Bild © Tanaka Juuyoh CC-BY 2.0

Nu våras det för delandets ekonomi

Maria Gustafsson delar ett välfyllt påskägg med sött, salt och syrligt om delningsekonomin. Låt dig väl smaka.

Maria Gustafsson
16 april 2014

Solen ski­ner från den blå him­len när vi går på bryg­gan från fär­jan till kon­to­ret. Inne vid datorn klic­kar jag upp skär­men för att se mina flö­den i soci­a­la medi­er. Jag ser direkt på mina vän­ners bil­der vil­ken års­tid det är. Blommande körs­bärs­träd i varan­nan bild. Äntligen är våren här! Tack vare de dela­de bil­der­na kan jag ta del av upp­le­vel­sen av spi­ran­de vår.

Nu när begrep­pet sha­ring is caring är centralt delar vi med hjälp av inter­net med oss mer till fler. Utöver bil­der delar vi per­son­li­ga reso­ne­mang såväl som till­gång till resor, bilar och lägen­he­ter jäm­si­des i delan­dets eko­no­mi. Som ett väl­fyllt påskägg med sött, salt och syr­ligt bju­der jag idag på någ­ra inspi­re­ran­de exem­pel på delan­de. Låt dig sma­ka och dela sedan gär­na med dig med dina kommentarer.

Sharing is caring igen

Delandets eko­no­mi, som kal­las för sha­ring eco­nomy och col­la­bo­ra­ti­ve kon­sum­tion på eng­els­ka, är både en het trend och en uråld­rig mänsk­lig före­te­el­se. Ekonomi är för­del­ning av resur­ser. Människor hjälps åt med de resur­ser som finns till­gäng­li­ga för att göra livet bätt­re för sig själv och varand­ra. Nu med inter­net och ny tek­nik så väx­er nät­ver­ken i omfatt­ning och delan­det ökar som ald­rig förr. Att dela med sig av kun­skap och saker känns helt rätt för mil­jö, eko­no­mi och bild­ning för ärligt talat så är det en smar­ta­re resurs­hus­håll­ning att dela med sig av en del istäl­let för att behål­la allt vär­de för sig själv.

Kunskapsdelandet på web­ben är nu var­dag för många av oss. Du som läser Kntnts blogg vet att vi delar vår kun­skap med dig. I blog­gens inne­håll häm­tar du som läsa­re kun­skap, delar med dig i kom­men­tarsfäl­ten och delar enkelt vida­re blog­gen i dina digi­ta­la kana­ler. Med hjälp av web­ben kan vi nå många män­ni­skor sam­ti­digt och inne­hål­let finns ock­så kvar länge, lätt åtkom­ligt för dig som vill åter­kom­ma för att läsa mer. Delandet är en vär­de­full meka­nism i soci­a­la inter­ak­tio­ner. Som när jag skrev om smar­ta sätt att väc­ka intres­se för att dina läsa­re ska vil­ja dela vida­re. Då visa­de jag exem­pel med blogg­sko­la, öppen kalen­der och The Epic Split.

Låt oss nu tit­ta när­ma­re på någ­ra prak­tis­ka exem­pel av oli­ka slags kun­skaps­de­lan­de för att rik­ta ljus mot feno­me­net att dela resur­ser genom inter­nets möj­lig­he­ter. Resurserna kan bestå av såväl mju­ka vär­den i kun­ska­per och skick­lig­het som hår­da vär­den som eko­no­mi och kapital­va­ror. Se exemp­len som ett påskägg full­pac­kat med ditt favo­rit­go­dis bara till dig. Äsch, jag sko­ja­de bara, för det är klart att du delar med dig.

Dela personliga övertygelser

Som per­son kan du dela med av dina per­son­li­ga över­ty­gel­ser för att du vill göra ett avtryck som kan inspi­re­ra and­ra. Så som Emil Jansson gör i tex­ten om hans upp­fatt­ning av skill­na­den i bety­del­se mel­lan ord och hand­ling. Exemplet hand­lar om per­so­nal i sko­lan. Utveckling av sko­lans under­vis­ning är näm­li­gen ett ämne som lig­ger Emil varmt om hjärtat.

Oavsett bransch, oav­sett områ­de, oav­sett när, oav­sett till vil­ka du säger eller skri­ver till så är all­tid ord bara ord om du inte visar mot­sat­sen. Att säga att du är enga­ge­rad, moti­ve­rad, skick­lig, modig eller kanske till och med “bäst”. Så är det bara ord! Oavsett om du skri­ver fina pla­ner på ett pap­per eller tän­ker högt. Så är det bara ord!

Läs hela Emils text Ord är bara ord.

Dela detaljerad yrkeskunskap

Som före­tag kan du erbju­da vär­de till dina läsa­re genom att berät­ta om er yrkes­kun­skap som kan göra nyt­ta för fler än er. Så gör Magnus Klahr på före­ta­get Hello Ziggy i blog­gen Ziggy Says som exem­pel­vis ger fem tips för bätt­re webbtypografi.

I berät­tan­de text illu­stre­rad med tyd­li­ga bil­der lär vi oss hur en kor­rekt rad­bredd, radav­stånd, typ­snitt, stor­lek och hie­rar­ki påver­kar läsan­det av tex­tens inne­håll. De fem tip­sen avslu­tas med ett talan­de exem­pel vil­ket för­stär­ker intryc­ket av ett gene­röst kunskapsdelande.

Tänk på bred­den, om raden är för bred så kom­mer läsa­ren ha svårt att hit­ta till­ba­ka till bör­jan av näs­ta rad. Om raden är för smal så styc­kas tex­ten upp och man får många onö­di­ga avstav­ning­ar. Någonstans mel­lan 50 och 80 tec­ken i bredd är bäst för god läsbarhet.

Läs samt­li­ga fem tips för bätt­re webb­ty­po­gra­fi.

Dela resor och få resesällskap

Samåkning är ett smart sätt att resa för läg­re kost­nad. Skjutsgruppen sam­man­för genom en effek­tiv webb­sajt män­ni­skor som ska resa sam­ma från en plats till en plats. Med hjälp av skjuts​grup​pen​.nu hit­tar de resan­de varand­ra som utö­ver att dela ben­sin­peng­ar även får även säll­skap längs vägen. Och du kan genom att mar­ke­ra en tweet med #skjuts­grup­pen på Twitter kan hit­ta någon att få skjuts med.

Det är mil­jö­vän­li­ga­re att dela än att åka i varsitt fordon.
Det är bil­li­ga­re att dela än att åka i varsitt fordon.
Och det är väl­digt roligt att dela!

Läs mer och hit­ta ditt rese­säll­skap på Skjutsgruppen.

Dela bil istället för dyr långtidsparkering

Tänk dig att näs­ta gång när du ska fly­ga så får du gra­tis par­ke­ring, din bil tvät­tad och du kan dess­utom tjä­na en slant. Istället för att låta din bil stå oan­vänd på den ofta kost­sam­ma lång­tidspar­ke­ring­en. Det här är möj­ligt med tjäns­ten Flight car på flyg­plat­ser i San Fransisco och Boston i USA med tjäns­ten. Personal tar hand om din bil, hyr ut den och tvät­tar den lagom till dess att du landar.
Vem blir först med tjäns­ten på lång­tidspar­ke­ring­ar i Sverige så att vi kan göra likadant?

Vad kan vi dela mer av?

Så nu är det upp till oss, dig och mig att fun­de­ra ut vad vi har som kan fyl­la ett behov för någon annan när vi inte använ­der den.

Hur kan vi utveck­la helt nya tjäns­ter sam­ti­digt som oan­vän­da resur­ser kom­mer till använd­ning och nyt­ta? Genom fönst­ren på Kntnts kon­tor blic­kar vi exem­pel­vis ut över en stor par­ke­rings­plats som dag­tid stän­digt är full av bilar. Vem kläc­ker kre­a­ti­va lös­ning­ar för att ta hand om den out­nytt­ja­de resursen?

Ibland möter vi mark­nads­fö­ra­re som sak­nar inne­håll att skri­va om i sin blogg. Med en smart tjänst som löser fle­ra män­ni­skors behov sam­ti­digt så är jag säker på att berät­tel­ser­na kom­mer att att avlö­sa varandra.

Radioprogram om delandets ekonomi

Lyssna gär­na på de tre pro­gram­men om delan­dets eko­no­mi och delan­de­kul­tu­ren från Sveriges Radio för ännu mer inspiration.

Hur delar vi själva med oss?

För mig per­son­li­gen är möj­lig­he­ten att dela kun­skap på web­ben en röd tråd på såväl arbets- och fri­tid. Genom delan­dets eko­no­mi blir inter­net till en guld­gru­va för kre­a­ti­va innovatörer.

Snacka går ju lätt som Emil Jansson skrev, men du kanske und­rar vad vi gör i hand­ling i Kntnt? Jo, i Kntnt pri­o­ri­te­rar vi att dela med oss av kun­skap med tex­ter här i blog­gen, med fru­kost­se­mi­na­ri­er, fil­ma­de före­läs­ning­ar och inspe­la­de podcasts. Det är vårt val att mark­nads­fö­ra oss genom vär­deska­pan­de inne­håll, så kal­lat con­tent mar­ke­ting. Som att bju­da på inne­hålls­ri­ka påskägg året om. Glad påsk!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »