Vem är det du pratar med?

För att lyckas med din marknadsföring behöver du ha koll på din målgrupp – har du det? Det är allt för lätt att gå bort sig och fastna i demografiska faktorer och behandla alla individer som ett kluster men se, det funkar inte. Istället måste du prata med din målgrupp och lyssna på vad den har att säga. Detta är ämnet för dagens artikel skriven av vår återkommande krönikör Johanna Stenmark. Läs nu! 

Johanna Stenmark
17 maj 2017

Jag har i en tidi­ga­re arti­kel skri­vit om hur det blir allt vik­ti­ga­re för varu­mär­ken att job­ba med per­so­na­li­se­ring. Och det är något som jag står fast vid. Skräddarsydd kom­mu­ni­ka­tion för din mål­grupp är den rät­ta vägen fram­åt. I dag över­rö­ses vi med infor­ma­tion och inne­håll från alla håll och kan­ter. Som motre­ak­tion blir du som kon­su­ment mer och mer selek­tiv – du vill helt enkelt inte ta del av exakt allt exakt hela tiden, du vill kun­na väl­ja själv och ta del av det som just du är intres­se­rad av. Där har före­tag en utma­ning som krä­ver att de bör­jar se på rela­tio­nen till sina kon­su­men­ter med nya, mer per­son­li­ga ögon.

Rådfråga rätt

Calle Schulman och nya byrån Good Enough Media har tagit mål­grupp­san­pass­ning på all­var och infört en advi­so­ry board. Vad som är spe­ci­ellt med den­na är att den yngs­ta med­lem­men endast är 12 år gam­mal. I en inter­vju i Resumé berät­tar Schulman om idén bakom deras något ovan­ligt sam­man­sat­ta advi­so­ry board:

”Ibland mås­te man vara ärlig. Vi är över 30 år och har egent­li­gen ing­en koll. Det kan man inte säga att man har, när utveck­ling­en sker så snabbt som den gör i dag. En månad har gått och sedan är man totalt borta.”

Gå direkt till källan

Calle Schulman har helt rätt, pre­cis så är det! Utvecklingen går i en his­ke­lig fart. Definitivt betyd­ligt snab­ba­re än vad byrå­er och kon­sul­ter hin­ner gå på kurs i allt det­ta nya. Jag – som är 27 år – kan inte påstå mig ha 100 pro­cen­tig för­stå­el­se för hur dagens 12, 13 eller 14 åring­ar har det, vad de tän­ker eller gör.

När jag var 12 år fanns inte Facebook, inte Snapchat och inte Music.aly. Därför behö­ver vi gå direkt till käl­lan, direkt till mål­grup­pen. Lyssna in och lära av den.

Lex SKAM

I mitt jobb pra­tar vi ofta och gär­na om mål­grup­pen och mål­grup­pens bety­del­se för en lyc­kad kom­mu­ni­ka­tion. Vi pra­tar ock­så om vil­ken bety­del­se mål­grup­pen har för själ­va inne­hålls­ska­pan­det. Som till exem­pel i fal­let med den nors­ka suc­cé­se­ri­en SKAM ( jag har nämnt seri­en i en tidi­ga­re arti­kel men den tål att näm­nas igen).

SKAM har lyc­kats mer än väl med konst­styc­ket att enga­ge­ra sin mål­grupp och använ­da den som med­ska­pa­re. Genom dju­pin­ter­vju­er har ska­par­na bakom seri­en och NRK fått ett under­lag helt base­rat på vad mål­grup­pen själ­va är intres­se­ra­de av och kan iden­ti­fi­e­ra sig med.

För det är en annan vik­tig fak­tor; att kun­na iden­ti­fi­e­ra sig med det som tycks och tänks, kän­na igen sig i situ­a­tio­ner och per­so­ner och på det sät­tet byg­ga en rela­tion till – i det här fal­let – seri­ens karaktärer.

Även om SKAM-febern nu har lagt sig, i alla fall i Sverige, så har seri­en utan tve­kat öpp­nat ögon och satt en ny nivå för mål­grupp­san­pas­sat innehåll.

Ta dig tid att verkligen lyssna

Fler kan lära av sät­tet som Good Enough Media och SKAM-pro­duk­tio­nen job­bar på. De har ska­pat för­ut­sätt­ning­ar för sig sig själ­va att kun­na bli mer rele­van­ta och personliga.

Och som SKAM har visat – och som jag tror att Good Enough Media med sin modell kom­mer att visa – så kom­mer du väl­digt långt genom att pra­ta med och lyss­na på din målgrupp.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »