Foto: Maria Gustafsson

Skapa intresse med värdefullt innehåll

Genom att sticka ut på ett sätt som verkligen syns tydligt samtidigt som det inneboende värdet upplevs är en daglig utmaning för många som kommunicerar i dagens informationsöverflöd. Först när innehållet intresserar någon kan det börja göra nytta. Trots de ständiga flödena av information är vi dock kunskapstörstiga och vill veta mer om det vi söker. Först då får det ett verkligt värde som betyder något. I höstens första frukostseminarium med innehåll resonerade Maria Gustafsson om hur intresset kan skapas, relationer byggas och affärer drivas med hjälp av mod, ton och fokus. Läs mer och se den filmade föreläsningen från frukostseminariet med innehåll.

Maria Gustafsson
11 oktober 2013

Att stic­ka ut på ett sätt som verk­li­gen syns tyd­ligt, sam­ti­digt som det inne­bo­en­de vär­det upp­levs, är en dag­lig utma­ning för många som kom­mu­ni­ce­rar i dagens infor­ma­tions­ö­ver­flöd. Först när inne­hål­let intres­se­rar någon kan det bör­ja göra nyt­ta. Trots de stän­di­ga flö­de­na av infor­ma­tion är vi dock kun­skaps­törs­ti­ga och vill veta mer om det vi söker. Först då får det ett verk­ligt vär­de som bety­der något. I hös­tens förs­ta fru­kost­se­mi­na­ri­um med inne­håll reso­ne­ra­de Maria Gustafsson om hur intres­set kan ska­pas, rela­tio­ner byg­gas och affä­rer dri­vas med hjälp av mod, ton och fokus. Läs mer och se den fil­ma­de före­läs­ning­en från fru­kost­se­mi­na­ri­et med innehåll.

Stick ut i bruset

När vi gör lika­dant som vi bru­kar göra eller som de and­ra i vår bransch gör är det svårt att synas, hur bra vårt erbju­dan­de än är. Genom att stic­ka ut syns vi genom infor­ma­tions­ö­ver­flö­dets stän­di­ga brus. Med genom­tänkt inne­håll är det våra erbju­dan­de som hit­tas i någ­ra av de 30–35 mil­jo­ner sök­ning­ar på Google som vi genom­för dag­li­gen i Sverige. Med fing­er­topps­käns­la och kän­ne­dom om det som intres­se­rar vår mål­grupp kan vi se till att stic­ka ut pre­cis så myc­ket att det inne­håll vi erbju­der syns tyd­ligt sam­ti­digt som det känns igen.

Fyra frågor om att skapa intresse genom att använda mod, ton och fokus

Journalisten Helena Bäckhed stäl­ler fyra frå­gor direkt efter föreläsningen:

Goda exempel på att skapa intresse med värdefullt innehåll

Ett gott exem­pel på att ska­pa intres­se genom att erbju­da vär­de­fullt inne­håll är TED som bju­der på tusen­tals intres­san­ta före­läs­ning­ar inom en mängd områ­den. TED väl­jer ut idéer som är vär­da att spri­da. Genom en snabb blick in på deras webb­plats kan vi se att de lever som de lär. Med sin enk­la tyd­li­ga struk­tur hjäl­per de oss nyfik­na att hit­ta en före­läs­ning som intres­se­rar oss. Vilket leder till ett ökat intres­se för inne­hål­let som gör att vi gär­na åter­vän­der dit för en stunds inspi­ra­tion och kun­skap. Relationen är byggd och vi delar med oss av det intres­san­ta inne­håll vi hit­tar. Innehållet är då fyllt av vär­de för både oss och and­ra i våra nätverk.

Nyfikenhet väcker intresset

När vi und­rar något om det vi bryr oss om så blir vi nyfik­na. Vi vill veta mer helt enkelt och tar sik­te på det­ta. Så genom att fun­de­ra på vad som i ett stör­re sam­man­hang intres­se­rar mål­grup­pen kan vi göra inne­hålls­ri­ka artik­lar, fil­mer, bil­der, podcasts – ja, i vil­ken form som helst.

Huvudsaken är att inne­hål­let är vär­de­fullt för de som vi vill nå. Inte bara för oss som tyc­ker att vår verk­sam­hets erbju­dan­den är top­pen. Vi är redan intres­se­ra­de, nu gäl­ler det att väc­ka intres­set hos and­ra för att kun­na fort­sät­ta med att byg­ga rela­tio­ner och så små­ning­om dri­va affä­rer åt vårt håll. Genom att våga byta per­spek­tiv till mål­grup­pens och stic­ka ut kan vi lyckas.

Se föreläsningen om att skapa intresse med värdefullt innehåll

Nu är det dags att du ser före­läs­ning­en – eller hur? Så häm­ta en kopp te eller kaf­fe, sätt dig bekvämt eller ta på dig hör­lu­rar­na och var­för inte gå en pro­me­nad och lyss­na medan jag reso­ne­rar kring hur vi kan ska­pa intres­se genom vär­de­fullt inne­håll. Kommentera gär­na med dina tan­kar i ämnen.

Och här kan du se presentationen.

Tack till alla som kom på före­läs­ning­en, att det tidigt blev full­satt visar att intres­set är stort för ämnet. Tack ock­så till film­tea­met Kepa Arizala och Helena Bäckhed.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »