Skip to content

Staffan Ekengren: Scania och den moderna kommunikationsavdelningen (Kntnt frukost 23)

Öka effektiviteten i din kommunikation med ett redaktionellt arbetssätt! Staffan Ekengren lär ut knepen.

Pia Tegborg
2 mars 2016

Riv de inter­na murar­na, tänk pro­cess och slu­ta foku­se­ra på kana­len. Så löd någ­ra av de råd som Staffan Ekengren, Head of Scania Newsdesk, dela­de med sig av vid Kntnts fru­kost­mö­te på Scandic Rubinen i vec­kan som gick.

Förändrade arbetssätt i det digitala landskapet

Denna gång är det Alexander Mason, kom­mer­si­ell chef Cision Skandinavien, som inle­der pro­gram­met. Genom ett ge sin bild av hur det digi­ta­la medi­e­land­ska­pet leder till att allt­fler före­tag ser beho­vet att omor­ga­ni­se­ra sina kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­ar.

Detta är något som last­bils­till­ver­ka­ren Scania tidigt tagit fas­ta på och efter Alexanders fram­trä­dan­de är det dags för Staffan Ekengren att berät­ta om den­na resa.

Effektivare kommunikation

Scania Newsdesk är Scanias eget medi­e­hus och navet i före­ta­gets kom­mu­ni­ka­tion. Här arbe­tar Staffan Ekengren och hans med­ar­be­ta­re med redak­tio­nell kom­mu­ni­ka­tion i både exter­na och inter­na kana­ler – och i en och sam­ma arbets­pro­cess.

Förlegat är att utgå från kana­len. Numera är det all­tid sto­ryn och bud­ska­pet som är i cent­rum och arbe­tet föl­jer stän­digt sam­ma möns­ter:

  • utgå från den redak­tio­nel­la idén
  • pla­ne­ra inne­hål­let
  • pro­duk­tion­s­ätt inne­hål­let
  • kva­li­tets­säk­ra inne­hål­let
  • pub­li­ce­ra inne­hål­let
  • moni­to­re­ra inne­hål­let
  • ska­pa en dia­log med dina föl­ja­re
  • följ upp och mät
  • dra slut­sat­ser och för till­ba­ka resul­ta­tet till idésta­di­et

Med dag­li­ga mor­gon­mö­ten, visu­ell pla­ne­ring och färg­ko­der ner på arti­kel­ni­vå har arbe­tet bli­vit både roli­ga­re och lät­ta­re. Samtidigt som det­ta utpräg­lat redak­tio­nel­la arbets­sätt visat sig kraf­tigt öka effek­ti­vi­te­ten i Scanias kom­mu­ni­ka­tion.

Om du inte hör till de lyck­li­ga som när­va­ra­de på Staffans pre­sen­ta­tion så får du en ny chans här.

Se filmen

För dig som inte kun­de kom­ma har vi som van­ligt spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Lyssna på samtalet

Vi pas­sa­de ock­så på att göra en inter­vju med Staffan Ekengren. Du hör den i avsnitt 53 av Kntnt Radio.

Boka nästa frukost

Alla som kom­mu­ni­ce­rar eller arbe­tar med varu­mär­kes­ut­veck­ling står inför en fram­tid med för­änd­ra­de spel­reg­ler. Det är bara genom att för­stå och lära sig des­sa spel­reg­ler som du kom­mer kun­na fort­sät­ta spe­la spe­let!

Det säger Katarina Graffman, dok­tor i antro­po­lo­gi och en erfa­ren medie- och kon­su­men­tan­tro­po­log, som vi gäs­tas av vid näs­ta Kntnt fru­kost den 23 mars. Missa inte det­ta. Boka din plats här!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
leo. Nullam libero Curabitur ante. tristique eleifend id, neque. Praesent elit.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest