© Enar Nordvik (CC BY-SA 3.0)

Hädisk reklam

I måndags publicerade jag en artikel som yrde upp lite damm. Men det är inget mot vad Lars Falk och kollegorna på Arbmans lyckades göra i slutet av 1960-talet. Läs den roliga berättelsen om de naiva kreatörerna som väckte feministers vrede och enade kristenheten.

Lars Falk
2 april 2014

Reklam blir som sin tid. Det är där den häm­tar sin näring, sina berät­tel­ser och sin stil. På det sät­tet blir den även en spe­gel. Det som pas­sa­de sig ett år kan tio sena­re orsa­ka folk­storm. Jag vet, jag har själv varit med om att ska­pa krigs­ru­bri­ker på kvällstidningslöpen.

Det var 70-tal och vi arbe­ta­de (på Arbmans) för ben­sin­bo­la­get Gulf. Ett bolag som alla and­ra. Det kvit­ta­de de fles­ta bilis­ter var man tan­ka­de, allt som skilj­de var en och annan ettö­ring på pri­set (ben­sin kos­ta­de runt en (!) kro­na litern då) med möj­lig­he­ten att få en sol­hatt eller en isskra­pa som tack.

Vi mena­de att man kun­de använ­da peng­ar­na bätt­re. Ta till­baks en och annan all­män rabatt-ettö­ring och för peng­ar­na istäl­let bedri­va tra­fik­pro­pa­gan­da. Skapa inne­håll skul­le man kanske kal­la det idag. Så blev det. I fle­ra år gick Gulf före lag­stift­ning­en t.ex. med krav på att alla skall använ­da säker­hets­bäl­te, året där­på med att alla all­tid mås­te ha halv­lju­set på.

Varje annons avslu­ta­des med att ”Om du lovar att all­tid köra med halv­lju­set på får du tan­ka var­je liter 3 öre bil­li­ga­re hos oss”. Gömda vid tra­fik­ljus lite varstans, i diken och bakom bygg­na­der, låg hund­ra­tals inhyr­da skolung­do­mar. Kollade lju­set, bäl­tet osv. och anteck­na­de bil­num­ret. Nästa annons blev ”Tack för att du …kom in så får du…” Varpå tusen­tals bil­num­mer listades.

Lördagsnattens farligaste bilist

Ett tred­je år fick vi för oss att påpe­ka att alla i famil­jen bor­de få köra bilen då och då. Flera olyc­kor hade upp­märk­sam­mats där ovana bil­fö­ra­re ansågs bidra­gan­de. Då mer än nu var bilen man­nens egen­dom och domän. Kvinnan fick köra när han så att säga var indis­po­ni­bel. Sonen och dot­tern näs­tan inte alls trots färs­ka kör­kort som behöv­de underhållas.

En annons blev den­na: Bild frami­från rakt in i fram­ru­tan. Där sit­ter hon och han. Hon fram­åt­lu­tad över rat­ten och styr så kno­gar­na vit­nar. Man för­står av kläd­sel och smyc­ken att de varit på galant par­taj. Han sover sött. Rubriken Lördagsnattens far­li­gas­te bilist sat­te eld på debat­ten om kvin­nor och bil­kör­ning. Ordet femi­nism var knappt upp­fun­net, men väck­te för­stås även såda­na instinkter.

Vi var nai­va. Fattade inte vad vi rör­de vid. Den annon­sen hade än idag inte kun­nat pub­li­ce­ras. Nu kör både män och kvin­nor bilen allt efter behag och lägen­het. Och frå­gan om vil­ket kön som är bäst på att köra bil är tack och lov sedan länge uppel­dad på den bak­gård den ald­rig bor­de ha lämnat.

Kristenheten äntligen enig

Det and­ra exemp­let är talan­de för vad tiden tål. Och abso­lut inte tål. Annonsen: En man, pap­pa för­står man, sit­ter i sin fåtölj och läser tid­ning­en. Bredvid står sonen, nykläckt kör­kort­s­in­ne­ha­va­re, med utsträckt hand, som bed­jan­de. Rubriken: Fadern, sonen och den heli­ga bilen.

Vi vak­na­de i Nässjö den mor­go­nen. Hade intet ont anan­de varit på kund­mö­te dagen innan med åtföl­jan­de mid­dag. Krigsrubriker top­pa­de varen­da löp­se­del utan­för varen­da kiosk. Stora som ”Vakna Ingo du vann!om nu någon minns den. Hur som helst bok­stä­ver av störs­ta stor­lek. Där skreks ”Ingen kris­ten tan­kar Gulf” och på en annan ”Kristna för­dö­mer hädisk annons!”. Vi köp­te allt vi kom över även Göteborgs Posten som ansla­git hela mittupp­sla­get till den­na nyhet. Där satt kris­ten­he­tens tre sto­ra Levi Pethrus, Arne Imsen och ärke­bis­ko­pen sida vid sida över hela upp­sla­get till rubri­ken ”Kristenheten änt­li­gen enig; för­dö­mer hädisk annons”.

På Gulf var man inte glad åt upp­märk­sam­he­ten. Vi fick lova att utro­ta var­je tänk­bar kopia (avdrag het­te det då), var­je skiss och allt som över huvud taget anda­des den­na annons. Jag spa­ra­de dock någ­ra exem­plar som jag till­sam­mans med annat ur göm­mor­na skänkt till ”Reklammuséet” ett par trap­por upp i Landskrona Museum. Har du vägar­na för­bi och är intres­se­rad av reklam, tit­ta in där. Det är väl värt ett besök.

Även efter den­na del­kam­panj fort­sat­te mark­nads­an­de­lar­na att öka. Vid den här tiden mät­tes skill­na­den mel­lan bola­gen i tion­de­lar av mark­na­den. Kampen var sten­hård och var­je tion­del värd guld. För var­je ny kam­panj tog Gulf någ­ra nya.

The Running Man

Nu är frå­gan vad som hänt om vi som alla and­ra län­der i Gulf-nätet gjort som reklampro­fe­ter­na i Galveston Texas vil­le: lan­se­rat ”The Running Man”, en idé som gick ut på att senast 30 sekun­der efter att man kört in på en sta­tion skul­le en ser­vice­man (ing­en kvin­na där inte) kom­ma spring­an­de i ren­tvät­tad ove­rall och snyg­ga gym­pa­do­jor. Vi kän­de instink­tiv mot­vil­ja. För att få slip­pa var vi tvung­na att infin­na oss på Gulfs huvud­kon­tor i Texas och med­de­la att den idén inte skul­le fun­ge­ra i Sverige. Att den så att säga inte låg i tiden hos oss runt 1968. Och att vi hade en bätt­re, som gjor­de just det.

Vi i det här sam­man­hang­et var Ove Pihl (art director) och under­teck­nad (copy­wri­ter). Byrån het­te Arbmans. Och åren bor­de ha varit 1968–70.

Gulfresan har en annan poäng. När vi anlän­de till New York för vida­re beford­ran till Houston låg förs­ta­klass­bil­jet­ter och vän­ta­de på hotel­let. Vi boka­de raskt om dem till turist­klass och blev på så sätt bjud­na av Gulf på en extra­tur till Mexico City. Det tyc­ker jag så här efteråt att vi var värda.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »