Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU satsar stora resurser på att förbättra de juridiska spelreglerna i den digitala miljön. Det gäller inte minst den konsumentskyddande lagstiftningen. Större krav på e-marknadsplatser och en utökad ångerrätt är bara ett par exempel på detta. Sanktionerna vid överträdelse kan svida riktigt ordentligt och just därför måste du hänga med i utvecklingen!

Erik Ullberg
8 maj 2019

I arti­keln Nytt direk­tiv om digi­tal upp­hovs­rätt  från den 27 feb­ru­a­ri dis­ku­te­rar advo­kat Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå Copyrightdirektivet och två av dess mest kon­tro­ver­si­el­la delar som i folk­mun benämns länkskat­ten och upp­ladd­nings­filt­ret. Knappt en månad sena­re, den 26 mars mars rös­ta­de Europeiska rådet ige­nom det slut­li­ga för­sla­get.

Dagens arti­kel fort­sät­ter i sam­ma spän­nan­de hjul­spår när Erik och Gunilla dis­ku­te­rar ännu ett EU-direk­tiv som kom­mer att påver­ka dig som mark­nads­fö­ra­re. Denna gång hand­lar det om Konsumentdirektivet, vars syf­te är att för­bätt­ra skyd­det för kon­su­men­ter­nas eko­no­mis­ka rät­tig­he­ter med fokus på den digi­ta­la mil­jön.

Direktivets syfte och många delar

Konsumentdirektivet heter egent­li­gen ”Europaparlamentets och rådets direk­tiv om änd­ring av rådets direk­tiv 93/​13/​EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direk­tiv 98/​6/​EG, Europaparlamentets och rådets direk­tiv 2005/​29/​EG och Europaparlamentets och rådets direk­tiv 2011/​83/​EU vad gäl­ler bätt­re till­syn och moder­ni­se­ring av EU:s kon­su­ment­skydds­reg­ler”, och antogs i mars 2018.

Primärt är kon­su­ment­di­rek­ti­vets syf­te att upp­da­te­ra befint­li­ga kon­su­ment­skydds­reg­ler i för­hål­lan­de till hur kon­su­ment­skyd­det beva­ras onli­ne, och det långa nam­net skvall­rar om att omfat­tan­de för­änd­ring­ar är på gång.

Konsumentdirektivet inne­fat­tar ett fler­tal direk­tiv:

  • Direktivet om oskä­li­ga avtals­vill­kor
  • Direktivet om kon­su­ment­skydd i sam­band med pris­märk­ning av varor som erbjuds kon­su­men­ter
  • Direktivet om otill­bör­li­ga affärs­me­to­der
  • Direktivet om kon­su­menträt­tig­he­ter.

Avskräckande böter och individuella rättsmedel

EU tycks ha för­stått att det krävs effek­ti­va och avskräc­kan­de sank­tions­möj­lig­he­ter för att få före­ta­gen att lyss­na när det kom­mer till lagö­ver­trä­del­ser i den digi­ta­la mil­jön.

I lik­het med Dataskyddsförordningen GDPR inne­hål­ler näm­li­gen direk­ti­vet bestäm­mel­ser om böter på upp till 4 % av den glo­ba­la års­om­sätt­ning­en vid utbred­da grän­sö­ver­skri­dan­de över­trä­del­ser av lag­stift­ning­en. Sanktionsmöjligheterna kom­mer att infö­ras i samt­li­ga direk­tiv som omfat­tas av Konsumentdirektivet.

Vid sidan om det­ta kom­mer Konsumentdirektivet även att inne­hål­la en rätt till indi­vi­du­el­la rätts­me­del för kon­su­men­ter som utsätts för otill­bör­li­ga affärs­me­to­der som till exem­pel aggres­siv mark­nads­fö­ring – för­ut­satt att påfölj­der­na är pro­por­tio­nel­la, effek­ti­va och inte påver­kar tillämp­ning­en av and­ra rätts­me­del som kon­su­men­ter­na har enligt EU-rät­ten eller natio­nell rätt.

Dessa indi­vi­du­el­la rätts­me­del ska för kon­su­men­ten åtminsto­ne inne­bä­ra att avtal­sen­li­ga rätts­me­del omfat­tar rätt att häva avta­let samt att uto­mob­li­ga­to­ris­ka rätts­me­del inbe­gri­per rätt till ska­de­stånd.

Större krav på e‑marknadsplatser och onlineplattformar

Transparens är ett centralt begrepp i Konsumentdirektivet. Och för att upp­fyl­la kra­ven om stör­re trans­pa­rens gente­mot kon­su­ment mås­te i det avtal som träf­fas tyd­ligt fram­gå:

  • om avta­let ingås med pri­vat­per­son eller näringsid­ka­re;
  • om kon­su­ment­skydds­lag­stift­ning är tillämp­lig; samt
  • vem som är ansva­rig för att till­se att kon­su­menträt­tig­he­ter säker­ställs, det vill säga tred­je­part­le­ve­ran­tör eller e‑marknadsplats.

Vidare stäl­ler Konsumentdirektivet krav på att onli­ne­platt­for­mar tyd­lig­gör för besö­ka­ren om en tred­je part vid sök­ning­ar på platt­for­men till exem­pel fått en hög­re pla­ce­ring eller ran­king på grund av att den gett ersätt­ning till platt­for­men. En sådan åtgärd mås­te tyd­ligt mar­ke­ras gente­mot kon­su­men­ten i syf­te att vara trans­pa­rent avse­en­de de sökre­sul­tat som visas.

Ångerrätt vid betalning med personuppgifter

Ett annat intres­sant krav som införs i och med direk­ti­vet är att kon­su­men­tens ång­er­rätt vid distans­av­tal även kom­mer att gäl­la för de fall kon­su­men­ten beta­lat för tjänst eller vara med sina per­son­upp­gif­ter. Detta påver­kar exem­pel­vis soci­a­la medie­platt­for­mar där kun­den till­han­da­hål­ler diver­se onli­ne­tjäns­ter i utbyte av att kun­den regi­stre­rar sina per­son­upp­gif­ter och där­med sam­tyc­ker till viss form av per­son­upp­gift­be­hand­ling.

Konsumentdirektivet ger kun­den en möj­lig­het att häva ett ingått avtal med en ång­er­frist om 14 dagar. I och med den­na utö­ka­de ång­er­rätt till­skrivs per­son­upp­gif­ter i viss mån ett vär­de som mot­sva­rar mone­tä­ra medel.

Direktiv med genomslagskraft

Konsumentdirektivet är ett tyd­ligt tec­ken på att EU upp­märk­sam­mat beho­vet av att för­tyd­li­ga och stär­ka befint­lig kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning i takt med att den digi­ta­la mark­na­den för­änd­ras.

Eftersom Konsumentdirektivet inne­bär utö­ka­de sank­tions­möj­lig­he­ter i form av böter av bety­dan­de stor­lek samt hög­re krav på trans­pa­rens gente­mot kon­su­men­ten för­vän­tas direk­ti­vet få stark genom­slags­kraft.

Vårt råd till dig som näringsid­ka­re i all­män­het och mark­nads­fö­ra­re i syn­ner­het är där­för att noga beva­ka de för­änd­ring­ar inom kon­su­ment­skyd­det som kom­mer att ske de när­mas­te åren.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »
libero consectetur adipiscing accumsan ipsum vulputate, risus. quis porta.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest