Niklas Myhr: Trender inom sociala medier och digital marknadsföring

Se och hör Niklas Myhr, känd som "The Social Media Professor", föreläsa om trender inom sociala medier och digital marknadsföring.

Thomas Barregren
27 januari 2015

Den plåg­samt käc­ka tru­de­lut­ten väc­ker mig. Jag kas­tar mig över mobil­te­le­fo­nen för att tys­ta den. Min fru har ännu tid kvar att sova innan hon ska gå upp, ge bar­nen fru­kost och föl­ja dem till skolan.

Jag stapp­lar ut i bad­rum­met. Medan det var­ma vatt­net sköl­jer över mig tän­ker jag på mor­go­nens fru­kost­se­mi­na­ri­um. Årets förs­ta. Det 14:e sedan star­ten hös­ten 2013. Och det störs­ta hit­tills. 185 gäs­ter – och än fler på väntelista.

På med klä­der. Frukost. Flingor och fil­mjölk – som all­tid. Borsta tän­der och sen på med ytter­klä­der. Tittar på kloc­kan. Fan! Bara en kvart kvar till bus­sen går. Jag små­spring­er de två kilo­me­ter­na. Måtte allt gå bra. Inte som senast…

Arenan

Bussen brom­sar häf­tigt. Jag har ing­en aning om var jag är. Somnade. Det tar någ­ra sekun­der innan hjär­nan får ord­ning på synin­tryc­ken. Bussen är vid cen­tral­sta­tio­nen. Två håll­plat­ser kvar. Tänk om jag hade mis­sat att kli­va av och ham­nat ute i Landvetter.

Jag kli­ver av vid Berzeligatan. Den råkal­la luf­ten får mig att pigg­na till. Några minu­ter sena­re står jag utan­för Filmstaden Bergakungen i Göteborg. Klockan är 06.30.

Fabian och Pia vän­tar på mig. Fredric kom­mer strax efter. Kntnt är på plats. Likaså Marknadsföreningen i Göteborg (MiG). Vi arran­ge­rar det­ta och ytter­li­ga­re tre fru­kost­se­mi­na­ri­er till­sam­mans i vår.

Fredric, Fabian och jag beger oss till salong 3 – en av de stör­re i SF:s mul­ti­bi­o­graf. Vi är rod­da­re idag. Det är mer slad­dar och appa­ra­ter än man kan tro för att både få ljud och bild till publi­ken och sam­ti­digt spe­la in allt ihop. Måtte allt gå bra. Inte som senast…

Frukost och förband

Strax efter oss kom­mer Bujar Ibishi, Daniel Wilke och Sofie Svensson från MyNewsdesk, som spons­rar fru­kosten och som tack får 15 minu­tes of fame.

Projektorn vak­nar till liv, och strax där­ef­ter bre­der väl­komst­bil­den ut sig över den gigan­tis­ka bio­du­ken. Det är maffigt.

Dags att pro­va lju­det. Jag slår på den tråd­lö­sa sän­da­ren och dito mot­ta­ga­ren. Inget hän­der… Nej! Är det någon sladd som inte sit­ter i som den ska? Vi bör­jar fel­sö­ka. Måtte allt gå bra. Inte som senast…

Talaren

In i salong­en kom­mer dagens huvud­ta­la­re: Niklas Myhr – känd som ”The Social Media Professor” från BBC, The Washington Post, ABC, CBS, NBC, FOX News, USA Today och många fler medi­er. Hans for­mel­la titel är Assistant Professor of Marketing vid Chapman University i Kalifornien.

Sist Niklas besök­te Gôtet var han en huvud­ta­la­re på Webbdagarna. Han pas­sa­de ock­så på att besö­ka Kntnt Frukost för att lyss­na på när Carin Fredlund pra­ta­de om varu­mär­ken. Det var då vi pas­sa­de på att bju­da in honom till dagens frukost.

Det spra­kar till i hög­ta­lar­na. ”Etta, tvåa. Etta, två”, hörs Fredriks röst dåna ut över sto­lar­na. Det har löst sig. Återstår bara för tusen and­ra saker att gå fel. Måtte allt gå bra. Inte som senast…

Giveaways

Medan vi hål­ler på inne i salong 3 tar Pia emot de 185 fru­kost­gäs­ter­na. Många bekan­ta ansik­ten. Och natur­ligt­vis många nya. Alla får ett block och en pen­na med Kntnts logga.

Det lig­ger mer tan­ke bakom bloc­ket och pen­nan än vad man kan tro. Vi tyc­ker att mark­nads­fö­ring ska ska­pa vär­de för mot­ta­ga­ren. Vår blogg, vår podd och våra event är exem­pel på det. Men vi för­sö­ker ska­pa vär­de även i de små saker­na. Som ett block och en pen­na. De är använd­ba­ra både under even­tet och efteråt.

Allt är klart så långt vi kan veri­fi­e­ra. Mikrofoner fun­ge­rar. Ljud i hög­ta­lar­na. Bild på skär­men. Men om inspel­nings­ut­rust­ning­en (Zoom H6 och Matrox Monarch) fun­ge­rar vet jag inte. Måtte allt gå bra. Inte som senast…

Föredraget

Salen är fylld. Bokstavligen talat till sista plats. Klockan är 07.30. Dags att dra igång.

Pia och Kia (Kristina Cohn Linde, vd för MiG, för dig som inte kän­ner hen­ne) stäl­ler sig fram­för bio­du­ken och häl­sar den 185-höv­da­de publi­ken väl­kom­men. Först får MyNewsdesk sina 15 minu­ter. Och sen är det dags för Niklas. Måtte allt gå bra. Inte som senast…

Filmen finns på Vimeo och YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud. Och vill du se bil­der­na så finns de på SlideShare.

Och nu?

Det gick bra! Inte alls som senast. Ljud och bild kom både ut till publi­ken och in på vår inspel­nings­ut­rust­ning. Gôtt mos. Nu är det bara att ploc­ka ihop allt och bege sig till­ba­ka till kon­to­ret och redi­ge­ra film.

Nästa gång, den 20 feb­ru­a­ri, är det Christian Rudolf som ska berät­ta hur du kan använ­da sök för att för­stå dina kun­der. Anmäl dig redan nu för att slip­pa ham­na på väntelistan!

Och du! Om du gil­lar det vi gör så är vi jät­te­tack­sam om du tip­sar dina föl­ja­re på Facebook, Twitter, LinkedIn om vårt nyhets­brev som kom­mer en gång per vecka.

Fotograf: Johan Elmqvist.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »