Skip to content

Sandra Hanson: Lagar som marknadsförare behöver ha koll på

Advokat Sandra Hanson från MarLaw svarar på kluriga frågor om vad du får och inte får som marknadsförare – inte minst på webben. Lyssna och lär!

Pia Tegborg
2 juli 2015

Thomas och jag står utan­för Sveavägen 31. På en skylt i por­ten står det MarLaw. Dit är vi på väg, för att träf­fa en advo­kat. Inte av något av de van­li­ga skä­len för att vän­da sig till en advo­kat. Utan för att spe­la in inter­vjun för dagens avsnitt av Kntnt radio.

MarLaw är en advo­kat­fir­ma som i 45 år har arbe­tat ute­slu­tan­de med mark­nads­rätt och anslu­tan­de rätts­om­rå­den. De har flest juris­ter som arbe­tar renod­lat med mark­nads­rätt av alla advo­kat­by­rå­er i Sverige. De dri­ver flest mark­nads­rätts­li­ga pro­ces­ser. Och de har sedan mit­ten av 1970-talet hål­lit i Sveriges Kommunikationsbyråers (Komms) utbild­ning till Ansvarig reklamut­gi­va­re (ARU) – ett krav för att vara med­lem i Komm. Kort sagt, någon mer kva­li­fi­ce­rad advo­kat­fir­ma att sva­ra på våra klu­ri­ga frå­gor om vad man får och inte får göra i mark­nads­fö­ring finns inte.

Thomas är lite av en hob­by-jurist. Det bör­ja­de någon gång på 90-talet, när han tving­a­des skri­va ett Memorandum of Understanding. Och sedan dess har han hål­lit sig fram­me så fort det van­kas affärsju­ri­dik. Okej, jag över­dri­ver en smu­la. Men han är i vart fall till­räck­ligt insatt för att hit­ta de klu­ri­ga frå­gor som vi stäl­ler i inter­vjun. Är man, till exem­pel, ansva­rig för påstå­en­den som görs på and­ra saj­ter som den egna saj­ten län­kar till?

Det är advo­kat Sandra Hanson som sätts på prov. Naturligtvis kla­rar hon galant av Thomas frå­gor. Inte und­ra på. Sandra är spe­ci­a­li­se­rad på IT-rätt (och en hel mas­sa and­ra saker inom mark­nads­fö­ring och nära­lig­gan­de områ­den). Hon har biträtt kli­en­ter inför Reklamombudsmannen. Och hon under­vi­sar vid Stockholms uni­ver­si­tet och hål­ler kur­ser för reklam­by­rå­er och reklam­kö­pa­re.

Så sätt fast öron­prop­par­na, för nu blir det åka av.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Actionable © Bensound (CC BY-ND 3.0)
Musik: Happyrock © Bensound (CC BY-ND 3.0)
Musik: Fine © Manhat10 (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
ut nec Praesent ante. facilisis consequat. porta. ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest