Staffan Ekengren: Scania och den moderna kommunikationsavdelningen (Kntnt frukost 23)

Öka effektiviteten i din kommunikation med ett redaktionellt arbetssätt! Staffan Ekengren lär ut knepen.

Pia Tegborg
2 mars 2016

Riv de inter­na murar­na, tänk pro­cess och slu­ta foku­se­ra på kana­len. Så löd någ­ra av de råd som Staffan Ekengren, Head of Scania Newsdesk, dela­de med sig av vid Kntnts fru­kost­mö­te på Scandic Rubinen i vec­kan som gick.

Förändrade arbetssätt i det digitala landskapet

Denna gång är det Alexander Mason, kom­mer­si­ell chef Cision Skandinavien, som inle­der pro­gram­met. Genom ett ge sin bild av hur det digi­ta­la medi­e­land­ska­pet leder till att allt­fler före­tag ser beho­vet att omor­ga­ni­se­ra sina kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­ar.

Detta är något som last­bils­till­ver­ka­ren Scania tidigt tagit fas­ta på och efter Alexanders fram­trä­dan­de är det dags för Staffan Ekengren att berät­ta om den­na resa.

Effektivare kommunikation

Scania Newsdesk är Scanias eget medi­e­hus och navet i före­ta­gets kom­mu­ni­ka­tion. Här arbe­tar Staffan Ekengren och hans med­ar­be­ta­re med redak­tio­nell kom­mu­ni­ka­tion i både exter­na och inter­na kana­ler – och i en och sam­ma arbets­pro­cess.

Förlegat är att utgå från kana­len. Numera är det all­tid sto­ryn och bud­ska­pet som är i cent­rum och arbe­tet föl­jer stän­digt sam­ma möns­ter:

  • utgå från den redak­tio­nel­la idén
  • pla­ne­ra inne­hål­let
  • pro­duk­tion­s­ätt inne­hål­let
  • kva­li­tets­säk­ra inne­hål­let
  • pub­li­ce­ra inne­hål­let
  • moni­to­re­ra inne­hål­let
  • ska­pa en dia­log med dina föl­ja­re
  • följ upp och mät
  • dra slut­sat­ser och för till­ba­ka resul­ta­tet till idésta­di­et

Med dag­li­ga mor­gon­mö­ten, visu­ell pla­ne­ring och färg­ko­der ner på arti­kel­ni­vå har arbe­tet bli­vit både roli­ga­re och lät­ta­re. Samtidigt som det­ta utpräg­lat redak­tio­nel­la arbets­sätt visat sig kraf­tigt öka effek­ti­vi­te­ten i Scanias kom­mu­ni­ka­tion.

Om du inte hör till de lyck­li­ga som när­va­ra­de på Staffans pre­sen­ta­tion så får du en ny chans här.

Se filmen

För dig som inte kun­de kom­ma har vi som van­ligt spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Lyssna på samtalet

Vi pas­sa­de ock­så på att göra en inter­vju med Staffan Ekengren. Du hör den i avsnitt 53 av Kntnt Radio.

Boka nästa frukost

Alla som kom­mu­ni­ce­rar eller arbe­tar med varu­mär­kes­ut­veck­ling står inför en fram­tid med för­änd­ra­de spel­reg­ler. Det är bara genom att för­stå och lära sig des­sa spel­reg­ler som du kom­mer kun­na fort­sät­ta spe­la spe­let!

Det säger Katarina Graffman, dok­tor i antro­po­lo­gi och en erfa­ren medie- och kon­su­men­tan­tro­po­log, som vi gäs­tas av vid näs­ta Kntnt fru­kost den 23 mars. Missa inte det­ta. Boka din plats här!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
dolor. efficitur. Praesent venenatis, elit. neque. id mattis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest