© Enar Nordvik (CC BY-SA 3.0)

Hädisk reklam

I måndags publicerade jag en artikel som yrde upp lite damm. Men det är inget mot vad Lars Falk och kollegorna på Arbmans lyckades göra i slutet av 1960-talet. Läs den roliga berättelsen om de naiva kreatörerna som väckte feministers vrede och enade kristenheten.

Lars Falk
2 april 2014

Reklam blir som sin tid. Det är där den häm­tar sin näring, sina berät­tel­ser och sin stil. På det sät­tet blir den även en spe­gel. Det som pas­sa­de sig ett år kan tio sena­re orsa­ka folk­storm. Jag vet, jag har själv varit med om att ska­pa krigs­ru­bri­ker på kvälls­tid­nings­lö­pen.

Det var 70-tal och vi arbe­ta­de (på Arbmans) för ben­sin­bo­la­get Gulf. Ett bolag som alla and­ra. Det kvit­ta­de de fles­ta bilis­ter var man tan­ka­de, allt som skilj­de var en och annan ettö­ring på pri­set (ben­sin kos­ta­de runt en (!) kro­na litern då) med möj­lig­he­ten att få en sol­hatt eller en isskra­pa som tack.

Vi mena­de att man kun­de använ­da peng­ar­na bätt­re. Ta till­baks en och annan all­män rabatt-ettö­ring och för peng­ar­na istäl­let bedri­va tra­fik­pro­pa­gan­da. Skapa inne­håll skul­le man kanske kal­la det idag. Så blev det. I fle­ra år gick Gulf före lag­stift­ning­en t.ex. med krav på att alla skall använ­da säker­hets­bäl­te, året där­på med att alla all­tid mås­te ha halv­lju­set på.

Varje annons avslu­ta­des med att ”Om du lovar att all­tid köra med halv­lju­set på får du tan­ka var­je liter 3 öre bil­li­ga­re hos oss”. Gömda vid tra­fik­ljus lite varstans, i diken och bakom bygg­na­der, låg hund­ra­tals inhyr­da skolung­do­mar. Kollade lju­set, bäl­tet osv. och anteck­na­de bil­num­ret. Nästa annons blev ”Tack för att du …kom in så får du…” Varpå tusen­tals bil­num­mer lista­des.

Lördagsnattens farligaste bilist

Ett tred­je år fick vi för oss att påpe­ka att alla i famil­jen bor­de få köra bilen då och då. Flera olyc­kor hade upp­märk­sam­mats där ovana bil­fö­ra­re ansågs bidra­gan­de. Då mer än nu var bilen man­nens egen­dom och domän. Kvinnan fick köra när han så att säga var indis­po­ni­bel. Sonen och dot­tern näs­tan inte alls trots färs­ka kör­kort som behöv­de under­hål­las.

En annons blev den­na: Bild frami­från rakt in i fram­ru­tan. Där sit­ter hon och han. Hon fram­åt­lu­tad över rat­ten och styr så kno­gar­na vit­nar. Man för­står av kläd­sel och smyc­ken att de varit på galant par­taj. Han sover sött. Rubriken Lördagsnattens far­li­gas­te bilist sat­te eld på debat­ten om kvin­nor och bil­kör­ning. Ordet femi­nism var knappt upp­fun­net, men väck­te för­stås även såda­na instink­ter.

Vi var nai­va. Fattade inte vad vi rör­de vid. Den annon­sen hade än idag inte kun­nat pub­li­ce­ras. Nu kör både män och kvin­nor bilen allt efter behag och lägen­het. Och frå­gan om vil­ket kön som är bäst på att köra bil är tack och lov sedan länge uppel­dad på den bak­gård den ald­rig bor­de ha läm­nat.

Kristenheten äntligen enig

Det and­ra exemp­let är talan­de för vad tiden tål. Och abso­lut inte tål. Annonsen: En man, pap­pa för­står man, sit­ter i sin fåtölj och läser tid­ning­en. Bredvid står sonen, nykläckt kör­kort­s­in­ne­ha­va­re, med utsträckt hand, som bed­jan­de. Rubriken: Fadern, sonen och den heli­ga bilen.

Vi vak­na­de i Nässjö den mor­go­nen. Hade intet ont anan­de varit på kund­mö­te dagen innan med åtföl­jan­de mid­dag. Krigsrubriker top­pa­de varen­da löp­se­del utan­för varen­da kiosk. Stora som ”Vakna Ingo du vann!om nu någon minns den. Hur som helst bok­stä­ver av störs­ta stor­lek. Där skreks ”Ingen kris­ten tan­kar Gulf” och på en annan ”Kristna för­dö­mer hädisk annons!”. Vi köp­te allt vi kom över även Göteborgs Posten som ansla­git hela mittupp­sla­get till den­na nyhet. Där satt kris­ten­he­tens tre sto­ra Levi Pethrus, Arne Imsen och ärke­bis­ko­pen sida vid sida över hela upp­sla­get till rubri­ken ”Kristenheten änt­li­gen enig; för­dö­mer hädisk annons”.

På Gulf var man inte glad åt upp­märk­sam­he­ten. Vi fick lova att utro­ta var­je tänk­bar kopia (avdrag het­te det då), var­je skiss och allt som över huvud taget anda­des den­na annons. Jag spa­ra­de dock någ­ra exem­plar som jag till­sam­mans med annat ur göm­mor­na skänkt till ”Reklammuséet” ett par trap­por upp i Landskrona Museum. Har du vägar­na för­bi och är intres­se­rad av reklam, tit­ta in där. Det är väl värt ett besök.

Även efter den­na del­kam­panj fort­sat­te mark­nads­an­de­lar­na att öka. Vid den här tiden mät­tes skill­na­den mel­lan bola­gen i tion­de­lar av mark­na­den. Kampen var sten­hård och var­je tion­del värd guld. För var­je ny kam­panj tog Gulf någ­ra nya.

The Running Man

Nu är frå­gan vad som hänt om vi som alla and­ra län­der i Gulf-nätet gjort som reklampro­fe­ter­na i Galveston Texas vil­le: lan­se­rat ”The Running Man”, en idé som gick ut på att senast 30 sekun­der efter att man kört in på en sta­tion skul­le en ser­vice­man (ing­en kvin­na där inte) kom­ma spring­an­de i ren­tvät­tad ove­rall och snyg­ga gym­pa­do­jor. Vi kän­de instink­tiv mot­vil­ja. För att få slip­pa var vi tvung­na att infin­na oss på Gulfs huvud­kon­tor i Texas och med­de­la att den idén inte skul­le fun­ge­ra i Sverige. Att den så att säga inte låg i tiden hos oss runt 1968. Och att vi hade en bätt­re, som gjor­de just det.

Vi i det här sam­man­hang­et var Ove Pihl (art director) och under­teck­nad (copy­wri­ter). Byrån het­te Arbmans. Och åren bor­de ha varit 1968–70.

Gulfresan har en annan poäng. När vi anlän­de till New York för vida­re beford­ran till Houston låg förs­ta­klass­bil­jet­ter och vän­ta­de på hotel­let. Vi boka­de raskt om dem till turist­klass och blev på så sätt bjud­na av Gulf på en extra­tur till Mexico City. Det tyc­ker jag så här efteråt att vi var vär­da.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »
leo. dictum ante. ut amet, tristique luctus libero fringilla

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest