Foto © Baltimore City Paper (CC-BY-ND-2.0)

Sälj böcker med content marketing

Genom att generöst dela med sig av sina lärdomar i sökandet efter det tryckeri som skulle få uppdraget att trycka och distribuera hennes första bok väckte Kristina Svensson intresse kring sin person. När hon sedan mötte fler författare med utmaningar i förlagsvärlden skrev de en gemensam bok om ämnet. Kristina använder nu content marketing aktivt för att sälja böcker samtidigt som böckerna är en kanal för content marketing.

Tack vare en bok och blogginlägg etablerade sig Kristina som expert inom just bokutgivning. Nu debuterar hon som gästbloggare hos oss. Läs hennes spännande berättelse här.

Kristina Svensson
3 mars 2014

Böcker kan vara ett kom­ple­ment till and­ra kana­ler i ett före­tags mark­nads­fö­rings­stra­te­gi men en bok kan ock­så vara en vara som ska säl­jas, något som i sin tur kan göras med hjälp av con­tent marketing.

I det här gäst­blog­gin­läg­get kom­mer jag berät­ta hur jag eta­ble­ra­de mig som expert i ett för mig nytt områ­de med hjälp av en bok och blog­gin­lägg samt ge exem­pel på hur jag använt con­tent mar­ke­ting för att säl­ja boken.

Texten kom­mer avslö­ja att det inte låg stra­te­gis­ka över­vä­gan­den bakom mina förs­ta blog­gin­lägg. Jag hade var­ken hört talas om att byg­ga en för­fat­tar­platt­form eller con­tent mar­ke­ting på den tiden utan drevs av att dela med mig av sådant jag själv saknat.

Frustration gjorde mig till innehållsmarknadsförare

Vi bac­kar till 2010. Mitt sab­bat­sår efter chefs­jobb på AstraZeneca led mot sitt slut och jag vil­le få ut roma­nen jag skri­vit på. Jag bestäm­de mig för att anli­ta ett före­tag som tryc­ker och dis­tri­bu­e­rar böc­ker vid beställ­ning, så kal­lad print on demand. Självklart vil­le jag anli­ta det före­tag som hade bäst pris i för­hål­lan­de till tjäns­ten de erbjöd.

Efter många tim­mars letan­de bland dåligt utfor­ma­de webb­saj­ter där jag fick jäm­fö­ra hal­lon med grö­na äpp­len var jag trött och sur. Jag tänk­te att allt arbe­te skul­le kän­nas mind­re bort­kas­tat om det kom till nyt­ta för någon annan. Därför skrev jag rent mina anteck­ning­ar och pub­li­ce­ra­de en pri­sjäm­fö­rel­se av print on demand-före­tag på min webbsajt.

Den tex­ten är fort­fa­ran­de ett av de mest läs­ta och upp­skat­ta­de inläg­gen. Den skul­le ock­så visa sig vara start­skot­tet för min nya karriär.

Webbartiklar blev stommen till en fackbok

Eftersom min pri­sjäm­fö­rel­se blev så popu­lär fort­sat­te jag att redo­vi­sa mina fram­steg, bak­slag och vad jag lärt mig i långa artik­lar på min webb.

När jag under Bokmässan i Göteborg 2011 träf­fa­de lika­sin­na­de, det vill säga and­ra som gett ut sin debut­bok på egen hand, slog det mig hur myc­ket vi hade lärt oss och hur många miss­tag vi gjort längs vägen. Tänk om vi hade känt till en bråk­del av allt det­ta i för­väg. Vi bestäm­de oss för att sam­la lär­do­mar­na i en hand­bok för nya egenut­gi­va­re.

Mina web­bar­tik­lar blev stom­men i bokens synop­sis. Efter ett par redi­ge­rings­om­gång­ar åter­stod inte många ord, vi struk­tu­re­ra­de upp inne­hål­let i en mer logisk ord­ning och la till myc­ket infor­ma­tion men det var guld värt att ha något att utgå ifrån.

Skriv en bok i ditt expertområde

Vi skrev en bok i förs­ta hand för att and­ra skul­le slip­pa kän­na sig lika vils­na som vi hade gjort i bör­jan. Det finns många fler skäl att skri­va en bok. Glädjen att hål­la sin all­de­les egna bok i han­den är för­stås en. Det är ock­så sta­tus att ha skri­vit en bok och en bok kan eta­ble­ra för­fat­ta­ren som expert inom områ­det. Tack vare bokut­giv­nings­bo­ken blev jag exem­pel­vis head­hun­tad som för­lags­chef för att byg­ga upp ett nytt bokutgivningsföretag.

En bok kan vara ett sätt att för­pac­ka kun­skap, ett debat­tin­lägg i någon frå­ga eller ett medel för att utbil­da kun­der­na så att de blir bätt­re bestäl­la­re. En tryckt bok spa­ras i hög­re grad än tryck­ta bro­schy­rer vil­ket gör en bok till ett utmärkt medium för reklam – givet­vis för­ut­satt att den har ett inne­håll som är vär­de­fullt för använ­da­ren och inte upp­fat­tas som reklam. Den per­fek­ta reklam­pe­la­ren för siraps­fab­ri­kö­rer är kanske en påkostad kok­bok med rät­ter där sirap ingår men där till­ver­kar­na av sirap inte nämns en enda gång.

Tryckt eller digi­tal bok? Varför inte både och? Den tryck­ta boken är ett hand­fast objekt som kan skic­kas runt under ett semi­na­ri­um, visas upp på mäs­sor eller delas ut som pre­sen­ter. En e‑bok kan i gen­gälld enkelt dis­tri­bue­ras över hela värl­den med en knapp­tryck­ning. Att loc­ka med en gra­tis e‑bok är ett van­ligt sätt att få pre­nu­me­ran­ter till ett nyhets­brev, nyhets­brev som sena­re används för att säl­ja and­ra varor och tjänster.

Bjud på innehåll ur boken för att få fler köpare

När man lagt en mas­sa ener­gi på att skri­va och redi­ge­ra en bok kanske det tar emot att ge bort inne­håll ur boken gra­tis på web­ben. Jag ser det inte så. Mycket av infor­ma­tio­nen i exem­pel­vis bokut­giv­nings­bo­ken går att goog­la fram. Det kun­der­na köper är att vi har gjort job­bet åt dem. Vi viss­te dess­utom, genom egna ibland dyrköp­ta miss­tag, vad vi skul­le söka efter. Vi har hit­tat, bear­be­tat och för­äd­lat infor­ma­tio­nen och ser­ve­rar den i ett lät­till­gäng­ligt for­mat. Att pre­sen­te­ra smak­bi­tar av inne­hål­let gör för­hopp­nings­vis pre­sum­ti­va kun­der mer intres­se­ra­de av att köpa helheten.

Genom att bju­da på inne­håll ur boken på web­ben är det fler som har möj­lig­het att hit­ta den genom att en omfångs­rik webb­sajt pre­mie­ras av goog­le. Under arbe­tet med boken gjor­de vi där­för det som många som skri­ver böc­ker gör, vi skrev om skriv­pro­ces­sen, ställ­de frå­gor till våra läsa­re och tes­ta­de idéer. Jag ska ge ytter­li­ga­re två kon­kre­ta exem­pel på hur jag ska­par inne­håll till webben.

Ge boken extra livslängd

En nack­del med en tryckt bok är att den pre­sen­te­rar kun­skaps­lä­get vid en viss tid­punkt. Ett sätt att för­länga bokens livs­längd är att pub­li­ce­ra upp­da­te­ring­ar på webben.

Det är nu två år sedan som min kol­le­ga Joanna Björkqvist inter­vju­a­de 25 för­fat­ta­re om deras erfa­ren­he­ter av att skri­va och ge ut böc­ker till Förverkliga din bok­dröm. Under våren pub­li­ce­rar vi en inter­vju­se­rie på bokens webb­sajt med titeln vad hän­de sedan?

Ett av skä­len till inter­vju­er­na är egen nyfi­ken­het. När jag läser en bok med oli­ka fall­stu­di­er så und­rar jag all­tid, hur gick det sedan? Var det i efter­hand en bra idé med ett bokomslag som bry­ter mot gen­rens kon­ven­tio­ner? Blev det en fort­sätt­ning? Hur hit­tar folk skrivtid?

Ett annat skäl till inter­vju­se­ri­en är att boken ska hit­ta till nya läsa­re. Alla inlägg inleds med en ingress där vi refe­re­rar till vad inter­vju­ob­jek­tet berät­ta­de om i boken. Förhoppningsvis gör det­ta nytill­kom­na läsa­re nyfik­na på att köpa boken sam­ti­digt som vi ger mer­vär­de till de som redan köpt den.

Hittills har vi märkt en liten ökning i för­sälj­ning­en sedan seri­en inleddes.

Blogga från branschevent

Gör du som jag och går på bransche­vent ibland och inspi­re­ras av klo­ka tala­re? Vad gör du med dina anteck­ning­ar sedan? Jag pub­li­ce­rar nume­ra mina på webben.

Förutom att det gör min webb­sajt fyl­li­ga­re inom ämnes­om­rå­det har det en del and­ra finesser:

  • Att ham­na högt upp i sök­mo­to­rer­nas sökresultat.
  • Det visar omvärl­den att jag del­tar i bransche­vent och häng­er med i nyheter.
  • Personer som av oli­ka skäl inte hade möj­lig­het att del­ta kan ta del av en sam­man­fatt­ning av vad som sas.
  • Arrangörerna bru­kar upp­skat­ta att det pra­tas om deras event och delar ofta län­ken i sina kana­ler vil­ket ger mig nya läsare.
  • Sist men inte minst bety­der det att jag har ord­ning på mina anteckningar.

Det sist­nämn­da ska inte underskattas.

Sammanfattning böcker och content marketing

Stärk ditt varu­mär­ke och sälj böc­ker genom con­tent mar­ke­ting, ett exem­pel på arbets­gång kan vara följande.

1) Skriv artik­lar i ditt expert­om­rå­de och pub­li­ce­ra på web­ben. Exempelvis besva­ra van­li­ga frå­gor, sam­man­fat­ta bransche­vent och inter­vjua experter.
2) Arbeta om dina artik­lar till en bok. Lägg till mer infor­ma­tion och bygg ut resonemang.
3) Gästblogga och före­läs om ditt expert­om­rå­de för att spri­da boken.
4) Skriv upp­följ­nings­in­lägg som för­läng­er livs­läng­den på din bok och adde­rar mer­vär­de till exi­ste­ran­de kunder.
5) Revidera din bok med ny kun­skap, använd dig av dina upp­följ­nings­in­lägg samt feed­back från läsare.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs artikel »