Vem är det du pratar med?

För att lyckas med din marknadsföring behöver du ha koll på din målgrupp – har du det? Det är allt för lätt att gå bort sig och fastna i demografiska faktorer och behandla alla individer som ett kluster men se, det funkar inte. Istället måste du prata med din målgrupp och lyssna på vad den har att säga. Detta är ämnet för dagens artikel skriven av vår återkommande krönikör Johanna Stenmark. Läs nu! 

Johanna Stenmark
17 maj 2017

Jag har i en tidi­ga­re arti­kel skri­vit om hur det blir allt vik­ti­ga­re för varu­mär­ken att job­ba med per­so­na­li­se­ring. Och det är något som jag står fast vid. Skräddarsydd kom­mu­ni­ka­tion för din mål­grupp är den rät­ta vägen fram­åt. I dag över­rö­ses vi med infor­ma­tion och inne­håll från alla håll och kan­ter. Som motre­ak­tion blir du som kon­su­ment mer och mer selek­tiv – du vill helt enkelt inte ta del av exakt allt exakt hela tiden, du vill kun­na väl­ja själv och ta del av det som just du är intres­se­rad av. Där har före­tag en utma­ning som krä­ver att de bör­jar se på rela­tio­nen till sina kon­su­men­ter med nya, mer per­son­li­ga ögon.

Rådfråga rätt

Calle Schulman och nya byrån Good Enough Media har tagit mål­grupp­san­pass­ning på all­var och infört en advi­so­ry board. Vad som är spe­ci­ellt med den­na är att den yngs­ta med­lem­men endast är 12 år gam­mal. I en inter­vju i Resumé berät­tar Schulman om idén bakom deras något ovan­ligt sam­man­sat­ta advi­so­ry board:

”Ibland mås­te man vara ärlig. Vi är över 30 år och har egent­li­gen ing­en koll. Det kan man inte säga att man har, när utveck­ling­en sker så snabbt som den gör i dag. En månad har gått och sedan är man totalt bor­ta.”

Gå direkt till källan

Calle Schulman har helt rätt, pre­cis så är det! Utvecklingen går i en his­ke­lig fart. Definitivt betyd­ligt snab­ba­re än vad byrå­er och kon­sul­ter hin­ner gå på kurs i allt det­ta nya. Jag – som är 27 år – kan inte påstå mig ha 100 pro­cen­tig för­stå­el­se för hur dagens 12, 13 eller 14 åring­ar har det, vad de tän­ker eller gör.

När jag var 12 år fanns inte Facebook, inte Snapchat och inte Music.aly. Därför behö­ver vi gå direkt till käl­lan, direkt till mål­grup­pen. Lyssna in och lära av den.

Lex SKAM

I mitt jobb pra­tar vi ofta och gär­na om mål­grup­pen och mål­grup­pens bety­del­se för en lyc­kad kom­mu­ni­ka­tion. Vi pra­tar ock­så om vil­ken bety­del­se mål­grup­pen har för själ­va inne­hålls­ska­pan­det. Som till exem­pel i fal­let med den nors­ka suc­cé­se­ri­en SKAM ( jag har nämnt seri­en i en tidi­ga­re arti­kel men den tål att näm­nas igen).

SKAM har lyc­kats mer än väl med konst­styc­ket att enga­ge­ra sin mål­grupp och använ­da den som med­ska­pa­re. Genom dju­pin­ter­vju­er har ska­par­na bakom seri­en och NRK fått ett under­lag helt base­rat på vad mål­grup­pen själ­va är intres­se­ra­de av och kan iden­ti­fi­e­ra sig med.

För det är en annan vik­tig fak­tor; att kun­na iden­ti­fi­e­ra sig med det som tycks och tänks, kän­na igen sig i situ­a­tio­ner och per­so­ner och på det sät­tet byg­ga en rela­tion till – i det här fal­let – seri­ens karak­tä­rer.

Även om SKAM-febern nu har lagt sig, i alla fall i Sverige, så har seri­en utan tve­kat öpp­nat ögon och satt en ny nivå för mål­grupp­san­pas­sat inne­håll.

Ta dig tid att verkligen lyssna

Fler kan lära av sät­tet som Good Enough Media och SKAM-pro­duk­tio­nen job­bar på. De har ska­pat för­ut­sätt­ning­ar för sig sig själ­va att kun­na bli mer rele­van­ta och per­son­li­ga.

Och som SKAM har visat – och som jag tror att Good Enough Media med sin modell kom­mer att visa – så kom­mer du väl­digt långt genom att pra­ta med och lyss­na på din mål­grupp.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »
libero Aliquam ut venenatis, leo fringilla

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest