Om Kntnt

Kntnt (som utta­las con­tent) är ett kon­sult­fö­re­tag inom mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion och för­sälj­ning. Vi hjäl­per före­tag och orga­ni­sa­tio­ner att stär­ka varu­mär­ke, dri­va efter­frå­ga eller gene­re­ra inbound leads med con­tent mar­ke­ting. Läs mer nedan.

Vision

Marknadskommunikation är kom­mu­ni­ka­tion ini­ti­e­rad av ett före­tag eller en orga­ni­sa­tion i syf­te att påver­ka män­ni­skor i sin roll som kon­su­ment (B2C), repre­sen­tant för ett annat före­tag eller annan orga­ni­sa­tion (B2B) eller med­bor­ga­re (PR). Det är en för­ut­sätt­ning för en fri mark­nad, och där­med en för­ut­sätt­ning för ett fritt och demo­kra­tiskt samhälle.

Men många upp­le­ver mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion som något nega­tivt. Tyvärr har de goda skäl. Tv-reklam avbry­ter. Utomhusreklam för­fu­lar. Direktreklam skrä­par ned. Displayannonser stör och för­föl­jer. Facebook, Google och annons­nät­verk kart­läg­ger och pro­fi­le­rar. Listan kan göras lång. Många upp­le­ver att mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion träng­er sig på och avbryter.

Vår vision är en värld där mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion är väl­kom­men; den upp­levs rele­vant, intres­sant och vär­de­full – inte stö­ran­de eller integritetskränkande.

Mission

De fles­ta som leder före­tag eller arbe­tar med mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning inser att mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion är effek­ti­va­re om den är väl­kom­nad istäl­let för påtving­ad. Ändå age­rar få i lin­je med sin insikt, eftersom de sit­ter fast i eta­ble­ra­de arbetssätt.

Vår mis­sion är att hjäl­pa före­tag och orga­ni­sa­tio­ner att för­änd­ra och utveck­la sin mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion så den upp­levs mer rele­vant, intres­sant och vär­de­full och mind­re stö­ran­de och integritetskränkande.

Affärsidé

Vi hjäl­per före­tag och orga­ni­sa­tio­ner att stär­ka varu­mär­ke, dri­va efter­frå­ga och gene­re­ra inbound leads. Vi job­bar sär­skilt gär­na med små och medel­sto­ra eta­ble­ra­de före­tag som bedri­ver kom­plex för­sälj­ning till före­tag eller konsumenter.

Vi erbju­der utbild­ning, coach­ning och works­hop för att hjäl­pa före­tag och orga­ni­sa­tio­ner att för­änd­ra sin stra­te­gi och utveck­la sitt arbets­sätt för con­tent mar­ke­ting. Till skill­nad mot byrå­er lig­ger vår kärn­kom­pe­tens och pas­sion i gräns­lan­det där con­tent mar­ke­ting, affärs­ut­veck­ling och tek­nik möts.

Vi erbju­der digi­tal platt­form för sprid­ning av inne­håll på web­ben, i soci­a­la medi­er och med epost, samt för lead gene­re­ring med mar­ke­ting auto­ma­tion. Till skill­nad mot de fles­ta lös­ning­ar (till exem­pel Hubspot) byg­ger vår platt­form på öppen käll­kod för att kun­der inte ska bli låsta till oss.

Vi erbju­der löpan­de arbe­te med att ska­pa och spri­da inne­håll. Till skill­nad mot byrå­er som ploc­kar hem jobb, och till skill­nad mot beman­nings­fö­re­tag som hyr ut per­so­nal, är våra kon­sul­ter med­ar­be­ta­re hos våra kli­en­ter­na med full upp­back­ning av vår back office.

Kärnvärden

Våra kärn­vär­den hjäl­per oss att fat­ta klo­ka beslut i frå­gor om både vår egen och våra kli­en­ters marknadskommunikation.

Värde:

Vi ska ska­pa vär­de för våra kli­en­ter och deras mål­grupp genom att ska­pa mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion som upp­le­vas rele­vant, intres­sant och vär­de­full av mot­ta­ga­ren och som bidrar till affärsnyt­ta för avsändaren.

Respekt:

Vi ska respek­te­ra män­ni­skors per­son­li­ga sfär och tid genom att und­vi­ka att ska­pa inne­håll eller använ­da sätt att kom­mu­ni­ce­ra som upp­levs störande.

Integritet:

Vi ska vär­na om män­ni­skors integri­tet genom att använ­da tek­nik och meto­der som vi öppet och trans­pa­rent kan berät­ta om.

Historia

Kntnt grun­da­des under 2013. Det är svårt att säga exakt när. Det var en pro­cess som bör­ja­de i janu­a­ri när bola­get regi­stre­ra­des men inte blev klar för­rän verk­sam­he­ten drog igång på all­var efter som­ma­ren. En mil­stol­pe var den förs­ta arti­keln som pub­li­ce­ra­des den 1 maj.

Vi som star­ta­de bola­get hade under näs­tan ett decen­ni­um dri­vit en web­by­rå spe­ci­a­li­se­rad på att desig­na, byg­ga och drif­ta sto­ra och kom­plexa webb­plat­ser (till exem­pel www​.lu​.se, www​.mode​ra​ter​na​.se och www​.uni​o​nen​.se). Under åren väx­te web­by­rån orga­niskt och med lön­sam­het från 3 till näs­tan 70 anställ­da och utnämn­des till super­ga­sell av Dagens Industri.

Trots fram­gång­ar­na läm­na­de vi byrån för att för­vek­li­ga en annan idé. Vi vil­le utveck­la ett redak­tio­nellt pla­ne­rings- och pro­duk­tions­sy­stem för con­tent mar­ke­ting. Vår över­ty­gel­se är att mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer skul­le ha stor nyt­ta av ett intui­tivt och lät­tan­vänt system för att han­te­ra hela pro­ces­sen från arti­ke­lidé till sprid­ning på web­ben och i soci­a­la medi­er – pre­cis som de redak­tio­nel­la pla­ne­rings- och pro­duk­tions­sy­stem som dags­tid­ning­ar använ­der sig av.

Tidig skiss av gräns­snit­tet för Kntnts redak­tio­nel­la pla­ne­rings- och produktionssystem.

Få kän­ner till Kntnts bör­jan som ett mjuk­va­ru­fö­re­tag. Redan från bör­jan upp­fat­ta­des Kntnt som en “con­tent­by­rå som inte gör con­tent” eftersom vi höll utbild­ning­ar, led­de works­hops och tog fram stra­te­gi­er för con­tent mar­ke­ting, men inte åtog oss löpan­de pro­duk­tion. Vi höll mest med, eftersom det var enklast så länge syste­met inte var klart.

Vi utveck­la­de syste­met under fle­ra år. Men “mar­tech” (pro­gram­va­ra för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion) utveck­la­des myc­ket snab­ba­re än ett litet själv­fi­nan­si­e­rat svenskt bolag hin­ner med.

Till slut insåg vi att vi hade helt fel fokus. Vi bor­de göra vad alla vill vi ska göra: hjäl­pa dem med con­tent mar­ke­ting-baket från från ax till lim­pa. Och det har vi gjort sedan våren 2019.