Skip to content
Per Torberger. Foto: Martin Stenmark.

Storytelling och content marketing – intervju med Per Torberger

Hur du får till din storytelling, vad "content" faktiskt är och hur content marketing föröder sig själv. Om detta och mycket annat berättar Per Torberger, kommunikationskonsult och skribent med content marketing som specialitet, för Thomas och Pia i avsnitt 54 av Kntnt radio. Lyssna nu!

Pia Tegborg
9 mars 2016

I dagens avsnitt av Kntnt Radio sam­ta­lar Thomas och jag med Per Torberger, kommu­ni­ka­tions­kon­sult och skri­bent med con­tent mar­ke­ting som spe­ci­a­li­tet. Och en av pion­jä­rer­na i Sverige inom con­tent mar­ke­ting.

Det blir en hel del prat om sto­ry­tel­ling; hur du får effekt, om att våga vara under­dog i din berät­tel­se och om sto­ryns själv­kla­ra roll i con­tent mar­ke­ting till exem­pel.

Vi reso­ne­rar ock­så kring vad ”con­tent” fak­tiskt är och bely­ser tren­den där con­tent blir något som ser ut som inne­håll. Samtidigt som vi  fasar över en utveck­ling med för myc­ket con­tent och för lite mar­ke­ting. Och vice ver­sa för den delen.

Och om det är nu sant att con­tent mar­ke­ting för­ö­der sig själv – vad är det då som kom­mer sedan?

Allt det­ta och myc­ket annat spän­nan­de (som att vi behö­ver mer Hollywood i vår con­tent mar­ke­ting) får du tal del av om du lyss­nar på pod­den. Så gör det!

Innehållet

Programmet är 73 minu­ter långt, och vi pra­tar om

 • vik­ten av att sät­ta dig in i din mål­grupps kul­tur och refe­rens­ra­mar – något som tid­ning­ar är bra på
 • kund­tid­ning­ens strä­van att nå en defi­ni­e­rad mål­grupp medan tid­ning­en får de läsa­re den för­tjä­nar
 • kon­flik­ten i din sto­ry­tel­ling; finns ing­et hot – finns ing­en vinst
 • Freitag’s pyra­mid och nar­ra­ti­ve trans­por­ta­tion
 • styr­kan i att vara en under­dog och över­vin­na pro­blem
 • ditt före­tags roll som men­tor eller hjälp­re­da i sto­ryn, ing­et annat
 • kopp­ling­en sto­ry­tel­ling – con­tent mar­ke­ting
 • sto­ry snip­pets
 • det fak­tum att sto­ri­es kan använ­das i all mark­nads­fö­ring
 • de tre plan av sto­ri­es; mikro, mel­lan och long, som ett före­tag bör arbe­ta med­ve­tet med
 • att ett före­tags sto­ry är oin­tres­sant om jag inte kan iden­ti­fi­e­ra mig med den
 • Chipotles sto­ry­tel­ling
 • för lite Hollywood i svensk con­tent mar­ke­ting
 • modi­ga Volvo Lastvagnar
 • vik­ten av rele­vans för mig som avsän­da­re och för dig som mot­ta­ga­re
 • för myc­ket con­tent och för lite mar­ke­ting och tvärt om
 • tren­den där con­tent bli­vit något som ser ut som inne­håll
 • att reklam inte är något som ser ut som annon­ser utan det hand­lar om att åstad­kom­ma effekt och en upp­märk­sam­het och för­änd­ring i mot­ta­ga­rens atti­tyd
 • den magis­ka 3‑års grän­sen för före­tag
 • pro­duk­tion av en mas­sa skit som ser ut som inne­håll men inte är det
 • att du inte kon­kur­re­rar med and­ra annon­sö­rer, utan med allt inne­håll
 • pro­duk­tion av inne­håll som inte har någon mark­nads­po­ten­ti­al
 • pro­ble­met med blogg­pos­ter som bara är mar­ke­ting
 • vik­ten av att mark­nads­fö­ra sitt inne­håll och kon­ver­te­ra de som hit­tar dit samt kopp­la dem till vår köpre­sa
 • con­tent shock
 • con­tent crap
 • defi­ni­tio­nen på con­tent mar­ke­ting
 • hur con­tent mar­ke­ting blir rätt och slätt mark­nads­fö­ring
 • hur reklam-TV:ns tog död på den rela­tions­byg­gan­de mark­nads­fö­ring­en och om vi ser en åter­gång
 • egna mär­kes­va­ror (EMV) som dagens lant­han­del
 • mark­nads­fö­ring­en som är kvar på 40-talet, då pro­pa­gan­da idag con­tent mar­ke­ting men sam­ma tänk
 • Facebook grup­pen Content mar­ke­ting Sverige
 • att vi kom­mer att få se en kraf­tig ökning av bran­ded pro­ducts fram­ö­ver

Chipotle och Volvo Lastvagnar

I sam­ta­let tar Per och Thomas upp nedan­stå­en­de reklam­fil­mer som lysan­de exem­pel på sto­ry­tell­ling.

Chipotle – Back to the Start

Chipotle – The Scarecrow

VolvoTrucks – Driving through the dead­ly Chilean mountain pass Los Caracoles – Drivers World (E06)

Content Shock och Content Crap

Vad hän­der när vi över­ö­ses av allt con­tent? Thomas talar om det­ta och hän­vi­sar till nedan­stå­en­de tän­ka­re.

Mark Schaefer – Content Shock: Why con­tent mar­ke­ting is not a sustai­nab­le stra­te­gy

Doug Kessler – Why Marketers Need to Rise Above the Deluge of Crappy Content

Lästips

I pod­den rekom­men­de­rar Per boken The Storytelling  Animal: How Stories Makes Us Human. Han säger att den är sjukt bra.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Life © Grégoire Lourme (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
porta. felis pulvinar facilisis Donec quis ut libero. elit. amet, velit, Praesent

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest