Per Torberger. Foto: Martin Stenmark.

Storytelling och content marketing – intervju med Per Torberger

Hur du får till din storytelling, vad "content" faktiskt är och hur content marketing föröder sig själv. Om detta och mycket annat berättar Per Torberger, kommunikationskonsult och skribent med content marketing som specialitet, för Thomas och Pia i avsnitt 54 av Kntnt radio. Lyssna nu!

Pia Tegborg
9 mars 2016

I dagens avsnitt av Kntnt Radio sam­ta­lar Thomas och jag med Per Torberger, kommu­ni­ka­tions­kon­sult och skri­bent med con­tent mar­ke­ting som spe­ci­a­li­tet. Och en av pion­jä­rer­na i Sverige inom con­tent mar­ke­ting.

Det blir en hel del prat om sto­ry­tel­ling; hur du får effekt, om att våga vara under­dog i din berät­tel­se och om sto­ryns själv­kla­ra roll i con­tent mar­ke­ting till exem­pel.

Vi reso­ne­rar ock­så kring vad ”con­tent” fak­tiskt är och bely­ser tren­den där con­tent blir något som ser ut som inne­håll. Samtidigt som vi  fasar över en utveck­ling med för myc­ket con­tent och för lite mar­ke­ting. Och vice ver­sa för den delen.

Och om det är nu sant att con­tent mar­ke­ting för­ö­der sig själv – vad är det då som kom­mer sedan?

Allt det­ta och myc­ket annat spän­nan­de (som att vi behö­ver mer Hollywood i vår con­tent mar­ke­ting) får du tal del av om du lyss­nar på pod­den. Så gör det!

Innehållet

Programmet är 73 minu­ter långt, och vi pra­tar om

 • vik­ten av att sät­ta dig in i din mål­grupps kul­tur och refe­rens­ra­mar – något som tid­ning­ar är bra på
 • kund­tid­ning­ens strä­van att nå en defi­ni­e­rad mål­grupp medan tid­ning­en får de läsa­re den för­tjä­nar
 • kon­flik­ten i din sto­ry­tel­ling; finns ing­et hot – finns ing­en vinst
 • Freitag’s pyra­mid och nar­ra­ti­ve trans­por­ta­tion
 • styr­kan i att vara en under­dog och över­vin­na pro­blem
 • ditt före­tags roll som men­tor eller hjälp­re­da i sto­ryn, ing­et annat
 • kopp­ling­en sto­ry­tel­ling – con­tent mar­ke­ting
 • sto­ry snip­pets
 • det fak­tum att sto­ri­es kan använ­das i all mark­nads­fö­ring
 • de tre plan av sto­ri­es; mikro, mel­lan och long, som ett före­tag bör arbe­ta med­ve­tet med
 • att ett före­tags sto­ry är oin­tres­sant om jag inte kan iden­ti­fi­e­ra mig med den
 • Chipotles sto­ry­tel­ling
 • för lite Hollywood i svensk con­tent mar­ke­ting
 • modi­ga Volvo Lastvagnar
 • vik­ten av rele­vans för mig som avsän­da­re och för dig som mot­ta­ga­re
 • för myc­ket con­tent och för lite mar­ke­ting och tvärt om
 • tren­den där con­tent bli­vit något som ser ut som inne­håll
 • att reklam inte är något som ser ut som annon­ser utan det hand­lar om att åstad­kom­ma effekt och en upp­märk­sam­het och för­änd­ring i mot­ta­ga­rens atti­tyd
 • den magis­ka 3‑års grän­sen för före­tag
 • pro­duk­tion av en mas­sa skit som ser ut som inne­håll men inte är det
 • att du inte kon­kur­re­rar med and­ra annon­sö­rer, utan med allt inne­håll
 • pro­duk­tion av inne­håll som inte har någon mark­nads­po­ten­ti­al
 • pro­ble­met med blogg­pos­ter som bara är mar­ke­ting
 • vik­ten av att mark­nads­fö­ra sitt inne­håll och kon­ver­te­ra de som hit­tar dit samt kopp­la dem till vår köpre­sa
 • con­tent shock
 • con­tent crap
 • defi­ni­tio­nen på con­tent mar­ke­ting
 • hur con­tent mar­ke­ting blir rätt och slätt mark­nads­fö­ring
 • hur reklam-TV:ns tog död på den rela­tions­byg­gan­de mark­nads­fö­ring­en och om vi ser en åter­gång
 • egna mär­kes­va­ror (EMV) som dagens lant­han­del
 • mark­nads­fö­ring­en som är kvar på 40-talet, då pro­pa­gan­da idag con­tent mar­ke­ting men sam­ma tänk
 • Facebook grup­pen Content mar­ke­ting Sverige
 • att vi kom­mer att få se en kraf­tig ökning av bran­ded pro­ducts fram­ö­ver

Chipotle och Volvo Lastvagnar

I sam­ta­let tar Per och Thomas upp nedan­stå­en­de reklam­fil­mer som lysan­de exem­pel på sto­ry­tell­ling.

Chipotle – Back to the Start

Chipotle – The Scarecrow

VolvoTrucks – Driving through the dead­ly Chilean mountain pass Los Caracoles – Drivers World (E06)

Content Shock och Content Crap

Vad hän­der när vi över­ö­ses av allt con­tent? Thomas talar om det­ta och hän­vi­sar till nedan­stå­en­de tän­ka­re.

Mark Schaefer – Content Shock: Why con­tent mar­ke­ting is not a sustai­nab­le stra­te­gy

Doug Kessler – Why Marketers Need to Rise Above the Deluge of Crappy Content

Lästips

I pod­den rekom­men­de­rar Per boken The Storytelling  Animal: How Stories Makes Us Human. Han säger att den är sjukt bra.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Life © Grégoire Lourme (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
ut id, facilisis Lorem efficitur. Praesent Sed massa

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest