Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU satsar stora resurser på att förbättra de juridiska spelreglerna i den digitala miljön. Det gäller inte minst den konsumentskyddande lagstiftningen. Större krav på e-marknadsplatser och en utökad ångerrätt är bara ett par exempel på detta. Sanktionerna vid överträdelse kan svida riktigt ordentligt och just därför måste du hänga med i utvecklingen!

Erik Ullberg
8 maj 2019

I arti­keln Nytt direk­tiv om digi­tal upp­hovs­rätt  från den 27 feb­ru­a­ri dis­ku­te­rar advo­kat Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå Copyrightdirektivet och två av dess mest kon­tro­ver­si­el­la delar som i folk­mun benämns länkskat­ten och upp­ladd­nings­filt­ret. Knappt en månad sena­re, den 26 mars mars rös­ta­de Europeiska rådet ige­nom det slut­li­ga förslaget.

Dagens arti­kel fort­sät­ter i sam­ma spän­nan­de hjul­spår när Erik och Gunilla dis­ku­te­rar ännu ett EU-direk­tiv som kom­mer att påver­ka dig som mark­nads­fö­ra­re. Denna gång hand­lar det om Konsumentdirektivet, vars syf­te är att för­bätt­ra skyd­det för kon­su­men­ter­nas eko­no­mis­ka rät­tig­he­ter med fokus på den digi­ta­la miljön.

Direktivets syfte och många delar

Konsumentdirektivet heter egent­li­gen ”Europaparlamentets och rådets direk­tiv om änd­ring av rådets direk­tiv 93/​13/​EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direk­tiv 98/​6/​EG, Europaparlamentets och rådets direk­tiv 2005/​29/​EG och Europaparlamentets och rådets direk­tiv 2011/​83/​EU vad gäl­ler bätt­re till­syn och moder­ni­se­ring av EU:s kon­su­ment­skydds­reg­ler”, och antogs i mars 2018.

Primärt är kon­su­ment­di­rek­ti­vets syf­te att upp­da­te­ra befint­li­ga kon­su­ment­skydds­reg­ler i för­hål­lan­de till hur kon­su­ment­skyd­det beva­ras onli­ne, och det långa nam­net skvall­rar om att omfat­tan­de för­änd­ring­ar är på gång.

Konsumentdirektivet inne­fat­tar ett fler­tal direktiv:

  • Direktivet om oskä­li­ga avtalsvillkor
  • Direktivet om kon­su­ment­skydd i sam­band med pris­märk­ning av varor som erbjuds konsumenter
  • Direktivet om otill­bör­li­ga affärsmetoder
  • Direktivet om konsumenträttigheter.

Avskräckande böter och individuella rättsmedel

EU tycks ha för­stått att det krävs effek­ti­va och avskräc­kan­de sank­tions­möj­lig­he­ter för att få före­ta­gen att lyss­na när det kom­mer till lagö­ver­trä­del­ser i den digi­ta­la miljön.

I lik­het med Dataskyddsförordningen GDPR inne­hål­ler näm­li­gen direk­ti­vet bestäm­mel­ser om böter på upp till 4 % av den glo­ba­la års­om­sätt­ning­en vid utbred­da grän­sö­ver­skri­dan­de över­trä­del­ser av lag­stift­ning­en. Sanktionsmöjligheterna kom­mer att infö­ras i samt­li­ga direk­tiv som omfat­tas av Konsumentdirektivet.

Vid sidan om det­ta kom­mer Konsumentdirektivet även att inne­hål­la en rätt till indi­vi­du­el­la rätts­me­del för kon­su­men­ter som utsätts för otill­bör­li­ga affärs­me­to­der som till exem­pel aggres­siv mark­nads­fö­ring – för­ut­satt att påfölj­der­na är pro­por­tio­nel­la, effek­ti­va och inte påver­kar tillämp­ning­en av and­ra rätts­me­del som kon­su­men­ter­na har enligt EU-rät­ten eller natio­nell rätt.

Dessa indi­vi­du­el­la rätts­me­del ska för kon­su­men­ten åtminsto­ne inne­bä­ra att avtal­sen­li­ga rätts­me­del omfat­tar rätt att häva avta­let samt att uto­mob­li­ga­to­ris­ka rätts­me­del inbe­gri­per rätt till skadestånd.

Större krav på e‑marknadsplatser och onlineplattformar

Transparens är ett centralt begrepp i Konsumentdirektivet. Och för att upp­fyl­la kra­ven om stör­re trans­pa­rens gente­mot kon­su­ment mås­te i det avtal som träf­fas tyd­ligt framgå:

  • om avta­let ingås med pri­vat­per­son eller näringsidkare;
  • om kon­su­ment­skydds­lag­stift­ning är tillämp­lig; samt
  • vem som är ansva­rig för att till­se att kon­su­menträt­tig­he­ter säker­ställs, det vill säga tred­je­part­le­ve­ran­tör eller e‑marknadsplats.

Vidare stäl­ler Konsumentdirektivet krav på att onli­ne­platt­for­mar tyd­lig­gör för besö­ka­ren om en tred­je part vid sök­ning­ar på platt­for­men till exem­pel fått en hög­re pla­ce­ring eller ran­king på grund av att den gett ersätt­ning till platt­for­men. En sådan åtgärd mås­te tyd­ligt mar­ke­ras gente­mot kon­su­men­ten i syf­te att vara trans­pa­rent avse­en­de de sökre­sul­tat som visas.

Ångerrätt vid betalning med personuppgifter

Ett annat intres­sant krav som införs i och med direk­ti­vet är att kon­su­men­tens ång­er­rätt vid distans­av­tal även kom­mer att gäl­la för de fall kon­su­men­ten beta­lat för tjänst eller vara med sina per­son­upp­gif­ter. Detta påver­kar exem­pel­vis soci­a­la medie­platt­for­mar där kun­den till­han­da­hål­ler diver­se onli­ne­tjäns­ter i utbyte av att kun­den regi­stre­rar sina per­son­upp­gif­ter och där­med sam­tyc­ker till viss form av personuppgiftbehandling.

Konsumentdirektivet ger kun­den en möj­lig­het att häva ett ingått avtal med en ång­er­frist om 14 dagar. I och med den­na utö­ka­de ång­er­rätt till­skrivs per­son­upp­gif­ter i viss mån ett vär­de som mot­sva­rar mone­tä­ra medel.

Direktiv med genomslagskraft

Konsumentdirektivet är ett tyd­ligt tec­ken på att EU upp­märk­sam­mat beho­vet av att för­tyd­li­ga och stär­ka befint­lig kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning i takt med att den digi­ta­la mark­na­den förändras.

Eftersom Konsumentdirektivet inne­bär utö­ka­de sank­tions­möj­lig­he­ter i form av böter av bety­dan­de stor­lek samt hög­re krav på trans­pa­rens gente­mot kon­su­men­ten för­vän­tas direk­ti­vet få stark genomslagskraft.

Vårt råd till dig som näringsid­ka­re i all­män­het och mark­nads­fö­ra­re i syn­ner­het är där­för att noga beva­ka de för­änd­ring­ar inom kon­su­ment­skyd­det som kom­mer att ske de när­mas­te åren.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verktygslåda.

Läs artikel »