Kan du bevisa det du påstår?

Vid redaktionell kommunikation kan du göra påståenden som inte alltid går att leda i bevis. Men vid marknadskommunikation ställs tuffare krav. Då måste du kunna bevisa dina påstående. Annars kan det gå som i exemplet jur. kand. Mireille Wildh berättar om i dagens gästkrönika.

Mireille Wildh
13 april 2016

För många före­tag hand­lar con­tent mar­ke­ting och annan vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion om att ska­pa vär­de för poten­ti­el­la kun­der genom att visa en exper­tis inom sitt områ­de och att det inne­håll i soci­a­la medi­er (och and­ra digi­ta­la kana­ler) man delar med sig ska­par ett vär­de för kun­der­na genom artik­lar, blog­gin­lägg, sta­tusupp­da­te­ring­ar i soci­a­la medi­er, podcasts, vide­oklipp, etce­te­ra.

Istället för tra­di­tio­nell trist mark­nads­fö­ring är tan­ken att före­tag ska lyf­ta fram, och bör­ja pra­ta om det som mål­grup­pen vill höra och läsa.

Ett utmärkt exem­pel på det­ta är svens­ka Oatly som har gått från att vara ett trå­kigt alter­na­tiv till mjölk till ett livsstils­fö­re­tag med en inno­va­tiv mark­nads­fö­ring som väc­ker intres­se.

Dålig stämning i kyldisken

Oatly är ett före­tag som utveck­lar, pro­du­ce­rar och mark­nads­för bland annat hav­re­ba­se­ra­de dryc­ker och glass. Hösten 2014 stäm­de bran­ch­or­ga­ni­sa­tio­nen Svensk Mjölk Oatly eftersom Oatly bland annat klan­ka­de ned på komjölk i sin mark­nads­fö­ring för hav­re­dryck.

Oatly bestäm­de sig snabbt för att läg­ga ut stäm­ning­en på sin hem­si­da och sam­ti­digt häv­da att man erbjöd mil­jö­vän­li­ga­re och häl­so­sam­ma­re alter­na­tiv till exi­ste­ran­de mjölk­pro­duk­ter. Oatlys age­ran­de led­de till att många kon­su­men­ter tog Oatlys par­ti och före­ta­get har fått stor medi­al upp­märk­sam­het och även belö­nats med ett Silverägg.

Stopp för vilseledande marknadsföring

Trots att Oatly använt sig av for­mu­le­ring­ar som ”No milk. No soy. No bad­ness” i sin mark­nads­fö­ring åbe­ro­pa­des ing­en utred­ning om att mjölk skul­le vara olämp­ligt som livs­me­del, under dom­stols­pro­ces­sen. Inom mark­nads­rät­ten tilläm­pas omvänd bevis­bör­da, vil­ket inne­bär att annon­sö­ren (före­ta­get) mås­te kun­na bevi­sa allt som sägs i mark­nads­kom­mu­ni­ka­tio­nen för att det inte ska vara vil­se­le­dan­de.

I novem­ber 2015 kom domen och det stod klart att Marknadsdomstolen gått på Svensk Mjölks lin­je. Med för­bud vid vite om 2 mil­jo­ner kro­nor för­bjöds Oatly att använ­da en rad for­mu­le­ring­ar som ger intryck av att mjölk­pro­duk­ter, till skill­nad från hav­re­ba­se­ra­de livs­me­del, inte pas­sar för män­ni­skor.

Oatly fick beta­la rät­te­gångs­kost­na­der på 1,3 mil­jo­ner kro­nor, byta ut pro­dukt­för­pack­ning­ar med ovanstå­en­de påstå­en­den och före­ta­get är i fram­ti­den begrän­sat i hur kom­mu­ni­ka­tio­nen får utfor­mas eftersom vitet om 2 mil­jo­ner kro­nor annars kan dömas ut…

Två sidor av samma mynt

Marknadsförare möter utma­ning­ar i takt med att annonsin­täk­ter­na har flyt­tats från tra­di­tio­nel­la medi­er till den digi­ta­la mark­na­den sam­ti­digt som Ad-bloc­kers väx­er.

Annonsörerna tving­as hit­ta nya sätt att mark­nads­fö­ra sig och con­tent mar­ke­ting och annan vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion väger tungt. I Oatly-fal­let hand­la­de det om att foku­se­ra på det som lig­ger mål­grup­pen – den med­vet­na gene­ra­tio­nen som både bryr sig om sin egen häl­sa och mil­jön – närmst om hjär­tat och göra pro­duk­ten till en life­sty­le­pro­dukt.

Det är dock vik­tigt att se till att inne­hål­let är en lag­lig lös­ning på annon­sö­rer­nas pro­blem, dvs. föl­jer mark­nads­fö­rings­la­gens reg­ler, eftersom det annars kan kos­ta mer än det sma­kar.

Marknadsdomstolens dom hit­tar du här:

Svensk Mjölk Ekonomisk Förening ./​. Oatly AB

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
odio massa non consequat. nec leo in vel, justo

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest