Super Content Marketing och andra spännande konferenser – med Agneta Olsson och Erik Modig

Reflektioner efter Super Content Marketing, tips på kommande konferenser 2016 och många spännande stickspår, när Agneta Olsson – mångårig marknadschef inom livsmedelsindustrin, föreläsare och författare – och Erik Modig – forskare på Handelshögskolan i Stockholm – Pia och Thomas samtalar i avsnitt 58 av Kntnt Radio.

Pia Tegborg
4 maj 2016

Digitaliseringen och fram­väx­ten av soci­a­la medi­er har fått dra­ma­tis­ka effek­ter. Det gäl­ler inte minst för dig som i din yrkes­roll för­vän­tas hänga med i sväng­ar­na. Tempot är högt, utveck­ling­en går i rasan­de takt och det fylls stän­digt på med nya saker att lära. Artiklar, forsk­nings­rön och rap­por­ter att ta del av och en upp­sjö av event att besö­ka. Att peta ut rus­si­nen ur con­tent-kakan är inte det lät­tas­te. Men i avsnitt 58 av Kntnt Radio får du hjälp med någ­ra rus­sin.

Med oss i ”stu­di­on” (egent­li­gen vårt kon­fe­rens­rum) har Thomas och jag den­na gång Agneta Olsson – mång­å­rig mark­nads­chef inom livs­me­dels­in­du­strin, före­lä­sa­re och för­fat­ta­re. Vi sprang på hen­ne på årets upp­la­ga av Super Content Marketing och bestäm­de att träf­fas någ­ra dagar sena­re och pra­ta om våra intryck och tan­kar. Många spän­nan­de stick­spår blir det. Vi pra­tar ock­så om and­ra con­tent- kon­fe­ren­ser som är på gång, och som du bör gå på.

Super Content Marketing

Super Content Marketing är Sveriges störs­ta kon­fe­rens inom con­tent mar­ke­ting. Under en hel­dag i april sam­las hund­ra­tals besö­ka­re för att lyss­na på intres­san­ta bransch­ta­la­re. I dagens podd-avsnit­tet tar vi upp:

The Red Bulletin back­stage: How to give wings in 3 steps. Robert Sperl, Red Bull Media House.

Building a cohe­rent brand expe­ri­ence.Pixie Sartang, Sitrus Agency.

3 ways your con­tent mar­ke­ting is failing and you don’t even know it. Dr. Andrew Bredenkamp, Acrolinx. Rapporterna vi näm­ner: The Global Content Impact Index och Publish or Perish: A CMO Roadmap for Managing, Systematizing and Optimizing the Marketing Content Supply Chain.

Transforming your mar­ke­ting and com­mu­ni­ca­tion by cre­a­ting video con­tent. Lasse Høgfeldt, Jyske Bank. Nedan kan du se fil­men med Chili Klaus:

Mastering the art of cre­a­ting con­tent on LinkedIn that gene­ra­tes leads and custo­mers. Jaime Pham, LinkedIn.

Creating cut­ting edge con­tent to become a thought lea­der in your indu­stry. Patrik Cerwall, Ericsson. Rapporten vi näm­ner: Ericsson Mobility Report.

The Maersk Line jour­ney. Davina Rapaport, Maersk Line.

The Content Brand – The Future of Content Marketing. Joe Pulizzi, Content Marketing Institute.

Ridderheimsrapporten

När vi dis­ku­te­rar Ericssons rap­port gör Agneta en reflek­tion. Under sin tid som mark­nads­chef på Ridderheims & Falbygden var hon med och tog fram Ridderheimsrapporten – en glo­bal trendspa­ning om hur vi hand­lar, lagar och äter i fram­ti­den. Rapporten kom­mer unge­fär vart annat år (med start 2007) och är ett utmärkt exem­pel på con­tent mar­ke­ting.

Lagen om avtagande marginalnytta

Thomas gör ett stick­spår när vi pra­tar om Maersk fram­gång på Instagram. Visuellt snyg­ga bil­der är ett mås­te men foto­gra­fer­na går på knä­na. Tillgången på bil­der har näm­li­gen bli­vit så stor att även om bil­den är vik­ti­ga­re än någon­sin finns inom natio­na­le­ko­no­min lagen om avta­gan­de mar­gi­nal­nyt­ta som för­kla­rar var­för vi inte läng­re är bered­da att beta­la för den. Lyssna gär­na på avsnitt 6 av pod­den Åsikt, där Thomas utveck­lar det­ta.

Samma utma­ning har vi inom con­tent bran­schen. Innehåll kom­mer att bli så van­ligt att vi inte läng­re är vil­li­ga att beta­la för det. Därför kom­mer con­tent byrå­er­na att gå en tuff tid tid mötes. Och där­för mås­te vi tän­ka con­tent brand.

Vad content marketing handlar om

Vi pra­tar om Joe Pulizzis fram­trä­dan­de och gli­der in på defi­ni­tio­nen av con­tent mar­ke­ting och vad det egent­li­gen hand­lar om.

Micael Dahlén och Sara Rosengren har i sin forsk­ning visat att om man leve­re­rar ett vär­deska­pan­de inne­håll på sam­ma sätt och sam­ma stäl­le under lång tid så byg­ger man ett kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal. Detta blir din platt­form, din con­tent pro­duct eller con­tent brand som Joe Pulizzi kal­lar det. Plattformen blir ditt kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal som gör att din övri­ga mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion blir så myc­ket mer effek­tiv, att folk fak­tiskt lyss­nar på vad du har att säga, med följ­den att din kost­nad för att göra reklam blir läg­re.

Epic Content Marketing

Den 19 maj finns en ny chans att lyss­na på Joe Pulizzi. Då på con­tent-kon­fe­ren­sen Epic Content Marketing i Oslo där han fram­trä­der i säll­skap med erkän­da bransch­pro­fi­ler såsom Michael Brenner, Jeff Bullas, Ann Handley och Thomas Barregren. 🙂

Thomas talar under rubri­ken The sci­ence of con­tent mar­ke­ting: How to con­vin­ce your boss that con­tent mar­ke­ting works och repre­sen­te­rar i säll­skap med Pontus Staunstrup den svens­ka dele­ga­tio­nen.

Bang For the Buck

Erik Modig, fors­ka­re på Handelshögskolan i Stockholm, har tagit fas­ta på de effek­ter för­änd­ra­de media­va­nor får på mark­nads­av­del­ning­en och ini­ti­e­rat kon­fe­ren­sen Bang For the Buck. I det­ta podd-avsnitt hör du Erik själv berät­ta om bak­grun­den till kon­fe­ren­sen, vad den hand­lar om och var­för det kan vara något för dig. Heldagskonferens 27 maj på Berns i Stockholm. Missa inte rabat­ten som Erik erbju­der. 😉

Content Marketing Master Class

Favorit i repris. Nu i Stockholm. En hel­dag om hur använ­der soci­a­la medi­er och con­tent mar­ke­ting till­sam­mans som leds av ”The Social Media Professor” Niklas Myhr. Medverkar i pro­gram­met gör ock­så Pontus Staunstrup, till var­dags ansva­rig för digi­tal inne­hålls­stra­te­gi och soci­a­la medi­er på PostNord. Samt Mark W. Schaefer, mark­nads­fö­rings­gu­ru och för­fat­ta­re till fle­ra bäst­säl­ja­re.

Content Marketing Master Class går av sta­peln mån­da­gen den 13 juni på hotell Scandic Klara i Stockholm.

Content Marketing World

Content Marketing World är värl­dens störs­ta kon­fe­rens inom con­tent mar­ke­ting. 2015 del­tog cir­ka 3 500 besö­ka­re från totalt 53 oli­ka län­der och när­ma­re 250 tala­re. Konferensen pågår i Cleveland 6–9 sep­tem­ber. ”Alla” sto­ra namn i bran­schen är där, och nät­verks­möj­lig­he­ter­na är oänd­li­ga. Thomas och jag skall dit. Skall du föl­ja med? Hör av dig i så fall.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Horizons © Train Room (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
risus risus. sit ut pulvinar odio efficitur. facilisis nunc porta.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest