Se upp för duplicerat innehåll

Att duplicerat innehåll är något som har en negativ påverkan på din synlighet i sökresultaten har länge varit en självklarhet – men vad är det för något och hur kan du undvika det på din egen webbplats? Detta får du svar på i dagens krönika av vår nya gästkrönikör Alexandra Jung. Alexandra arbetar som SEO konsult på iProspect där hon hjälper företag att förbättra sin digitala närvaro genom att uppnå bättre synlighet i det organiska söket.

Alexandra Jung
26 maj 2016

Enkelt för­kla­rat så upp­står dupli­ce­rat inne­håll, eller ”dupli­ca­te con­tent”, där ett och sam­ma inne­håll finns till­gäng­ligt på fler plat­ser än en – det vill säga att inne­hål­let finns pub­li­ce­rat på fle­ra URLer på web­ben. Oftast är inne­hål­let iden­tiskt utan någ­ra änd­ring­ar gjor­da eller väl­digt likt det redan befint­li­ga inne­hål­let.

När vi pra­tar om dupli­ce­rat inne­håll så finns det två vari­an­ter av det­ta:

  1. Innehåll som finns pub­li­ce­rat internt på din egen webb­plats
  2. inne­håll som finns till­gäng­ligt externt på and­ra domä­ner

Problematiken är den­sam­ma för dem båda, dupli­ce­rat inne­håll inne­bär att chan­sen för att just din webb­plats får så bra syn­lig­het som möj­ligt i sökre­sul­ta­ten mins­kar.

Minskad organisk synlighet

I jak­ten på bätt­re orga­nisk syn­lig­het fram­hävs ofta vik­ten av att ska­pa ett unikt och rele­vant inne­håll av hög kva­li­té till webb­plat­sen. I många fall är det just det­ta som skil­jer din webb­plats mot kon­kur­ren­ter­nas. Genom att besva­ra besö­ka­rens frå­gor på bäs­ta möj­li­ga sätt – med inne­håll som endast går att hit­ta hos er – sär­skil­jer ni er från mäng­den.

Google arbe­tar stän­digt med att ska­pa rele­vans i sökre­sul­ta­ten för att ge använ­da­ren det sökre­sul­tat som bäst mat­char sök­ning­en. Det som sker när det finns dupli­ce­rat inne­håll spritt över en mängd sidor är att sök­mo­to­rer­na väl­jer en av URLerna att visa pri­märt för att där­ef­ter fil­tre­ra bort res­te­ran­de resul­tat. Detta för att Google inte vill visa sam­ma inne­håll ett fler­tal gång­er, ett inne­håll som använ­dar­na antag­li­gen redan sett.

Om er webb­plats lider av dupli­ce­rat inne­håll, oav­sett om det är internt eller externt, för­säm­ras där­för chan­ser­na att nå hög­re posi­tio­ner på de aktu­el­la sidor­na. Vilket allt­så kan ge effek­ten att inne­håll ni tagit fram får mins­kad syn­lig­het eller fil­tre­ras bort helt från sökre­sul­ta­tet.

Det är inte hel­ler garan­te­rat att det resul­tat som sök­mo­torn väl­jer att visa pri­märt, är den URL som ni helst vill synas på. Eller att det är den som är bäst läm­pad för att nå bäs­ta möj­li­ga resul­tat.

Ett annat pro­blem som kan upp­stå är när and­ra webb­plat­ser län­kar till er sida och des­sa län­kar för­de­las över ett antal URLer istäl­let för att kon­cen­tre­ras till en och sam­ma sida.

Olika typer av duplicerat innehåll

Duplicerat inne­håll är idag ett van­ligt pro­blem på många webb­plat­ser och något som man bör arbe­ta aktivt med för att und­vi­ka.

Är man bara med­ve­ten om att webb­plat­sen lider av dupli­ce­rat inne­håll är det oftast rela­tivt enkelt att åtgär­da det­ta. Att inne­hål­let inte är dupli­ce­rat är näm­li­gen en otro­ligt vik­tig för­ut­sätt­ning för att nå bätt­re posi­tio­ner orga­niskt – vil­ket i sin tur gyn­nar din webb­plats lång­sik­tigt.

Det finns fle­ra anled­ning­ar till var­för dupli­ce­rat inne­håll upp­står. Majoriteten av dem berör tek­ni­ken och upp­står redan i utveck­ling­en av webb­plat­sen.

Här går jag ige­nom någ­ra av de van­li­gas­te anled­ning­ar­na.

Med eller utan www

Din webb­plats finns till­gäng­lig både med och utan www. Det bäs­ta är att bestäm­ma sig för en vari­ant och se till att res­te­ran­de anrop har en per­ma­nent så kal­lad 301-ompek­ning till rätt URL.

Detta går att appli­ce­ra på en mängd lik­nan­de pro­blem, som till exem­pel använd­ning­en av både sto­ra och små bok­stä­ver i URLen, använ­dan­det av lokalt språk (åäö) eller med/​utan avslu­tan­de slash.

Ompekningar sker gene­rellt på ser­ver-nivå. En 301-ompek­ning inne­bär att det är en per­ma­nent ompek­ning som all­tid bör använ­das fram­för en 302-omo­pek­ning (till­fäl­lig) i des­sa situ­a­tio­ner.

Utskriftsvänliga sidor

Finns det utskrifts­vän­li­ga sidor på din webb­plats? Då finns risk att des­sa sidor ska­par dupli­ce­rat inne­håll om de finns till­gäng­li­ga på en egen URL.

HTTP och HTTPS

Det kan även upp­stå pro­blem när sidor visar sam­ma inne­håll oav­sett om man besö­ker http eller den kryp­te­ra­de https-ver­sio­nen av webb­plat­sen.

Detta und­vi­ker du lät­tast genom att använ­da abso­lu­ta län­kar vid intern­länk­ning och refe­re­ra till rätt URL i cano­ni­cal-tag­gen.

En cano­ni­cal tag hjäl­per sök­mo­torn att avgö­ra vil­ken av de dupli­ce­ra­de URLerna som är den kor­rek­ta och där­för ska få syn­lig­het i sökre­sul­ta­ten. Även här bör abso­lu­ta URLer använ­das.

En abso­lut URL inne­bär att man anger webb­plat­sens full­stän­di­ga URL i län­ken.

Återanvända samma innehåll på olika sidor

Finns det text på er webb­plats som åter­an­vänds och går att hit­ta under oli­ka avdel­ning­ar? Du bör all­tid strä­va efter att ha så myc­ket unikt inne­håll som möj­ligt – se där­för gär­na över befint­ligt inne­håll och skriv om tex­ter om det behövs. Kanske finns det inne­håll att utö­ka eller sidor som går att slå ihop med varand­ra?

Cross-publicering – Att dela innehåll på flera källor

Att vil­ja pub­li­ce­ra sina inlägg på samt­li­ga kana­ler såsom Linkedin, Facebook eller Mynewsdesk sam­ti­digt som sam­ma inne­håll pub­li­ce­ras på ens egen webb­plats är väl­digt van­ligt – men hur fun­ge­rar det­ta egent­li­gen i ett SEO-per­spek­tiv?

Att pub­li­ce­ra sam­ma iden­tis­ka inlägg i ett fler­tal kana­ler kan resul­te­ra i säm­re ran­king ifall det görs på fel sätt. Men med hjälp av en cano­ni­cal-tagg är det ingen­ting du behö­ver oroa dig för. Nedan har jag sum­me­rat en del punk­ter som kan vara bra att tän­ka på ifall du vill pub­li­ce­ra ett inlägg på ett fler­tal käl­lor.

Avvakta innan du publicerar innehållet på andra platser

Innan ni väl­jer att pub­li­ce­ra inne­hål­let på en annan webb­plats än den ursprung­li­ga är det en god idé att avvak­ta ett par dagar/​upp till en vec­ka för att ge Google eller annan sök­mo­tor chan­sen att index­e­ra huvud­käl­lan till inne­hål­let.

Se till att använda canonical-taggen

Vid de till­fäl­len där inläg­gen kom­mer att pub­li­ce­ras utan någ­ra modi­fi­e­ring­ar, oav­sett om det är internt på webb­plat­sen eller externt på and­ra domä­ner, är det vik­tigt att ha med en cano­ni­cal-tagg som pekar mot huvud­käl­lan.

Om du ska dela ett inne­håll på en extern webb­plats kan det vara värt att frå­ga ifall de kan läg­ga till cano­ni­cal-tag­gen åt dig för att i störs­ta möj­li­gas­te mån und­vi­ka dupli­ce­rat inne­håll .

Skriv om hela eller delar av textinnehållet

Det bäs­ta är givet­vis att all­tid pub­li­ce­ra unikt inne­håll som inte går att fin­na på and­ra plat­ser. Är det­ta inte möj­ligt kan en mål­sätt­ning vara att för­sö­ka skri­va om tex­ten till 25–30%. När det­ta görs ska du även se till att upp­da­te­ra titel- och meta­be­skriv­ning­ar­na.

Sammanfatta texten och länka till originalet

Ifall det inte är möj­ligt att skri­va om hela inläg­get kan ett alter­na­tiv vara att sum­me­ra tex­tens bud­skap för att sedan pub­li­ce­ra den­na på exem­pel­vis LinkedIn. Se då även till att län­ka till ori­gi­na­let där hela inläg­get finns till­gäng­ligt.

Skapa unikt innehåll till olika kanaler

Om tid finns är en möj­lig­het att inte pub­li­ce­ra ett och sam­ma inne­håll på oli­ka plat­ser utan istäl­let redan vid ska­pan­det av inne­hål­let tän­ka på att ska­pa unikt inne­håll till samt­li­ga kana­ler. Det gör det även möj­ligt att anpas­sa inne­hål­let till vald kanal och mål­grupp från förs­ta bör­jan.

Säkerställ att din webbplats inte lider av duplicerat innehåll

Gå ige­nom inne­hål­let på er webb­plats för att säker­stäl­la att det­ta är unikt och rele­vant för mål­si­dan – vil­ket är vik­tigt både för sök­mo­tor och använ­da­re. Om det finns dupli­ce­rat inne­håll, kan det slås ihop med and­ra sidor eller kanske skri­vas om helt?

För att enkelt under­sö­ka din webb­plats alla index­e­ra­de sökre­sul­tat kan du skri­va in:

site:dinwebbplats.se i sök­fäl­tet på Google. Om du även vill söka efter ett spe­ci­fikt sökord på din webb­plats är det­ta möj­ligt genom att skri­va site:dinwebbplats.se intit­le: sökord.

Det är även möj­ligt att söka efter en bit av tex­ten och se vil­ka sökre­sul­tat som dyker upp, både internt och externt.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
id quis, ut ante. Praesent eget efficitur. risus. in ut mi,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest