Super Content Marketing och andra spännande konferenser – med Agneta Olsson och Erik Modig

Reflektioner efter Super Content Marketing, tips på kommande konferenser 2016 och många spännande stickspår, när Agneta Olsson – mångårig marknadschef inom livsmedelsindustrin, föreläsare och författare – och Erik Modig – forskare på Handelshögskolan i Stockholm – Pia och Thomas samtalar i avsnitt 58 av Kntnt Radio.

Pia Tegborg
4 maj 2016

Digitaliseringen och fram­väx­ten av soci­a­la medi­er har fått dra­ma­tis­ka effek­ter. Det gäl­ler inte minst för dig som i din yrkes­roll för­vän­tas hänga med i sväng­ar­na. Tempot är högt, utveck­ling­en går i rasan­de takt och det fylls stän­digt på med nya saker att lära. Artiklar, forsk­nings­rön och rap­por­ter att ta del av och en upp­sjö av event att besö­ka. Att peta ut rus­si­nen ur con­tent-kakan är inte det lät­tas­te. Men i avsnitt 58 av Kntnt Radio får du hjälp med någ­ra russin.

Med oss i ”stu­di­on” (egent­li­gen vårt kon­fe­rens­rum) har Thomas och jag den­na gång Agneta Olsson – mång­å­rig mark­nads­chef inom livs­me­dels­in­du­strin, före­lä­sa­re och för­fat­ta­re. Vi sprang på hen­ne på årets upp­la­ga av Super Content Marketing och bestäm­de att träf­fas någ­ra dagar sena­re och pra­ta om våra intryck och tan­kar. Många spän­nan­de stick­spår blir det. Vi pra­tar ock­så om and­ra con­tent- kon­fe­ren­ser som är på gång, och som du bör gå på.

[kntnt_​radio 58]

Super Content Marketing

Super Content Marketing är Sveriges störs­ta kon­fe­rens inom con­tent mar­ke­ting. Under en hel­dag i april sam­las hund­ra­tals besö­ka­re för att lyss­na på intres­san­ta bransch­ta­la­re. I dagens podd-avsnit­tet tar vi upp:

The Red Bulletin back­stage: How to give wings in 3 steps. Robert Sperl, Red Bull Media House.

Building a cohe­rent brand expe­ri­ence.Pixie Sartang, Sitrus Agency.

3 ways your con­tent mar­ke­ting is failing and you don’t even know it. Dr. Andrew Bredenkamp, Acrolinx. Rapporterna vi näm­ner: The Global Content Impact Index och Publish or Perish: A CMO Roadmap for Managing, Systematizing and Optimizing the Marketing Content Supply Chain.

Transforming your mar­ke­ting and com­mu­ni­ca­tion by cre­a­ting video con­tent. Lasse Høgfeldt, Jyske Bank. Nedan kan du se fil­men med Chili Klaus:

Mastering the art of cre­a­ting con­tent on LinkedIn that gene­ra­tes leads and custo­mers. Jaime Pham, LinkedIn.

Creating cut­ting edge con­tent to become a thought lea­der in your indu­stry. Patrik Cerwall, Ericsson. Rapporten vi näm­ner: Ericsson Mobility Report.

The Maersk Line jour­ney. Davina Rapaport, Maersk Line.

The Content Brand – The Future of Content Marketing. Joe Pulizzi, Content Marketing Institute.

Ridderheimsrapporten

När vi dis­ku­te­rar Ericssons rap­port gör Agneta en reflek­tion. Under sin tid som mark­nads­chef på Ridderheims & Falbygden var hon med och tog fram Ridderheimsrapporten – en glo­bal trendspa­ning om hur vi hand­lar, lagar och äter i fram­ti­den. Rapporten kom­mer unge­fär vart annat år (med start 2007) och är ett utmärkt exem­pel på con­tent marketing.

Lagen om avtagande marginalnytta

Thomas gör ett stick­spår när vi pra­tar om Maersk fram­gång på Instagram. Visuellt snyg­ga bil­der är ett mås­te men foto­gra­fer­na går på knä­na. Tillgången på bil­der har näm­li­gen bli­vit så stor att även om bil­den är vik­ti­ga­re än någon­sin finns inom natio­na­le­ko­no­min lagen om avta­gan­de mar­gi­nal­nyt­ta som för­kla­rar var­för vi inte läng­re är bered­da att beta­la för den. Lyssna gär­na på avsnitt 6 av pod­den Åsikt, där Thomas utveck­lar detta.

Samma utma­ning har vi inom con­tent bran­schen. Innehåll kom­mer att bli så van­ligt att vi inte läng­re är vil­li­ga att beta­la för det. Därför kom­mer con­tent byrå­er­na att gå en tuff tid tid mötes. Och där­för mås­te vi tän­ka con­tent brand.

Vad content marketing handlar om

Vi pra­tar om Joe Pulizzis fram­trä­dan­de och gli­der in på defi­ni­tio­nen av con­tent mar­ke­ting och vad det egent­li­gen hand­lar om.

Micael Dahlén och Sara Rosengren har i sin forsk­ning visat att om man leve­re­rar ett vär­deska­pan­de inne­håll på sam­ma sätt och sam­ma stäl­le under lång tid så byg­ger man ett kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal. Detta blir din platt­form, din con­tent pro­duct eller con­tent brand som Joe Pulizzi kal­lar det. Plattformen blir ditt kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal som gör att din övri­ga mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion blir så myc­ket mer effek­tiv, att folk fak­tiskt lyss­nar på vad du har att säga, med följ­den att din kost­nad för att göra reklam blir lägre.

Epic Content Marketing

Den 19 maj finns en ny chans att lyss­na på Joe Pulizzi. Då på con­tent-kon­fe­ren­sen Epic Content Marketing i Oslo där han fram­trä­der i säll­skap med erkän­da bransch­pro­fi­ler såsom Michael Brenner, Jeff Bullas, Ann Handley och Thomas Barregren. 🙂

Thomas talar under rubri­ken The sci­ence of con­tent mar­ke­ting: How to con­vin­ce your boss that con­tent mar­ke­ting works och repre­sen­te­rar i säll­skap med Pontus Staunstrup den svens­ka delegationen.

Bang For the Buck

Erik Modig, fors­ka­re på Handelshögskolan i Stockholm, har tagit fas­ta på de effek­ter för­änd­ra­de media­va­nor får på mark­nads­av­del­ning­en och ini­ti­e­rat kon­fe­ren­sen Bang For the Buck. I det­ta podd-avsnitt hör du Erik själv berät­ta om bak­grun­den till kon­fe­ren­sen, vad den hand­lar om och var­för det kan vara något för dig. Heldagskonferens 27 maj på Berns i Stockholm. Missa inte rabat­ten som Erik erbjuder. 😉

Content Marketing Master Class

Favorit i repris. Nu i Stockholm. En hel­dag om hur använ­der soci­a­la medi­er och con­tent mar­ke­ting till­sam­mans som leds av ”The Social Media Professor” Niklas Myhr. Medverkar i pro­gram­met gör ock­så Pontus Staunstrup, till var­dags ansva­rig för digi­tal inne­hålls­stra­te­gi och soci­a­la medi­er på PostNord. Samt Mark W. Schaefer, mark­nads­fö­rings­gu­ru och för­fat­ta­re till fle­ra bästsäljare.

Content Marketing Master Class går av sta­peln mån­da­gen den 13 juni på hotell Scandic Klara i Stockholm.

Content Marketing World

Content Marketing World är värl­dens störs­ta kon­fe­rens inom con­tent mar­ke­ting. 2015 del­tog cir­ka 3 500 besö­ka­re från totalt 53 oli­ka län­der och när­ma­re 250 tala­re. Konferensen pågår i Cleveland 6–9 sep­tem­ber. ”Alla” sto­ra namn i bran­schen är där, och nät­verks­möj­lig­he­ter­na är oänd­li­ga. Thomas och jag skall dit. Skall du föl­ja med? Hör av dig i så fall.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Horizons © Train Room (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »