Se upp för duplicerat innehåll

Att duplicerat innehåll är något som har en negativ påverkan på din synlighet i sökresultaten har länge varit en självklarhet – men vad är det för något och hur kan du undvika det på din egen webbplats? Detta får du svar på i dagens krönika av vår nya gästkrönikör Alexandra Jung. Alexandra arbetar som SEO konsult på iProspect där hon hjälper företag att förbättra sin digitala närvaro genom att uppnå bättre synlighet i det organiska söket.

Alexandra Jung
26 maj 2016

Enkelt för­kla­rat så upp­står dupli­ce­rat inne­håll, eller ”dupli­ca­te con­tent”, där ett och sam­ma inne­håll finns till­gäng­ligt på fler plat­ser än en – det vill säga att inne­hål­let finns pub­li­ce­rat på fle­ra URLer på web­ben. Oftast är inne­hål­let iden­tiskt utan någ­ra änd­ring­ar gjor­da eller väl­digt likt det redan befint­li­ga inne­hål­let.

När vi pra­tar om dupli­ce­rat inne­håll så finns det två vari­an­ter av det­ta:

  1. Innehåll som finns pub­li­ce­rat internt på din egen webb­plats
  2. inne­håll som finns till­gäng­ligt externt på and­ra domä­ner

Problematiken är den­sam­ma för dem båda, dupli­ce­rat inne­håll inne­bär att chan­sen för att just din webb­plats får så bra syn­lig­het som möj­ligt i sökre­sul­ta­ten mins­kar.

Minskad organisk synlighet

I jak­ten på bätt­re orga­nisk syn­lig­het fram­hävs ofta vik­ten av att ska­pa ett unikt och rele­vant inne­håll av hög kva­li­té till webb­plat­sen. I många fall är det just det­ta som skil­jer din webb­plats mot kon­kur­ren­ter­nas. Genom att besva­ra besö­ka­rens frå­gor på bäs­ta möj­li­ga sätt – med inne­håll som endast går att hit­ta hos er – sär­skil­jer ni er från mäng­den.

Google arbe­tar stän­digt med att ska­pa rele­vans i sökre­sul­ta­ten för att ge använ­da­ren det sökre­sul­tat som bäst mat­char sök­ning­en. Det som sker när det finns dupli­ce­rat inne­håll spritt över en mängd sidor är att sök­mo­to­rer­na väl­jer en av URLerna att visa pri­märt för att där­ef­ter fil­tre­ra bort res­te­ran­de resul­tat. Detta för att Google inte vill visa sam­ma inne­håll ett fler­tal gång­er, ett inne­håll som använ­dar­na antag­li­gen redan sett.

Om er webb­plats lider av dupli­ce­rat inne­håll, oav­sett om det är internt eller externt, för­säm­ras där­för chan­ser­na att nå hög­re posi­tio­ner på de aktu­el­la sidor­na. Vilket allt­så kan ge effek­ten att inne­håll ni tagit fram får mins­kad syn­lig­het eller fil­tre­ras bort helt från sökre­sul­ta­tet.

Det är inte hel­ler garan­te­rat att det resul­tat som sök­mo­torn väl­jer att visa pri­märt, är den URL som ni helst vill synas på. Eller att det är den som är bäst läm­pad för att nå bäs­ta möj­li­ga resul­tat.

Ett annat pro­blem som kan upp­stå är när and­ra webb­plat­ser län­kar till er sida och des­sa län­kar för­de­las över ett antal URLer istäl­let för att kon­cen­tre­ras till en och sam­ma sida.

Olika typer av duplicerat innehåll

Duplicerat inne­håll är idag ett van­ligt pro­blem på många webb­plat­ser och något som man bör arbe­ta aktivt med för att und­vi­ka.

Är man bara med­ve­ten om att webb­plat­sen lider av dupli­ce­rat inne­håll är det oftast rela­tivt enkelt att åtgär­da det­ta. Att inne­hål­let inte är dupli­ce­rat är näm­li­gen en otro­ligt vik­tig för­ut­sätt­ning för att nå bätt­re posi­tio­ner orga­niskt – vil­ket i sin tur gyn­nar din webb­plats lång­sik­tigt.

Det finns fle­ra anled­ning­ar till var­för dupli­ce­rat inne­håll upp­står. Majoriteten av dem berör tek­ni­ken och upp­står redan i utveck­ling­en av webb­plat­sen.

Här går jag ige­nom någ­ra av de van­li­gas­te anled­ning­ar­na.

Med eller utan www

Din webb­plats finns till­gäng­lig både med och utan www. Det bäs­ta är att bestäm­ma sig för en vari­ant och se till att res­te­ran­de anrop har en per­ma­nent så kal­lad 301-ompek­ning till rätt URL.

Detta går att appli­ce­ra på en mängd lik­nan­de pro­blem, som till exem­pel använd­ning­en av både sto­ra och små bok­stä­ver i URLen, använ­dan­det av lokalt språk (åäö) eller med/​utan avslu­tan­de slash.

Ompekningar sker gene­rellt på ser­ver-nivå. En 301-ompek­ning inne­bär att det är en per­ma­nent ompek­ning som all­tid bör använ­das fram­för en 302-omo­pek­ning (till­fäl­lig) i des­sa situ­a­tio­ner.

Utskriftsvänliga sidor

Finns det utskrifts­vän­li­ga sidor på din webb­plats? Då finns risk att des­sa sidor ska­par dupli­ce­rat inne­håll om de finns till­gäng­li­ga på en egen URL.

HTTP och HTTPS

Det kan även upp­stå pro­blem när sidor visar sam­ma inne­håll oav­sett om man besö­ker http eller den kryp­te­ra­de https-ver­sio­nen av webb­plat­sen.

Detta und­vi­ker du lät­tast genom att använ­da abso­lu­ta län­kar vid intern­länk­ning och refe­re­ra till rätt URL i cano­ni­cal-tag­gen.

En cano­ni­cal tag hjäl­per sök­mo­torn att avgö­ra vil­ken av de dupli­ce­ra­de URLerna som är den kor­rek­ta och där­för ska få syn­lig­het i sökre­sul­ta­ten. Även här bör abso­lu­ta URLer använ­das.

En abso­lut URL inne­bär att man anger webb­plat­sens full­stän­di­ga URL i län­ken.

Återanvända samma innehåll på olika sidor

Finns det text på er webb­plats som åter­an­vänds och går att hit­ta under oli­ka avdel­ning­ar? Du bör all­tid strä­va efter att ha så myc­ket unikt inne­håll som möj­ligt – se där­för gär­na över befint­ligt inne­håll och skriv om tex­ter om det behövs. Kanske finns det inne­håll att utö­ka eller sidor som går att slå ihop med varand­ra?

Cross-publicering – Att dela innehåll på flera källor

Att vil­ja pub­li­ce­ra sina inlägg på samt­li­ga kana­ler såsom Linkedin, Facebook eller Mynewsdesk sam­ti­digt som sam­ma inne­håll pub­li­ce­ras på ens egen webb­plats är väl­digt van­ligt – men hur fun­ge­rar det­ta egent­li­gen i ett SEO-per­spek­tiv?

Att pub­li­ce­ra sam­ma iden­tis­ka inlägg i ett fler­tal kana­ler kan resul­te­ra i säm­re ran­king ifall det görs på fel sätt. Men med hjälp av en cano­ni­cal-tagg är det ingen­ting du behö­ver oroa dig för. Nedan har jag sum­me­rat en del punk­ter som kan vara bra att tän­ka på ifall du vill pub­li­ce­ra ett inlägg på ett fler­tal käl­lor.

Avvakta innan du publicerar innehållet på andra platser

Innan ni väl­jer att pub­li­ce­ra inne­hål­let på en annan webb­plats än den ursprung­li­ga är det en god idé att avvak­ta ett par dagar/​upp till en vec­ka för att ge Google eller annan sök­mo­tor chan­sen att index­e­ra huvud­käl­lan till inne­hål­let.

Se till att använda canonical-taggen

Vid de till­fäl­len där inläg­gen kom­mer att pub­li­ce­ras utan någ­ra modi­fi­e­ring­ar, oav­sett om det är internt på webb­plat­sen eller externt på and­ra domä­ner, är det vik­tigt att ha med en cano­ni­cal-tagg som pekar mot huvud­käl­lan.

Om du ska dela ett inne­håll på en extern webb­plats kan det vara värt att frå­ga ifall de kan läg­ga till cano­ni­cal-tag­gen åt dig för att i störs­ta möj­li­gas­te mån und­vi­ka dupli­ce­rat inne­håll .

Skriv om hela eller delar av textinnehållet

Det bäs­ta är givet­vis att all­tid pub­li­ce­ra unikt inne­håll som inte går att fin­na på and­ra plat­ser. Är det­ta inte möj­ligt kan en mål­sätt­ning vara att för­sö­ka skri­va om tex­ten till 25–30%. När det­ta görs ska du även se till att upp­da­te­ra titel- och meta­be­skriv­ning­ar­na.

Sammanfatta texten och länka till originalet

Ifall det inte är möj­ligt att skri­va om hela inläg­get kan ett alter­na­tiv vara att sum­me­ra tex­tens bud­skap för att sedan pub­li­ce­ra den­na på exem­pel­vis LinkedIn. Se då även till att län­ka till ori­gi­na­let där hela inläg­get finns till­gäng­ligt.

Skapa unikt innehåll till olika kanaler

Om tid finns är en möj­lig­het att inte pub­li­ce­ra ett och sam­ma inne­håll på oli­ka plat­ser utan istäl­let redan vid ska­pan­det av inne­hål­let tän­ka på att ska­pa unikt inne­håll till samt­li­ga kana­ler. Det gör det även möj­ligt att anpas­sa inne­hål­let till vald kanal och mål­grupp från förs­ta bör­jan.

Säkerställ att din webbplats inte lider av duplicerat innehåll

Gå ige­nom inne­hål­let på er webb­plats för att säker­stäl­la att det­ta är unikt och rele­vant för mål­si­dan – vil­ket är vik­tigt både för sök­mo­tor och använ­da­re. Om det finns dupli­ce­rat inne­håll, kan det slås ihop med and­ra sidor eller kanske skri­vas om helt?

För att enkelt under­sö­ka din webb­plats alla index­e­ra­de sökre­sul­tat kan du skri­va in:

site:dinwebbplats.se i sök­fäl­tet på Google. Om du även vill söka efter ett spe­ci­fikt sökord på din webb­plats är det­ta möj­ligt genom att skri­va site:dinwebbplats.se intit­le: sökord.

Det är även möj­ligt att söka efter en bit av tex­ten och se vil­ka sökre­sul­tat som dyker upp, både internt och externt.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »
venenatis commodo elit. amet, libero dolor. felis quis, libero

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest