Hemlig tangent

Mångsysslande copywriter Lars Falk bjuder på en självupplevd och mycket underhållande historia. Många skratt utlovas. Vänta inte utan läs den nu!  

Lars Falk
1 augusti 2018

Under mer än fyr­tio år var jag Hemlig Tangent. Min för­kläd­nad var per­fekt. Alla trod­de att jag var copy­wri­ter och det vet ju de fles­ta som ald­rig reflek­te­rar när­ma­re över rekla­mens myste­ri­er att copyn, som det dessvär­re ock­så heter, är den som står för tex­ten. Själva rekla­men är det väl art direc­torn som gör.

Jag fick ett bra bevis på det här om dagen. En tjäns­te­man som vil­le veta vem jag är behöv­de genom­fö­ra en under­sök­ning på sed­van­ligt byrå­kra­tiskt vis. Det inne­bar att han vil­le veta vad jag gjort, det är ju så man avgör vem man är i Sverige.

”Gjort”, sa jag? ”Jag har job­bat en hel del med reklam. Jag är copy­wri­ter”.

”?”

Han släpp­te pen­nan, axlar­na sjönk ihop och han såg upp­rik­tigt led­sen ut för min skull.

”Ja allt­så inte såda­na där lap­par som du inte vill ha hem i brev­lå­dan utan mer annon­ser, affi­scher, tryck­sa­ker och sånt”, sa jag i ett för­sök att munt­ra upp honom.

Men han såg inte gla­da­re ut för det. Skrev fort­fa­ran­de ingen­ting på den rad där det skul­le fram­gå vad jag gjort här i livet. Jag insåg att här satt jag inför en man (de är lät­ta att kän­na igen) för vil­ken copy­wri­ter är något helt annat än vad jag menar. Men eftersom tan­ken var att pro­to­kol­let skul­le vara till min för­del i ett sena­re ske­de och att en som ”gjort annon­ser” hela livet nog inte var vad man hade hop­pats på sa jag:

”Marknadsföring, du vet, varu­mär­ken och sånt”

”Jaha, reklam­chef då?” Han sken upp.

”Nja, den sor­ten är för länge sedan avskaf­fad men jag var med och star­ta­de och drev ett par reklam­by­rå­er”

”Men då var du väl ändå chef, vd kanske?

Fan bör­ja­de kry­pa i mig så jag sa: ”Nej, det var det ing­en som vil­le vara, så vi drog lott och jag vann. Slapp allt­så. På en bra reklam­by­rå ska man job­ba med idéer”.

”Finns det ing­et annat namn än copy­wri­ter på det du gjort? Du var inte art director då? Det där med idéer låter så”. Han grans­ka­de mig ingå­en­de, pen­nan hade han lagt ifrån sig:

”Reklam, ja det är ju en del som fast­nar”, sa han. ”Ibland blir man inte av med vis­sa däng­or men det är väl det som är mening­en, för­står jag”. Han gjor­de en gri­mas men så tog han ny sats:

”Inte alls varit inne på it-sidan då, jag menar där finns många tit­lar?”

”Jo, jag blog­gar”

”Det får vi svårt att använ­da oss av. Men du sa att du skri­ver myc­ket?”

”Ja, vad and­ra ska säga, mest för internt bruk; ana­ly­ser, rap­por­ter, platt­for­mar och sånt – talar om hur de som bestäm­mer skall tän­ka och göra, vad de skall säga och inte minst hur de skall göra det.”

”Företagsledningar!”

”Ja det hän­der att jag skri­ver talet åt che­fen, ofta brev i hans eller hen­nes namn. Det blir mer per­son­ligt då än om de skri­ver själ­va, bru­kar jag sko­ja. Spökskrivare heter det i and­ra sam­man­hang, en märk­lig syss­la. Svårt att för­stå sig på, för­står jag. Att man är chef bety­der inte att man kan skri­va”. Jag var nära att bör­ja gäst­fö­re­lä­sa, märk­te jag och tit­ta­de på kloc­kan.

”Skriv vad du vill”, sa jag och gjor­de en ansats att resa mig.

”Intressant det där sista”, sa han och höll upp en avvär­jan­de hand ”men heter inte det något?”

”Jag bru­kar säga att jag varit Hemlig Tangent”.

”Fyndigt verk­li­gen, men allt det där skri­van­det, skri­ver du annat ock­så? Så lätt får vi inte ge upp”. Han log ansträngt.

”Ja böc­ker, jag har skri­vit fem­ton eller om det är sex­ton under åren som gott”.

”Oj då, men då är du ju för­fat­ta­re! Där har vi det”. Med ras­ka klick tryck­te han fram kul­spet­sen.

”Nja, jag bru­kar inte kal­la mig det. Det är ju ändå inte det ”jag gjort i livet” som du uttryckt det. Böckerna har mest varit en hob­by”.

”Ja men jag tyc­ker att vi sät­ter dit för­fat­ta­re”. Han sat­te stif­tet till pap­pe­ret och hade redan bör­jat på ett F.

”Nej, det gör vi inte, och (fan flög i mig) inte bok­för­läg­ga­re hel­ler eftersom…”

”Bokförläggare! Berätta, det vore per­fekt!”

”Jag var med och star­ta­de ett bok­för­lag men även om jag var med i tio år och pra­ta­de om vad vi skul­le ge ut såg jag mig ald­rig som bok­för­läg­ga­re. Jag gjor­de hell­re egna böc­ker. Kokböcker till exem­pel.”

”Men då är du ju kock?”

”Nej, jag skrev åt koc­kar som inte själ­va kun­de berät­ta om sin mat så att and­ra fat­ta­de hur de tänk­te och gjor­de.”

”Nej vet du vad, bok­för­läg­ga­re blir bra, jag lovar”. Han bör­ja­de job­ba om F:et till ett B.

”Lyssna nu”, sa jag, ”jag är copy­wri­ter punkt och slut, skriv det eller om du hell­re vill det så är det okej med Hemlig Tangent”.

Han log inte.

”Skribent, skul­le ock­så kun­na fun­ge­ra”, sa han och kli­a­de sig i hår­fäs­tet med pen­nan, tyvärr med bak­si­dan. ”Jag tän­ker på det där med tryck­sa­ker. Du har inte job­bat på tid­ning eller så?”

”Jag var jour­na­list ett tag. Utbildade mig fak­tiskt till det”.

”Varför sa du inte det från bör­jan?”

”Därför att jag job­bat som copy­wri­ter i fyr­tio år men som jour­na­list i ett par, tre.”

”Jag har det”, sa han, ”vi skri­ver redak­tör. Det är en gam­mal fin titel”. Han såg upp­rik­tigt glad ut. Nu bör­ja­de han omfor­ma B:et till ett R. Det hela bör­ja­de se klad­digt ut så han såg sig om efter en ny blan­kett men ång­ra­de sig.

”Vänta nu”, sa jag ”anting­en skri­ver du copy­wri­ter eller ock­så Hemlig Tangent. Båda är okej för mig”. Nu hade jag rest mig. ”Eller ock­så skri­ver du det mest kor­rek­ta av allt”.

Han lys­te upp. ”Och det är?”

Jag hade nu bestämt mig för att strun­ta i allt­sam­mans. Det hela var egent­li­gen inte livsvik­tigt. Så jag sa:

”Pensionär”

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
risus. dictum Praesent felis consequat. Aliquam id, ultricies commodo in

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest