Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall förhålla dig till den revolution inom området som vi med säkerhet bara sett början på? Detta är något som vår krönikör Martin Modigh Karlsson ägnar mycket tankemöda. Läs hans intressanta analys i dagens artikel.

Martin Karlsson
24 oktober 2019

Det senas­te året har jag job­bat myc­ket med kom­mu­ni­ka­tions­frå­gor kring arti­fi­ci­ell intel­li­gens och inno­va­tion. Intressant och givan­de, men det kan ock­så vara snå­rigt eftersom båda begrep­pen är gans­ka fly­tan­de. Det råder inte kon­sen­sus om hur utveck­ling på områ­de­na främ­jas, och i fal­let AI vad det egent­li­gen hand­lar om, och då är det lätt att mötas av lika delar evan­ge­lisk tvär­sä­ker­het som upp­giv­na axelryckningar.

Både AI och inno­va­tions­kraft läm­par sig där­e­mot all­de­les utmärkt för utbildan­de kom­mu­ni­ka­tions­in­sat­ser (ja, jag menar con­tent mar­ke­ting) – besluts­fat­ta­re och berör­da fat­tar helt enkelt bätt­re beslut med mer under­lag och dju­pa­re för­stå­el­se för ämnet.

Deep Blue och AlphaGO

Men hur ska man upp­ly­sa om och för­kla­ra AI för män­ni­skor? Hur ska man för­stå vad AI är och inte är?

Den öpp­na onli­ne­ut­bild­ning­en Elements of AI foku­se­rar inled­nings­vis just på de här frå­gor­na. Vad är AI, och vad är AI inte. En tidig insikt som för­med­las i utbild­ning­en är att det som fått myc­ket upp­märk­sam­het på områ­det tidi­ga­re – stra­te­gi­spel som schack och GO – egent­li­gen är gans­ka lätt för en AI.

Det är inte så kons­tigt att det här är områ­den som varit i fokus när det gäl­ler att mäta hur en “super­da­tor” står sig mot mänsk­lig intel­li­gens. AI-utveck­la­re har velat ha något att mäta sig mot och tit­tat på vil­ken intel­li­gens som har hög sta­tus i sam­häl­let. Och så har vi medi­e­lo­gi­ken på det, kam­pen och spän­ning­en är där, det blir helt enkelt bra event.

Schack och GO är inveck­la­de spel med oänd­lig stra­te­gisk vari­a­tion. Men de har ock­så valts av den anled­ning­en att de läm­par sig väl för AI-trä­ning. Schack och GO är näm­li­gen hårt regel­styr­da. Och det är just det som gör dem till orätt­vi­sa och fak­tiskt för lät­ta utma­ning­ar för en AI.

Garry Kasparov
IBMs “super­da­tor” Deep Blue vann över rege­ran­de världs­mäs­ta­ren Garry Kasparov 1997. Bild: Wikimedia Commons.

Vi stäl­ler helt enkelt vår mänsk­li­ga gene­rel­la intel­li­gens (även de mest geni­a­la schack­spe­la­re kan ofta kny­ta skor­na, tol­ka ett ansikts­ut­tryck eller gis­sa om det kom­mer reg­na) och begrän­sa­de kapa­ci­tet mot en arti­fi­ci­ell, snävt avgrän­sad intel­li­gens (AlphaGo Zero vet inte ens vad ett sko­snö­re är) och gene­rellt obe­grän­sa­de kapacitet.

Att för män­ni­skor mäta sig med en AI i snä­va, regel­styr­da, övning­ar är lite som att täv­la mot en miniräk­na­re om vem som kan räk­na upp flest deci­ma­ler av PI.

Vad är intelligens?

När man bör­jar tän­ka kring arti­fi­ci­ell intel­li­gens behö­ver man allt­så förr eller sena­re stäl­la sig frå­gan, vad är intel­li­gens? Efter lite grun­nan­de tror jag att många inser att de tagit ett par tan­kegen­vä­gar kring det­ta tidigare.

Den förs­ta är att man med intel­li­gens näs­tan all­tid menar något smart. Intelligens är inte ett neutralt ord i van­ligt tal, det är för­knip­pat med hög intel­li­gens, intel­li­gen­ser med hög sta­tus, eller en kom­bi­na­tion av dem.

Men det är inte nöd­vän­digt­vis vad utveck­ling inom AI hand­lar om. Så fort man löst en bra AI-trä­nings­mo­dell för ett kom­pli­ce­rat spel som GO, eller för ald­rig så avan­ce­rad logistik­pla­ne­ring inom frakt eller flyg­led­ning, så har män­ni­skor ing­en chans att mäta sig med det arti­fi­ci­el­la. En dator använ­der ju inte bara sin intel­li­gens till att lösa upp­gif­ten, den kom­bi­ne­rar sin intel­li­gens med för­må­gor som redan är vida över­lägs­na män­ni­skans inom logik, beräk­nings­ka­pa­ci­tet och för­må­gan att sor­te­ra när­mast oänd­li­ga mäng­der infor­ma­tion. Det är fak­tiskt inte ens sär­skilt intel­li­gent bete­en­de, det är regelstyrt.

AI-revolutionen sker längs en bred front

Den AI-revo­lu­tion många talar om, och vis­sa är räd­da för, hand­lar inte främst om en arti­fi­ci­ell intel­li­gens som kom­mer blän­da oss med sin geni­a­li­tet, det hand­lar om många arti­fi­ci­el­la intel­li­gen­ser som utnytt­jar oli­ka kapa­ci­te­ter på sätt som är över­lägs­na oss. AI-revo­lu­tio­nen sker längs en bred front, popu­le­rad av många snä­va AIs.

Som poten­ti­ell köpa­re av arti­fi­ci­el­la intel­li­gens­lös­ning­ar, och fak­tiskt även som kon­su­ment av redan exi­ste­ran­de, behö­ver vi för­stå mer och pro­ble­ma­ti­se­ra för att inte gå i dyra eller obe­hag­li­ga fäl­lor. Insikten om att något är lät­ta­re för en AI att lösa om det är regel­styrt och kvan­ti­fi­er­bart (AI-trä­ning krä­ver enor­ma mäng­der data!) hjäl­per dig att väl­ja vil­ka pro­blem i ditt före­tag som läm­par sig för de lös­ning­ar som finns och kom­mer på marknaden.

Sådana insik­ter hjäl­per dig ock­så att för­stå var­för din film- eller musik­ström­nings­app kom­mer med just de rekom­men­da­tio­ner du ser, och var­för etik är en så vik­tig frå­ga när det gäl­ler AI och databehandling.

För ett drygt år sedan skrev jag om Googles ‘Duplex’ (Botar som ring­er fri­sö­ren blir en kort paren­tes), och utveck­ling­en inom så kal­la­de ‘deep fakes’ (där AI används till att lura oss att det är en verk­lig per­son eller röst som som syns eller hörs) har tagit sto­ra kliv sedan dess. Det bör­jar bli ett verk­ligt pro­blem inom till exem­pel rätts­vä­sen­det där nya (eller nygam­la) frå­gor om bevi­sens äkt­het mås­te ställas.

Även om du inte före­stäl­ler dig din fram­tid inom utveck­ling av AI är det dags att lära mer om vad AI hand­lar om. Det kom­mer ge oss alla bätt­re och intres­san­ta­re dis­kus­sio­ner när vi ser tillämp­ning­ar av det som bru­kar klum­pas sam­man till “AI” inom allt fler områ­den. Att bör­ja med en kost­nads­fri onli­ne­ut­bild­ning är ett enkelt steg.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs artikel »