Skip to content

Kan du bevisa det du påstår?

Vid redaktionell kommunikation kan du göra påståenden som inte alltid går att leda i bevis. Men vid marknadskommunikation ställs tuffare krav. Då måste du kunna bevisa dina påstående. Annars kan det gå som i exemplet jur. kand. Mireille Wildh berättar om i dagens gästkrönika.

Mireille Wildh
13 april 2016

För många före­tag hand­lar con­tent mar­ke­ting och annan vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion om att ska­pa vär­de för poten­ti­el­la kun­der genom att visa en exper­tis inom sitt områ­de och att det inne­håll i soci­a­la medi­er (och and­ra digi­ta­la kana­ler) man delar med sig ska­par ett vär­de för kun­der­na genom artik­lar, blog­gin­lägg, sta­tusupp­da­te­ring­ar i soci­a­la medi­er, podcasts, vide­oklipp, etce­te­ra.

Istället för tra­di­tio­nell trist mark­nads­fö­ring är tan­ken att före­tag ska lyf­ta fram, och bör­ja pra­ta om det som mål­grup­pen vill höra och läsa.

Ett utmärkt exem­pel på det­ta är svens­ka Oatly som har gått från att vara ett trå­kigt alter­na­tiv till mjölk till ett livsstils­fö­re­tag med en inno­va­tiv mark­nads­fö­ring som väc­ker intres­se.

Dålig stämning i kyldisken

Oatly är ett före­tag som utveck­lar, pro­du­ce­rar och mark­nads­för bland annat hav­re­ba­se­ra­de dryc­ker och glass. Hösten 2014 stäm­de bran­ch­or­ga­ni­sa­tio­nen Svensk Mjölk Oatly eftersom Oatly bland annat klan­ka­de ned på komjölk i sin mark­nads­fö­ring för hav­re­dryck.

Oatly bestäm­de sig snabbt för att läg­ga ut stäm­ning­en på sin hem­si­da och sam­ti­digt häv­da att man erbjöd mil­jö­vän­li­ga­re och häl­so­sam­ma­re alter­na­tiv till exi­ste­ran­de mjölk­pro­duk­ter. Oatlys age­ran­de led­de till att många kon­su­men­ter tog Oatlys par­ti och före­ta­get har fått stor medi­al upp­märk­sam­het och även belö­nats med ett Silverägg.

Stopp för vilseledande marknadsföring

Trots att Oatly använt sig av for­mu­le­ring­ar som ”No milk. No soy. No bad­ness” i sin mark­nads­fö­ring åbe­ro­pa­des ing­en utred­ning om att mjölk skul­le vara olämp­ligt som livs­me­del, under dom­stols­pro­ces­sen. Inom mark­nads­rät­ten tilläm­pas omvänd bevis­bör­da, vil­ket inne­bär att annon­sö­ren (före­ta­get) mås­te kun­na bevi­sa allt som sägs i mark­nads­kom­mu­ni­ka­tio­nen för att det inte ska vara vil­se­le­dan­de.

I novem­ber 2015 kom domen och det stod klart att Marknadsdomstolen gått på Svensk Mjölks lin­je. Med för­bud vid vite om 2 mil­jo­ner kro­nor för­bjöds Oatly att använ­da en rad for­mu­le­ring­ar som ger intryck av att mjölk­pro­duk­ter, till skill­nad från hav­re­ba­se­ra­de livs­me­del, inte pas­sar för män­ni­skor.

Oatly fick beta­la rät­te­gångs­kost­na­der på 1,3 mil­jo­ner kro­nor, byta ut pro­dukt­för­pack­ning­ar med ovanstå­en­de påstå­en­den och före­ta­get är i fram­ti­den begrän­sat i hur kom­mu­ni­ka­tio­nen får utfor­mas eftersom vitet om 2 mil­jo­ner kro­nor annars kan dömas ut…

Två sidor av samma mynt

Marknadsförare möter utma­ning­ar i takt med att annonsin­täk­ter­na har flyt­tats från tra­di­tio­nel­la medi­er till den digi­ta­la mark­na­den sam­ti­digt som Ad-bloc­kers väx­er.

Annonsörerna tving­as hit­ta nya sätt att mark­nads­fö­ra sig och con­tent mar­ke­ting och annan vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion väger tungt. I Oatly-fal­let hand­la­de det om att foku­se­ra på det som lig­ger mål­grup­pen – den med­vet­na gene­ra­tio­nen som både bryr sig om sin egen häl­sa och mil­jön – närmst om hjär­tat och göra pro­duk­ten till en life­sty­le­pro­dukt.

Det är dock vik­tigt att se till att inne­hål­let är en lag­lig lös­ning på annon­sö­rer­nas pro­blem, dvs. föl­jer mark­nads­fö­rings­la­gens reg­ler, eftersom det annars kan kos­ta mer än det sma­kar.

Marknadsdomstolens dom hit­tar du här:

Svensk Mjölk Ekonomisk Förening ./​. Oatly AB

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
Aliquam adipiscing amet, consectetur elit. Praesent massa nec sem, ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest