Har webbplatsen överlevt sig själv?

Brian Solis säger att webbplatser suger. Pontus Staunstrup berättar att många kommunikatörer och marknadsförare ifrågasätter nödvändigheten av att lägga tid på den egna sajten när det finns sociala medier, My Newsdesk och andra specialiserade forum med snabbt genomslag. Joakim Arhammar hävdar att inga webbplatser finns om tio år. Har de rätt? Det funderar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Robert Börjes på i avsnitt 146 av Kntnt Radio.

Pia Tegborg
7 september 2017

Brian Solis säger att webb­plat­ser suger.

Pontus Staunstrup berät­tar att många kom­mu­ni­ka­tö­rer och mark­nads­fö­ra­re ifrå­ga­sät­ter nöd­vän­dig­he­ten av att läg­ga tid på den egna saj­ten när det finns soci­a­la medi­er, My Newsdesk och and­ra spe­ci­a­li­se­ra­de forum med snabbt genomslag.

Joakim Arhammar häv­dar att inga webb­plat­ser finns om tio år.

Har de rätt? Det fun­de­rar Thomas, Robert och jag (Pia) på i vec­kans avsnitt av Kntnt Radio.

[kntnt_​radio 146]

Är webbplatsen död?

I sön­dags (3 sep­tem­ber 2017) pub­li­ce­ra­de Pontus Staunstrup ett blog­gin­lägg med den kitt­lan­de rubri­ken: Är webb­plat­sen död?

Jag läs­te den med stor behåll­ning och tänk­te: Detta mås­te vi pra­ta om i näs­ta avsnitt av Kntnt Radio. Så blev det ock­så. I ons­dags sat­te Thomas, Robert och jag oss ned fram­för mik­ro­fo­ner­na och sam­ta­la­de om Pontus blogginlägg.

Egentligen pra­tar vi om tre artik­lar. För Pontus byg­ger sin på Content Magazines inter­vju med Brian Solis (ana­ly­ti­ker på Altimeter) och ett LinkedIn-inlägg av Jokam Arhammar (inne­hålls­spe­ci­a­list på Springtime).

Brian Solis säger:

I think eve­ryt­hing is dis­rup­ting web­si­tes, becau­se web­si­tes suck. That’s the fault of mar­ke­ters. We haven’t chal­leng­ed our­sel­ves to rei­ma­gi­ne what a web­si­te should be sin­ce 1995. They are a hor­rib­le expe­ri­ence today, becau­se they are built based on a web 1.0/analogue world.

[…]

The most inno­va­ti­ve we get now is injecting flash or immer­si­ve tech­no­lo­gy like VR, but they are still being built on a pre­mi­se that isn’t enga­ging con­su­mers in the way they want.

Det är att ta i. Men det lig­ger något i ande­me­ning­en: Dagens webb­plat­ser föl­jer sam­ma logik som för tju­go år sedan – trots ny tek­nik och nya möjligheter.

Brian Solis fortsätter:

…thin­king about how peop­le make deci­sions, one of the very last things they want is a tedi­ous website—consumers are loo­king for quick answers. I did rese­arch with Google around ‘micro moments’—into how peop­le make deci­sions. They just want to get to the next step, in the minu­tes they have avai­lab­le, whi­le they are loo­king at their smartp­ho­nes. So, in some cases voice is going to be the next plat­form, so is video, or tra­di­tio­nal mobi­le UIs, but not one is going to dis­pla­ce the other. What they will all do col­lecti­vely, is make lega­cy plat­forms obso­le­te, unless web­si­tes evol­ve; which they can and should.

Thomas, Robert och jag hål­ler med om bety­del­sen av micro moments i fram­ti­den, och tror ock­så webb­plat­ser behö­ver utveck­las för att stöd­ja ett sådant bete­en­de. Av det drar vi slut­sat­sen att webb­plat­ser fak­tiskt behövs. Något som Joakim Arhammar inte tycks tro.

Joakim Arhammar, som vi kän­ner som en ana­ly­tisk och insikts­full per­son, går helt rogue i sitt LinkedIn-inlägg från i våras. Han skriver:

The web­si­te is a lousy way to pre­sent infor­ma­tion and that’s why web­si­tes will cea­se to exist in a near futu­re. It might take five years, or ten years tops, but it will hap­pen. #wwwill­die

Vi har väl­digt svårt att ta hans påstå­en­de på all­var. Kommer det inte fin­nas någ­ra webb­plat­ser kvar om tio år? Absolut inte. Tvärtom tror vi att webb­plat­ser är fun­da­men­tet som fram­ti­da infor­ma­tions­sprid­ning och inhämt­ning kom­mer vara base­rad på.

Joakim Arhammar gör en lik­nel­se mel­lan att besö­ka oli­ka webb­plat­ser för att hit­ta svar på en frå­ga och att gå in i oli­ka och okän­da mat­bu­ti­ker för att köpa middagsråvaror:

It’s like going to five gro­ce­ry sto­res whe­re you’ve never been befo­re to buy din­ner ingre­di­ents, ins­te­ad of buy­ing them all in one pla­ce, home delivered.

Han fort­sät­ter:

Smart peop­le have rea­li­zed this a long time ago and use RSS feeds, soci­al media and mail sub­scrip­tion ser­vices to have the con­tent they want come to them ins­te­ad of vice versa.

Hallå eller?!

I pod­den hör du Thomas utveck­la Joakim Arhammars lik­nel­se med att hand­la i en affär för att för­kla­ra var­för RSS-flö­den, soci­a­la medi­er och epost­lis­tor inte kan ersät­ta en webbplats.

Joakim Arhammar för­ut­spår ock­så att arti­fi­ci­ell intel­li­gens (AI) kom­mer upp­fyl­la alla behov av information:

In a near futu­re, smart AI bots will answer your ques­tions and give you the infor­ma­tion you need.

Men fram­ti­den är redan här och sta­vas: Google.

Google använ­der AI både för att för­stå vad en sida hand­lar om och för att för­stå vad du frå­gar efter för att på det sät­tet ge dig det svar du söker efter. Och kanske vik­ti­gast av allt i det­ta reso­ne­mang: Vad är käl­lan som den­na arti­fi­ci­el­la intel­li­gens går till för att hit­ta sva­ren? Just det: Webbplatser!

Trots det­ta är det, enligt Pontus Staunstrup, många kom­mu­ni­ka­tö­rer och mark­nads­fö­ra­re som ifrå­ga­sät­ter var­för de ska läg­ga tid på sin webb­plats ”när det finns myc­ket bätt­re alter­na­tiv” i form av soci­a­la medi­er, tjäns­ter för press­med­de­lan­den och and­ra spe­ci­a­li­se­ra­de kana­ler med snab­ba­re genom­slag. Till den säger han:

Däremot tror jag inte att webb­plat­ser kom­mer att för­svin­na helt, och där­med inte hel­ler att det är en bra idé att över­ge dem

Vi kan bara hål­la med. Pontus Staunstrup fortsätter:

Om du själv är en stres­sad mark­nads­fö­ra­re som hell­re ägnar tid åt soci­a­la medi­er, PR-platt­for­mar eller sär­skil­da com­mu­ni­ti­es så är det vik­tigt att kom­ma ihåg att du inte äger någon av dem, och att där­med ditt inne­håll när som helst kan tas bort eller göras mind­re till­gäng­ligt. Där har du en av huvud­or­sa­ker­na till var­för du inte ska byg­ga hela din när­va­ro på hyrd mark. Detta är något som t.ex Joe Pulizzi skri­vit om fle­ra gång­er, och då även tagit upp argu­men­tet att ing­en av de rela­tio­ner du byg­ger där hel­ler ägs av dig.

Amen!

Psst! Missa inte den intres­san­ta dis­kus­sio­nen som Pontus blog­gin­lägg har givit upp­hov till på LinkedIn.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: To The Roofs © Colaars (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »