Martin Karlsson
6 mars 2019

Skriva är mödo­samt. Och att då skri­va för annans webb­plats – är det verk­li­gen en bra idé? Martin Modigh Karlsson är skri­bent och en åter­kom­man­de gäst­blog­ga­re. I dagens art­kel delar han med sig av sina erfa­ren­he­ter inom ämnet! 

Du ger inte bort din lunch

Det finns inga gra­tislun­cher, bru­kar det heta, men kanske känns det ändå som att ge bort din fina mat­lå­da med lång­ko­kad sön­dags­stek när du ska­par inne­håll för and­ras platt­for­mar? Tänk ett varv till! Att gäst­blog­ga är en väg till nya kun­der och kon­tak­ter, ett sätt att hål­la dig ajour och en möj­lig­het att visa att du är grym på ditt jobb!

Gästbloggande är inte som en gra­tislunch. Det är sna­ra­re som ett heder­ligt ked­jebrev, allt­så innan ked­jebre­vet kid­nap­pa­des av spam och phishing. Du vet, ett ked­jebrev där du skic­ka­de ett fint kort eller kanske en bok till en per­son och sedan fick du ett gäng minst lika fina kort eller böc­ker till­ba­ka från allsköns främ­ling­ar. Ge – och få till­ba­ka.

Men där ked­jebre­vet var ett slags lot­te­ri så kan du med ditt gäst­blog­gan­de få till­ba­ka på fle­ra fron­ter sam­ti­digt.

Att gäst­blog­ga kan byg­ga upp din egen sajt i sök­mo­to­rer­nas ögon. Länkar till din sajt, del­ning­ar på soci­a­la medi­er och enga­ge­ra­de, klic­kan­de läsa­re är någ­ra av vägar­na dit.

Sökträffar och tra­fik är ju här­ligt, men det finns fler och mer lång­sik­ti­ga för­de­lar om du vågar släp­pa klic­ken med blic­ken.

Trovärdighet är A och O

Att vara gäst­blog­ga­re kan hjäl­pa dig med något av det all­ra vik­ti­gas­te på inter­net, tro­vär­dig­het. Möjligheten att spri­da din kun­skap och exper­tis på någon annans platt­form upp­munt­rar till för­tro­en­de hos läsa­re som du kanske inte skul­le nått annars. Eftersom det vim­lar av käl­lor i dagens flö­de kan gäst­blog­gan­de fun­ge­ra som en gyl­le­ne gen­väg till läsar­nas hjär­tan. Det byg­ger för­stås på att läsar­na redan har posi­ti­va kon­no­ta­tio­ner till saj­ten där du gäst­blog­gar. Man kan väl säga att ni byg­ger vida­re på varand­ras för­tro­en­de. Gör din rese­arch och skriv gäst­pos­ter där det kan vara bra för dig att synas.

Självklart gäl­ler det ock­så att göra gäst­blog­gan­det bra. Du kanske kan få mig att äta en lunchlå­da med över­kok­ta maka­ro­ner en gång, men jag kom­mer inte vara sugen på mer. Gratis eller ej.

Som med allt inne­håll mås­te även gäst­blog­gin­lägg ge läsa­ren någon­ting den vill ha. Ett rele­vant ämne, tyd­ligt struk­tu­re­rat, lätt­läst och gär­na med en per­son­lig ton. Toppa det med län­kar som ska­par mer­vär­de och ökar tro­vär­dig­he­ten. Det är det här som stär­ker ditt varu­mär­ke. En chans att berät­ta vad du kan, för folk som gär­na vill veta. Det är värt att läg­ga man­ken till, och se till att få pos­ta dina inlägg kon­ti­nu­er­ligt. Bli en åter­kom­man­de skri­bent och ge läsar­na en chans att kom­ma på att de gil­lar dig, att de vill läsa dina tex­ter och kanske leta upp vad du skri­vit tidi­ga­re.

Skriv för personlig utveckling

När du skri­ver dina genom­tänk­ta och väl­for­mu­le­ra­de blog­gin­lägg ger du dig själv till­fäl­le att utveck­las. Du ger dig tid att tän­ka kring vad som är aktu­ellt inom ditt skrå, läsa vad and­ra skri­ver och hål­la dig upp­da­te­rad. Det fak­tum att du skri­ver för and­ra läsa­re än din van­li­ga hem­ma­publik, får dig att fun­de­ra på for­mu­le­ring­ar och uttryck och spor­rar dig att göra extra rese­arch kring något du fun­de­rat på ett tag.

Om du lyc­kas få dina läsa­re att enga­ge­ra sig i kom­men­tarsfält eller på soci­a­la medi­er kan du få igång rik­tigt mat­nyt­ti­ga dis­kus­sio­ner. Där du träf­far läsa­re som kan mer än du själv om ämnet, eller har en annan infalls­vin­kel. Här finns myc­ket att häm­ta, seo-poäng att ploc­ka och kanske något att snac­ka om även på lun­chen på hem­ma­plan.

Listan!

För hung­rig för att orka läsa? Här kom­mer punkt­lis­tan! Därför är gäst­blog­gan­de en bra idé:

  1. Du byg­ger din tro­vär­dig­het. En vik­tig och efter­strä­vans­värd egen­skap för att stic­ka ut bland spam­ma­re och sko­ja­re på inter­net.
  2. Du får nya kom­pi­sar. Nya nät­verk, kon­tak­ter – och kun­der.
  3. Du blir bätt­re på ditt jobb. Att skri­va intres­sant och läsvärt om ett ämne krä­ver att du är upp­da­te­rad och väl­for­mu­le­rad.
  4. Du får visa upp din exper­tis. Ta på dig påfå­gels­fjäd­rar­na och våga visa att du är grym på det du gör.
  5. Du får fler besök. Presumtiva kun­der, din näs­ta kol­le­ga och sök­mo­to­rer­nas spind­lar har lät­ta­re att hit­ta till dig via alla de nya inlän­kar du får av att synas på and­ras platt­for­mar.

Vidare läsning

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Phasellus efficitur. dolor. ut elit. mattis mi, ultricies Praesent risus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest