Account Based Marketing

I dagens Kntnt frukost hör du Christopher Engman förklara vad Account Based Marketing (ABM) är och hur du som marknadsförare använder denna form av marknadsföring i praktiken. Han berättar även om förutsättningar som måste uppfyllas och utmaningar som behöver hanteras för att nå resultat och exemplifierar med framgångsrika exempel. Med erfarenhet både som leverantör och köpare av ABM vet han vad som gäller. Ta del av hans framträdande nu.

Pia Tegborg
7 februari 2017

Åttonde säsong­en av Kntnt fru­kost är i full gång. I vår är vi till­ba­ka på Lindholmen och gäs­tas av en mängd inspi­re­ran­de tala­re som bju­der dig verk­sam inom mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion på vär­deska­pan­de inne­håll. I slu­tet av janu­a­ri hölls vårens förs­ta fru­kost­se­mi­na­ri­um, som är det tret­tion­de sedan star­ten i sep­tem­ber 2013. Detta är den förs­ta av två artik­lar om even­tet.

Två talare av högsta klass

Christopher Engman är IT-ent­re­pre­nö­ren som 2007 grun­da­de Vendemore som idag är världs­le­dan­de inom Account Based Marketing (ABM). I decem­ber 2016 läm­na­de han bola­get för en roll som sälj- och mark­nads­chef på Climeon. I hans ansvars­upp­gif­ter ingår att byg­ga före­ta­gets affär med ABM och idag är han i Göteborg för att dela med sig av sina kun­ska­per och erfa­ren­he­ter inom områ­det.

Som om det inte vore nog med det gäs­tas vi ock­så av Pamela Davidson som är sta­tistik­chef på Internetstiftelsen. I den and­ra av de två artik­lar­na om det­ta event får du ta del av hen­nes fram­trä­dan­de.

Med erfarenhet från båda sidor

Med erfa­ren­het både som leve­ran­tör och köpa­re av ABM är Christopher rätt man att för­kla­ra för dagens fru­kost­del­ta­ga­re vad det är och hur du som mark­nads­fö­ra­re använ­der den­na form av mark­nads­fö­ring i prak­ti­ken. Han berät­tar om de för­ut­sätt­ning­ar som mås­te till och utma­ning­ar som behö­ver han­te­ras för att ett lyc­kat resul­tat.

En föreläsningen i tre delar

Christopher delar in sitt fram­trä­dan­de i tre delar:

  • Klimatförändringar och för­ny­bar ener­gi
  • Erfarenheter av ABM
  • Climeons arbe­te med ABM

1. Klimatförändringar och förnybar energi

Christopher inle­der semi­na­ri­et med att under 10 minu­ter tala om kli­mat­för­änd­ring­ar och för­ny­bar ener­gi. Hans enga­ge­mang för des­sa frå­gor går inte att miss­tol­ka.

De öka­de hal­ter­na av växt­hus­ga­ser i atmo­sfä­ren beror främst på kol­di­ox­id­ut­släpp orsa­ka­de av för­brän­ning av fos­si­la bräns­len såsom olja, kol och natur­gas. Utsläppen mås­te mins­ka för att und­vi­ka kata­stro­fa­la följ­der men i strid med det­ta står vårt ener­gi­be­hov som hela tiden ökar.

Problemet med för­ny­ba­ra ener­gikäl­lor som sol och vind är att de mås­te kon­su­me­ras sam­ti­digt som de pro­du­ce­ras. Att för­sö­ka lag­ra dem blir extremt dyrt, vil­ket gör det svårt att han­te­ra sto­ra efter­frå­geök­ning­ar. Ett alter­na­tiv är där­för att utvin­na ener­gi ur vat­ten. Climeons affärsidé är att säl­ja maski­ner som omvand­lar spill­vär­me till ren el, vil­ket gör att Christopher på sätt och vis pra­tar i egen sak men områ­det berör oss alla och gör det väl värt att ta del av hans reso­ne­mang.

2. Erfarenheter av ABM

Andra delen av före­läs­ning­en hand­lar om Christophers lär­do­mar från tiden på Vendemore. Du får veta att ABM hand­lar om att ringa in dina vik­ti­gas­te kun­der via deras ip-num­mer och sedan expo­ne­ra dem för ditt bud­skap i onli­ne-medi­er. Och att du skall rik­ta insat­ser­na mot de vik­ti­gas­te kun­der­na. Och strun­ta i res­ten.

Du får veta hur du som mark­nads­fö­ra­re kan arbe­ta med ABM och när du skall låta bli. Om för­de­lar­na med att arbe­ta ihop med topp­säl­ja­ren som ofta har hög intern sta­tus och där­för får gehör hos vd och led­ning. Eftersom utma­ning­en lig­ger i att få med alla per­so­ner som bestäm­mer eller påver­kar köp­be­slu­tet mås­te du strä­va efter rela­tio­ner på många nivå­er och i många funk­tio­ner. Detta även om du kän­ner dig otro­gen när du går för­bi din ordi­na­rie kon­takt. Christopher exemp­li­fi­e­rar med fram­gångs­ri­ka case.

3. Climeons arbete med ABM

I tred­je delen av före­läs­ning­en är det ”upp till bevis”. Christopher berät­tar hur Climeon arbe­tar med ABM idag och hur de pla­ne­rar sitt fort­sat­ta arbe­te. Att pra­ta eko­no­mi är vik­tigt. Du får veta hur före­ta­get för­de­lar sina mark­nads­fö­rings­re­sur­ser och vil­ka inne­hålls­for­mat som fun­ge­rar bäst. Liksom hur de dri­ver tra­fik genom rik­tad annon­se­ring och genom att utnytt­ja för­tjä­nad media i köp­ta kana­ler. Du får ock­så veta hur före­ta­get mäter effek­ten av sitt arbe­te.

Take Aways

Christopher avrun­dar sitt upp­skat­ta­de fram­trä­dan­de med två vik­ti­ga nyck­lar till fram­gång.

  1. Ha koll på var ni tjä­nar peng­ar och foku­se­ra på de vik­ti­gas­te kun­der­na
  2. Inför ABM i fem steg och stres­sa inte

Lyssna till slu­tet av pre­sen­ta­tio­nen för utför­li­ga för­kla­ring­ar.

Se presentationen

Vi spe­la­de in Christophers före­läs­ning, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Länkar till sådant som Christopher tar upp i filmen

Mer av Christopher Engman

Christopher är efter­läng­tad. Redan i hös­tas var det tänkt att han skul­le hål­la en Kntnt fru­kost men ett snöo­vä­der lamslog tra­fi­ken så att han inte kun­de ta sig till Göteborg och fru­kosten fick stäl­las in. Istället gjor­de vi en Skype-inter­vju med honom. Du hör vårt sam­tal i Kntnt Radio avsnitt 75.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
sit tempus pulvinar at lectus commodo adipiscing id venenatis Nullam elementum justo

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest