Bild © Tanaka Juuyoh CC-BY 2.0

Nu våras det för delandets ekonomi

Maria Gustafsson delar ett välfyllt påskägg med sött, salt och syrligt om delningsekonomin. Låt dig väl smaka.

Maria Gustafsson
16 april 2014

Solen ski­ner från den blå him­len när vi går på bryg­gan från fär­jan till kon­to­ret. Inne vid datorn klic­kar jag upp skär­men för att se mina flö­den i soci­a­la medi­er. Jag ser direkt på mina vän­ners bil­der vil­ken års­tid det är. Blommande körs­bärs­träd i varan­nan bild. Äntligen är våren här! Tack vare de dela­de bil­der­na kan jag ta del av upp­le­vel­sen av spi­ran­de vår.

Nu när begrep­pet sha­ring is caring är centralt delar vi med hjälp av inter­net med oss mer till fler. Utöver bil­der delar vi per­son­li­ga reso­ne­mang såväl som till­gång till resor, bilar och lägen­he­ter jäm­si­des i delan­dets eko­no­mi. Som ett väl­fyllt påskägg med sött, salt och syr­ligt bju­der jag idag på någ­ra inspi­re­ran­de exem­pel på delan­de. Låt dig sma­ka och dela sedan gär­na med dig med dina kom­men­ta­rer.

Sharing is caring igen

Delandets eko­no­mi, som kal­las för sha­ring eco­nomy och col­la­bo­ra­ti­ve kon­sum­tion på eng­els­ka, är både en het trend och en uråld­rig mänsk­lig före­te­el­se. Ekonomi är för­del­ning av resur­ser. Människor hjälps åt med de resur­ser som finns till­gäng­li­ga för att göra livet bätt­re för sig själv och varand­ra. Nu med inter­net och ny tek­nik så väx­er nät­ver­ken i omfatt­ning och delan­det ökar som ald­rig förr. Att dela med sig av kun­skap och saker känns helt rätt för mil­jö, eko­no­mi och bild­ning för ärligt talat så är det en smar­ta­re resurs­hus­håll­ning att dela med sig av en del istäl­let för att behål­la allt vär­de för sig själv.

Kunskapsdelandet på web­ben är nu var­dag för många av oss. Du som läser Kntnts blogg vet att vi delar vår kun­skap med dig. I blog­gens inne­håll häm­tar du som läsa­re kun­skap, delar med dig i kom­men­tarsfäl­ten och delar enkelt vida­re blog­gen i dina digi­ta­la kana­ler. Med hjälp av web­ben kan vi nå många män­ni­skor sam­ti­digt och inne­hål­let finns ock­så kvar länge, lätt åtkom­ligt för dig som vill åter­kom­ma för att läsa mer. Delandet är en vär­de­full meka­nism i soci­a­la inter­ak­tio­ner. Som när jag skrev om smar­ta sätt att väc­ka intres­se för att dina läsa­re ska vil­ja dela vida­re. Då visa­de jag exem­pel med blogg­sko­la, öppen kalen­der och The Epic Split.

Låt oss nu tit­ta när­ma­re på någ­ra prak­tis­ka exem­pel av oli­ka slags kun­skaps­de­lan­de för att rik­ta ljus mot feno­me­net att dela resur­ser genom inter­nets möj­lig­he­ter. Resurserna kan bestå av såväl mju­ka vär­den i kun­ska­per och skick­lig­het som hår­da vär­den som eko­no­mi och kapital­va­ror. Se exemp­len som ett påskägg full­pac­kat med ditt favo­rit­go­dis bara till dig. Äsch, jag sko­ja­de bara, för det är klart att du delar med dig.

Dela personliga övertygelser

Som per­son kan du dela med av dina per­son­li­ga över­ty­gel­ser för att du vill göra ett avtryck som kan inspi­re­ra and­ra. Så som Emil Jansson gör i tex­ten om hans upp­fatt­ning av skill­na­den i bety­del­se mel­lan ord och hand­ling. Exemplet hand­lar om per­so­nal i sko­lan. Utveckling av sko­lans under­vis­ning är näm­li­gen ett ämne som lig­ger Emil varmt om hjär­tat.

Oavsett bransch, oav­sett områ­de, oav­sett när, oav­sett till vil­ka du säger eller skri­ver till så är all­tid ord bara ord om du inte visar mot­sat­sen. Att säga att du är enga­ge­rad, moti­ve­rad, skick­lig, modig eller kanske till och med “bäst”. Så är det bara ord! Oavsett om du skri­ver fina pla­ner på ett pap­per eller tän­ker högt. Så är det bara ord!

Läs hela Emils text Ord är bara ord.

Dela detaljerad yrkeskunskap

Som före­tag kan du erbju­da vär­de till dina läsa­re genom att berät­ta om er yrkes­kun­skap som kan göra nyt­ta för fler än er. Så gör Magnus Klahr på före­ta­get Hello Ziggy i blog­gen Ziggy Says som exem­pel­vis ger fem tips för bätt­re webb­ty­po­gra­fi.

I berät­tan­de text illu­stre­rad med tyd­li­ga bil­der lär vi oss hur en kor­rekt rad­bredd, radav­stånd, typ­snitt, stor­lek och hie­rar­ki påver­kar läsan­det av tex­tens inne­håll. De fem tip­sen avslu­tas med ett talan­de exem­pel vil­ket för­stär­ker intryc­ket av ett gene­röst kun­skaps­de­lan­de.

Tänk på bred­den, om raden är för bred så kom­mer läsa­ren ha svårt att hit­ta till­ba­ka till bör­jan av näs­ta rad. Om raden är för smal så styc­kas tex­ten upp och man får många onö­di­ga avstav­ning­ar. Någonstans mel­lan 50 och 80 tec­ken i bredd är bäst för god läs­bar­het.

Läs samt­li­ga fem tips för bätt­re webb­ty­po­gra­fi.

Dela resor och få resesällskap

Samåkning är ett smart sätt att resa för läg­re kost­nad. Skjutsgruppen sam­man­för genom en effek­tiv webb­sajt män­ni­skor som ska resa sam­ma från en plats till en plats. Med hjälp av skjuts​grup​pen​.nu hit­tar de resan­de varand­ra som utö­ver att dela ben­sin­peng­ar även får även säll­skap längs vägen. Och du kan genom att mar­ke­ra en tweet med #skjuts­grup­pen på Twitter kan hit­ta någon att få skjuts med.

Det är mil­jö­vän­li­ga­re att dela än att åka i varsitt for­don.
Det är bil­li­ga­re att dela än att åka i varsitt for­don.
Och det är väl­digt roligt att dela!

Läs mer och hit­ta ditt rese­säll­skap på Skjutsgruppen.

Dela bil istället för dyr långtidsparkering

Tänk dig att näs­ta gång när du ska fly­ga så får du gra­tis par­ke­ring, din bil tvät­tad och du kan dess­utom tjä­na en slant. Istället för att låta din bil stå oan­vänd på den ofta kost­sam­ma lång­tidspar­ke­ring­en. Det här är möj­ligt med tjäns­ten Flight car på flyg­plat­ser i San Fransisco och Boston i USA med tjäns­ten. Personal tar hand om din bil, hyr ut den och tvät­tar den lagom till dess att du lan­dar.
Vem blir först med tjäns­ten på lång­tidspar­ke­ring­ar i Sverige så att vi kan göra lika­dant?

Vad kan vi dela mer av?

Så nu är det upp till oss, dig och mig att fun­de­ra ut vad vi har som kan fyl­la ett behov för någon annan när vi inte använ­der den.

Hur kan vi utveck­la helt nya tjäns­ter sam­ti­digt som oan­vän­da resur­ser kom­mer till använd­ning och nyt­ta? Genom fönst­ren på Kntnts kon­tor blic­kar vi exem­pel­vis ut över en stor par­ke­rings­plats som dag­tid stän­digt är full av bilar. Vem kläc­ker kre­a­ti­va lös­ning­ar för att ta hand om den out­nytt­ja­de resur­sen?

Ibland möter vi mark­nads­fö­ra­re som sak­nar inne­håll att skri­va om i sin blogg. Med en smart tjänst som löser fle­ra män­ni­skors behov sam­ti­digt så är jag säker på att berät­tel­ser­na kom­mer att att avlö­sa varand­ra.

Radioprogram om delandets ekonomi

Lyssna gär­na på de tre pro­gram­men om delan­dets eko­no­mi och delan­de­kul­tu­ren från Sveriges Radio för ännu mer inspi­ra­tion.

Hur delar vi själva med oss?

För mig per­son­li­gen är möj­lig­he­ten att dela kun­skap på web­ben en röd tråd på såväl arbets- och fri­tid. Genom delan­dets eko­no­mi blir inter­net till en guld­gru­va för kre­a­ti­va inno­va­tö­rer.

Snacka går ju lätt som Emil Jansson skrev, men du kanske und­rar vad vi gör i hand­ling i Kntnt? Jo, i Kntnt pri­o­ri­te­rar vi att dela med oss av kun­skap med tex­ter här i blog­gen, med fru­kost­se­mi­na­ri­er, fil­ma­de före­läs­ning­ar och inspe­la­de podcasts. Det är vårt val att mark­nads­fö­ra oss genom vär­deska­pan­de inne­håll, så kal­lat con­tent mar­ke­ting. Som att bju­da på inne­hålls­ri­ka påskägg året om. Glad påsk!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
in massa ut risus. commodo Praesent mattis odio venenatis, commodo dolor.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest