Intervju med Christian Rudolf – SEO-expert

Bästa avsnittet hittills. Thomas och jag har ett mycket bra samtal med Christian Rudolf om Google och sökmotoroptimering (SEO). Lyssna och lär!

Pia Tegborg
27 februari 2015

När vi stäng­de av mik­ro­fo­ner­na, efter att ha inter­vju­at Christian Rudolf i en tim­me, så säger Thomas: ”Det här är rik­tigt bra con­tent.” Jag hål­ler med. Det blev ett myc­ket intres­sant sam­tal. Vi pra­tar om moral och omo­ral i SEO-bran­schen, hur man hit­tar en seri­ös kon­sult, vart sök­mo­to­rop­ti­me­ring är på väg och myc­ket mer.

Christian Rudolf job­bar i det egna bola­get TopDog med någ­ra av Sveriges störs­ta varu­mär­ken. Han hjäl­per dem att för­stå sök­mo­to­rer och opti­me­ra deras saj­ter för bäs­ta möj­li­ga pla­ce­ring i Googles sökre­sul­tat. Efter 10 år och 10 000 tim­mar är han en av Sveriges främs­ta exper­ter på områ­det. Därför bjöd vi in honom att tala på Kntnts 15:e fru­kost­se­mi­na­ri­um. Efteråt pas­sa­de vi att inter­vjua honom.

Hör hela inter­vjun i avsnitt 24 av Kntnt Radio. I dagens pro­gram får du ock­så höra hur det gick till när Thomas fick sit­ta i ett för­hörs­rum hos poli­sen – miss­tänkt för ekobrott. Och all­ra sist får du veta hur du ska göra för att se och höra Alex Beauchamp – Head of Global Content and Social Media at Airbnb – tala på MEG och Marknadschefsdagarna i näs­ta vec­ka utan att det kos­tar dig en spänn.

[kntnt_​radio 24]

Innehållet

Programmet är näs­tan 1 tim­me och 20 minu­ter långt. Det här är vad du bjuds på:

 • Vad är den prin­ci­piel­la skill­na­den mel­lan con­tent mar­ke­ting och inbound mar­ke­ting, å ena sidan, och nati­ve adver­ti­sing och bran­ded con­tent, å and­ra sidan. Thomas reso­ne­rar om det med anled­ning av gransk­ning­en av P1:s Kulturnytt.
 • Därför tran­skri­be­rar vi pod­den nume­ra. Se till exem­pel före­gå­en­de avsnitt.
 • Så gick det till när Thomas ham­na­de hos polisen.
 • Intervju med Christian Rudolf: 
  • Detta är Christian Rudolf.
  • Historien bakom nam­net TopDog.
  • Vad TopDog gör. Och hur.
  • Black hat, gray hat, och white hat SEO. Om rätt och fel – moral och omo­ral – i SEO branschen.
  • Googles värs­ta kon­kur­rent är kanske inte den du tror.
  • Googles driv­kraft.
  • Google mot Facebook.
  • Därför för­ny­ar Google och Twitter sitt tidi­ga­re avbrut­na samarbete.
  • Varför är det en så tuff ton i SEO-branschen?
  • Så hit­tar du en seri­ös SEO-konsult.
  • Var är sökop­ti­me­ring om 5 år?
  • Den trå­ki­ga san­ning­en om con­tent marketing
  • Ska man fort­fa­ran­de tän­ka på sökord när man skri­ver för webben?
  • Hur bra är de ame­ri­kans­ka SEO-pro­gram­men på svens­ka förhållanden?
  • Sajter du ska följa.
  • Finns det en SEO-process?
  • Christian Rudolf sam­man­fat­tar vad hans fru­kost­fö­re­läs­ning hand­la­de om.
 • Eftersnack. Bland annat får du veta hur du gra­tis ska ta dig in på MEG och Marknadschefsdagarna och lyss­na på Airbnbs Head of Global Content and Social Media.

Visa din kärlek

Hjälp oss att bli hit­tad. Sätt betyg på vår show på iTunes, Stitcher och aCast. Det bety­der myc­ket för oss. Tack!

Läs

Pia: Hej och väl­kom­men till Kntnt radio. I dag sit­ter jag här som van­ligt, Pia Tegborg med Thomas Barregren, min kollega.

Thomas: Halloj.

Pia: Halloj, hal­loj. Idag har vi fram­förallt på pro­gram­met en inter­vju med Christian Rudolf, som var här för­ra vec­kan och höll en fru­kost­fö­re­läs­ning för oss om sökop­ti­me­ring. Den ska vi strax ta del av. Men all­ra först Thomas, du har ju varit i radio i morse?

Thomas: Mm, precis.

Pia:Kulturnytt. Väldigt spän­nan­de. Varför då?

Thomas: Jag blev upp­ringd av en jour­na­list, som heter Mattias…

Pia: Berg.

Thomas: …Berg, ja pre­cis, och som hade lite frå­gor då om con­tent mar­ke­ting och nati­ve adver­ti­sing och så vida­re. Så att han gör ju fle­ra inslag under den här vec­kan, både nu på mor­go­nen och vid lunch och sedan kom­mer det på tors­dag ytter­li­ga­re vet jag, om just det här gräns­lan­det då mel­lan det jour­na­lis­tis­ka och mark­nads­fö­ring­en. Så han hade lite frå­gor som jag sva­ra­de på helt enkelt.

Pia: Ja, pre­cis. Lite grand det här med att han, som jag upp­le­ver det, bun­tar ihop och con­tent mar­ke­ting och kal­lar all­ting spons­rat innehåll?

Thomas: Ja, jour­na­lis­ter i all­män­het vill ju ibland kanske göra det. Ja pre­cis, för att uti­från deras per­spek­tiv så är ju så att säga det redak­tio­nellt inne­hål­let som dom själ­va pro­du­ce­rar – det står ju fritt ifrån mark­nads­fö­rings­kraf­ter (eller ska göra det, så att säga), medan det and­ra är ju mark­nads­fö­ring i någon form. Så det är lät­ta­re att göra den sam­man­slag­ning­en så att säga.

Men jag vill nog ändå göra en boskill­nad mel­lan å ena sidan con­tent mar­ke­ting och inbound mar­ke­ting, å and­ra sidan nati­ve adver­ti­sing och bran­ded con­tent då. Och skill­na­den lig­ger egent­li­gen i vem som är avsän­da­ren, kan man säga. Att i con­tent mar­ke­ting och inbound mar­ke­ting så är det ju du själv som före­tag som läg­ger upp ett inne­håll på din egen webb­plats, ordar ett eget event, ger ut din egna kund­tid­ning, och det är väl­digt tyd­ligt att det är du som är avsändaren.

Och hela poäng­en är egent­li­gen att ”ja, vi gör mark­nads­fö­ring, men vi ser till att den är intres­sant, vär­de­full och rele­vant för dig så att du vill ha den helt enkelt”. Det är ju väl­digt öppet och trans­pa­rent, medan där­e­mot nati­ve adver­ti­sing, eller bran­ded con­ten­tent som man bru­kar säga nu inom tid­nings­bran­schen, är ju egent­li­gen annon­ser som använ­der då ett redak­tio­nellt inne­håll, eller ett inne­håll som ska lik­na ett redak­tio­nellt inne­håll, för att smäl­ta in bätt­re. Och då är det ju fort­fa­ran­de tid­ning­en som är avsän­da­ren, men dom har fått betalt för att låta någon pra­ta om sina saker.

Så för mig är det här… bäg­ge två är mark­nads­fö­ring, men det är väl­digt oli­ka sätt helt enkelt, så jag vill nog göra en tyd­lig boskill­nad mel­lan con­tent mar­ke­ting å ena sidan och nati­ve adver­ti­sing­na­ti­ve adver­ti­sing å and­ra sidan.

Pia: Och du som nu vill höra den här inter­vjun, du kan gå in på: bit​.ly/​k​n​t​n​t​-​k​u​l​t​u​r​n​ytt.

Thomas: Exakt, eller så går du in på sr​.se och söker. Det går det med. Men det här är enklare.

Pia: Precis. En annan sak som är… eller en sak som vi gjort med pod­den från och med nu är att vi tran­skri­be­rar den.

Thomas: Ja, pod­den är ju ett exem­pel på con­tent mar­ke­ting. Och den är ju som du hör här och nu, så klart, ett ljud­for­mat. Men vi har då tran­skri­be­rat, allt­så skri­vit ut allt vad vi säger mer eller mind­re orda­grant i den för­ra pod­den och kom­mer att göra det med den här ock­så och läg­ga upp på vår hem­si­da. Det är gans­ka hemskt egentligen…

Pia: Ja, att läsa.

Thomas: När man läser… Framförallt när jag läser vad jag själv säger så låter det ju bara otro­ligt sar­rigt och sur­rigt. Du låter myc­ket mer struk­tu­re­rad, i den tex­ten som blir av dig där helt enkelt. Jag har råkat ut för det här en gång tidi­ga­re, att läsa hur det ser ut när man skri­ver ner vad man fak­tiskt säger, det är ing­en rolig upplevelse.

Och det var när jag star­ta­de det all­ra förs­ta före­ta­get 2000 som het­te imBridge, och då när jag skul­le skri­va den all­ra förs­ta moms­de­kla­ra­tio­nen så skrev jag fel. Vi skul­le få till­ba­ka peng­ar. Vi skul­le få till­ba­ka 8 777 kro­nor, men jag råka­de skri­va 87 777 kro­nor. Jag hade ing­en koll på att jag hade skri­vit fel för­rän jag helt plöts­ligt blev kal­lad till polis­för­hör för eko­no­misk brottslighet. 🙂

Och det var verk­li­gen så här… Jag kom till Ekobrottsmyndigheten nere på Rosenlund i Göteborg, och skrev in mig och kom in i ett brunt kon­fe­rens­rum med en band­spe­la­re på bor­det, en kaf­fe i en plast­mugg, pre­cis som på film du vet. Så det sit­ter två poli­ser på and­ra sidan och dom spe­la­de ”good cop” och ”bad cop” upp­läg­get. Så den ena då, han ställ­de såda­na där trev­li­ga frå­gor, du har plug­gat där… och den and­ra satt bara och stir­ra­de stint på mig. Men sedan är ju jag jag då, så jag blev ju för­ban­nad. Det tyck­te jag var lar­vigt, för han för­sök­te snär­ja mig med lite frå­gor om att:

– Jaha, vad har du plug­gat på Chalmers?

– Ja, tek­nisk matematik.

– Ja, då bor­de du ju kun­na det här med mat­te då.

– Jamen vän­ta nu. Det du pra­tar om nu är ju lik­som… Det jag har stu­de­rat där har ingen­ting med siff­ror att göra egent­li­gen, vi räk­nar ju bara med bok­stä­ver och så vidare.

Så jag blev lite irri­te­ra­de då. Och då bara byt­te han, som så här, det blev totalt ny atti­tyd,. Alltså dom är otro­ligt duk­ti­ga män­ni­sko­kän­na­re dom här poli­ser­na. Så då lik­som fick han koll på vad jag är för en typ då. Så han la ett helt annat upp­lägg. Så vi bör­ja­de lik­som… kun­de föra ett vik­tigt reso­ne­mang istäl­let, jag kun­de för­kla­ra att jag hade skri­vit fel helt enkelt och här är ju pap­pe­ret som visar att det är rätt och så vidare.

Pia: Men hann du ens få peng­ar­na då?

Thomas: Nej nej. Nej nej. Utan först…

Pia: Utan det upp­täck­tes med en gång?

Thomas: Ja, det som hän­de var att när dom fick in att jag vil­le ha 87 777 då så vil­le dom ju se pap­per på det. Jag skic­ka­de in pap­pe­ren. Jag viss­te ju fort­fa­ran­de inte vad det här hand­la­de om, så jag skic­ka­de in pap­pe­ren, och dom sum­me­ra­de det till 8 777. Men det var ju ändå… Är belop­pet över fem­ti­o­tu­sen så har dom ju en åtals… allt­så plikt att anmä­la det till åkla­gar­na då. Och åkla­gar­na ansåg att det här var intres­sant att gå vida­re med helt enkelt då, så då fick poli­sen utre­da detta.

Och det sista han sa när vi skilj­des åt var att ”Det här kom­mer nog gå bra”, sa han. Och så berät­ta han då just att dom är skyl­di­ga att anmä­la och att åkla­ga­ren i det här fal­let hade tyckt att det här var intres­sant att gå vida­re med. Så det kän­des ju tryggt.Så fick jag kom­ma till­ba­ka någon vec­ka sena­re för att läsa utskrif­ten av pro­to­kol­let, och det var då jag läs­te hur det ser ut när man pra­tar. Och som sagt, det är ju väl­digt snur­rigt. Men det var ett annat upp­lägg då, då fick jag kom­ma in på kon­to­ret, jag fick sit­ta i ett rik­tigt kon­tors­rum, jag fick kaf­fe i pors­lins­kopp och, ja, så märk­te man att då…

Pia: Då trod­de dom på dig?

Thomas: Ja, pre­cis. Så det avskrevs ju allti­hop så klart.

Pia: Okej. Men då kan man frå­ga sig var­för vi gör det här, tran­skri­be­rar, för det är ju inte för att folk ska läsa.

Thomas: Nej, det är ju så att… Det är klart att du kan läsa det, och det kan ju vara så att man kanske vill gå till­ba­ka och leta efter ”Vad var det dom sa nu igen” eller cite­ra eller något lik­nan­de, då finns det där. Men annars är det ju egent­li­gen för sök­mo­to­rer­na. För att det är pro­blem med både pod­dar och fil­mer, det är ju egent­li­gen att det är väl­digt svårt för sök­mo­to­rer att index­e­ra det­ta. Och det här är ju ett rikt inne­håll, myc­ket inne­håll, så det här är ju mum­ma för sök­mo­to­rer om dom kun­de läsa det eller lyss­na på det. Så där­för tran­skri­be­rar vi och läg­ger upp det.

Pia: Mm, vi får tes­ta det.

Thomas: Och det är någon­ting som Christian Rudolf efter…

Pia: Precis, för nu kom­mer vi osökt in här nu på Christian Rudolf och sökop­ti­me­rings­före­läs­ning­en (egent­li­gen inter­vju, red. anm.) då som vi all­de­les strax ska sät­ta på nu här då.

Thomas: Och vad jag skul­le säga var egent­li­gen att efter den då så… Ja, pra­tar vi lite grand om vår egen sökop­ti­me­ring. Som ni kom­mer att höra i inter­vjun här så sa han att han kun­de få oss upp på plats num­mer ett, vil­ket vi inte är idag då. Och så tit­ta­de han lite grand på efteråt vad det var för fel vi gjor­de och gav lite tips från coachen, och en av dom saker­na som han då tyck­te var klokt och rätt och rik­tigt, det var just att tran­skri­be­ra. Så det är ju… Det var ju tur att vi redan hade gjort det – en – klar då.

Pia: Ja, pre­cis. Nu kör vi väl igång va?

Thomas: Ja, den är en tim­me lång, så vi ska inte babb­la mer tyc­ker jag, utan vi får väl bara släp­pa loss.

Pia: Japp, då gör vi det.

Pia: Det är fre­da­gen den 20:e feb­ru­a­ri. Thomas och jag har pre­cis tagit adjö av 180 per­so­ner som har besökt Kntnts fem­ton­de fru­kost­se­mi­na­rie. I dag var det Christian Rudolf, expert på sökop­ti­me­ring som tala­de. Och nu sit­ter vi här. Hej Christian, väl­digt roligt att ha dig med i Kntnt radio.

Christian:Hej Pia, det var en bra upp­le­vel­se idag.

Pia: Ja, vad roligt! Vi ska pra­ta om sök­mo­to­rer, con­tent mar­ke­ting och annat spän­nan­de. Men förs­ta frå­gan är ju ändå: Vem är du, vem är Christian Rudolf?

Christian: Nej, jag är en skå­ning som lever i Stockholm sedan snart tju­go år. Egentligen är jag utbil­dad natio­na­le­ko­nom och job­ba­de i finans­bran­schen i ett par, tre år, innan jag fak­tiskt trött­na­de och upp­täck­te inter­net. Och efter någ­ra år, efter att jag hade upp­täckt inter­net, upp­täck­te jag sök­mo­to­rer och sedan var jag ”hooked” på riktigt.

Thomas: Har du gläd­je av dina natio­na­le­ko­no­mi-kun­ska­per när det kom­mer till sök­mo­to­rer idag, eller?

Christian: Ja, abso­lut. Google är så stort i dag så att det är ett eko­sy­stem. När man bör­jar för­stå para­met­rar­na som styr eko­sy­ste­met så kan man bör­ja ana­ly­se­ra eko­sy­ste­met. Det är pre­cis som ett finan­si­ellt system.

Thomas: Spännande. Och den här peri­o­den mel­lan natio­na­le­ko­no­min och sök­mo­to­rer… Du sa att du höll på med inter­net där?

Christian: Jag leds­na­de ju då lite grand på finans­bran­schen, fast jag hade lite manisk ansats till det, det var ju det jag vil­le göra. Men det var inte rik­tigt som jag hade tänkt mig, och det var ju en stor boom 1999–2000 i Stockholm, av epis­ka pro­por­tio­ner, så då hop­pa­de jag av finans­bran­schen, fak­tiskt en månad innan bör­sen top­pa­de, och det är ju fak­tiskt gans­ka nyli­gen som det rekor­det knäck­tes, fem­ton år sena­re, och star­ta­de ett e‑handelsbolag med… ja, mas­si­va risk­ka­pital­fi­nan­sie­ring­ar som var då.

Det fanns ju ing­en WordPress eller MySQL eller så här, så data­bas­li­cen­ser från Oracle gick ju för sju­siff­ri­ga belopp, det som idag är gra­tis. Så att det var ju så klart lite annan mil­jö än vad det var nu.

Thomas: Ja, tän­ker man på dom gre­jer­na som man utveck­la­de då på en mas­sa oli­ka stäl­len och skul­le du gjort sam­ma sak idag så är det ju… Dels är ju tek­ni­ken taff­lig då, eller jäm­fö­rel­se­vis med idag, och sedan kost­na­der­na är ju betyd­ligt myc­ket mind­re idag.

Christian: Precis. Så då star­ta­de jag ett han­dels­bo­lag. Och ni vet ju alla hur den bubb­lan slu­ta­de. Och det var dess­utom så att jag kun­de inte rik­tigt åter­vän­da till finans­bran­schen eftersom kri­sen där var ju mas­siv. Jag har hört siff­ror om att tju­go­fem pro­cent av alla som job­ba­de i finans­bran­schen i Stockholm åkte mel­lan år 2000 och 2003. Danske Bank la ner hela sin avdel­ning, det var fyra­hund­ra väl­be­tal­da per­so­ner som bara fick gå på dagen och så där. Så att då bör­ja­de jag job­ba som säl­ja­re, affärs­ut­veck­la­re på ett inter­net­bo­lag och bör­ja­de job­ba med mobi­li­tet och sedan star­ta­de jag ett mobilbolag.

Och tyvärr bör­ja­de jag väl för­stå att mitt mobil­bo­lag inte skul­le hål­la på det sät­tet som jag vil­le, så då… hal­ka­de jag in på sök­mo­to­rer 2005 och är kvar där sedan dess.

Thomas: Vad är det som loc­kar dig när det gäl­ler sökmotorer?

Christian: Jag tyc­ker att det här med att ran­ka webb­saj­ter på oli­ka ord är väl­digt roligt, det… När man tän­ker på det så är det fak­tiskt som en typ av spel där man inte rik­tigt vet spel­reg­ler­na. Man mås­te räk­na ut spel­reg­ler­na och sedan mås­te du byg­ga någon­ting, på något sätt.

Thomas: Tillämpar du spel­te­o­ri­er och sådant på dom här gre­jer­na, eller?

Christian: Nej, det är mer att jag tror kanske att min hjär­na är egent­li­gen spe­l­o­ri­en­te­rad, den har bara hit­tat ett väl­digt, väl­digt nischat spel med väl­digt få spe­la­re egentligen.

Thomas: Och så kan du få betalt för det också.

Christian:Ja, abso­lut. Så att jag tror att nu är det bara det det hand­lar om egent­li­gen. Och det är dess­utom så efter­hand som man lär sig saker, utveck­las, så kan man ju lik­som adde­ra kom­plex­i­tet ock­så, pre­cis som man kan i ett spel.

Ett exem­pel på det är att det är en sak att sit­ta på Betsson och vara her­re över Zoo och ha en bud­get på, ja, fyra, fem mil­jo­ner euro till att vara kon­sult. Två oli­ka spel­reg­ler, eller två oli­ka kom­plex­i­tets­la­ger, som är väl­digt annorlun­da. Och det adde­rar ju till spe­let, så man kan till och med betrak­ta det som oli­ka nivå­er. Man kan både gå upp och gå ner och… Ja, ni för­står vad jag menar. Och det är antag­li­gen det som trig­gar min hjärna.

Pia: Man får en käns­la av att du är täv­lings­in­rik­tad, stäm­mer det? Och vad är din fördel?

Christian:Om du och jag är ute och spring­er till­sam­mans så tror jag inte att jag har ett behov av att vin­na. Men om jag skul­le bör­ja… vil­ja ran­ka på con­tent mar­ke­ting, absolut.

Thomas: Gör inte det, snäl­la. Då är vi kör­da tror jag.

Pia: Ja, så en pas­sion för sök­mo­to­rer. Men du, du har ju även en annan pas­sion har jag för­stått, hundar?

Christian: Ja, jag gil­lar hundar.

Pia: Hänger det någon­ting sam­man med ditt före­tags­namn, Topdog, eller vad kom­mer det ifrån?

Christian:Det blev så fak­tiskt. Jag leta­de namn och då hade jag bestämt mig att det här med bran­ding var vik­tigt, vad det skul­le stå för och allt det där, man vill ju ha ett namn som är syn­kront med vär­de­ring­ar, erbju­dan­de, kom­mu­ni­ka­tion, och helst ska det upp­fyl­la det här TV-reklam­testet, så folk ska kom­ma ihåg det väl­digt enkelt ock­så. Så att kom­ma på ett namn är fak­tiskt gans­ka svårt.

Pia: Absolut.

Christian: Och jag hade bör­jat kom­ma på namn, och så ring­de en pola­re till mig dag två, ”Ska du inte heta Topdog, Christian?”, jo, det ska jag, för det bara satt så där. Jag fort­sat­te ändå leta och ifrå­ga­sat­te en hel månad. Och då blev det Topdog, för dels hade jag ett intres­se för hun­dar och jag tyc­ker att det här med att vara högt i Google är gans­ka vik­tigt för ett före­tag. Så då var det lik­som syn­kront. Det fanns en mas­sa berät­tel­ser som jag kun­de kopp­la till det här då på ett gans­ka enkelt sätt, upp­lev­de jag själv då. Och det upp­fyl­ler det här TV-reklamtestet.

Thomas: Men din adress är top​dog​.nu, om man går på top​dog​.se så ham­nar man någon annanstans.

Christian:Ja, då ham­nar man på en ken­nel i Kiruna, jag kom­mer inte ihåg vil­ken typ av hun­dar dom för…

Thomas: Är dom gla­da för allt tra­fik dom får?

Christian:Ja, jag vet fak­tiskt inte om dom får så myc­ket tra­fik från mig, för när folk letar efter mig så tror jag att dom söker Topdog SEO eller så där. Men jag för­sök­te fak­tiskt köpa det. Men hen­nes ken­nel mås­te gå bra, för hon var inte sugen på att säl­ja det​.Men jag hade lite tur i otu­ren, det var att top​dog​.nu var fak­tiskt ledig.

Och det som är lite udda med att den var ledig, den domä­nen ägdes mel­lan 1997 och 2007, av ett ame­ri­kanskt SEO-bolag som hade en SEO-pro­gram­va­ra som dom sål­de. Så att den… den var redan SEO:ifierad, eller hur man nu ska uttryc­ka det, fast på kanske en metod som, ja, inte bör använ­das längre.

Pia: Men du, Topdog, är det bara du, eller är ni fler?

Christian: Det är bara jag.

Pia: Det är bara du, ja.

Christian: Jag har en del kon­sul­ter som hjäl­per mig emel­lanåt i pro­jek­ten, bero­en­de på vad det är för pro­blem som ska lösas, men det är bara jag idag.

Pia: Och vad gör du?

Christian: Jag hjäl­per svens­ka före­tag att effek­ti­vi­se­ra sitt sälj och sin kom­mu­ni­ka­tion. Ibland är det inte sälj, ibland vill dom bara ha ut ett bud­skap med hjälp av SEO då. Jag job­bar inte i AdWords, utan jag job­bar ju bara SEO, och det är för att… Jag för­står att kun­der­na upp­le­ver det som sam­ma typ av tra­fik. Men leve­rans­bi­ten är fun­da­men­talt annorlun­da i sät­tet man gör det då.

AdWords är ju en pro­cess som är desig­nad för att vara väl­digt enkel. Det är ju Google som har desig­nat den pro­ces­sen, medan SEO är en pro­cess som Google egent­li­gen inte desig­nat och som dess­utom inbe­gri­per fle­ra oli­ka disci­pli­ner då som vi pra­ta­de om på före­dra­get idag.

Så att det är ju lite… För före­tag är en lyc­kad SEO en lite kom­plex pro­cess, för det är oli­ka avdel­ning­ar som mås­te springa syn­kront med varand­ra, och det har ni säkert erfa­ren­het av, att för före­tag så är det av okla­ra skäl svårt. Så leve­rans­pro­ces­sen i en rik­tig SEO är job­big och kom­plex, medan den inte är det för AdWords.

Thomas: Och lite mer kon­kret då, om jag ring­er dig och vill ha hjälp, vad kan du hjäl­pa mig med då i så fall?

Christian: Jag kan sät­ta dig på etta på con­tent mar­ke­ting i Sverige och Skandinavien.

Pia: Oops…!

Thomas: Ja, vad tar du? 🙂

Christian: Special price for you, my man!

Thomas: Men allt­så rent kon­kret, vad är det som… lik­som hur ser din dag ut? Hjälper ni kun­de att tit­ta på vil­ka sökord dom ska job­ba med, eller hjäl­per dom att tit­ta på den tek­nis­ka struk­tu­ren på deras sajt, eller…?

Christian:Jag har en pro­cess som hand­lar om väl­digt tyd­lig genom­lys­ning ini­ti­alt i pro­jek­tet, där man går ige­nom dom pro­ble­men som mås­te lösas och målen man ska nå. Och sedan har man då en exe­kve­rings­fas. Så anting­en så är jag inne i den här exe­kve­rings­fa­sen eller så är jag inne i ana­lys­fa­sen, eller så job­bar jag med sälj.Som kon­sult mås­te man verk­li­gen hardco­re säl­ja, annars fun­kar det inte. Det är ing­en som kom­mer till mig bara ”Hej, ge mig tju­go kilo SEO”.

Pia: Går du in då ini­ti­alt och hjäl­per till med den här pro­ces­sen och sät­ter upp det, och sedan bac­kar du, eller är du med under hela resan?

Christian:Nej, jag job­bar oftast med varu­mär­ken, och varu­mär­ken har lite oli­ka till­gång­ar. Till exem­pel, vi pra­ta­de om Apollo idag, dom har en stor con­tent-avdel­ning, så deras con­tent­pro­blem är oftast inte så stort, det hand­lar lite mer om ”fine tuning”, medan dom kan ha lik­som lite… Stora varu­mär­kes­saj­ter har oftast oli­ka typer av tek­nis­ka pro­blem, och då mås­te man för­sö­ka lösa dom.

Och då job­bar man oftast med deras tek­ni­kav­del­ning, med någon typ av scrum-pro­cess och ska för­sö­ka genom­fö­ra alla dom här för­änd­ring­ar­na som sker då. Och jag är lite mer pro­jekt­ä­ga­re av dom här pro­ble­men. Det kan ock­så var län­kar, att jag mås­te… det ska leve­re­ras ett visst antal län­kar i måna­den på oli­ka sätt då. Och det hän­der till och med i vis­sa spe­ci­fi­ka fall så byg­ger jag saj­ter åt kun­den, i undan­tags­fall då. Jag gjor­de det fak­tiskt i vec­kan, men…

Thomas: Vi pra­tat ju om blackhat,Whitehat ochgreyhat och såda­na saker, och black hat-tek­nik har ju varit så här typ länk­far­mar och länk­ring­ar och den typen av saker, det är inte sådant du hjäl­per till med då?

Christian:Om kun­den vill det då gör jag det, men oftast är det inte det dom vill.

Thomas: Utan oftast vill dom ha white hat-hjälp helt enkelt?

Christian: Nej, jag upp­le­ver inte att dom defi­ni­e­rar det så. Dom upp­le­ver… Oftast har man väl kom­mit över­ens om pro­blem­de­fi­ni­tio­nen – ”ja men om det är en sista minu­ten-resa”, som vi pra­ta­de på före­läs­ning­en, ”men okej, vi är på tion­de plat­sen på… sista minu­ten-resor, och vi säl­jer tio tusen sista minu­ten-resor i måna­den, vi vill säl­ja tju­go­tu­sen”. Okej, då är det förstap­lat­sen ni ska ta er till. Och då är ju det pro­ble­met som ska lösas, och då bryts det pro­ble­met ner i ett antal akti­vi­te­ter; det kan vara tek­nis­ka, det kan vara con­tent, det kan vara län­kar eller en mix. Och sedan pla­ne­ras dom här akti­vi­te­ter­na så att dom blir genomförda.

Och är det till exem­pel con­tent, då är det inte säkert att jag gör det, det kan vara någon annan, och så genom­för man det­ta som ett pro­jekt, tills man är på förstap­lat­sen. För det är inte en ”black box” att ta en webb­si­da till förstap­lat­sen. Det är inte det. Det är inte exakt en hund­ra­pro­cen­tig mät­bar pro­cess som AdWords, men det är en pro­cess i ett antal steg som kan beskri­vas, och sedan kan kun­den fat­ta beslut, och oftast finns det lite oli­ka alternativ.

Ekonomi är ju en del av alla pro­jekt. Och då fat­tar kun­den ett antal beslut, och jag är den som för­kla­rar: ”om du fat­tar det beslu­tet så får du den kon­se­kven­sen, är det det beslu­tet du vill ha?” Och så bestäm­mer kun­den. Det är inte kons­ti­ga­re än att Volvo köper bil­mo­to­rer. Dom gör oli­ka typer av kom­pro­mis­ser, man har oli­ka typer av mål, det finns bud­getra­mar, det är exakt sam­ma sak.

Thomas: Om du skul­le för­kla­ra det… Jag sa ju här black hat och white hat och så vida­re, och om vi vill fort­sät­ta den dis­kus­sio­nen, om du vill för­kla­ra kort vad det bety­der egentligen?

Christian:Ja, jag tror att hardco­re defi­ni­tio­nen av black hat, det är kri­mi­nel­la akti­vi­te­ter egent­li­gen. Du hac­kar and­ra män­ni­skors webb­saj­ter och inji­ce­rar län­kar, det är så jag upp­fat­tar black hat. Och white hat är att man föl­jer Google WebmasterGuidelines fullt ut.

Det är ock­så svårt, för dom är väl­digt otyd­li­ga. Och dom änd­ras över tiden, så det är lik­som lite svårt. Det tror jag lik­som är den veder­tag­na defi­ni­tio­nen. Och sedan så kanske man då kal­lar köp­ta län­kar för black hat ock­så. Jag tyc­ker inte att det är det. Jag tyc­ker att det är bara… det finns ingen…

Thomas: Alltså, man köper län­kar, man beta­lar någon för att län­ka till din sida. Det säger ju Google i sina använ­dar­vill­kor att det är inte tillå­tet, kom­mer vi på dig så kan vi ta bort dig ifrån sökresultatet.

Christian:Korrekt.

Thomas: Och det har ju ock­så hänt, till exem­pel Interflora, för ett par år sedan. Det var ju ett sådant känt case, och BMW, dom råka­de ock­så illa ut.

Christian:Absolut.

Thomas: Men du sa ju för­ut här att om kun­den ber om det, då kan du göra det i alla fall?

Christian:Absolut.

Thomas: Är det en van­lig syn i branschen?

Christian:Ja.

Thomas: Finns det inga pro­blem med det eller? Eller ja, hur reso­ne­rar du runt det­ta? Det ändå är att göra någon­ting som du vet är på sikt för­mod­li­gen skad­ligt och i strid med villkoren?

Christian:Jag är inte alls säker på att det är på sikt skad­ligt. Google är gans­ka omed­vet­na om vad som pågår, och dom har gans­ka dåli­ga system för att upp­täc­ka det­ta. Så ur det skä­let så tyc­ker jag inte att det är konstigt.

Mycket hand­lar bara om eko­no­mi, allt­så kun­den har en bud­getram och dom vill fat­ta med­vet­na beslut inom det­ta. Sedan finns det kanske bolag som låter kun­den fat­ta omed­vet­na beslut, och det är väl det som omo­ra­len möj­ligt­vis. Men om kun­den fat­tar ett med­ve­tet beslut om det­ta, om ris­ker och möj­lig­he­ter i eko­no­min, då är det ju inte kons­tigt tyc­ker jag.

Det är ju inte kons­ti­ga­re än att du köper Dennis Hotdog kont­ra kva­li­tets­korv på salu­hal­len, du kom­mer bli mätt av bägge.

Thomas: Så att skill­na­den lig­ger i just att kun­den gör ett aktivt eget val…

Christian:Det tyc­ker jag.

Thomas: …att ta den vägen, då är det inga problem?

Christian:Ja. Och dom som job­bar väl­digt myc­ket med det­ta är ju e‑handlare, och dom är ju gene­rellt sett gans­ka duk­ti­ga på det­ta, allt­så dom har insik­ter om vad som gäl­ler. Ungefär två tred­je­de­lar av alla e‑handlare i Sverige säger att sök­mo­to­rop­ti­me­ring­en är den vik­ti­gas­te vägen till mark­na­den, och det finns rätt myc­ket erfa­ren­he­ter i det sam­häl­let kring detta.

Thomas: Men jag upp­fat­tar Googles reg­ler här… När man läser dom så får man ändå intryc­ket, och när man läser ock­så det dom skri­ver på blog­gar och såda­na saker, att i grund och bot­ten hand­lar det om att dom vill säker­stäl­la god kva­li­té för besö­kar­na, och att man får ett resul­tat som är ärligt i någon bemärkelse.

Och när man då köper län­kar och så vida­re så hand­lar det egent­li­gen om att sät­ta den här prin­ci­pen ur spel, när man då vill köpa sig plats före dom som har för­tjä­nat en viss posi­tion genom att beta­la mer och så vida­re. Vi job­bar ju med con­tent mar­ke­ting, för oss är ju inne­hål­let det cen­tra­la och i den bäs­ta av värl­dar kan man ju då tyc­ka att då bor­de man ju respek­te­ra reg­ler­na. Är det en naiv syn, eller?

Christian:Ja.

Thomas: Kort och gott bara… naivt. Gôtt, då vet jag det!

Christian:Men allt­så man får betän­ka att Google är en mark­nad, och det här, det som du vill ta till mark­na­den, och det är okej. Och du kom­mer fin­na din publik och dina använ­da­re och dina kun­der på det sät­tet. Det kom­mer inte att vara hund­ra pro­cent av mark­na­den, om det är en pro­cent eller nit­tio­nio, det vet vi inte. Men det är okej tyc­ker jag, allt­så det är en mark­nad med oli­ka typer av syn­sätt och aktö­rer och dom ska mötas.

Thomas: Men om vi gör en jäm­fö­rel­se då. Om vi tän­ker oss att vi har en… Saluhallen till exem­pel här i Göteborg, där har folk då köpt plats och får stå och säl­ja sina pro­duk­ter och varor där. Om jag bara stöv­lar in, helt enkelt, och stäl­ler mig fram­för en disk och bör­jar salu­fö­ra mina ostar fram­för ost­dis­ken, tror du inte att dom fles­ta ändå skul­le upp­fat­ta det som lite omo­ra­liskt eller oetiskt egentligen?

Christian:Jo, det tror jag. men jag tyc­ker inte att lik­nel­sen är rele­vant för situ­a­tio­nen med Google.

Thomas: Eftersom?

Christian:Google har dom här reg­ler­na – Google Webmaster Guidelines – inte för din skull, dom har det för sin skull. Det är deras reg­ler som gyn­nar dom.

Thomas: Kan du utveck­la det lite grand?

Christian:Jo, jag betrak­tar dom som gör SEO som Googles enda kon­kur­ren­ter. För dom peng­ar­na som läggs på mig, det är väl­digt tro­ligt att om jag inte fanns så skul­le dom peng­ar­na läg­gas på AdWords. Så Google har dom reg­ler­na av kon­kur­rens­skäl som gyn­nar dom själ­va. Dom reg­ler­na gyn­nar bara Google, ing­en annan.

Och det är ock­så så, om man tit­tar på… Om man tillät köp­ta län­kar fullt ut, det som skul­le hän­da är ju att dom som tjä­nar mest på en toppla­ce­ring skul­le vara i top­pen på lång sikt. Och då är det ock­så tro­ligt att dom som tjä­nar mest ock­så har dom bäs­ta använ­darupp­le­vel­sen. Och det är svårt att tjä­na myc­ket peng­ar på en dålig använ­darupp­le­vel­se. That does not com­pu­te. Givet att det är lik­som ett van­ligt erbju­dan­de som föl­jer Svea rikes lagar.

Thomas: Jag för­står hur du tän­ker. Google vill ju hell­re att du köper AdWords-annon­ser för att kom­ma överst än att du beta­lar Topdog peng­ar för att kom­ma överst helt enkelt?

Christian:Absolut.

Thomas: Men jag har haft en teo­ri en gång att… Jag menar… Jag vet när jag använ­de AltaVista en gång i tiden. Det var den fräc­kas­te sök­mo­torn. Och sedan läs­te jag en arti­kel i Dr. Dobb’s Journal, som för­mod­li­gen dom fles­ta inte har någon aning om vad det är för tid­ning, men det är en rik­tigt nör­dig data­tid­ning. Och i den här så fanns det ett repor­tage som hand­la­de om fem nya spän­nan­de sökmotorer.

Jag tes­ta­de alla fem, och en av dom tyck­te jag fak­tiskt var rik­tigt, rik­tigt bra, för den gav mig dom artik­lar jag var intres­se­rad av, alla and­ra hade svårt med det. Och det var ju Google, innan Google blev känt. Red Robot tror jag dom het­te på den tiden om jag minns rätt.

Christian:Backrub.

Thomas: Backrub kanske det var. Och sedan så tog det bara lik­som ett par måna­der och helt plöts­ligt så ”Boff!”, så var alla över till Google, av sam­ma skäl. Fast då hade dom ett myc­ket mind­re index, allt­så myc­ket fär­re ord och sidor i sitt regis­ter än AltaVista hade, men dom var ju så jäk­la myc­ket bätt­re på att ta fram rätt saker, och du slapp all den här rekla­men, du slapp allt det här runt omkring helt enkelt.

Och jag har all­tid tänkt, och jag har skri­vit, eller… Jag har ock­så haft det som argu­ment i någon blogg­text som jag har skri­vit, att Google mås­te ju vara liv­räd­da för att det ska kom­ma en ny Google som noc­kar dom ut ur bran­schen på sam­ma sätt som dom gjor­de mot AltaVista genom att vara ännu bätt­re på att leve­re­ra rele­vant innehåll.

Och att det är det som har dri­vit ock­så det här att dom har ju haft en… Panda, Penguin och alla dom här algo­ritm-änd­ring­ar­na som har hand­lat om att säker­stäl­la hög­re kva­li­té, och allt­så en bätt­re använ­darupp­le­vel­se. Det har varit ett sätt att kanske då und­vi­ka att själ­va bli utkon­kur­re­ra­de en dag av någon ny uppstickare.

Tror du att det lig­ger någon­ting i den här teo­rin, eller är den…?

Christian:Om vi pra­tar dåti­den så fanns det säkert en tid då Googles grun­da­re och led­nings­grup­pen fak­tiskt var lite räd­da att det skul­le kom­ma någon­ting nytt. Men jag tror inte att man är det idag alls. Anledningen till att man… inte är så oro­lig idag för and­ra sök­mo­to­rer, det finns and­ra saker som dom är räd­da för som vi kan pra­ta om sedan om du vill, det är att dom har styrt upp internet.

Om du tit­tar på Google så… Det är egent­li­gen lite fel att bara säga att dom är ett sök­bo­lag idag. Dom är egent­li­gen myc­ket mer ett data­bo­lag, och dom tar den här datan och säl­jer den till annon­sö­rer för­pac­kad i form av annon­ser. Och datan sam­las ju inte bara i sök­mo­torn, den sam­las ju i alla deras system.

Dom har det störs­ta ope­ra­tiv­sy­ste­met för mobil­te­le­fo­ner. Dom har det störs­ta annons­nät­ver­ket på inter­net, det är tju­go­fem pro­cent av Google. Dom har Chrome, det är den störs­ta webb­lä­sa­re eller den näst störs­ta webb­lä­sa­ren, den är väl­digt stor i alla fall. Dom har många, många and­ra system där dom bara sam­lar den här datan och pake­te­rar den och säl­jer den till mig som med­kö­pa­re för att dri­va konverteringar.

Och sedan har dom en feed­back-cykel till mig som annon­sör som berät­tar hur jäv­la bra dom är. Så att… jamen, lägg tju­go pro­cent till, så får du det­ta. Och vem kla­rar av att kopi­e­ra det? Hur många har hund­ra mil­jar­der dol­lar att byg­ga mot­sva­ran­de system? Och göra den inve­ste­ring­en? För det är vad det kos­tar idag om du ska kopi­e­ra Google. Det hand­lar inte bara om bätt­re sök­mo­to­rer, det hand­lar om all den här datan som dom sit­ter på.

Thomas: Är inte Facebook lite grand ute efter den posi­tio­nen och Amazon kanske skul­le ock­så vil­ja kon­kur­re­ra om dom fick en chans?

Christian:Ja, Amazon är fak­tiskt head to head med Google, för kär­nan i Google som vi pra­ta­de om på före­läs­ning­en, det är dom här tio, fem­ton pro­cen­ten med väl­digt högt köp-intent. Det är ju lik­som… Dom sök­ning­ar­na är verk­li­gen vik­ti­ga till Google.

Och det som hän­der i ame­ri­kans­ka kon­su­men­ters sin­nen, det är att posi­tio­nen e‑handel, posi­tio­nen köp, ägs mer och mer av Amazon. Amazon är den förs­ta des­ti­na­tio­nen istäl­let för Google. Och det­ta upp­le­ver Google som ett pro­blem. Så dom är inte så räd­da för en ny sök­mo­tor, men där­e­mot så finns det abso­lut en hat­re­al­tion till Amazon.

Jag tror även att dom är… inte helt nöj­da med Apples posi­tion, det ser dom nog ock­så som lite pro­ble­ma­tiskt, men fram­förallt ser dom Amazon som ett pro­blem då.

Thomas: Och vi svens­kar kan ju ha lite svårt att för­stå eftersom här tän­ker vi bara på Amazon som en bok­han­del, dom är ju… dom säl­jer ju allt i princip.

Christian:Precis, dom omsät­ter som sagt nit­tio mil­jar­der dol­lar för­ra året, om jag kom­mer ihåg rätt. Så tror jag man ska se på Google. Så det kom­mer nog ing­en ersät­ta­re. Google har infra­struk­tur pre­cis som Vattenfall. Vi blir inte av med Vattenfall, om det är brun­kol eller kärn­kraft eller vind­kraft. Vattenfall finns kvar. Och så ska vi se Google också.

Thomas: Men vad tror du då det var som var driv­kraf­ten när dom då, runt 2011 om jag minns rätt, kom med Panda-algo­rit­men som i prin­cip för­sök­te slå ut alla tun­na saj­ter och allt skräp­in­ne­håll. Och vid den här tiden vet jag när man sök­te på någon­ting så fick man ju upp ett sökre­sul­tat som ver­ka­de rele­vant, klic­ka­de på det bara för att kom­ma till en sajt som iframe:ade kanske Wikipedia och så var det en mas­sa annon­ser runt omkring.

Så att du lik­som fick ju ta två, tre steg innan du kom till den rät­ta käl­lan. Och det har ju den här pan­da-algo­rit­men i prin­cip stä­dat upp, och idag så är det ju då ett dju­pa­re, intres­san­ta­re inne­håll. Och jag tror ock­så att det här var lite grand tänd­stic­kan som tän­de eld, eller fick verk­li­gen den här lågan runtcon­tent mar­ke­ting att bör­ja brin­na på all­var, för plöts­ligt så blev det väl­digt vik­tigt att göra bra inne­håll för att få en sökmotor-placering.

Men vad hade dom för inci­ta­ment för att göra den för­änd­ring­en om det inte vore för att stäv­ja att det skul­le kom­ma en ny upp­stic­ka­re som gav ett bra resultat?

Christian:Jag tror man mås­te se det­ta i oli­ka faser. Om man pra­tar lik­som tidigt 2000-tal, allt­så typ 2002 till 2007, 2008 kanske, då var ju Google i situ­a­tion då dom hade ont om inne­håll i index­et. Dom accep­te­ra­de vad som helst. För det fanns inte till­räck­ligt med bra inne­håll, eller inne­håll över­hu­vud­ta­get, så dom behöv­de ju saker och ting att visa upp.

Vid den tid­punk­ten hade man inte Know­led­geGraph eller kapa­ci­te­ten eller mark­nads­po­si­tio­nen att bara sty­ra upp saker och ting, så då såg man ju till att det fanns mas­sor med inci­ta­ment till typ Demand Media, om ni kän­ner till dom, att ska­pa eHow, byg­ga mil­jo­ner sidor. Så dom har sett till att det var extremt lön­samt för dom att göra det­ta och beter sig på det­ta sät­tet för att det lös­te ett pro­blem för dom.

Och det som hän­de under den här resan då, det var att Google upp­täck­te att deras använ­da­re rea­ge­ra­de svagt nega­tivt inför det­ta. Så vid någon tid­punkt blev dom här inci­ta­men­ten ett pro­blem. Då kan man ju inte bara ringa till Demand Media och bara säga ”Far åt hel­ve­te, lägg ner” och många, många and­ra, det är inte bara dom, det är tusen­tals aktö­rer, så dom har byggt en ”algo” för att lösa problemet.

Thomas: Det är gans­ka… Du har en gans­ka mörk syn på Google, fast du lever på dom samtidigt?

Christian:Absolut. Men jag kän­ner deras hjär­ta, så att… Jag vet hur dom är egentligen.

Thomas: Det är gans­ka läs­kigt egent­li­gen när man tän­ker på hur myc­ket infly­tan­de och makt dom har över inter­net. Du nämn­de idag en siff­ra att man hade haft, 2013 var det väl, ett avbrott i fem minu­ter och då tap­pa­de man tra­fi­ken i hela värl­den, hur myc­ket var det?

Christian: Fyrtio pro­cent av alla inter­net­tra­fik för­svann under fem minuter.

Thomas: Dom dri­ver åtminsto­ne fyr­tio pro­cent av alla tra­fik, åtminsto­ne då? Ja, det är fascinerande.

Pia: Ja.

Thomas: Mm, du sa att det fanns and­ra som Google var räd­da för, men det var Amazon du tänk­te på då och…?

Christian: Ja, pre­cis.Alltså jag upp­le­ver att kon­kur­rensmäs­sigt så… kring den här kär­nan så är det Amazon som är pro­ble­met. Sedan så bre­der ju Google ut sina ten­tak­ler över jor­den, så det är klart lik­som i ver­ti­ka­ler och seg­ment och så så finns det ju and­ra typer av konkurrenter.

Om man tar Google Analytic så har dom sina kon­kur­ren­ter, Android har sina kon­kur­ren­ter och så vida­re. Så att lik­som var­je del har ju spe­ci­fi­ka kon­kur­ren­ter ock­så. Men visst, själ­va kär­nan så upp­le­ver jag att det är Amazon då som är någon typ av bekym­mer, som dom hål­ler på att ta itu med.

Thomas: Men du tror inte att Google ser Facebook kanske som ett bekym­mer, men jag har fått den upp­fatt­ning­en att Facebook kanske ser det omvän­da, för att dom har all­tid, det är min upp­fatt­ning (och nu det jag, nu kom­mer jag få en mas­sa soci­a­la medi­er-män­ni­skor på mig här) men min upp­fatt­ning har varit att Facebook har varit väl­digt tre­van­de och inte rik­tigt veta vad dom ska vara. Först var dom lek­stu­ga för en mas­sa appar och man poke:ade och allt vad det var för någon­ting, och så tes­ta­de jag det, och så gav jag upp.Och sedan när jag kom till­ba­ka på sena­re år och upp­täc­ker att nu är det egent­li­gen ett nyhets­flö­de som är myc­ket mer intres­sant, och där har dom ju gjort sina algo­ritm­för­änd­ring­ar och strypt flö­det och så vida­re för att stä­da upp och få ett mer rele­vant, intres­sant innehåll.

Dom flör­tar med medi­a­fö­re­tag och vill att dom ska läg­ga sitt inne­håll där, så att dom kan pre­sen­te­ra nyhe­ter­na. Det spe­ku­le­ras i att dom skul­le kopp­la på sig på Bing, som är Microsofts Googlevariant, eller kon­kur­rent till Google då, för att kanske till och med till­han­da­hål­la sökre­sul­tat direkt i flö­det. Så det känns ju som att Facebook har någon mas­ter­plan där dom vill egent­li­gen att det ska bli ”the go to pla­ce”, pre­cis som Google är idag.

Christian: Eller så är det Bing som käm­par despe­rat efter mark­nads­de­lar, kan det ju ock­så vara. Men jag tror att med Google och Facebook är egent­li­gen två helt fun­da­men­talt oli­ka akti­vi­te­ter. Och det…

Google har lite svårt att kopi­e­ra den akti­vi­te­ten, eller ersät­ta­ren eller så där. Det finns oli­ka behov hos inter­ne­tan­vän­da­re. Och det kom­mer nog inte för­svin­na eller så, män­ni­skor vill se vad sina gör, man vill ha oli­ka typer av pro­ces­ser för att utö­ka inne­håll, allt sker inte via Google.

Och Facebook har en stark pit­ch till använ­dar­na. Man kan se vad sina rela­tio­ner pyss­la med, och det är en väl­digt stark pit­ch tyc­ker jag. Så på den grund­läg­gan­de funk­tions­ni­vån så kom­plet­te­rar dom sna­ra­re varand­ra. Sedan är det ju all­tid en kamp om annons­peng­ar­na, det är ju så va. Så där finns det ju en kamp.

Thomas: Affärsmodellen, det är ju där dom kon­kur­re­rar kan man säga?

Christian:Och där är väl egent­li­gen Facebook en kon­kur­rent till Google DisplayNetwork och DoubleClick då, att man slåss lite mer om dom här bran­ding-peng­ar­na då. Så där finns det ett konkurrensförhållande.

Thomas: Och nu det senas­te här att myc­ket tra­fik flyt­tar ju från Youtube till Facebook nume­ra så…

Christian:Absolut, där finns det ock­så ett konkurrensförhållande.

Thomas: Ja, så det hand­lar mer om att ploc­ka annons­peng­ar och data helt enkelt?

Christian:Ja.

Pia: Men du, det här att det i dagar­na blir klart att Twitter åter­i­gen tillå­ter Google att index­e­ra alla tweets, är det något som lig­ger i lin­je med det här ock­så? Jag läs­te någon­stans att det här var för att… just gente­mot kon­kur­ren­ter­na, mot Apple bland andra.

Christian:Kanske, jag är lite osä­ker på exakt var­för man gör så. Det kan vara så att Google sit­ter på data som indi­ke­rar att Googles använ­da­re vill ha att det här ska synas i Google. För det finns en svag­het i Google, som dom har haft ett pro­blem med som dom har för­sökt lösa i fle­ra år, och jag upp­le­ver kanske inte att dom är jät­te­duk­ti­ga fort­fa­ran­de på det.

I vårt sam­häl­le så hän­der det saker och ting hela tiden, det hän­der gans­ka myc­ket i Ukraina var­je dag, allt­så utveck­ling­en är gans­ka explo­siv. Och det som Google all­tid har haft lite pro­blem med, det är den här färskheten…

Pia: Realtid.

Christian:Realtid, ja. Det finns ju till exem­pel Google News som man skju­ter in i oli­ka typer av sök­ning­ar. Så sök­te man på ”Charlie Hebdo” när det hän­de för någon månad sen eller två, då var det lik­som en nyhets­box i top­pen bara, så det var lik­som inte nor­ma­la län­kar, det var bara en nyhets­box som hela tiden snur­ra­de på där, för det hän­de så myc­ket hela tiden. Och där är man inte lika duk­tig då.

Och då kanske Twitter är ett bra kom­ple­ment att visa upp i det ögon­blic­ket för att… man är själv inte så duk­tig som man bor­de vara, och då löser man det­ta. Det är en typ av ”band aid”. Men att Twitter skul­le till­fö­ra någon­ting till rele­van­sen av URL:er eller hur man ska ran­kas, det stäl­ler jag mig väl­digt tvek­sam till.

Thomas: Då var det egent­li­gen näs­tan tvärtom, det var Twitter som släng­de ut Google och inte tillät dom att index­e­ra när Google star­ta­de Google+ helt enkelt.

Christian:Så var det kanske, jag kan inte detal­jer­na faktiskt.

Thomas: Och det är ock­så på Twitters ini­ti­a­tiv som man nu då åter­i­gen öpp­nar upp, inte bara att dom kom­mer åt uti­från, utan dom får till och med API-access för att kun­na på dju­pet craw­la Twitters gre­jer då. Så det känns som att det finns ett dub­belt intres­se. Google har intres­sen som du beskri­ver och så har Twitter sitt intres­se för att dom kanske kän­ner att dom tap­par mark, jag vet inte.

Christian:Ja, jag tror ock­så att, om jag läs­te det rätt, så skul­le Twitter få 41 mil­jo­ner dol­lar och det är 41 mil­jo­ner goda anled­ning­ar tyc­ker jag.

Thomas: Ja, det låter så ja​.Vi pra­ta­de här för­ut om det här… Om det var rätt och fel att ägna sig åt… allt­så att inte föl­ja rikt­lin­jer­na och så vida­re, och det är ju en lite kon­tro­ver­si­ell frå­ga kan man tyc­ka, för det är ju lätt hänt att man går ut i ett medium där det finns folk i din bransch och säger en sådan här sak, då blir det gans­ka snabbt en väl­digt het diskussion.

Och det är egent­li­gen bara två såda­na bran­scher där det är en väl­digt sådan här tox­ic-mil­jö eller aggres­siv mil­jö, och det är ju soci­a­la medi­er och sökmotoroptimering.

Christian:Jaså?

Thomas: Vad tror du är orsa­ken till det?

Christian:Ja, jag kan bör­ja med att kom­plet­te­ra med en till fak­tiskt. Om du läser kom­men­ta­rer­na på Dagens Media så är det ing­en vac­ker syn.

Thomas: Nej, det finns en väl­dig gene­rell – som vi pra­ta­de med Niklas Myhr här för­ra gång­en – gene­rell ten­dens i Sverige, så upp­le­ver jag det som, att det är en gans­ka otrev­lig ton i kom­men­tarsfält över lag. Det är det är det – onekligen.

Christian: Det som jag… Jag tyc­ker ändå det som skil­jer… Jag tror kanske i hela kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen så finns någon typ av bajs-pro­blem, allt­så man gil­lar att kas­ta bajs. Och oftast sker det­ta ano­nymt. På Dagens Medias kom­men­ta­rer eller på annat sätt. Och det är ju lite osnyggt att kas­ta bajs anonymt.

Det som kanske skil­jer SEO, och soci­a­la medi­er ock­så, det sker inte ano­nymt på det sät­tet, man står för vad man säger, man är öppet kri­tisk. Och ibland är det inte sak­lig kri­tik och ibland är det sak­lig kri­tik. Men det som skil­jer det är att man är öppen med det.

Och det tyc­ker jag ändå är grund­läg­gan­de posi­tivt, att man lik­som är öppet kri­tisk, inte ano­nymt. Det är ju lik­som en del av den demo­kra­tis­ka pro­ces­sen, och även i en mark­nads­e­ko­no­misk pro­cess så är det en för­ut­sätt­ning för att saker och ting ska fun­ka. Jag hade ing­en aning om att det var så i soci­a­la medi­er fak­tiskt, men jag…

Thomas: Det är min per­son­li­ga upp­le­vel­se, det behö­ver inte vara kor­rekt för det.

Christian: Men jag delar din åsikt om SEO-bran­schen, att det kan gå nödigt, öppet, sak­ligt och hett emel­lanåt. Inte all­tid, men emellanåt.

Thomas: Ja, dom gång­er jag har varit invol­ve­rad så har det ju varit en bra dis­kus­sion som har hand­lar just om dom här… huruvi­da man skall eller inte skall respek­te­ra reg­ler­na i tän­ket. Så att det har varit en skarp men på intet sätt otrev­lig diskussion.

Men jag har ändå en käns­la av att vad som hän­der då, och då om vi ock­så sät­ter det i ett soci­a­la medi­er-sam­man­hang, det är att först kanske mas­sor med män­ni­skor är inne och dis­ku­te­rar en frå­ga. Sedan kom­mer det in en sådan här aktör som är väl­digt vass i sin ton eller i sitt röst­lä­ge. Då för­svin­ner nit­tio­nio pro­cent av dom and­ra, för man vågar inte, man kän­ner att man kanske inte är till­räck­ligt genom­tänkt och så vidare.

Och jag tyc­ker att det kan vara ett pro­blem ock­så, för då blir det ju ändå väl­digt få män­ni­skor, jag själv inklu­de­rad kanske, som ändå är där ute och pra­tar och man mis­sar alla and­ra syn­punk­ter. Och det… det är ju ingen­ting vi löser här, men…

Christian:Nej, jag för­står dina argu­ment, men sam­ti­digt, i ett demo­kra­tiskt sam­häl­le, om du inte öpp­nar käf­ten så är det ing­en som lyss­nar, allt­så det är ju fun­da­men­tet i demo­kra­tin, att du fak­tiskt de facto bestäm­mer dig för att öpp­na munnen.

Och det är ju inte som i and­ra län­der när du öpp­nar mun­nen och ris­ke­rar våld på din per­son­lig­het, så är det ju inte här. Du ris­ke­rar ju sak­li­ga och osak­li­ga argu­ment emot dig, och det mås­te man, tror jag fak­tiskt, i ett öppet demo­kra­tiskt sam­häl­le, om man vill säga någon­ting, man mås­te accep­te­ra det. Det är pri­set för ens prat. Sedan för­står jag att alla kanske inte kän­ner sig kom­for­tab­la med det. Nej, det kanske är så, men… Det är ändå spel­reg­ler­na i en demokrati.

Thomas: Men jag tror ock­så en bidra­gan­de orsak till det­ta är att… I bäg­ge dom här två bran­scher­na så finns det ock­så många, pre­cis som du själv, som är enmans­bo­lag eller fåmans­bo­lag, och som är inne i det här för man är med hjär­ta och pas­sion inne i detta.

Christian:Ja, det är väl sna­ra­re default-läget, att det är gans­ka små bolag faktiskt.

Thomas: Ja, pre­cis. Sedan, det finns väl en posi­tiv sak med det här ock­så, det är ju så att det är verk­li­gen folk som är grymt enga­ge­ra­de, och det är där­för det ibland het­tar till som det gör.

Christian:Ja, abso­lut. Jag tror kanske ock­så, om man ska vara lite krass dar­wi­nis­tisk, att dom som är duk­ti­ga på SEO… Det är som du sa Pia, man är täv­lings­in­rik­tad. Och då har man svårt att ta nej för ett svar, det är så, allt­så det lig­ger i huvu­det. Alltså Gunde Svan är ju jät­te­då­lig på nej, han suger på det kan jag säga. Zlatan också.

Thomas: Och kritik.

Christian:Absolut, kri­ti­se­rar du Zlatan, då kan du få det hett om öronen.

Thomas: Då är det kört.Däremot dom här lite stör­re bola­gen, dom är ju oftast gans­ka tys­ta i såda­na här dis­kus­sio­ner. Men där hör man ju and­ra saker som…

Vi har en kund till oss till exem­pel som berät­ta­de att när dom vil­le då säga upp kon­trak­tet med en av dom här stör­re bola­gen, så fick dom till­ba­ka egent­li­gen någon form utav hot om att dom skul­le då job­ba med en nega­tiv SEO och för­stö­ra helt enkelt deras tra­fik och län­kar och så vida­re. Nu tror jag inte att det hän­de någon­sin, men det hota­des i alla fall. Och det här kan ju inte vara en engångs­fö­re­te­el­se, utan det ver­kar ju vara ett åter­kom­man­de mönster.

Håller du med om den beskrivningen?

Christian:Jag vet inte, jag har inte till­räck­ligt med infor­ma­tion om det är ett åter­kom­man­de möns­ter. Men jag vet ju att det finns en hel del berät­tel­ser om nega­ti­va upp­le­vel­ser, ja, som jag har fått ta del av, oftast som jag kan berät­ta publikt.

Pia: Men hur ska man då som lek­man då kun­na avgö­ra om en aktör är seri­ös eller inte? Det blir ju svårt.

Christian:Nej, det är fak­tiskt ett pro­blem som du pekar på. Det är ju så här att mina fär­dig­he­ter och insik­ter är dra­ma­tiskt myc­ket stör­re än genom­snitt­li­ga köpa­ren. Vilket bety­der att jag sit­ter med en stor infor­ma­tions­för­del. Och det är ju min moral som avgör hur myc­ket jag nytt­jar den här infor­ma­tions­för­de­len då. Och i vis­sa fall så har väl bolag och indi­vi­der en annorlun­da moral än mig, jag ger ju själv uttryck för det här. Och det är ju såklart ett problem.

Men det är ju ock­så där­för det finns sådan här mark­nads­lag­stift­ning, avtalslag­stift­ning. Det här exemp­let som du refe­re­rar till, det tror jag fak­tiskt är olag­ligt. Jag vet inte om det är ett brott mot avtalsla­gen eller vil­ken lag det bry­ter, men jag är helt säker på att det bry­ter en lag.

Så att finns det doku­men­te­rat så är det bara att kon­tak­ta en jurist och sedan så blir det genu­int obe­hag­ligt för det bola­get. Det kom­mer att kos­ta dom någ­ra hund­ra tusen att ta sig ur det. Och det bör man göra om man råkar ut för det, för det är ock­så ett sätt att säker­stäl­la att det inte hän­der igen.

För om en män­ni­ska har dålig moral så behövs det peng­ar för att mode­re­ra den mora­len, och den juri­dis­ka avgif­ten då, det är ju ett sätt att mode­re­ra mora­len. Sedan är det själv­klart trå­kigt när du råkar ut för det…

Thomas: Nej, för jag upp­le­ver ju sam­ma pro­blem, det här är ju and­ra gång­en som vi har en sök­mo­tor­ex­pert som tala­re, och båda gång­er­na så kän­ner jag en ner­vo­si­tet: är vi säk­ra nu att det här är en seri­ös aktör? Och så vida­re. Nu tror vi ju defi­ni­tivt att du är det, annars skul­le du ju inte varit här så klart, men just det här pro­ble­met, det finns en del, gans­ka många som är hem­lig­hets­ful­la, det finns en del som kanske inte är helt seriösa.

Och det är jät­tesvårt att veta, som lek­man på sök­mo­to­rop­ti­me­ring, vem vågar man vän­da sig till, och får jag valu­ta för mina peng­ar om jag ger dom till det här bola­get till exem­pel? Så du har inga för­slag på idéer hur man skul­le kun­na bli bätt­re som köpa­re helt enkelt?

Christian:Nej, över­lag finns det någ­ra grund­reg­ler som man ska hål­la sig till som köpa­re, och det gäl­ler inte bara SEO utan det gäl­ler myc­ket annat ock­så. Så här: Fråga efter case, dis­se­ke­ra casen, känns dom rim­li­ga? Ställ job­bi­ga frå­gor: Om jag inve­ste­rar tre­hund­ra­tu­sen, vad kom­mer det leda till? Och vad hän­der om det inte leder till det­ta? Vad hän­der då? Vad är situ­a­tio­nen då? Kolla hur dom själ­va agerar.

Jag fick en frå­ga här kring länk­pa­ket och sådant där, och lik­som frå­gan man ska stäl­la är: Använder ni det­ta själ­va på era egen webb­si­da, och i så fall, vad leder det till? Så det är lik­som… var en kri­tisk köpa­re så tror jag att man kan lik­som slip­pa en hel del. Sedan tror jag ock­så att som köpa­re så kan man inte vara lat.

Om man nu ska köpa både SEO och AdWords och era tjäns­ter och så där, man mås­te sät­ta sig in en hel del fak­tiskt, man kan inte bara luta sig till­ba­ka, sam­la in någ­ra offer­ter och tro att det löser pro­ble­met, man mås­te ha myc­ket mer fram­åt­lu­tad inställ­ning, så där: Vad är rim­ligt? Vad kan jag upp­nå? Vilka para­met­rar styr den här marknaden?

Tänk om Volvo när dom köper moto­rer bara lutar sig till­baks och vän­tar på ett gäng… Det fun­kar inte så. Desto mer kom­plex tjänst det är, desto mer fram­åt­lu­tad mås­te du vara. Och är du mark­nads­chef idag och fak­tiskt kän­ner dig svag på det­ta, ja, då mås­te du fak­tiskt fixa det pro­ble­met, oav­sett hur gam­mal du är.

Pia: Men där är ju det som du var inne på där, att där har ju du och and­ra inom det här områ­det då en infor­ma­tions­för­del, för det är inte lätt att då… Just där­för att bil­den av vad sökop­ti­me­ring är och vil­ka meto­der som är då bäst…

Christian:Ja, dom vari­e­rar, ja. Jag defi­ni­e­rar antag­li­gen lite annorlun­da än vad du kanske har hört innan. Så det är ju inte så att vi är hund­ra pro­cent syn­kro­na med varand­ra heller.

Pia: Nej, det är ju det, det är ju en stän­dig debatt där, så var­för kan man inte enas i frå­gan och göra det lät­ta­re för mark­nads­che­fen att veta att det är det här som gäller?

Christian:Ja men dels så finns det ju säkert eko­no­mis­ka anled­ning­ar att ”my way” tjä­nar jag bra med peng­ar på så det ska vi inte ändra.

Och sedan, just när det gäl­ler SEO spe­ci­fikt ock­så, det är ju ock­så en bransch med det pro­ble­met som du peka­de på lite innan Thomas, att det är inte en akti­vi­tet som Google inte vill ska hän­da. Och dom är ju lik­som den störs­ta aktö­ren i eko­sy­ste­met som inte kan grans­kas eller ifrå­ga­sät­tas. Och det är klart att dom spri­der en mas­sa pro­pa­gan­da för att göra min var­dag svå­ra­re, dom säger en sak men det fun­kar i verk­lig­he­ten på ett helt annat sätt.

Och jag vet det, för att jag sit­ter med fing­rar­na nere i rabat­ten. Och det kan vara svårt att argu­men­te­ra emot Google uti­från en mark­nads­chef, för dom har en varu­mär­kes­po­si­tion, dom är betrod­da. Och jag har inte den posi­tio­nen fastän jag egent­li­gen har rätt. Och det är ju då väl­digt svårt lik­som ”Du, det fun­kar inte så bra så där”, så jag tror mer att köpa­ren ska lik­som tit­ta på case, per­so­nen lik­som fram­för sig, vad är dom lik­som, om någon­ting går fel här, har dom någon­ting att för­lo­ra då? Och så vida­re. Så skul­le jag han­te­ra det väl­digt myc­ket mer.

Alltså pro­fes­sio­na­li­tet i köpar­na mås­te ock­så upp, tyc­ker jag. Det är deras ansvar att vara lite insiktsfulla.

Thomas: Och då ska man ock­så hänga med i alla algo­ritm­för­änd­ring­ar som Panda, Penguin, Hummingbird och…

Christian:Det är mitt jobb, men lik­som man kanske… Om vi tar SEO spe­ci­fikt så tyc­ker jag att SEO är en inve­ste­ring. Det är inte en kam­panj. Det är en inve­ste­ring som sker över tid. Det är antag­li­gen lik­nan­de så som ni tänker.

Om ni ska­par en arti­kel eller en kon­text, då kom­mer den kanske att leva i tre år, och avkas­ta peng­ar i tre år. Men ini­ti­alt kan den ha en kost­nad, och sedan ska den beta­la av sig på något sätt, eller det ska upp­stå ett eko­no­miskt vär­de. Och SEO är på sam­ma sätt.

Och ska du göra inve­ste­ring­ar, då har du besluts­un­der­lag, vad du kan för­vän­ta dig, vil­ka svå­rig­he­ter, vad är det för fak­tu­ror som kan omkull­kas­ta inve­ste­ring­en, vil­ka ris­ker finns det i pro­jek­tet, och vil­ket nuvär­de har projektet?

Att ha ett sådant tan­ke­sätt kring sin SEO skul­le antag­li­gen vara myc­ket till för­del för alla. Och det är ju för­del för säl­ja­ren ock­så – för mig. Jag betrak­tar ju pro­ces­sen så. Och fle­ra and­ra med mig i bran­schen. Jag är inte unik. Och det tror jag skul­le göra väl­digt myc­ket för marknadschefen.

Och det kanske… jag vet inte, mark­nads­che­fen kanske är van att tän­ka i kam­pan­jer och så där, det är lite job­bigt, men jag vet inte, men jag tror inte man ser på pro­ces­sen så. Så under­lät­tas det väl­digt myc­ket, och då kan man krav­stäl­la väl­digt myc­ket lät­ta­re också.

Thomas: Vart är SEO-bran­schen på väg tror du? Var finns ni om fem år?

Christian:Det är ju en väl­digt svår frå­ga, för det som jag upp­le­ver hän­der i Google är att dom displace:ar mer och mer dom orga­nis­ka resul­ta­ten till för­mån för anting­en sina egna Knowledge Graph, om du vet vad det är?

Thomas: Ja. Ellerjag ska säga så här: Jag vet inte. Så vi stäl­ler frå­gan så vi får det utrett.

Christian:Knowledge Graph är där Google i prin­cip ”scrape:ar inter­net uti­från oli­ka frå­gor då, och visar infor­ma­tio­nen direkt i sökre­sul­ta­ten. Ni har säkert sett små rutor med text i sökresultaten?

Thomas: Från Wikipedia typ?

Christian:Det kan vara Wikipedia, och ibland är det sina egna ”pro­per­ti­es”, Youtube och så där. Och så finns det ett helt gäng sor­ter då. Och det tryck dom orga­nis­ka sökre­sul­ta­ten läng­re ner då, vil­ket dri­ver mind­re mängd ”clicks” på vik­ti­ga sök­ning­ar då, eller vär­de­ful­la sök­ning­ar kanske.

Thomas: Och det är väl så att i USA så är ju näs­tan all skär­my­ta idag Googles eget inne­håll och väl­digt lite är sökre­sul­tat. Medan vi i Sverige fort­fa­ran­de har en hel del sökre­sul­tat kvar.

Christian:Ja, jag bru­kar så här scha­blon­mäs­sigt säga att för fem år sedan var sjut­tio pro­cent orga­niskt och tret­tio pro­cent annon­ser. Nu är det sjut­tio pro­cent annon­ser och tret­tio pro­cent orga­niskt. Det är inte exakt så i var­je sök­ning, men lite scha­blon­mäs­sigt bru­kar jag säga så.

Thomas: Och då blir det svå­ra­re och svå­ra­re att moti­ve­ra var­för man ska göra en sök­mo­to­rop­ti­me­ring eller…?

Christian:Ja, eftersom en del av dom här besluts­un­der­la­gen… Om man tit­tar på det som en inve­ste­ring så mås­te man ju visa på någon typ av avkast­ning, eller någon typ av jäm­fö­ran­de vär­de­ring. Och det är klart, jäm­för man prin­tan­non­se­ring så är ju all­tid SEO mer lön­samt, men ofta så ställs man mot AdWords då, och det blir en mas­sa oli­ka typer av pro­blem kring inve­ste­ring­en SEO när man gör så här. Så det kom­mer att ha en stor effekt på SEO dom kom­man­de fem åren.

Men sam­ti­digt så är det så att Google dri­ver så myc­ket tra­fik, och använd­ning­en av Google ökar, och Google själ­va och säger att fem­ton pro­cent av alla sök­ning­ar som dom får var­je månad har dom ald­rig sett innan. Så det sker ju lik­som en… Varje månad sker det enor­ma skift i sök­ef­ter­frå­gan och att lik­som lyc­kas stäl­la sig i rikt­ning­en att tsu­na­min av sök­ef­ter­frå­gan, det är ju jät­te­myc­ket tra­fik helt plöts­ligt, hur man kan lyc­kas med det. Så det kom­mer all­tid fin­nas behov av SEO, hur man än vri­der och vän­der på det.

Thomas: Men det blir allt sma­la­re och mer nischat helt enkelt?

Christian:Ja, det tror jag. Det blir lik­som… Jag tror kanske att dom SEO:ar som finns om fem år, dom job­bar myc­ket mer mot dom sto­ra bola­gen på oli­ka sätt, eller dom sto­ra bola­gen har kom­pe­ten­sen ”in house” i stör­re utsträck­ning. Och dom exter­na kon­sul­ter­na, det hand­lar mer om pro­cess och styr­ning och orga­ni­sa­tion, rekry­te­ring kanske och så där, på oli­ka sätt.

Pia: Man kan inte säga att SEO är vik­ti­ga­re för vis­sa bran­scher eller stor­lek på före­tag än and­ra, eller så? Utan det är…

Christian:Jag skul­le säga att det är vik­tigt för alla, men det är klart, det är ju inte dödsvik­tigt för alla. Det skul­le jag vil­ja säga. Alltså det… Söker är lite hur vi navi­ge­rar web­ben idag. Och det är klart att man kan ski­ta i det och bara köra tv. Det är helt okej. Men ja, tv blir ock­så… Som dom sa idag, använd­ning­en mins­kar där ock­så. Så att det är klart att någon dag så kom­mer dom pro­ble­men att vara akuta.

Thomas: Jag tyc­ker mig se redan idag en glid­ning från många SEO-före­tag, att man går från att säga att man job­bar med SEO till att man kanske går så långt att man säger att man job­bar med con­tent mar­ke­ting till och med?

Christian:Ja, men det är en kor­rekt iakttagelse.

Thomas: Och du skrev ju här 2013 en arti­kel med den gans­ka kri­tis­ka rubri­ken Den trå­ki­ga san­ning­en omcon­tent mar­ke­ting. Är du fortfarande…?

Christian:Jag har fak­tiskt änd­rat lite upp­fatt­ning sedan dess. Dels om man tän­ker efter, dom här fem­ton pro­cen­ten som jag nämn­de nyss, att stäl­la sig i vägen för dom, då behö­ver man ju con­tent, eller hur?

Pia: Mm.

Thomas: Mm.

Christian:Så ur det per­spek­ti­vet så… har jag änd­rat per­spek­tiv. Men jag tyc­ker ock­så att den grund­läg­gan­de pro­ble­ma­ti­ken är att före­ta­gen gör inte ana­ly­sen vad som är mest vär­de­fullt i vår mark­nads­fö­ring idag. Och då skul­le dom rätt fort kom­ma på att istäl­let för att läg­ga peng­ar på con­tent mar­ke­ting eller någon annan typ av… Det är inte spe­ci­fikt con­tent mar­ke­ting, det kan vara vad som helst, spons­ring, ”you name it”, print… Det är bara att skif­ta sto­ra mäng­der av resur­ser till AdWords.

Det är näs­tan… För många, många före­tag skul­le öka sin mark­nads­ef­fek­ti­vi­tet, sin mark­nads­bud­get vid T lika med noll, direkt. Och efter det, efter ett år eller två, skif­tar det till SEO. Och sedan skif­tar det till­baks till vad man gjor­de innan, för då har man lik­som tömt sin mark­nads­möj­lig­het där liksom.

Det tror jag är den grund­läg­gan­de pro­ble­ma­ti­ken som jag upp­le­ver med con­tent mar­ke­ting, att man bör tit­ta på: Vad ger bäst avkast­ning? Och givet vad jag vet så är AdWords i Sverige fort­fa­ran­de en gigan­tisk marknadsmöjlighet.

Thomas: Så vad du säger egent­li­gen, det är att på kort sikt så skul­le man få snab­ba resul­tat helt enkelt om man la alla sina resur­ser på AdWords, för då finns man över­allt och syns över­allt när man söker?

Christian:Ja.

Thomas: Men på lång sikt så skul­le det­ta då even­tu­ellt urhol­ka även det systemet?

Christian:Absolut.

Thomas: Och då mås­te man gå till­ba­ka till ”basic”.

Christian:Ja, och då kom­mer helt natur­ligt, om man har det syn­sät­tet, om man tit­tar myc­ket mer på ROI, mäter myc­ket hår­da­re, då kom­mer con­tent mar­ke­ting ock­så helt natur­ligt att kom­ma till­baks in i det­ta. För jag tyc­ker att con­tent mar­ke­ting kan stå på egna ben, det finns nytta.

Och det… Om man bara tit­tar på det här sälj­flö­det, ska man köpa SEO-tjäns­ter så har jag rätt många steg innan man blir kund hos mig. Men jag mås­te läg­ga tid på att flyt­ta kun­der dom ste­gen, jag kan inte bara ski­ta i det, det kom­mer inte att fun­ka, för då blir det fär­re kun­der i sista delen av sale funnel:n.

Och där har ju con­tent en roll. Desto mer kom­plex köpe­pro­cess du har, desto mer med con­tent mås­te du egent­li­gen job­ba. Och vid någon tid­punkt så kan jag inte bara job­ba med ”attri­bu­tion of the last click”, jag mås­te job­ba hög­re upp i min ”sale fun­nel”. Och då kom­mer con­tent mar­ke­ting helt natur­ligt in där.

Thomas: Ja, vi ser ju gär­na att… Vi före­språ­kar egent­li­gen en appro­ach där man gör reklam för sitt inne­håll också.För att ett miss­tag som vi stö­ter på ibland det är att man vill kom­ma igång och tes­ta con­tent mar­ke­ting, och då sät­ter man upp något nyhets­brev eller en blogg eller vad det kan vara för någon­ting, som lever sitt eget lil­la liv. Och så fyl­ler man det med inne­håll och så efter tre måna­der så säger man ”Det här gav ing­et resul­tat”. Nej, tac­ka fan för det, du mås­te ju pro­mo­ta den pre­cis som du pro­mo­tar någon­ting annat.

Men skill­na­den är att när du pro­mo­tar någon­ting som fak­tiskt folk vill ha – ”Jag vill ha inne­håll” – pre­cis som du sa idag, att det är näs­tan det man all­tid söker efter. Så att då kan du köra AdWords-annon­ser, nati­ve-annon­ser, du kan använ­da dig av soci­a­la medi­er och spons­ra soci­a­la medi­er, med mera, och dri­va tra­fik till din platt­form – till din blogg eller till ditt nyhets­brev eller vad du har får någon­ting – där du har ditt inne­håll. Och där­i­från för­sö­ka för­äd­la dom steg­vis då, genom e‑postlistor, event och liknande.

Christian:Det är ju ock­så så du får reda på att du har ska­pat rätt innehåll.

Thomas: Ja, pre­cis. För bara par år sedan så hade inte jag fat­tat den här idén att för­u­tom att dri­va tra­fik så är ju AdWords-annon­ser ock­så ett ypper­ligt sätt att få reda på vad folk är intres­se­ra­de av. Att tes­ta oli­ka ord, köpa dom, se vad som dri­ver tra­fik, och sedan… ja. Det är ju ett väl­digt intres­sant verk­tyg ur det per­spek­ti­vet, att få reda på: Vad kan man tän­kas vil­ja läsa om?

Pia: Mm. Ja, du… om man nu vill hål­la på med SEO så får man vara fak­tiskt duk­tig på att skri­va då på rätt sätt. Du har ju ställt sam­man en lat­hund i hur man skri­ver för sök­mo­to­rer, och där du menar att man fak­tiskt inte ska skri­va för sök­mo­torn utan för män­ni­skan, och att man ska skri­va det som folk vill län­ka till. Det låter ju som att då mås­te man ha gjort sin mål­grupp­sa­na­lys ordent­ligt. För hur kan man annars veta vad folk vill län­ka till, är det korrekt?

Christian:Helt kor­rekt.

Pia: Ja, upp­le­ver du att före­tag gör det idag, är dom duk­ti­ga på sin analys?

Christian:Nej.

Pia: Nej. 🙂 Ska man inte alls tän­ka på sökord när man skri­ver läng­re, utan…?

Christian:Jo, allt­så… ska jag skri­va en arti­kel om Google Analytics så vill jag ju att den ska ank­ra på Google Analytics och lite rela­te­rat till det. Men om jag skri­ver en arti­kel om Google Analytics, då är det helt natur­ligt att jag har med ordet Google Analytics i titeln av arti­keln. Det tyc­ker jag känns inte alls ona­tur­ligt. Och det tror jag känns natur­ligt för använ­dar­na ock­så; att man berät­tar att arti­keln hand­lar om Google Analytics redan på arti­kelns titel­ni­vå. Och då har man ju redan kom­mit till gans­ka hög hygi­en­fak­tor på din arti­kel on site SEO. Förstår du vad jag menar?

Pia: Mm.

Christian:Och då kanske man inte behö­ver lik­som… man behö­ver inte hund­ra pro­cent målupp­fyl­la, man behö­ver kanske bara sex­tio­sex på lik­som en sådan grej.

För om man tit­tar på vad lik­som folk gil­lar att klic­ka på… Det är ju så att titeln på arti­keln är väl­digt vik­tig. Dom här nya click­jac­king-saj­ter­na, Upworthy och allt vad dom heter. Det finns väl ett gäng svens­ka ock­så? Det visar ju hur vik­tig titeln är att få män­ni­skor att klic­ka på det.

Och det är klart, kan du ska­pa en väl­digt bra arti­kel, ha ett väl­digt bra inne­håll, som män­ni­skor gil­lar och dom kän­ner sig lite känslo­mäs­sigt utma­na­de så att dom län­kar till den. I det per­spek­ti­vet, att inte ha en hund­ra­pro­cen­tig per­fekt SEO-titel är kanske inte det vik­ti­gas­te. Förstår du hur jag menar?

Pia: Mm.

Christian:Alltså hund­ra­pro­cent målupp­fyl­lel­se är oftast inte bäst, utan man mås­te tit­ta på lik­som hela upp­le­vel­sen, inte bara själ­va titeln. Och min upp­le­vel­se är att om du kan ska­pa en rik­tigt bra titel, och ”descrip­tion” och lite intro som säl­jer, och bild och så, och du kan få snurr på den i soci­a­la medi­er eller köpan­non­se­ring som folk verk­li­gen vill klic­ka på, då är det myc­ket, myc­ket bätt­re än att ha hund­ra pro­cen­tigt per­fekt SEO-titel. Det tyc­ker jag i alla fall.

För du skri­ver ju för använ­da­ren, inte för sök­mo­torn. Och kan du få en mas­sa använ­da­re att verk­li­gen upp­skat­ta den, då kom­mer Google vil­ka ran­ka den också.Och man kan vara helt bru­tal ock­så. Om jag nu ska­par den här titeln, och det här inne­hål­let, jag får snurr på den, och folk län­kar till den och så.

Och sedan fun­kar det lite så att folk… Oftast är det så att artik­lar eller con­tent inte har så lång tid i ramp­lju­set. Det bety­der inte att dom är dåli­ga, men lik­som dom har inte mas­si­va mäng­der tra­fik hela tiden. Dom har en tids­pe­ri­od ini­ti­alt. Men då kan man fak­tiskt i efter­hand gå till­baks och skri­va en per­fekt SEO-titel i stäl­let. Förstår du?

Om du nu har fått län­kar­na och all­ting sådant där, då kan man ju stä­da till den efteråt. Man har ju all­tid den möj­lig­he­ten. Om man nu tyc­ker att det är vik­tigt. Så reso­ne­rar jag.

Pia: Du gav ju många bra tips på det i före­läs­ning­en, så den kan man ju ta del av. Bland annat det här med ord, som att ”bäst”, och ”hur gör man” (det kän­ner jag ju igen själv, att det söker jag ofta på), det är bra ord att använ­da. Och så det här med färsk­he­ten då som du var inne på.

Thomas: Du pra­ta­de ock­så om Übersuggest som ett av dom verk­ty­gen du själv använ­der för att kom­ma på…

Christian:Ja, du använ­der det ock­så va?

Thomas: Nej, fak­tiskt inte.

Christian:Jaså?

Thomas: Jag har näm­li­gen föl­jan­de frå­ga till dig nu. Nu får jag en per­fekt chans att få svar på min frå­ga. Jag upp­le­ver dom här Topsy, Übersuggest och dom här, dom är ju ame­ri­kans­ka pro­duk­ter, är dom duk­ti­ga på att för­stå på svenska?

Christian:Über Suggest har en svensk val­möj­lig­het och jag upp­le­ver inte det som… Jag får väl­digt myc­ket infor­ma­tion ur det verk­ty­get. Topsy tror jag är lite säm­re faktiskt.

Thomas: Och det finns ju and­ra verk­tyg för and­ra saker, som SEMrush, Majestic, Moz OpenSiteExplorer och den här Ahrefs till exem­pel för att tit­ta på vem län­kar och så vida­re. Men det är sam­ma sak där, dom byg­ger väl upp någon form utav… index­e­rar web­ben unge­fär som Google för att för­sö­ka för­stå unge­fär vad Google har i sitt index. Fast det är inte Googles, utan deras eget.

Finns det inte risk att den ock­så är väl­digt cen­tre­rad på dom sto­ra mark­na­der­na och lil­la Sverige… att det blir lik­som en skev bild man får om man använ­der dom?

Christian:Jag är ju hardco­re använ­da­re av Ahrefs och Majestic sedan många år till­ba­ka. Och… det är så klart att deras svar är inte lika bra som Googles svar, men det är oftast väl­digt bra svar, fortfarande.

Jag upp­le­ver att Majestic är lite vas­sa­re i Skandinavien är Ahrefs. Det är ing­en veten­skap­lig under­sök­ning, det är bara min upp­le­vel­se. Jag är dock tung Ahrefs använ­da­re nuför­ti­den för deras inno­va­tions­ni­vå ver­kar lig­ga föra Majestic.

Thomas: Ja, och dom är bra på con­tent mar­ke­ting också.

Christian:Ja. Jag före­drar dom, ock­så av lite sub­jek­ti­va skäl tror jag.

Thomas: Men där har vi en som du inte nämn­de nu som är fak­tiskt en av mina favo­rit­käl­lor när det gäl­ler spän­nan­de artik­lar inom det här områ­det, det är ju Moz. Dom är ju asgrym­ma, om man får säga så, när det kom­mer till att skri­va blog­gin­lägg som hand­lar om allt möj­ligt. Men verk­ty­gen dom har är inte lika top notch.

Christian:Nej, dom lig­ger… Dom är duk­ti­ga på mark­nads­fö­ring och produktutveckling.

Thomas: Ja, verk­li­gen. Har du någ­ra för­slag på and­ra saj­ter som man ska hänga på för att hänga med i utveck­ling­en, för­u­tom just Moz blogg då till exempel?

Christian:Jag är ju hardco­re-läsa­re av något som heter SEO Book. Men det är lite för kom­plext för den genom­snitt­li­ga använ­da­ren. Det är lite pro­ble­ma­tiskt tror jag. Jag tror det hand­lar väl­digt myc­ket om att fin­na indi­vi­der som man är intres­se­rad av och sedan så föl­ja dom. För myc­ket av dom här SEO-saj­ter­na drivs av före­tag med en egen agen­da, så det är lite vri­det mot deras håll, att man mås­te hit­ta indi­vi­der som intres­se­rar en.

Thomas: Så dom tre käl­lor för­u­tom Moz, SEO Book som jag vän­der mig till är just Search Engine Land, Search Engine Watch och Search Engine Journal.

Christian:Ja, det är ju sto­ra nyhets­saj­ter upp­le­ver jag det som. Ibland så skri­ver dom HOWTOs och sådant ock­så, men jag upp­le­ver dom mer som nyhets­re­la­te­ra­de. Och jag läser Search Engine Land ock­så, jag är bekant med Search Engine Journals grun­da­re, så det hän­der att jag är där ock­så. Men jag är ing­en hardco­re använ­da­re av dom.

Thomas: Och det är kanske lite grand över ordi­na­rie användares…

Christian:Ja, jag tror det också.

Thomas: Utan det är mer i dom före­tag där det finns folk som verk­li­gen har sök­mo­tor som sin upp­gift, då är det här bra käl­lor, och då har dom ju redan koll på det säkert.

Christian:Ja.

Pia: Mm, du var ju inled­nings­vis här inne på det här att du hjäl­per före­tag med pro­ces­sen kring sökop­ti­me­ring. Kan du lite kort­fat­tat igen bara gå ige­nom… Är det oli­ka steg? ”Nu vill jag bör­ja sökop­ti­me­ra på all­var, vad gör jag nu då?” Finns det någon sökoptimeringsprocess?

Christian:Ja, jag tyc­ker den förs­ta pro­ces­sen hand­lar om någon typ av ana­lys och plan. Vad är dom vik­ti­gas­te frå­gor­na jag har att berät­ta? Vad är vär­det av det­ta vi ska göra? Vad är vär­det av SEO? Alltså i lik­som mone­tä­ra termer.

Det är så klart att kvan­ti­fi­e­ra det till hund­ra pro­cent exakt rätt, det går inte, men man kan ha ett väl­digt gott hum om vad vär­det är. Och sedan så ska man ta reda på, för att upp­nå det här vär­det, vad är det vi mås­te göra? Vilka akti­vi­te­ter är det som mås­te till? Är det att upp­da­te­ra titeln eller är vår tek­nis­ka infra­struk­tur en kata­strof? Så vi mås­te byg­ga om all tek­nisk infra­struk­tur. Allt sådant här mås­te upp då.

Och en annan fak­tor som jag tyc­ker är väl­digt vik­tig; vad är dom här sto­ra ris­ker­na som kan få det här pro­jek­tet att gå åt sko­gen? Sedan, eftersom jag har job­bat med lite stör­re före­tag, min SEO-pro­cess mås­te inte­gre­ras med deras nor­ma­la pro­ces­ser då. Så det hand­lar om det här vi mås­te göra för att upp­nå vär­det; vem ska göra det? Vem är ansva­rig för den här spe­ci­fi­ka akti­vi­te­ten? Ja, men exem­pel­vis pro­du­ce­ra inne­håll. Sedan kan man egent­li­gen fat­ta ett väl­digt gott beslut om en SEO-investering.

Och efter det, eftersom du har en plan och insikt och så där, så är det egent­li­gen… hand­lar det om exe­kve­ring. Och att han­te­ra den här exe­kve­rings­pro­ces­sen då. Sedan efter en viss tids­pe­ri­od då, det vari­e­rar lite mel­lan bolag och vad som mås­te göras och så, så ska det här målet man har tit­tat på ini­ti­alt nås. Så job­bar vi ungefär.

Pia: Ja, och det mås­te ju fun­ka även på mind­re före­tag, inte bara sto­ra utan på alla?

Christian:Absolut.

Pia: Mm, ja du, det är väl dags att run­da av. Men innan vi avslu­tar inter­vjun så kan du väl bara lite kort berät­ta för våra lyss­na­re om vad vi pra­ta­de om på mor­go­nens semi­na­ri­um. Kan vi pake­te­ra det på något vis? Locka till att…

Thomas: Precis, loc­ka till att se pre­sen­ta­tio­nen, för vi spe­la­de ju in den.

Pia: Det var ju väl­digt många frå­gor efteråt, så att det fanns ju ett stort intres­se från publiken.

Thomas: Jag tror ald­rig jag har sett en sådan lång kö efteråt faktiskt.

Pia: Nej, det var ju jät­teskoj, det var inter­vju­er och gre­jer, så att…

Christian:Ja, det är ju roligt att höra.

Pia: Det är ju ett hett ämne helt klart, och jag tror att många kän­ner sig gans­ka vilsna.

Christian:Det tror jag ock­så, det är mitt intryck. Ja, jag pra­ta­de i tret­tio­sex minu­ter tror jag, tog du tiden? (48 minu­ter, red. anm.)

Pia: Ja, det var någon­stans där, eller någ­ra minu­ter till kanske.

Christian:Så klart att det inte är så lätt att pac­ka ihop tret­tio­sex minu­ter så här, men det som jag vil­le ge en insikt om, det var att: Vad är SEO egent­li­gen? Vad bety­der det för före­ta­gen? Vad är SEO i före­ta­gens sälj­pro­ces­ser? Vad kom­mer den in och var­för är den vik­tig pre­cis där? Ge den insikten.

Jag vil­le ock­så dela insik­ten om vad jag upp­le­ver SEO är; för som jag sa, SEO, det är ing­en som går hem och egent­li­gen säger: ”Nu ska jag göra SEO”, för det är lik­som… det blir bara kons­tigt. Så det jag vil­le visa var ett antal fak­to­rer som jag upp­le­ver är SEO. Gör man dom så för­bätt­rar man sin SEO, job­bar man med dom fak­to­rer­na eller ana­ly­se­rar sin webb­sajt efter dom fak­to­rer­na, så kom­mer SEO:n att bli bätt­re över tid, oav­sett om man har en SEO-kon­sult eller inte.

Och sedan vil­le jag ge kon­kre­ta hand­fast tips om hur man kan använ­da Google för att för­stå använ­da­ren bätt­re och genom­fö­ra kon­kre­ta hand­ling­ar på sin webb­si­da uti­från dom här insik­ter­na kring använ­dan­det på oli­ka sätt.

Thomas: Så var man inte där och såg dig live så finns det på Kntnts webb­plats, och där kan man ta del av det­ta.

Pia: Ja, det var väl­digt trev­ligt att ha dig här som gäst, så tack för sam­ta­let, och så hop­pas vi att vi hörs och syns snart igen.

Christian:Vi får göra om det om ett år igen.

Pia: Ja. Hejdå!

Thomas: Hej.

Pia: Ja, nu har vi lyss­nat på Christian Rudolf här. Vår inter­vju med honom. Väldigt spän­nan­de tyc­ker jag.

Thomas: Jättespännande. Som vi sa till honom efteråt så var det här ett fan­tas­tiskt inne­håll, tror vi verk­li­gen att det är för er kära lyss­na­re. Vi tyck­te att det var väl­digt spän­nan­de att pra­ta med honom.

Pia: Ja, och myc­ket av det här tog han ock­så upp i den fru­kost­fö­re­läs­ning som vi hade här i för­ra veckan.

Thomas: Och den var lika upp­skat­tad den. Vi har fått fle­ra mejl från folk som bara lik­som sagt tack helt enkelt, och det är ju jät­te­ro­ligt. Och jag för­mo­dar att Christian har fått många såda­na kom­men­ta­rer direkt till honom också.

Pia: Ja, det hop­pas jag, för det var väl­digt bra. Och jag vet inte om det är någon kopp­ling, men det var så kul för sedan så helt plöts­ligt så rass­la­de det till på anmäl­ning­ar­na på vår con­tent mar­ke­ting­kurs.

Thomas: Ja, det gick ju grymt, det tog ju bara en tim­me så var hela den kur­sen utsåld, fullsatt.

Pia: Precis. Vi har en kurs här nu den 10 och 11 mars, och den är som sagt full­satt. Och då bestäm­de vi här att vi sät­ter in en ny kurs…

Thomas: I all hast.

Pia: …i alla hast, den 31 mars och 1 april. Och den, bara ett par tim­mar så var den i stort sett full den också.

Thomas: Ja, vi har väl någon som lig­ger där fort­fa­ran­de och inte har bestämt sig, men säger han ja så är den full­satt den med.

Pia: Så är den full­satt den med. Så nu har vi ju satt till ännu en kurs då, den 21–22 april, så där finns fort­fa­ran­de plas­ter kvar för dig som vill gå.

Thomas: Och om man vill gå så går man in till: www​.knt​nt​.se/​u​t​b​i​l​d​n​ing.

Pia: Precis, och anmä­ler sig där. Så gör det, ett tips.

Thomas: 5900 kro­nor för två dagar, och ni får lära er det prak­tis­ka hant­ver­ket hur man kom­mer igång med con­tent marketing.

Pia: Precis.

Thomas: Och näs­ta tala­re då, efter Christian Rudolf?

Pia: Ja, pre­cis, näs­ta tala­re, det blir ju då Pontus Staunsrup från PostNord som kom­mer här den 20 mars. Så vill man gå på det­ta, vil­ket man bor­de kanske, då ska man gå in och anmä­la sig med en gång, för att pre­cis som dom två för­ra till­fäl­le­na, där vi då har fyllt salen, så tror jag nog att det lutar åt att det kom­mer att bli så den­na gång­en också.

Thomas: Jag kan ju tro det. Man får lite ång­est så här, hundra…?

Pia: Hundraåttio drygt var det.

Thomas: Ja, hund­ra­åt­tio plat­ser drygt har vi möj­lig­het att ta emot, kom­mer vi att kla­ra av det­ta? Och sedan bara ”poff!”, smock­fullt, hund­ra­åt­tio­fem förs­ta gång­en och nu hade vi hund­ra­åt­tio den här gång­en, och folk på vän­te­lis­tan och… ja.

Pia: Ja, det är jät­te­kul att intres­set är så stort.

Thomas: Ja, verkligen.

Pia: Men innan Pontus så har man ju ock­så möj­lig­het att lyss­na på Alex Beauchamp från Airbnb.

Thomas: Global Head of Content Marketing and Social Media.

Pia: Yes.

Thomas: Kommer från San Fransisco till Göteborg.

Pia: Bara för det här till­fäl­let. Det känns ju smickrande.

Thomas: Och det är du som har fix­at hit…

Pia: Det är jag som har fix­at det, ja, det är smick­ran­de. Så att hon kom­mer att tala på even­tet på Marknadschefsdagarna som går av sta­peln här den 5–6 mars på Svenska Mässan.

Thomas: Och det är en…

Pia: En del av…

Thomas: … del av MEG då. Så dom som anting­en går på MEG, allt­så Mediadagarna i Göteborg, eller dom som går på Marknadschefsdagarna, dom två sit­ter ju ihop då, kan lyss­na på henne.

Pia: Kan lyss­na på hen­ne, precis.

Thomas: Om man har både inträ­des­bil­jett till mäs­san och sedan inträ­des­bil­jett till någon utav föreläsningsserierna.

Pia: Ja, pre­cis, om man har en bil­jett till Marknadschefsdagarna så kom­mer man ju in, eller om man har en bil­jett till MEG.

Thomas: Ja, om man inte har det då?

Pia: Ja, då kan vi hjäl­pa till!

Thomas: Ledande fråga. 🙂

Pia: Vi har näm­li­gen hund­ra entré­bil­jet­ter till mäs­san helt enkelt, så du kom­mer in på mäs­san, du kan ming­la runt, du kan kika och pra­ta med alla utstäl­la­re och ta för dig av dom öpp­na semi­na­ri­er­na. Men du kom­mer in per auto­ma­tik in på dom stäng­da semi­na­ri­er­na. Så hund­ra såda­na här bil­jet­ter finns det. Och…

Thomas: Och där ska vi säga, att i mån av plats så ska vi för­sö­ka få in er just på Alex före­läs­ning. Så du kom­mer till vår mon­ter en kvart före utsatt tid…

Pia: Och den bör­jar kloc­kan tre, tors­da­gen den 5 mars och hål­ler på i fyr­tio minuter.

Thomas: Så senast 14.45 med and­ra ord ska du kom­ma till vår mon­ter, så ska vi se hur många plat­ser det finns över. Det har vi snac­kat med PeO Axelsson om att lösa. Och så kan ni få kom­ma in och lyss­na på hen­nes före­läs­ning för­ut­satt att det finns plats, så klart.

Pia: Mm, precis.

Thomas: Men, vi har ytter­li­ga­re en grej där. Dom fyra abso­lut förs­ta… För gre­jen är att du mås­te skic­ka ett mail till oss, till info@​kntnt.​se och säga att du vill kom­ma in på det här, så ska du få en sådan bil­jett. Och dom fyra all­ra förs­ta, dom får även en bil­jett som ger access till alla före­läs­ning­ar den dagen.

Pia: Hela den dagen som allt­så är den 5 mars. Ja, så släng dig på tan­gen­ter­na och skic­ka in nu till oss så kanske du blir en av des­sa fyra lyckliga.

Thomas: Annars så är det 96 som för­hopp­nings­vis ock­så är gans­ka lyckliga.

Pia: Ja, och så hop­pas vi natur­ligt­vis att du kom­mer och häl­sar på oss i vår monter.

Thomas: Och det är ju först till kvarn natur­ligt­vis att… så att, ja. Så att man inte blir besvi­ken och kom­mer in som num­mer 101 och inte får någon biljett.

Pia: Nej, pre­cis, så är det. Ja, det var väl dagens program?

Thomas: Det var inte så dåligt det heller.

Och nu ska vi lyss­na på någon ytter­li­ga­re musik, jag har inte bestämt rik­tigt vad. Jag leker musik­pro­du­cent, som ni kom­mer ihåg så har vi bör­jat spe­la lite musik på slut­tam­pen här. Och då får vi hål­la oss till sådant som lig­ger under Creative Commons lisens. Så det bru­kar vara det sista jag gör innan jag klip­per ihop allti­hop och läg­ger upp det på Libsyn då, det är att hit­ta den här rät­ta musi­ken. Någonting blir det. Varsågod!

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY-NC 3.0) och Sunrise (unplug­ged) © Admiral Bob (CC BY-NC 3.0).

Vill du höra mer av Christian Rudolf? Lyssna på Kntnt Radio avsnitt 86.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »