om att de pla­ne­rar att visa den­na typ av var­ning för samt­li­ga webb­plat­ser som använ­der http.

Behåll din trafik och din trovärdighet

Trots fler­ta­let upp­ma­ning­ar från Google är det fort­fa­ran­de många webb­plat­ser som lig­ger kvar på http. Min rekom­men­da­tio­nen är att du omgå­en­de går över till https för att inte ris­ke­ra att gå mis­te om tra­fik, kon­ver­te­ring­ar – och fram­förallt tro­vär­dig­het. Om du vill läsa mer om hur du går till väga för att gå över till en säker anslut­ning finns det mer infor­ma­tion att läsa hos Google: Kom igång med SSL.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
dictum mattis tempus lectus ante. suscipit

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest