Foto: Maria Gustafsson

Skapa intresse med värdefullt innehåll

Genom att sticka ut på ett sätt som verkligen syns tydligt samtidigt som det inneboende värdet upplevs är en daglig utmaning för många som kommunicerar i dagens informationsöverflöd. Först när innehållet intresserar någon kan det börja göra nytta. Trots de ständiga flödena av information är vi dock kunskapstörstiga och vill veta mer om det vi söker. Först då får det ett verkligt värde som betyder något. I höstens första frukostseminarium med innehåll resonerade Maria Gustafsson om hur intresset kan skapas, relationer byggas och affärer drivas med hjälp av mod, ton och fokus. Läs mer och se den filmade föreläsningen från frukostseminariet med innehåll.

Maria Gustafsson
11 oktober 2013

Att stic­ka ut på ett sätt som verk­li­gen syns tyd­ligt, sam­ti­digt som det inne­bo­en­de vär­det upp­levs, är en dag­lig utma­ning för många som kom­mu­ni­ce­rar i dagens infor­ma­tions­ö­ver­flöd. Först när inne­hål­let intres­se­rar någon kan det bör­ja göra nyt­ta. Trots de stän­di­ga flö­de­na av infor­ma­tion är vi dock kun­skaps­törs­ti­ga och vill veta mer om det vi söker. Först då får det ett verk­ligt vär­de som bety­der något. I hös­tens förs­ta fru­kost­se­mi­na­ri­um med inne­håll reso­ne­ra­de Maria Gustafsson om hur intres­set kan ska­pas, rela­tio­ner byg­gas och affä­rer dri­vas med hjälp av mod, ton och fokus. Läs mer och se den fil­ma­de före­läs­ning­en från fru­kost­se­mi­na­ri­et med inne­håll.

Stick ut i bruset

När vi gör lika­dant som vi bru­kar göra eller som de and­ra i vår bransch gör är det svårt att synas, hur bra vårt erbju­dan­de än är. Genom att stic­ka ut syns vi genom infor­ma­tions­ö­ver­flö­dets stän­di­ga brus. Med genom­tänkt inne­håll är det våra erbju­dan­de som hit­tas i någ­ra av de 30–35 mil­jo­ner sök­ning­ar på Google som vi genom­för dag­li­gen i Sverige. Med fing­er­topps­käns­la och kän­ne­dom om det som intres­se­rar vår mål­grupp kan vi se till att stic­ka ut pre­cis så myc­ket att det inne­håll vi erbju­der syns tyd­ligt sam­ti­digt som det känns igen.

Fyra frågor om att skapa intresse genom att använda mod, ton och fokus

Journalisten Helena Bäckhed stäl­ler fyra frå­gor direkt efter före­läs­ning­en:

Goda exempel på att skapa intresse med värdefullt innehåll

Ett gott exem­pel på att ska­pa intres­se genom att erbju­da vär­de­fullt inne­håll är TED som bju­der på tusen­tals intres­san­ta före­läs­ning­ar inom en mängd områ­den. TED väl­jer ut idéer som är vär­da att spri­da. Genom en snabb blick in på deras webb­plats kan vi se att de lever som de lär. Med sin enk­la tyd­li­ga struk­tur hjäl­per de oss nyfik­na att hit­ta en före­läs­ning som intres­se­rar oss. Vilket leder till ett ökat intres­se för inne­hål­let som gör att vi gär­na åter­vän­der dit för en stunds inspi­ra­tion och kun­skap. Relationen är byggd och vi delar med oss av det intres­san­ta inne­håll vi hit­tar. Innehållet är då fyllt av vär­de för både oss och and­ra i våra nät­verk.

Nyfikenhet väcker intresset

När vi und­rar något om det vi bryr oss om så blir vi nyfik­na. Vi vill veta mer helt enkelt och tar sik­te på det­ta. Så genom att fun­de­ra på vad som i ett stör­re sam­man­hang intres­se­rar mål­grup­pen kan vi göra inne­hålls­ri­ka artik­lar, fil­mer, bil­der, podcasts – ja, i vil­ken form som helst.

Huvudsaken är att inne­hål­let är vär­de­fullt för de som vi vill nå. Inte bara för oss som tyc­ker att vår verk­sam­hets erbju­dan­den är top­pen. Vi är redan intres­se­ra­de, nu gäl­ler det att väc­ka intres­set hos and­ra för att kun­na fort­sät­ta med att byg­ga rela­tio­ner och så små­ning­om dri­va affä­rer åt vårt håll. Genom att våga byta per­spek­tiv till mål­grup­pens och stic­ka ut kan vi lyc­kas.

Se föreläsningen om att skapa intresse med värdefullt innehåll

Nu är det dags att du ser före­läs­ning­en – eller hur? Så häm­ta en kopp te eller kaf­fe, sätt dig bekvämt eller ta på dig hör­lu­rar­na och var­för inte gå en pro­me­nad och lyss­na medan jag reso­ne­rar kring hur vi kan ska­pa intres­se genom vär­de­fullt inne­håll. Kommentera gär­na med dina tan­kar i ämnen.

Och här kan du se pre­sen­ta­tio­nen.

Tack till alla som kom på före­läs­ning­en, att det tidigt blev full­satt visar att intres­set är stort för ämnet. Tack ock­så till film­tea­met Kepa Arizala och Helena Bäckhed.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
tempus mattis id felis Phasellus efficitur. vulputate, justo Curabitur libero

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest