Har webbplatsen överlevt sig själv?

Brian Solis säger att webbplatser suger. Pontus Staunstrup berättar att många kommunikatörer och marknadsförare ifrågasätter nödvändigheten av att lägga tid på den egna sajten när det finns sociala medier, My Newsdesk och andra specialiserade forum med snabbt genomslag. Joakim Arhammar hävdar att inga webbplatser finns om tio år. Har de rätt? Det funderar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Robert Börjes på i avsnitt 146 av Kntnt Radio.

Pia Tegborg
7 september 2017

Brian Solis säger att webb­plat­ser suger.

Pontus Staunstrup berät­tar att många kom­mu­ni­ka­tö­rer och mark­nads­fö­ra­re ifrå­ga­sät­ter nöd­vän­dig­he­ten av att läg­ga tid på den egna saj­ten när det finns soci­a­la medi­er, My Newsdesk och and­ra spe­ci­a­li­se­ra­de forum med snabbt genom­slag.

Joakim Arhammar häv­dar att inga webb­plat­ser finns om tio år.

Har de rätt? Det fun­de­rar Thomas, Robert och jag (Pia) på i vec­kans avsnitt av Kntnt Radio.

Är webbplatsen död?

I sön­dags (3 sep­tem­ber 2017) pub­li­ce­ra­de Pontus Staunstrup ett blog­gin­lägg med den kitt­lan­de rubri­ken: Är webb­plat­sen död?

Jag läs­te den med stor behåll­ning och tänk­te: Detta mås­te vi pra­ta om i näs­ta avsnitt av Kntnt Radio. Så blev det ock­så. I ons­dags sat­te Thomas, Robert och jag oss ned fram­för mik­ro­fo­ner­na och sam­ta­la­de om Pontus blog­gin­lägg.

Egentligen pra­tar vi om tre artik­lar. För Pontus byg­ger sin på Content Magazines inter­vju med Brian Solis (ana­ly­ti­ker på Altimeter) och ett LinkedIn-inlägg av Jokam Arhammar (inne­hålls­spe­ci­a­list på Springtime).

Brian Solis säger:

I think eve­ryt­hing is dis­rup­ting web­si­tes, becau­se web­si­tes suck. That’s the fault of mar­ke­ters. We haven’t chal­leng­ed our­sel­ves to rei­ma­gi­ne what a web­si­te should be sin­ce 1995. They are a hor­rib­le expe­ri­ence today, becau­se they are built based on a web 1.0/analogue world.

[…]

The most inno­va­ti­ve we get now is injecting flash or immer­si­ve tech­no­lo­gy like VR, but they are still being built on a pre­mi­se that isn’t enga­ging con­su­mers in the way they want.

Det är att ta i. Men det lig­ger något i ande­me­ning­en: Dagens webb­plat­ser föl­jer sam­ma logik som för tju­go år sedan – trots ny tek­nik och nya möj­lig­he­ter.

Brian Solis fort­sät­ter:

…thin­king about how peop­le make deci­sions, one of the very last things they want is a tedi­ous website—consumers are loo­king for quick answers. I did rese­arch with Google around ‘micro moments’—into how peop­le make deci­sions. They just want to get to the next step, in the minu­tes they have avai­lab­le, whi­le they are loo­king at their smartp­ho­nes. So, in some cases voice is going to be the next plat­form, so is video, or tra­di­tio­nal mobi­le UIs, but not one is going to dis­pla­ce the other. What they will all do col­lecti­vely, is make lega­cy plat­forms obso­le­te, unless web­si­tes evol­ve; which they can and should.

Thomas, Robert och jag hål­ler med om bety­del­sen av micro moments i fram­ti­den, och tror ock­så webb­plat­ser behö­ver utveck­las för att stöd­ja ett sådant bete­en­de. Av det drar vi slut­sat­sen att webb­plat­ser fak­tiskt behövs. Något som Joakim Arhammar inte tycks tro.

Joakim Arhammar, som vi kän­ner som en ana­ly­tisk och insikts­full per­son, går helt rogue i sitt LinkedIn-inlägg från i våras. Han skri­ver:

The web­si­te is a lousy way to pre­sent infor­ma­tion and that’s why web­si­tes will cea­se to exist in a near futu­re. It might take five years, or ten years tops, but it will hap­pen. #wwwill­die

Vi har väl­digt svårt att ta hans påstå­en­de på all­var. Kommer det inte fin­nas någ­ra webb­plat­ser kvar om tio år? Absolut inte. Tvärtom tror vi att webb­plat­ser är fun­da­men­tet som fram­ti­da infor­ma­tions­sprid­ning och inhämt­ning kom­mer vara base­rad på.

Joakim Arhammar gör en lik­nel­se mel­lan att besö­ka oli­ka webb­plat­ser för att hit­ta svar på en frå­ga och att gå in i oli­ka och okän­da mat­bu­ti­ker för att köpa mid­dags­rå­va­ror:

It’s like going to five gro­ce­ry sto­res whe­re you’ve never been befo­re to buy din­ner ingre­di­ents, ins­te­ad of buy­ing them all in one pla­ce, home deli­ve­red.

Han fort­sät­ter:

Smart peop­le have rea­li­zed this a long time ago and use RSS feeds, soci­al media and mail sub­scrip­tion ser­vices to have the con­tent they want come to them ins­te­ad of vice ver­sa.

Hallå eller?!

I pod­den hör du Thomas utveck­la Joakim Arhammars lik­nel­se med att hand­la i en affär för att för­kla­ra var­för RSS-flö­den, soci­a­la medi­er och epost­lis­tor inte kan ersät­ta en webb­plats.

Joakim Arhammar för­ut­spår ock­så att arti­fi­ci­ell intel­li­gens (AI) kom­mer upp­fyl­la alla behov av infor­ma­tion:

In a near futu­re, smart AI bots will answer your ques­tions and give you the infor­ma­tion you need.

Men fram­ti­den är redan här och sta­vas: Google.

Google använ­der AI både för att för­stå vad en sida hand­lar om och för att för­stå vad du frå­gar efter för att på det sät­tet ge dig det svar du söker efter. Och kanske vik­ti­gast av allt i det­ta reso­ne­mang: Vad är käl­lan som den­na arti­fi­ci­el­la intel­li­gens går till för att hit­ta sva­ren? Just det: Webbplatser!

Trots det­ta är det, enligt Pontus Staunstrup, många kom­mu­ni­ka­tö­rer och mark­nads­fö­ra­re som ifrå­ga­sät­ter var­för de ska läg­ga tid på sin webb­plats ”när det finns myc­ket bätt­re alter­na­tiv” i form av soci­a­la medi­er, tjäns­ter för press­med­de­lan­den och and­ra spe­ci­a­li­se­ra­de kana­ler med snab­ba­re genom­slag. Till den säger han:

Däremot tror jag inte att webb­plat­ser kom­mer att för­svin­na helt, och där­med inte hel­ler att det är en bra idé att över­ge dem

Vi kan bara hål­la med. Pontus Staunstrup fort­sät­ter:

Om du själv är en stres­sad mark­nads­fö­ra­re som hell­re ägnar tid åt soci­a­la medi­er, PR-platt­for­mar eller sär­skil­da com­mu­ni­ti­es så är det vik­tigt att kom­ma ihåg att du inte äger någon av dem, och att där­med ditt inne­håll när som helst kan tas bort eller göras mind­re till­gäng­ligt. Där har du en av huvud­or­sa­ker­na till var­för du inte ska byg­ga hela din när­va­ro på hyrd mark. Detta är något som t.ex Joe Pulizzi skri­vit om fle­ra gång­er, och då även tagit upp argu­men­tet att ing­en av de rela­tio­ner du byg­ger där hel­ler ägs av dig.

Amen!

Psst! Missa inte den intres­san­ta dis­kus­sio­nen som Pontus blog­gin­lägg har givit upp­hov till på LinkedIn.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: To The Roofs © Colaars (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Nullam ut libero. Donec diam luctus consequat.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest