Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala plattformar har öppnat upp fantastiska möjligheter för företag att dela med sig av värdeskapande innehåll till kunder och andra intressenter. Men intrycket kan bli spretigt i den digitala miljön. Därför är redaktörens roll central i all innehållsmarknadsföring. Läs dagens artikel skriven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Lars Wirtén
28 augusti 2019

För att ditt inne­håll ska ge effekt behö­ver du kom­mu­ni­ce­ra i fle­ra oli­ka kana­ler. Vissa av dem, som Twitter och Instagram, är snab­ba och mer eller mind­re flyk­ti­ga. Andra, som blog­gar, maga­sin och e‑böcker, är mer gedig­na. Här pro­du­ce­rar du inne­håll med lång hållbarhet.

Gemensamt är att kana­ler­na till­sam­mans ska byg­ga upp­le­vel­sen av dig som den mest intres­san­ta kun­skaps­le­da­ren. Och för att lyc­kas med det­ta behö­ver du någon som har rol­len som redaktör.
Redaktörens upp­drag är att ha över­blick och vara en sam­lan­de punkt och kraft när du pro­du­ce­rar ditt inne­håll. Ansvaret gäl­ler själv­klart att du kom­mu­ni­ce­rar, vad du berät­tar och inte minst hur du fram­för det.

Strategier för kommunikation

Vi utgår i den här arti­keln från att du har en genom­ar­be­tad stra­te­gi för kom­mu­ni­ka­tio­nen i dina oli­ka kanaler:

 • Vilka typer av artik­lar, inter­vju­er, nyhe­ter och repor­tage som fyl­ler kund- eller bransch­tid­ning­en, i form av digi­talt maga­sin, före­tags­blogg eller tryckt tidning.
 • Vilken berät­tel­se bil­der i digi­ta­la platt­for­mar ska skildra.
 • Vad för slags nyhe­ter och infor­ma­tion som plat­sar i nyhetsbrevet.
 • Hur Facebook hanteras.

Nyckelperson med koll

Det är de sto­ra dra­gen. Dessa har redak­tö­ren givet­vis järn­koll på och blir där­för det natur­li­ga boll­plan­ket för idéer och frågor.

Redaktören är ock­så en nyc­kel­per­son till exem­pel när nya med­ar­be­ta­re ska slus­sas in och bör­ja arbe­ta med att pro­du­ce­ra inne­håll. Det är den per­son som bestäl­ler inne­håll i form av text och bil­der som even­tu­ellt köps in av fri­lan­sa­re eller byrå.

Redaktören har såklart även koll på peri­o­di­ci­tet och tids­pla­ner för pub­li­ce­ring­ar­na. Men det är inte så att redak­tö­ren är en dik­ta­tor som själv bestäm­mer vad som är rätt och fel i din inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Uppdraget är att säker­stäl­la att det ni har beslu­tat ock­så är det som ham­nar i kanalerna.

Stärker nätverket

I sin roll lär sig redak­tö­ren undan för undan allt mer om ämnet eller ämne­na för ditt inne­håll. Redaktören bred­dar, för­dju­par och stär­ker det rele­van­ta nät­ver­ket. Redaktören lär kän­na de inter­na och exter­na leve­ran­tö­rer­nas styr­kor och svag­he­ter; skri­ben­ter, foto­gra­fer, digi­ta­la kommunikatörer.

Redaktören har kanske ock­så läsar­kon­takt i en eller annan form. (Grattis i så fall, för ett bätt­re besluts­un­der­lag för att ytter­li­ga­re fin­sli­pa din kom­mu­ni­ka­tion finns inte.) Kort sagt sam­lar redak­tö­ren på sig erfa­ren­het och kun­skap som det vore synd och skam att inte använ­da på bäs­ta sätt.

Redaktörens hantverk

Utan över­blic­ken och det sam­la­de grep­pet är det lätt att du bör­jar dra åt oli­ka håll. Följden blir att dina läsa­re och föl­ja­re inte upp­le­ver dig som så kon­se­kvent och gedi­gen, utan sna­ra­re får en splitt­rad och oge­nom­tänkt bild. Därmed kom­mer vi in på fin­li­ret – redak­tö­rens prak­tis­ka hantverk.

Det hand­lar bland annat om att läg­ga sista han­den vid det språk­li­ga och gram­ma­tis­ka och att se till att det inte finns någ­ra skriv- eller stav­fel. En annan vik­tig upp­gift är att ha koll på att ditt inne­håll är kon­se­kvent när det gäl­ler att föl­ja de skriv­reg­ler ni kom­mit över­ens om.

Skrivreglerna är vik­ti­ga. Samtidigt är det på sin plats att höja ett var­ning­ens fing­er. Låt dem inte bli allt för detal­je­ra­de. De ska ge kon­se­kvens i språ­ket och vara en del av din tona­li­tet (det vill säga hur du pra­tar med din omvärld). Men de får inte sät­ta krok­ben på och bak­bin­da dina skri­ben­ters skriv­lust och kre­a­ti­va förmågor.

Här är någ­ra exem­pel på vad du bör ha med i dina skriv­reg­ler för redak­tio­nell text:

 • Hur gör vi med för­kort­ning­ar? (Grundregeln är att ald­rig använ­da för­kort­ning­ar i löpan­de text).
 • Hur skri­ver vi tal och siff­ror? (Grundregeln är att tal upp till och med tolv skrivs ut som ord, från och med 13 skrivs de som tal. Stora, jäm­na tal som hund­ra och tusen kan med för­del skri­vas som ord, bero­en­de på sammanhanget.)
 • Hur punkt­lis­tor skrivs. (Till exem­pel avse­en­de punkt och stor bokstav.)
 • Hur företagsnamnet/​organisationen skrivs. (Här är grund­re­geln att uttal­ba­ra för­kort­ning­ar som är tre bok­stä­ver eller läng­re skrivs med stor begyn­nel­se­bok­stav, res­ten små. Bra exem­pel är Ikea – sor­ry, varu­mär­kes­av­del­ning­en på nämn­da före­tag – och SEB. Det sist­nämn­da för att det fak­tiskt ska utta­las bok­stav för bok­stav. Just det­ta illu­stre­rar ock­så vär­det av den här skriv­re­geln. Skriver vi IKEA bety­der det att det ska läsas ”Ijkåea” – och det gör ju ingen.)
 • Älska verb och hata sub­stan­tiv – det vill säga und­vik den språk­pest som kal­las sub­stan­tiv­sju­kan. Många sub­stan­tiv gör tex­ten svår­läst och vice ver­sa. (Skriv allt­så ”vi pro­du­ce­rar” istäl­let för ”vi har en pro­duk­tions­an­lägg­ning”. Eller ännu hell­re ”vi tillverkar”.)
 • Använd aktiv fram­för pas­siv form. (Skriv ”Vi anstäl­ler nu…” istäl­let för ”En rekry­te­rings­pro­cess har inletts…”. Jämför substantivsjukan.)
 • Hur län­kar i tex­ter­na han­te­ras: öpp­nar de en ny flik eller sida, eller leder de rakt in på någon annans webb­plats? (Grundregeln är att en länk all­tid öpp­nas i en ny flik.)
 • Regler för fas­ta upp­gif­ter som till exem­pel kon­tak­tin­for­ma­tion, upp­ma­ning att pre­nu­me­re­ra på nyhets­brev, föl­ja blog­gen med mera. (Grundregeln är att all­tid ha en så kal­lad CTA, call to action, i eller efter en arti­kel som pub­li­ce­ras digitalt.)
 • Undvik paren­te­ser. (Ingen regel utan undantag…)

Slarv rubbar förtroendet

Kanske kan en del av det­ta tyc­kas vara peti­tes­ser. Men vik­ten av kon­se­kvens och nog­grann­het är lät­ta­re att för­stå om man betrak­tar det hela från and­ra hål­let: Det du strä­var efter är att byg­ga ett lång­sik­tigt för­tro­en­de. Om ditt mate­ri­al då pre­sen­te­ras inkon­se­kvent och slar­vigt kom­mer det intryc­ket när­mast garan­te­rat att smit­ta av sig på hur kva­li­te­ten i själ­va inne­hål­let uppfattas.

I läng­den hotar det dina läsa­res för­tro­en­de för dig och då kan myc­ket jobb vara gjort förgäves.

Så: Har du ingen innehållsredaktör – utse en snarast!

Finns redak­tö­ren på plats ska den­ne givet­vis ha både för­tro­en­det och inte minst man­da­tet att vara sista instans för allt inne­håll. En nog­grann redak­tör fil­tre­rar bort slarv och inkon­se­kven­ser som ris­ke­rar att stö­ra läsa­ren och under­mi­ne­ra förtroendet.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »