Se upp för duplicerat innehåll

Att duplicerat innehåll är något som har en negativ påverkan på din synlighet i sökresultaten har länge varit en självklarhet – men vad är det för något och hur kan du undvika det på din egen webbplats? Detta får du svar på i dagens krönika av vår nya gästkrönikör Alexandra Jung. Alexandra arbetar som SEO konsult på iProspect där hon hjälper företag att förbättra sin digitala närvaro genom att uppnå bättre synlighet i det organiska söket.

Alexandra Jung
26 maj 2016

Enkelt för­kla­rat så upp­står dupli­ce­rat inne­håll, eller ”dupli­ca­te con­tent”, där ett och sam­ma inne­håll finns till­gäng­ligt på fler plat­ser än en – det vill säga att inne­hål­let finns pub­li­ce­rat på fle­ra URLer på web­ben. Oftast är inne­hål­let iden­tiskt utan någ­ra änd­ring­ar gjor­da eller väl­digt likt det redan befint­li­ga innehållet.

När vi pra­tar om dupli­ce­rat inne­håll så finns det två vari­an­ter av detta:

  1. Innehåll som finns pub­li­ce­rat internt på din egen webbplats
  2. inne­håll som finns till­gäng­ligt externt på and­ra domäner

Problematiken är den­sam­ma för dem båda, dupli­ce­rat inne­håll inne­bär att chan­sen för att just din webb­plats får så bra syn­lig­het som möj­ligt i sökre­sul­ta­ten minskar.

Minskad organisk synlighet

I jak­ten på bätt­re orga­nisk syn­lig­het fram­hävs ofta vik­ten av att ska­pa ett unikt och rele­vant inne­håll av hög kva­li­té till webb­plat­sen. I många fall är det just det­ta som skil­jer din webb­plats mot kon­kur­ren­ter­nas. Genom att besva­ra besö­ka­rens frå­gor på bäs­ta möj­li­ga sätt – med inne­håll som endast går att hit­ta hos er – sär­skil­jer ni er från mängden.

Google arbe­tar stän­digt med att ska­pa rele­vans i sökre­sul­ta­ten för att ge använ­da­ren det sökre­sul­tat som bäst mat­char sök­ning­en. Det som sker när det finns dupli­ce­rat inne­håll spritt över en mängd sidor är att sök­mo­to­rer­na väl­jer en av URLerna att visa pri­märt för att där­ef­ter fil­tre­ra bort res­te­ran­de resul­tat. Detta för att Google inte vill visa sam­ma inne­håll ett fler­tal gång­er, ett inne­håll som använ­dar­na antag­li­gen redan sett.

Om er webb­plats lider av dupli­ce­rat inne­håll, oav­sett om det är internt eller externt, för­säm­ras där­för chan­ser­na att nå hög­re posi­tio­ner på de aktu­el­la sidor­na. Vilket allt­så kan ge effek­ten att inne­håll ni tagit fram får mins­kad syn­lig­het eller fil­tre­ras bort helt från sökresultatet.

Det är inte hel­ler garan­te­rat att det resul­tat som sök­mo­torn väl­jer att visa pri­märt, är den URL som ni helst vill synas på. Eller att det är den som är bäst läm­pad för att nå bäs­ta möj­li­ga resultat.

Ett annat pro­blem som kan upp­stå är när and­ra webb­plat­ser län­kar till er sida och des­sa län­kar för­de­las över ett antal URLer istäl­let för att kon­cen­tre­ras till en och sam­ma sida.

Olika typer av duplicerat innehåll

Duplicerat inne­håll är idag ett van­ligt pro­blem på många webb­plat­ser och något som man bör arbe­ta aktivt med för att undvika.

Är man bara med­ve­ten om att webb­plat­sen lider av dupli­ce­rat inne­håll är det oftast rela­tivt enkelt att åtgär­da det­ta. Att inne­hål­let inte är dupli­ce­rat är näm­li­gen en otro­ligt vik­tig för­ut­sätt­ning för att nå bätt­re posi­tio­ner orga­niskt – vil­ket i sin tur gyn­nar din webb­plats långsiktigt.

Det finns fle­ra anled­ning­ar till var­för dupli­ce­rat inne­håll upp­står. Majoriteten av dem berör tek­ni­ken och upp­står redan i utveck­ling­en av webbplatsen.

Här går jag ige­nom någ­ra av de van­li­gas­te anledningarna.

Med eller utan www

Din webb­plats finns till­gäng­lig både med och utan www. Det bäs­ta är att bestäm­ma sig för en vari­ant och se till att res­te­ran­de anrop har en per­ma­nent så kal­lad 301-ompek­ning till rätt URL.

Detta går att appli­ce­ra på en mängd lik­nan­de pro­blem, som till exem­pel använd­ning­en av både sto­ra och små bok­stä­ver i URLen, använ­dan­det av lokalt språk (åäö) eller med/​utan avslu­tan­de slash.

Ompekningar sker gene­rellt på ser­ver-nivå. En 301-ompek­ning inne­bär att det är en per­ma­nent ompek­ning som all­tid bör använ­das fram­för en 302-omo­pek­ning (till­fäl­lig) i des­sa situationer.

Utskriftsvänliga sidor

Finns det utskrifts­vän­li­ga sidor på din webb­plats? Då finns risk att des­sa sidor ska­par dupli­ce­rat inne­håll om de finns till­gäng­li­ga på en egen URL.

HTTP och HTTPS

Det kan även upp­stå pro­blem när sidor visar sam­ma inne­håll oav­sett om man besö­ker http eller den kryp­te­ra­de https-ver­sio­nen av webbplatsen.

Detta und­vi­ker du lät­tast genom att använ­da abso­lu­ta län­kar vid intern­länk­ning och refe­re­ra till rätt URL i cano­ni­cal-tag­gen.

En cano­ni­cal tag hjäl­per sök­mo­torn att avgö­ra vil­ken av de dupli­ce­ra­de URLerna som är den kor­rek­ta och där­för ska få syn­lig­het i sökre­sul­ta­ten. Även här bör abso­lu­ta URLer användas.

En abso­lut URL inne­bär att man anger webb­plat­sens full­stän­di­ga URL i länken.

Återanvända samma innehåll på olika sidor

Finns det text på er webb­plats som åter­an­vänds och går att hit­ta under oli­ka avdel­ning­ar? Du bör all­tid strä­va efter att ha så myc­ket unikt inne­håll som möj­ligt – se där­för gär­na över befint­ligt inne­håll och skriv om tex­ter om det behövs. Kanske finns det inne­håll att utö­ka eller sidor som går att slå ihop med varandra?

Cross-publicering – Att dela innehåll på flera källor

Att vil­ja pub­li­ce­ra sina inlägg på samt­li­ga kana­ler såsom Linkedin, Facebook eller Mynewsdesk sam­ti­digt som sam­ma inne­håll pub­li­ce­ras på ens egen webb­plats är väl­digt van­ligt – men hur fun­ge­rar det­ta egent­li­gen i ett SEO-perspektiv?

Att pub­li­ce­ra sam­ma iden­tis­ka inlägg i ett fler­tal kana­ler kan resul­te­ra i säm­re ran­king ifall det görs på fel sätt. Men med hjälp av en cano­ni­cal-tagg är det ingen­ting du behö­ver oroa dig för. Nedan har jag sum­me­rat en del punk­ter som kan vara bra att tän­ka på ifall du vill pub­li­ce­ra ett inlägg på ett fler­tal källor.

Avvakta innan du publicerar innehållet på andra platser

Innan ni väl­jer att pub­li­ce­ra inne­hål­let på en annan webb­plats än den ursprung­li­ga är det en god idé att avvak­ta ett par dagar/​upp till en vec­ka för att ge Google eller annan sök­mo­tor chan­sen att index­e­ra huvud­käl­lan till innehållet.

Se till att använda canonical-taggen

Vid de till­fäl­len där inläg­gen kom­mer att pub­li­ce­ras utan någ­ra modi­fi­e­ring­ar, oav­sett om det är internt på webb­plat­sen eller externt på and­ra domä­ner, är det vik­tigt att ha med en cano­ni­cal-tagg som pekar mot huvudkällan.

Om du ska dela ett inne­håll på en extern webb­plats kan det vara värt att frå­ga ifall de kan läg­ga till cano­ni­cal-tag­gen åt dig för att i störs­ta möj­li­gas­te mån und­vi­ka dupli­ce­rat innehåll .

Skriv om hela eller delar av textinnehållet

Det bäs­ta är givet­vis att all­tid pub­li­ce­ra unikt inne­håll som inte går att fin­na på and­ra plat­ser. Är det­ta inte möj­ligt kan en mål­sätt­ning vara att för­sö­ka skri­va om tex­ten till 25–30%. När det­ta görs ska du även se till att upp­da­te­ra titel- och metabeskrivningarna.

Sammanfatta texten och länka till originalet

Ifall det inte är möj­ligt att skri­va om hela inläg­get kan ett alter­na­tiv vara att sum­me­ra tex­tens bud­skap för att sedan pub­li­ce­ra den­na på exem­pel­vis LinkedIn. Se då även till att län­ka till ori­gi­na­let där hela inläg­get finns tillgängligt.

Skapa unikt innehåll till olika kanaler

Om tid finns är en möj­lig­het att inte pub­li­ce­ra ett och sam­ma inne­håll på oli­ka plat­ser utan istäl­let redan vid ska­pan­det av inne­hål­let tän­ka på att ska­pa unikt inne­håll till samt­li­ga kana­ler. Det gör det även möj­ligt att anpas­sa inne­hål­let till vald kanal och mål­grupp från förs­ta början.

Säkerställ att din webbplats inte lider av duplicerat innehåll

Gå ige­nom inne­hål­let på er webb­plats för att säker­stäl­la att det­ta är unikt och rele­vant för mål­si­dan – vil­ket är vik­tigt både för sök­mo­tor och använ­da­re. Om det finns dupli­ce­rat inne­håll, kan det slås ihop med and­ra sidor eller kanske skri­vas om helt?

För att enkelt under­sö­ka din webb­plats alla index­e­ra­de sökre­sul­tat kan du skri­va in:

site:dinwebbplats.se i sök­fäl­tet på Google. Om du även vill söka efter ett spe­ci­fikt sökord på din webb­plats är det­ta möj­ligt genom att skri­va site:dinwebbplats.se intit­le: sökord.

Det är även möj­ligt att söka efter en bit av tex­ten och se vil­ka sökre­sul­tat som dyker upp, både internt och externt.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »