Kntnt event

Då och då arrangerar vi ett event. Varje gång (med enstaka undantag) har vi filmat det hela för dig som önskar du hade varit med. Här hittar du bland annat föredrag från 38 frukostföredrag som vi gjorde från och med hösten 2013 till och med hösten 2017.

Marknadsavdelningens roll i bolagets digitalisering

Vad är digi­tal trans­for­ma­tion och och hur kan mark­nads­av­del­ning­en bidra? Var skall vi bör­ja och vad skall vi foku­se­ra på? Det besva­ra­de Marie Andervin – för­fat­ta­re till boken Att leda Digital trans­for­ma­tion och kon­sult från Digjourney – på årets sista Kntnt fru­kost. Här kan du se hen­nes föredrag.

Läs artikeln »

Det gör svenskarna på fejan (och andra sociala plattformar)

Pamela Davidsson, som är sta­tisti­kan­sva­rig på Internetstiftelsen i Sverige (IIS), berät­tar vad 2017 års upp­la­ga av rap­por­ten Svenskarna och inter­net avslö­jar om svens­kar­nas vanor på Facebook och i and­ra soci­a­la nätverk.

Läs artikeln »

5 sätt att få spinn på ditt innehåll

Jerry Silfwer – digi­talstra­teg och pris­be­lönt PR-spe­ci­a­list känd som Doctor Spin – är i Göteborg för Kntnt fru­kost. Han ska skri­va ut ett recept som sät­ter spinn på inne­håll på web­ben. Trots höst­rusk och influ­en­sa har många tagit sig till Lindholmen för att träf­fa Doctor Spin. Det märks att ämnet intres­se­rar. Sch! Nu bör­jar det… (Läs vida­re för att ta del av Doctor Spins ordination.)

Läs artikeln »

Konsten att nå en reklamtrött publik

Vi är mer less på reklam än någon­sin – orkar inte ta till oss bud­ska­pen som sköl­jer över oss utan zap­par bort rekla­men och instal­le­rar adbloc­kers. Studie visar att vi till och med upp­le­ver oss för­följ­da av annon­ser­na i soci­a­la medi­er – vil­ket gör att rekla­men får mot­satt effekt.

Men helt kört är det ändå inte. I hös­tens förs­ta Kntnt-fru­kost berät­tar Ylva Vitorovic, con­tent & com­mu­ni­ca­tion spe­ci­a­list på Stena Line, hur ett av värl­dens störs­ta fär­je­re­de­ri­er lyc­kas nå fram till en reklam­trött publik.

Läs artikeln »

Har du koll på din målgrupp?

Det är först när du lärt kän­na din mål­grupp som du kan ska­pa ett rele­vant, intres­sant och enga­ge­ran­de inne­håll. Kruxet är att våra mål­grup­per stän­digt utveck­las, i allt från bete­en­de till kanal­val och vad man tyc­ker är vik­tigt. Så hur häng­er man med? Till våren sista Kntnt fru­kost bjöd vi in Skistars con­tent mana­ger, Nina Hallström, för att hon ska dela sina erfarenheter.

Läs artikeln »

Hur Santa Marias varumärkeslöfte är kärnan i all kommunikation

No more boring meals! Så lyder Santa Marias varu­mär­kes­löf­te som är kär­nan i all dia­log med före­ta­gets kon­su­men­ter. I Kntnt fru­kost num­mer 33 berät­tar Ellinor Wetterblad, digi­tal brand mana­ger på före­ta­get, om dia­lo­gen som pågår i alla kana­ler och som gjort Santa Maria till det ledan­de smak­sätt­nings­fö­re­ta­get i nor­ra Europa.

Läs artikeln »

Vad content marketing kan lära av neuromarketing

Neuromarketing hand­lar om hur mark­nads­fö­ring påver­kar män­ni­skor. Kunskap som kan använ­das för att ska­pa effek­ti­va­re mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion – något som Erik Modig har fors­kat på under tio år vid Handelshögskolan i Stockholm. I Kntnt fru­kost num­mer 32 berät­tar han mer om neuro­mar­ke­ting och vad du som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion i all­män­het och con­tent mar­ke­ting i syn­ner­het kan lära dig.

Läs artikeln »

Content marketing och Pavlos hundar

Kan Pavlovs expe­ri­ment med dreg­lan­de hun­dar för­kla­ra hur con­tent mar­ke­ting fun­ge­rar? Ja! Se och hör Thomas Barregren för­kla­ra hur i det­ta före­drag vid Kntnt fru­kost 31.

Läs artikeln »

Så påverkas din marknadsföring av GDPR (EU:s nya dataskyddsförordning)

Advokat Alexander Jute från MarLaw för­kla­rar hur din mark­nads­fö­ring påver­kas när EU:s nya data­skydds­för­ord­ning (GDPR) införs i maj näs­ta år. Hans pre­sen­ta­tion tar avstamp i dagens lag­stift­ning och bely­ser vad som änd­ras, hur det påver­kar dig och vad du ska göra.

Läs artikeln »

Okända sanningar om svenskarna och internet

Pamela Davidsson från Internetstiftelsen berät­tar okän­da san­ning­ar om svens­kar­na och inter­net i förs­ta delen av vårens förs­ta Kntnt frukost. 

Läs artikeln »

Account Based Marketing

I dagens Kntnt fru­kost hör du Christopher Engman för­kla­ra vad Account Based Marketing (ABM) är och hur du som mark­nads­fö­ra­re använ­der den­na form av mark­nads­fö­ring i prak­ti­ken. Han berät­tar även om för­ut­sätt­ning­ar som mås­te upp­fyl­las och utma­ning­ar som behö­ver han­te­ras för att nå resul­tat och exemp­li­fi­e­rar med fram­gångs­ri­ka exem­pel. Med erfa­ren­het både som leve­ran­tör och köpa­re av ABM vet han vad som gäl­ler. Ta del av hans fram­trä­dan­de nu.

Läs artikeln »

Jyske Bank TV

Hur många ban­ker kän­ner du till som sät­ter så stort till­tro till sitt varu­mär­ke att de ger sig på att pro­du­ce­ra tv på dag­lig basis? Förmodligen inte många fler än Jyske Bank i Danmark. På huvud­kon­to­ret i Silkesborg har tv-pro­duk­tio­nen bli­vit en så cen­tral del i verk­sam­he­ten att ban­ken nume­ra titu­le­rar sig ”Ett tv-bolag med en egen bank”. Vid säsong­ens sista Kntnt fru­kost berät­tar Lasse Høgfeldt om resan från tra­di­tio­nell bank till pris­be­lönt medieföretag.

Läs artikeln »