Niklas Myhr: Trender inom sociala medier och digital marknadsföring

Se och hör Niklas Myhr, känd som "The Social Media Professor", föreläsa om trender inom sociala medier och digital marknadsföring.

Thomas Barregren
27 januari 2015

Den plåg­samt käc­ka tru­de­lut­ten väc­ker mig. Jag kas­tar mig över mobil­te­le­fo­nen för att tys­ta den. Min fru har ännu tid kvar att sova innan hon ska gå upp, ge bar­nen fru­kost och föl­ja dem till sko­lan.

Jag stapp­lar ut i bad­rum­met. Medan det var­ma vatt­net sköl­jer över mig tän­ker jag på mor­go­nens fru­kost­se­mi­na­ri­um. Årets förs­ta. Det 14:e sedan star­ten hös­ten 2013. Och det störs­ta hit­tills. 185 gäs­ter – och än fler på vän­te­lis­ta.

På med klä­der. Frukost. Flingor och fil­mjölk – som all­tid. Borsta tän­der och sen på med ytter­klä­der. Tittar på kloc­kan. Fan! Bara en kvart kvar till bus­sen går. Jag små­spring­er de två kilo­me­ter­na. Måtte allt gå bra. Inte som senast…

Arenan

Bussen brom­sar häf­tigt. Jag har ing­en aning om var jag är. Somnade. Det tar någ­ra sekun­der innan hjär­nan får ord­ning på synin­tryc­ken. Bussen är vid cen­tral­sta­tio­nen. Två håll­plat­ser kvar. Tänk om jag hade mis­sat att kli­va av och ham­nat ute i Landvetter.

Jag kli­ver av vid Berzeligatan. Den råkal­la luf­ten får mig att pigg­na till. Några minu­ter sena­re står jag utan­för Filmstaden Bergakungen i Göteborg. Klockan är 06.30.

Fabian och Pia vän­tar på mig. Fredric kom­mer strax efter. Kntnt är på plats. Likaså Marknadsföreningen i Göteborg (MiG). Vi arran­ge­rar det­ta och ytter­li­ga­re tre fru­kost­se­mi­na­ri­er till­sam­mans i vår.

Fredric, Fabian och jag beger oss till salong 3 – en av de stör­re i SF:s mul­ti­bi­o­graf. Vi är rod­da­re idag. Det är mer slad­dar och appa­ra­ter än man kan tro för att både få ljud och bild till publi­ken och sam­ti­digt spe­la in allt ihop. Måtte allt gå bra. Inte som senast…

Frukost och förband

Strax efter oss kom­mer Bujar Ibishi, Daniel Wilke och Sofie Svensson från MyNewsdesk, som spons­rar fru­kosten och som tack får 15 minu­tes of fame.

Projektorn vak­nar till liv, och strax där­ef­ter bre­der väl­komst­bil­den ut sig över den gigan­tis­ka bio­du­ken. Det är maf­figt.

Dags att pro­va lju­det. Jag slår på den tråd­lö­sa sän­da­ren och dito mot­ta­ga­ren. Inget hän­der… Nej! Är det någon sladd som inte sit­ter i som den ska? Vi bör­jar fel­sö­ka. Måtte allt gå bra. Inte som senast…

Talaren

In i salong­en kom­mer dagens huvud­ta­la­re: Niklas Myhr – känd som ”The Social Media Professor” från BBC, The Washington Post, ABC, CBS, NBC, FOX News, USA Today och många fler medi­er. Hans for­mel­la titel är Assistant Professor of Marketing vid Chapman University i Kalifornien.

Sist Niklas besök­te Gôtet var han en huvud­ta­la­re på Webbdagarna. Han pas­sa­de ock­så på att besö­ka Kntnt Frukost för att lyss­na på när Carin Fredlund pra­ta­de om varu­mär­ken. Det var då vi pas­sa­de på att bju­da in honom till dagens fru­kost.

Det spra­kar till i hög­ta­lar­na. ”Etta, tvåa. Etta, två”, hörs Fredriks röst dåna ut över sto­lar­na. Det har löst sig. Återstår bara för tusen and­ra saker att gå fel. Måtte allt gå bra. Inte som senast…

Giveaways

Medan vi hål­ler på inne i salong 3 tar Pia emot de 185 fru­kost­gäs­ter­na. Många bekan­ta ansik­ten. Och natur­ligt­vis många nya. Alla får ett block och en pen­na med Kntnts log­ga.

Det lig­ger mer tan­ke bakom bloc­ket och pen­nan än vad man kan tro. Vi tyc­ker att mark­nads­fö­ring ska ska­pa vär­de för mot­ta­ga­ren. Vår blogg, vår podd och våra event är exem­pel på det. Men vi för­sö­ker ska­pa vär­de även i de små saker­na. Som ett block och en pen­na. De är använd­ba­ra både under even­tet och efteråt.

Allt är klart så långt vi kan veri­fi­e­ra. Mikrofoner fun­ge­rar. Ljud i hög­ta­lar­na. Bild på skär­men. Men om inspel­nings­ut­rust­ning­en (Zoom H6 och Matrox Monarch) fun­ge­rar vet jag inte. Måtte allt gå bra. Inte som senast…

Föredraget

Salen är fylld. Bokstavligen talat till sista plats. Klockan är 07.30. Dags att dra igång.

Pia och Kia (Kristina Cohn Linde, vd för MiG, för dig som inte kän­ner hen­ne) stäl­ler sig fram­för bio­du­ken och häl­sar den 185-höv­da­de publi­ken väl­kom­men. Först får MyNewsdesk sina 15 minu­ter. Och sen är det dags för Niklas. Måtte allt gå bra. Inte som senast…

Filmen finns på Vimeo och YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud. Och vill du se bil­der­na så finns de på SlideShare.

Och nu?

Det gick bra! Inte alls som senast. Ljud och bild kom både ut till publi­ken och in på vår inspel­nings­ut­rust­ning. Gôtt mos. Nu är det bara att ploc­ka ihop allt och bege sig till­ba­ka till kon­to­ret och redi­ge­ra film.

Nästa gång, den 20 feb­ru­a­ri, är det Christian Rudolf som ska berät­ta hur du kan använ­da sök för att för­stå dina kun­der. Anmäl dig redan nu för att slip­pa ham­na på vän­te­lis­tan!

Och du! Om du gil­lar det vi gör så är vi jät­te­tack­sam om du tip­sar dina föl­ja­re på Facebook, Twitter, LinkedIn om vårt nyhets­brev som kom­mer en gång per vec­ka.

Fotograf: Johan Elmqvist.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
consectetur sem, Sed massa risus Praesent adipiscing porta. elit. pulvinar et,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest