Per Torberger. Foto: Martin Stenmark.

Storytelling och content marketing – intervju med Per Torberger

Hur du får till din storytelling, vad "content" faktiskt är och hur content marketing föröder sig själv. Om detta och mycket annat berättar Per Torberger, kommunikationskonsult och skribent med content marketing som specialitet, för Thomas och Pia i avsnitt 54 av Kntnt radio. Lyssna nu!

Pia Tegborg
9 mars 2016

I dagens avsnitt av Kntnt Radio sam­ta­lar Thomas och jag med Per Torberger, kommu­ni­ka­tions­kon­sult och skri­bent med con­tent mar­ke­ting som spe­ci­a­li­tet. Och en av pion­jä­rer­na i Sverige inom con­tent marketing.

Det blir en hel del prat om sto­ry­tel­ling; hur du får effekt, om att våga vara under­dog i din berät­tel­se och om sto­ryns själv­kla­ra roll i con­tent mar­ke­ting till exempel.

Vi reso­ne­rar ock­så kring vad ”con­tent” fak­tiskt är och bely­ser tren­den där con­tent blir något som ser ut som inne­håll. Samtidigt som vi  fasar över en utveck­ling med för myc­ket con­tent och för lite mar­ke­ting. Och vice ver­sa för den delen.

Och om det är nu sant att con­tent mar­ke­ting för­ö­der sig själv – vad är det då som kom­mer sedan?

Allt det­ta och myc­ket annat spän­nan­de (som att vi behö­ver mer Hollywood i vår con­tent mar­ke­ting) får du tal del av om du lyss­nar på pod­den. Så gör det!

[kntnt_​radio 54]

Innehållet

Programmet är 73 minu­ter långt, och vi pra­tar om

 • vik­ten av att sät­ta dig in i din mål­grupps kul­tur och refe­rens­ra­mar – något som tid­ning­ar är bra på
 • kund­tid­ning­ens strä­van att nå en defi­ni­e­rad mål­grupp medan tid­ning­en får de läsa­re den förtjänar
 • kon­flik­ten i din sto­ry­tel­ling; finns ing­et hot – finns ing­en vinst
 • Freitag’s pyra­mid och nar­ra­ti­ve transportation
 • styr­kan i att vara en under­dog och över­vin­na problem
 • ditt före­tags roll som men­tor eller hjälp­re­da i sto­ryn, ing­et annat
 • kopp­ling­en sto­ry­tel­ling – con­tent marketing
 • sto­ry snippets
 • det fak­tum att sto­ri­es kan använ­das i all marknadsföring
 • de tre plan av sto­ri­es; mikro, mel­lan och long, som ett före­tag bör arbe­ta med­ve­tet med
 • att ett före­tags sto­ry är oin­tres­sant om jag inte kan iden­ti­fi­e­ra mig med den
 • Chipotles sto­ry­tel­ling
 • för lite Hollywood i svensk con­tent marketing
 • modi­ga Volvo Lastvagnar
 • vik­ten av rele­vans för mig som avsän­da­re och för dig som mottagare
 • för myc­ket con­tent och för lite mar­ke­ting och tvärt om
 • tren­den där con­tent bli­vit något som ser ut som innehåll
 • att reklam inte är något som ser ut som annon­ser utan det hand­lar om att åstad­kom­ma effekt och en upp­märk­sam­het och för­änd­ring i mot­ta­ga­rens attityd
 • den magis­ka 3‑års grän­sen för företag
 • pro­duk­tion av en mas­sa skit som ser ut som inne­håll men inte är det
 • att du inte kon­kur­re­rar med and­ra annon­sö­rer, utan med allt innehåll
 • pro­duk­tion av inne­håll som inte har någon marknadspotential
 • pro­ble­met med blogg­pos­ter som bara är marketing
 • vik­ten av att mark­nads­fö­ra sitt inne­håll och kon­ver­te­ra de som hit­tar dit samt kopp­la dem till vår köpresa
 • con­tent shock
 • con­tent crap
 • defi­ni­tio­nen på con­tent marketing
 • hur con­tent mar­ke­ting blir rätt och slätt marknadsföring
 • hur reklam-TV:ns tog död på den rela­tions­byg­gan­de mark­nads­fö­ring­en och om vi ser en återgång
 • egna mär­kes­va­ror (EMV) som dagens lanthandel
 • mark­nads­fö­ring­en som är kvar på 40-talet, då pro­pa­gan­da idag con­tent mar­ke­ting men sam­ma tänk
 • Facebook grup­pen Content mar­ke­ting Sverige
 • att vi kom­mer att få se en kraf­tig ökning av bran­ded pro­ducts framöver

Chipotle och Volvo Lastvagnar

I sam­ta­let tar Per och Thomas upp nedan­stå­en­de reklam­fil­mer som lysan­de exem­pel på storytellling.

Chipotle – Back to the Start

Chipotle – The Scarecrow

VolvoTrucks – Driving through the dead­ly Chilean mountain pass Los Caracoles – Drivers World (E06)

Content Shock och Content Crap

Vad hän­der när vi över­ö­ses av allt con­tent? Thomas talar om det­ta och hän­vi­sar till nedan­stå­en­de tänkare.

Mark Schaefer – Content Shock: Why con­tent mar­ke­ting is not a sustai­nab­le strategy

Doug Kessler – Why Marketers Need to Rise Above the Deluge of Crappy Content

Lästips

I pod­den rekom­men­de­rar Per boken The Storytelling  Animal: How Stories Makes Us Human. Han säger att den är sjukt bra.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Life © Grégoire Lourme (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »