Konsten att nå en reklamtrött publik

Vi är mer less på reklam än någonsin – orkar inte ta till oss budskapen som sköljer över oss utan zappar bort reklamen och installerar adblockers. Studie visar att vi till och med upplever oss förföljda av annonserna i sociala medier – vilket gör att reklamen får motsatt effekt.

Men helt kört är det ändå inte. I höstens första Kntnt-frukost berättar Ylva Vitorovic, content & communication specialist på Stena Line, hur ett av världens största färjerederier lyckas nå fram till en reklamtrött publik.

Pia Tegborg
26 september 2017

Vi är mer less på reklam än någon­sin – orkar inte ta till oss bud­ska­pen som sköl­jer över oss utan zap­par bort rekla­men och instal­le­rar adbloc­kers. Studie visar att vi till och med upp­le­ver oss för­följ­da av annon­ser­na i soci­a­la medi­er – vil­ket gör att rekla­men får mot­satt effekt.

Men helt kört är det ändå inte. I hös­tens förs­ta Kntnt-fru­kost berät­tar Ylva Vitorovic, con­tent & com­mu­ni­ca­tion spe­ci­a­list på Stena Line, hur ett av värl­dens störs­ta fär­je­re­de­ri­er lyc­kas nå fram till en reklam­trött publik.

Cision om årets journalist- och kommunikatörsundersökning

Som van­ligt inle­der vi fru­kost­se­mi­na­ri­et med något intres­sant från vår sam­ar­bets- part­ner Cision.

Denna gång är det före­ta­gets pro­dukt- utveck­la­re, Jimmy Risberg, som gör en kort genom­gång av resul­ta­ten från 2017 års jour­na­list- och kommunikatörsundersökning.

Jimmy tar fas­ta på tre tyd­li­ga tren­der i sin presentation.

  1. Mer eget con­tent – i stort sett alla kom­mu­ni­ka­tö­rer (92%) bedö­mer att de kom­mer att pro­du­ce­ra mer eller lika myc­ket inne­håll under 2017 som under före­gå­en­de år.
  2. Hemsidan är navet – även om anled­ning­ar­na till att kom­mu­ni­ka­tö­ren dri­ver tra­fi­ken till hem­si­dan kan vari­e­ra (infor­me­ra, dri­va opi­ni­on, gene­re­ra leads etc) är det ett fak­tum att 90% av dem använ­der hem­si­dan som navet i sin kommunikation.
  3. Journalister tyc­ker allt bätt­re om kom­mu­ni­ka­tö­rer­na – 2016 var knappt 20% av jour­na­lis­ter­na posi­ti­va till kom­mu­ni­ka­tio­nen med kom­mu­ni­ka­tö­rer­na. I år har siff­ran i det närms­ta fördubblats.

Du hit­tar mer infor­ma­tion om det­ta och and­ra spän­nan­de saker i Jimmys pre­sen­ta­tion nedan.

Den utbredda reklamtröttheten

Mer än varan­nan per­son slip­per helst reklam i soci­a­la medi­er, visar en under­sök­ning beställd av Sveriges Annonsörer. Att idag ha ansva­ret för ett före­tags när­va­ro i de soci­a­la kana­ler­na är min­sann ing­en lätt uppgift.

Men det finns före­tag som trots den utbred­da reklam­trött­he­ten lyc­kas nå fram till publi­ken. Med sina 5 mil­jo­ner föl­ja­re i soci­a­la medi­er är Stena Line ett bra exem­pel på detta.

Till hös­tens förs­ta Kntnt fru­kost har vi bju­dit in Ylva Vitorovic som ansva­rar för Stena Lines soci­a­la medi­er, för att dela med sig av sina lärdomar.

En mor­gon­pigg publik på Kntnt frukost

Vad tycker svenska folket om reklam?

Sisådär. I alla fall om man skall tro den under­sök­ning om svens­kar­nas inställ­ning till reklam som utförts av Novus på upp­drag av Sveriges Annonsörer.

Över hälf­ten av del­ta­gar­na i stu­di­en sva­rar ”ing­et” när de får ran­ka vil­ka soci­a­la medi­er platt­for­mar det är okej att mötas av reklam i.

Reklamundvikandet ökar

Trots kom­mu­ni­ka­tö­rer­nas nya och bätt­re för­ut­sätt­ning­ar att ska­pa rele­vant kom­mu­ni­ka­tion ökar reklamund­vi­kan­det i Sverige. Är inte det lite kons­tig? I teo­rin bor­de ju öka­de möj­lig­he­ter att indi­vi­dan­pas­sa kom­mu­ni­ka­tion leda till att en stör­re andel av den­na blir rele­vant för den enskild kon­su­men­ten. Men så är det allt­så inte visar rap­port från Sifo.

Allra mest irri­te­rar vi oss på trå­kig reklam, på reklam med bris­tan­de rele­vans för mål­grup­pen samt på över­ex­po­ne­rad reklam.

Så hur gör man då?

Att influ­encers har en myc­ket stor påver­kan på män­ni­skors köp­be­slut är inte någon nyhet. För visst lyss­nar vi hell­re på en per­son som vi kan iden­ti­fi­e­ra oss med eller som vi ser upp till – än på en säljare.

Detta är något som Stena Line tagit fas­ta på i sitt kam­panj­ar­be­te där de gär­na lyf­ter fram trog­na gäs­ter att tala. Ett lysan­de exem­pel på det­ta är fil­men ”Extra allt” med de tre extremt pas­sio­ne­ra­de fär­je­re­se­nä­rer­na Per, Haakon och Ståhle.

Ett annat bra exem­pel är när Stena Line kom­plet­te­rar sin BokaNu-kam­panj med en ”kund­kunds­tjänst” i soci­a­la medier.

Tricket? Se all­tid till att kam­pan­jer­na är rele­van­ta för mot­ta­ga­ren. Hör Ylva berät­ta hur du blir rele­vant samt ge fler exem­pel i fil­men nedan.

Länkar till rapporter och annat som nämns

Se Ylvas presentation

Vi spe­la­de in Ylvas före­läs­ning, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Vill du höra mer av Ylva Vitorovic?

Kntnt Radio avsnitt 148 berät­tar Ylva hur Stena Line job­bar med soci­a­la medi­er. Lyssna gärna!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »