Martin Karlsson
6 mars 2019

Skriva är mödo­samt. Och att då skri­va för annans webb­plats – är det verk­li­gen en bra idé? Martin Modigh Karlsson är skri­bent och en åter­kom­man­de gäst­blog­ga­re. I dagens art­kel delar han med sig av sina erfa­ren­he­ter inom ämnet! 

Du ger inte bort din lunch

Det finns inga gra­tislun­cher, bru­kar det heta, men kanske känns det ändå som att ge bort din fina mat­lå­da med lång­ko­kad sön­dags­stek när du ska­par inne­håll för and­ras platt­for­mar? Tänk ett varv till! Att gäst­blog­ga är en väg till nya kun­der och kon­tak­ter, ett sätt att hål­la dig ajour och en möj­lig­het att visa att du är grym på ditt jobb!

Gästbloggande är inte som en gra­tislunch. Det är sna­ra­re som ett heder­ligt ked­jebrev, allt­så innan ked­jebre­vet kid­nap­pa­des av spam och phishing. Du vet, ett ked­jebrev där du skic­ka­de ett fint kort eller kanske en bok till en per­son och sedan fick du ett gäng minst lika fina kort eller böc­ker till­ba­ka från allsköns främ­ling­ar. Ge – och få tillbaka.

Men där ked­jebre­vet var ett slags lot­te­ri så kan du med ditt gäst­blog­gan­de få till­ba­ka på fle­ra fron­ter samtidigt.

Att gäst­blog­ga kan byg­ga upp din egen sajt i sök­mo­to­rer­nas ögon. Länkar till din sajt, del­ning­ar på soci­a­la medi­er och enga­ge­ra­de, klic­kan­de läsa­re är någ­ra av vägar­na dit.

Sökträffar och tra­fik är ju här­ligt, men det finns fler och mer lång­sik­ti­ga för­de­lar om du vågar släp­pa klic­ken med blicken.

Trovärdighet är A och O

Att vara gäst­blog­ga­re kan hjäl­pa dig med något av det all­ra vik­ti­gas­te på inter­net, tro­vär­dig­het. Möjligheten att spri­da din kun­skap och exper­tis på någon annans platt­form upp­munt­rar till för­tro­en­de hos läsa­re som du kanske inte skul­le nått annars. Eftersom det vim­lar av käl­lor i dagens flö­de kan gäst­blog­gan­de fun­ge­ra som en gyl­le­ne gen­väg till läsar­nas hjär­tan. Det byg­ger för­stås på att läsar­na redan har posi­ti­va kon­no­ta­tio­ner till saj­ten där du gäst­blog­gar. Man kan väl säga att ni byg­ger vida­re på varand­ras för­tro­en­de. Gör din rese­arch och skriv gäst­pos­ter där det kan vara bra för dig att synas.

Självklart gäl­ler det ock­så att göra gäst­blog­gan­det bra. Du kanske kan få mig att äta en lunchlå­da med över­kok­ta maka­ro­ner en gång, men jag kom­mer inte vara sugen på mer. Gratis eller ej.

Som med allt inne­håll mås­te även gäst­blog­gin­lägg ge läsa­ren någon­ting den vill ha. Ett rele­vant ämne, tyd­ligt struk­tu­re­rat, lätt­läst och gär­na med en per­son­lig ton. Toppa det med län­kar som ska­par mer­vär­de och ökar tro­vär­dig­he­ten. Det är det här som stär­ker ditt varu­mär­ke. En chans att berät­ta vad du kan, för folk som gär­na vill veta. Det är värt att läg­ga man­ken till, och se till att få pos­ta dina inlägg kon­ti­nu­er­ligt. Bli en åter­kom­man­de skri­bent och ge läsar­na en chans att kom­ma på att de gil­lar dig, att de vill läsa dina tex­ter och kanske leta upp vad du skri­vit tidigare.

Skriv för personlig utveckling

När du skri­ver dina genom­tänk­ta och väl­for­mu­le­ra­de blog­gin­lägg ger du dig själv till­fäl­le att utveck­las. Du ger dig tid att tän­ka kring vad som är aktu­ellt inom ditt skrå, läsa vad and­ra skri­ver och hål­la dig upp­da­te­rad. Det fak­tum att du skri­ver för and­ra läsa­re än din van­li­ga hem­ma­publik, får dig att fun­de­ra på for­mu­le­ring­ar och uttryck och spor­rar dig att göra extra rese­arch kring något du fun­de­rat på ett tag.

Om du lyc­kas få dina läsa­re att enga­ge­ra sig i kom­men­tarsfält eller på soci­a­la medi­er kan du få igång rik­tigt mat­nyt­ti­ga dis­kus­sio­ner. Där du träf­far läsa­re som kan mer än du själv om ämnet, eller har en annan infalls­vin­kel. Här finns myc­ket att häm­ta, seo-poäng att ploc­ka och kanske något att snac­ka om även på lun­chen på hemmaplan.

Listan!

För hung­rig för att orka läsa? Här kom­mer punkt­lis­tan! Därför är gäst­blog­gan­de en bra idé:

  1. Du byg­ger din tro­vär­dig­het. En vik­tig och efter­strä­vans­värd egen­skap för att stic­ka ut bland spam­ma­re och sko­ja­re på internet.
  2. Du får nya kom­pi­sar. Nya nät­verk, kon­tak­ter – och kunder.
  3. Du blir bätt­re på ditt jobb. Att skri­va intres­sant och läsvärt om ett ämne krä­ver att du är upp­da­te­rad och välformulerad.
  4. Du får visa upp din exper­tis. Ta på dig påfå­gels­fjäd­rar­na och våga visa att du är grym på det du gör.
  5. Du får fler besök. Presumtiva kun­der, din näs­ta kol­le­ga och sök­mo­to­rer­nas spind­lar har lät­ta­re att hit­ta till dig via alla de nya inlän­kar du får av att synas på and­ras plattformar.

Vidare läsning

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »