Kntnt radio

Kntnt Radio är vår podcast. Varje vecka samtalar Pia Tegborg och Thomas Barregren med en gäst om marknadsföring och försäljning i allmänhet, content marketing och inbound försäljning i synnerhet, och näraliggande ämnen som kommunikation, PR, varumärke, SEO, sociala medier, native advertising, reklam med mera.

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikeln »

Marknadsförare och säljare: Tänk särskilt på detta under 2019!

Nytt år inne­bär en mas­sa trendspa­ning­ar och för­ut­sä­gel­ser. 2019 är ing­et undan­tag. Men de fles­ta spa­ning­ar känns bekan­ta. Är det inte sam­ma som ifjol? Jo! Än så länge sik­tas ing­et nytt buzzword som likt ”influ­encer mar­ke­ting” och ”account based mar­ke­ting” får mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re att åld­ras i för­tid och byrå­ä­ga­re att gnug­ga hän­der. Bra, tyc­ker vi. Då ges and­rum att för­bätt­ra det vi redan gör. Och mot den bak­grun­den spa­nar Niklas Myhr (”the soci­al media pro­fes­sor”), Pia Tegborg och Thomas Barregren om nio saker som du sär­skilt ska tän­ka på under 2019. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Vad innebär det att jobba agilt?

Fler och fler job­bar agilt och ännu fler pla­ne­rar att göra det. Men vad inne­bär det egent­li­gen? För att ta reda på det bjöd vi in en av Sveriges främs­ta coacher inom områ­det – Michael Göthe. I avsnitt 207 av Kntnt Radio hör du vårt samtal.

Läs artikeln »

Så gör du podcast: Handfasta råd och konkreta tips

Vi star­ta­de Kntnt Radio för snart fem år sedan, utan någ­ra som helst för­kun­ska­per. Mer än 200 avsnitt sena­re har vi lärt oss mas­sor. I avsnitt 206 delar vi med oss våra bäs­ta tips till dig som dri­ver eller vill star­ta en podcast. Du får hand­fas­ta råd och kon­kre­ta tips om att boka och genom­fö­ra inter­vju­er, väl­ja mik­ro­fo­ner och inspel­nings­ut­rust­ning och hur man und­vi­ker dåligt ljud. Missa inte det­ta avsnitt om du är intres­se­rad av poddradio.

Läs artikeln »

Ny studie: 2 av 3 marknadsförare upplever att ledningen inte förstår dem

Ledningen var­ken för­står eller respek­te­rar mark­nads­fö­ra­rens arbe­te visar ny under­sök­ning. Arbetsbeskrivningar sak­nas, den snab­ba utveck­ling­en inom områ­det leder till stress och för­vänt­ning­ar­na upp­levs sky­höga. Hur illa är det ställt egent­li­gen? Thomas och Pia har träf­fat för­fat­tar­na till all­de­les färsk stu­die om mark­nads­fö­rar­nas situ­a­tion. Lyssna på Kntnt Radio avsnitt 205!

Läs artikeln »

Schismen mellan marknad och sälj

Philip Kotler, Neil Rackham och Suj Krishnaswamy skrev 2006 i Harvard Business Review (HBR) om ”the war between sales and mar­ke­ting”. De beskrev ock­så orsa­ken till det­ta ”krig” och hur man ska få slut på det. Trots att det har gått tolv år sedan arti­keln pub­li­ce­ra­de tycks ing­et ha hänt. Tvärtom visar en stu­die av Spencer Stuart ”an insa­ne num­ber of chi­ef mar­ke­ting offi­cers who’­ve been fired during 2018” för att cite­ra ur en pur­färsk HBR-arti­kel för­fat­tad av Keith Ferrazzi. Varför är det så för? Och vad kan en svensk mark­nads­chef lära sig? Det är frå­gor som con­tent-spa­nar­na tar sig an i avsnitt 204 av Kntnt Radio.

Läs artikeln »

Case: Så dubblerade han försäljning till nya kunder med content marketing

Den Örebro-base­ra­de it-kon­sult­by­rån Kontract har gjort con­tent mar­ke­ting sedan av slu­tet av 2010. Då var de bara ett drygt tio­tal med­ar­be­ta­re. Idag är de när­ma­re 60. Tillväxt har skett orga­niskt och med god lön­sam­het. Vad är fram­gångsre­cep­tet? Content mar­ke­ting, enligt Kristian Franzén som är grun­da­re och vd för bola­get. Redan efter ett år med con­tent mar­ke­ting kom hälf­ten av alla nya kun­der från con­tent mar­ke­ting. Och så har det varit sedan dess. I avsnitt 203 av Kntnt Radio delar han med sig av sina erfa­ren­he­ter – båda posi­ti­va och nega­ti­va. Det här avsnit­tet vill du inte missa!

Läs artikeln »

Inhousebyrå i ropet. Passar det dig?

Många före­tag ver­kar ha fått nog av exter­na byrå­er, och sat­sar istäl­let på att göra mer själ­va. Drivkraften är beho­ven att kom­ma när­ma­re affärs­verk­sam­he­ten och vara ”always on”. Stora före­tag, som Scania, Telenor och Tele2, går så långt att de byg­ger upp en egen redak­tion eller inhouse­by­rå. Men de fles­ta före­tag har inte resur­ser att göra det, utan mås­te fort­sät­ta att job­ba med byrå­er. Hur ska de göra för att ock­så kom­ma när­ma­re affärs­verk­sam­he­ten och vara ”always on”? Det är des­sa frå­gor som con­tent-spa­nar­na tar sig an i avsnitt 202 av Kntnt Radio.

Läs artikeln »

Ny bok om den kreativa revolutionen: Öga mot Öga

Den kre­a­ti­va revo­lu­tio­nen i Sverige inleds 1964 (15 år efter USA) och pågår fram till 1994. Under des­sa år genom­går reklam­bran­schen en dras­tiskt för­änd­ring. Och mitt i den stod Lars Falk, Claes Bergquist och Kurt Lundkvist. Nu berät­tar de tre mäs­tar­na om den kre­a­ti­va revo­lu­tio­nen i svensk reklam i en ny bok: ”Öga mot öga”: Vad den inne­bar. Varför den behöv­des. Vad som blev resul­ta­tet. Och kanske vik­ti­gast: Vad den har att lära dagens och mor­gon­da­gens kre­a­tö­rer. I avsnitt 201 berät­tar Lars Falk om boken och var­för de tre kre­a­tö­rer­na har ska­pat den. Lyssna nu!

Läs artikeln »

Gemensam målgruppsbild ger bättre samarbete mellan sälj och marknad

Kntnt Radio firar 200 avsnitt med ännu en con­tent spa­ning. Denna gång tar vi avstamp i två skräm­man­de siff­ror: Enligt Forresters ”Q1 2018 Marketing Benchmark sur­vey” har sälj och mark­nad endast hos 24 % av före­ta­gen en gemen­sam mål­grupps­bild. I mer än 3 av 4 före­tag så skil­jer säl­jar­nas och mark­nads­fö­rar­nas bild åt. Och det visar sig. En stu­die av LinkedIn visar att över­lap­pet mel­lan de som mark­nad når och de som säl­jar­na når är ynka 23 %. Dessa dyst­ra siff­ror upp­märk­sam­mas i en arti­kel som före­slår att mark­nad och sälj ska söka en gemen­sam mål­grupps­bild. Thomas, Pia och Malin hål­ler med och dis­ku­te­rar hur det ska gå till.

Läs artikeln »

5 trendspaningar om personalisering och personlig integritet

Människor är bekvä­ma. Desto mer per­son­li­a­se­rad en vara eller en tjänst är, desto bekvä­ma­re för köpa­ren. Därför är före­tag som erbju­der en super-per­so­na­li­se­rad upp­le­vel­se vin­na­re (till exem­pel Netflix). Men per­so­na­li­se­ring­en kom­mer med ett högt pris: Din per­son­li­ga integritet.

I avsnitt 199 av Kntnt Radio pra­tar Thomas och Pia med futu­ris­ten Eric Langenskiöld om den ömsom uto­pis­ka ömsom dysto­pis­ka fram­tid som redan är här.

Eric Langenskiöld ser fem teden­ser: Personlig integri­tet är döen­de. Maskiner ska­par allt­mer och allt bätt­re inne­håll. Filterbubblor ersätts av besluts­bubb­lor. Super-per­so­na­li­se­ring ökar. Och röst­styr­ning är redo för ”pri­me time”.

Läs artikeln »

Content marketing benchmark: detta är framgångsfaktorerna

Nu har den kom­mit! Den sto­ra årli­ga under­sök­ning­en om till­stån­det för con­tent mar­ke­ting. Rättare sagt har den förs­ta av fle­ra del­rap­por­ter kom­mit – den om B2B-före­tags använd­ning av con­tent mar­ke­ting. Content-spa­nar­na, Pia Tegborg, Malin Sjöman och Thomas Barregren har kas­tat sig över rap­por­ten och hit­tar intres­san­ta, och något ovän­ta­de, skill­na­der mel­lan de före­tag som lyc­kas bäst med att bidra till upp­sat­ta affärs­mål för con­tent mar­ke­ting och de som lyc­kas sämst eller inte alls. Det hand­lar avsnitt 198 av Kntnt Radio om. Lyssna nu!

Läs artikeln »