Native advertising – ulv i fårakläder

Native advertising är ett nytt buzzword inom marknadsföring. Enkelt uttryckt är det en webbannons utformad som redaktionellt innehåll. Det låter förvillande likt content marketing, men är inte samma sak. En viktig skillnad är att native advertising kan leda till att du plockas bort från sökresultat, medan content marketing tvärtom kan ge dig en bättre placering. I denna artikeln skall jag förklara skillnaden, och hur du undviker att straffas av Google om du använder native advertising.

Thomas Barregren
10 juni 2013

Native adver­ti­sing är ett nytt buzzword inom mark­nads­fö­ring. Enkelt uttryckt är det en web­ban­nons utfor­mad som redak­tio­nellt inne­håll. Det låter för­vil­lan­de likt con­tent mar­ke­ting, men är inte sam­ma sak. En vik­tig skill­nad är att nati­ve adver­ti­sing kan leda till att du ploc­kas bort från sökre­sul­tat, medan con­tent mar­ke­ting tvärtom kan ge dig en bätt­re pla­ce­ring. I den­na arti­keln skall jag för­kla­ra skill­na­den, och hur du und­vi­ker att straf­fas av Google om du använ­der nati­ve adver­ti­sing.

Reklamtrötthet ett problem

Marknadsförare brot­tas med pro­ble­met att allt fler för­sö­ker und­vi­ka reklam. Men all mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion är inte oöns­kad. Det vet alla mark­nads­fö­ra­re, och de fles­ta kon­su­men­ter och B2B-köpa­re. Hur skall vi som köpa­re annars veta vad som finns och från vem?

Marknadsföring är i sig ing­et pro­ble­met. Bara den oöns­ka­de, som avbry­ter och stör oss. Men i takt med att oöns­kad mark­nads­fö­ring har ökat, och bli­vit allt svå­ra­re att vär­ja sig ifrån, så bre­der reklam­trött­het ut sig, och får köpa­re att utveck­la stra­te­gi­er för att und­vi­ka reklam.

Vad finns det för lös­ning­ar? Ett beprö­vat trick är att utfor­ma en annons så att den ser ut och upp­levs som redak­tio­nellt inne­håll – att ska­pa en adver­to­ri­al. Textreklam är en form av adver­to­ri­al. Det är en ifrå­ga­satt metod. Men bra utförd, som SOS Barnbyars adver­to­ri­al, är det ett bra annons­for­mat.

Intresset för native advertising har exploderat

Hösten 2011 myn­ta­des begrep­pet nati­ve adver­ti­sing för web­ban­non­ser som efter­lik­nar redak­tio­nellt mate­ri­al i både inne­håll och form. Native adver­ti­sing är med and­ra ord web­bens mot­sva­rig­het till tex­tre­klam och adver­to­ri­als.

Efter ett tvek­samt förs­ta år, så explo­de­ra­de intres­set för nati­ve adver­ti­sing i slu­tet att för­ra året – i vart fall om man får tro Google Trends – och i Sverige har det upp­märk­sam­mats av bland and­ra Sveriges Radio och bran­schid­ning­ar.

google-trend-native-advertising-2013-06-01

Exempel på native advertising

Flera svens­ka medi­er erbju­der nati­ve adver­ti­sing i lik­het med sina utländs­ka kol­le­gor. En av dem är Aftonbladet, som på första­si­da har fle­ra puf­far för avdel­ning­ar som är helt köp­ta. Ett exem­pel är en puf­fen “Sångfågeln Sara: ‘Det var en ära’”.


exempel-pa-native-advertising-aftonbladet-ettan-2013-06-01

Ett klick på puf­fen tar besö­ka­ren till “avdel­ning­en ‘På Kryssning’ i afton​bla​det​.se”. (Citatet kom­mer från Aftonbladets läsar­un­der­sök­ning på sidan.) Där finns fle­ra artik­lar, webb­frå­ga, puf­far för and­ra artik­lar, annons­ban­ners och allt annat du är van att se på afton​bla​det​.se. Det hela ser ut som vil­ken avdel­ning som helst. Det enda som skvall­rar om att allti­hop är köpt, är en 19 pix­lar hög balk, som i bör­jan av sidan för­kla­rar att hela avdel­ning­en är en annons. Just det­ta har kri­ti­se­rats av jour­na­list­för­bun­det.

Exempel på native advertising på aftonbladet.se från den 1 juni 2013.

Native advertising är inte content marketing

Poängen med nati­ve adver­ti­sing är att annon­sen skall upp­le­vas nativ, det vill säga som en natur­lig del av det media i vil­ket den före­kom­mer. I ett medium med myc­ket redak­tio­nellt inne­håll, blir det där­för natur­ligt att använ­da redak­tio­nellt mate­ri­al. Detta har nati­ve adver­ti­sing gemen­samt med con­tent mar­ke­ting. Men nati­ve adver­ti­sing är inte con­tent mar­ke­ting. Några skill­na­der:

Content mar­ke­tingNative adver­ti­sing
Kanal:Din (t.ex. webb­plats)Någon annans (t.ex. afton​bla​det​.se)
Avsändare:DuNågon annan (t.ex. Aftonbladet)
Innehåll:Sådant som hjäl­per eller under­hål­lerSådant som inspi­re­rar eller loc­kat
Syfte:Etablera, för­dju­pa och vår­da rela­tio­nerÖvertyga och säl­ja

Native advertising är en ulv i fårakläder

Vi män­ni­skor tyc­ker inte om att bli till­sagd vad vi skall tyc­ka eller göra. Och vi tyc­ker inte om att bli mani­pu­le­ra­de. Därför för­hål­ler vi oss så kri­tis­ka till reklam. Native adver­ti­sing och con­tent mar­ke­ting går två fun­da­men­talt skil­da vägar för att ta mark­nads­kom­mun­ka­tio­nen genom den kri­tis­ka gransk­ning.

Native adver­ti­sing sat­sar på att slin­ka för­bi den kri­tis­ka gransk­ning­en genom att för­klä annon­sen till redak­tio­nellt inne­håll från en käl­la som vi inte är så kri­tis­ka mot. Förvisso tving­ar mark­nads­fö­rings­la­gen att annon­sen märks som sådan. Men hela idén med att utfor­ma annon­ser som redak­tio­nellt inne­håll är att de inte skall upp­fat­tas som annon­ser. Åtminstone inte ome­del­bart, så att mot­ta­ga­ren hin­ner sän­ka gar­den. Native adver­ti­sing är en ulv i fåra­klä­der.

Content mar­ke­ting gör tvärte­mot. Idén är att öppet och ärligt låta det egen­pro­du­ce­ra­de inne­hål­let genom­gå kri­tisk gransk­ning. Bara inne­håll som läsaren/​lyssnaren/​tittaren upp­fat­tar som hjälp­fullt eller under­hål­lan­de, och inte som mani­pu­le­ran­de, kla­rar den­na gransk­ning. Pratar du i egen sak – berät­tar om ditt före­tag eller dina pro­duk­ter och tjäns­ter på ett sätt som upp­levs osak­ligt – så kla­rar ditt inne­håll inte gransk­ning­en.

Native advertising kan skada din sökranking

Googles fram­gång beror på att de har lyc­kats leve­re­rat rele­vant inne­håll. Deras fram­tid är avhäng­ig sök­mo­torns för­må­ga att hål­la sökre­sul­ta­tet rent från inne­håll som egent­li­gen är reklam. Därför tillåts inte köp­ta län­kar, adver­to­ri­als eller nati­ve adver­ti­sing. Om du använ­der sådant, mås­te du aktivt se till att Google inte index­e­rar des­sa sidor, annars kan din webb­plats bli avstängd från Google.

Att Google menar all­var fick Interflora i Storbritaninen erfa­ra tidi­ga­re i år. Interflora togs bort från Googles sökrsul­tat efter att pla­ce­rat cir­ka 150 adver­to­ri­als på regi­o­na­la nyhets­saj­ter. Efter den inci­den­ten skrev de på sin offi­ci­el­la blogg en påmin­nel­se om vad som gäl­ler. Där kan du bland annat läsa:

Sälja län­kar (eller hela adver­to­ri­al sidor med inbäd­da­de län­kar) som höjer PageRank stri­der mot våra rikt­lin­jer för kva­li­tet, och Google vid­tar åtgär­der mot såda­na över­trä­del­ser.

Matt Cutts, som arbe­tar i Googles web spam team, klar­gjor­de ytter­li­ga­re Googles inställ­ning till adver­to­ri­als och nati­ve adver­ti­sing i den­na video:

Undvik att bli bortplockad från sökresultatet

Om du väl­jer att genom­fö­ra nati­ve adver­ti­sing, trots meto­dens nati­va pro­blem (ursäk­ta vit­sen), så krä­ver Google två saker av dig:

  • Det mås­te fin­nas ett “tyd­ligt och iögon­fal­lan­de offent­lig­gö­ran­de” av att inne­hål­let är en annons. Detta över­ens­stäm­mer ock­så med vad mark­nads­fö­rings­la­gens krä­ver.
  • Länkar till eller från inne­håll för vil­ket du ger eller tar emot ersätt­ning (till exem­pel peng­ar) mås­te ha rel-attri­bu­tet med vär­det nofollow, t.ex. <a href="…" rel="nofollow">betald länk</a>.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
Lorem facilisis elit. risus porta. adipiscing leo id venenatis elit. in Phasellus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest