Account Based Marketing

I dagens Kntnt frukost hör du Christopher Engman förklara vad Account Based Marketing (ABM) är och hur du som marknadsförare använder denna form av marknadsföring i praktiken. Han berättar även om förutsättningar som måste uppfyllas och utmaningar som behöver hanteras för att nå resultat och exemplifierar med framgångsrika exempel. Med erfarenhet både som leverantör och köpare av ABM vet han vad som gäller. Ta del av hans framträdande nu.

Pia Tegborg
7 februari 2017

Åttonde säsong­en av Kntnt fru­kost är i full gång. I vår är vi till­ba­ka på Lindholmen och gäs­tas av en mängd inspi­re­ran­de tala­re som bju­der dig verk­sam inom mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion på vär­deska­pan­de inne­håll. I slu­tet av janu­a­ri hölls vårens förs­ta fru­kost­se­mi­na­ri­um, som är det tret­tion­de sedan star­ten i sep­tem­ber 2013. Detta är den förs­ta av två artik­lar om eventet.

Två talare av högsta klass

Christopher Engman är IT-ent­re­pre­nö­ren som 2007 grun­da­de Vendemore som idag är världs­le­dan­de inom Account Based Marketing (ABM). I decem­ber 2016 läm­na­de han bola­get för en roll som sälj- och mark­nads­chef på Climeon. I hans ansvars­upp­gif­ter ingår att byg­ga före­ta­gets affär med ABM och idag är han i Göteborg för att dela med sig av sina kun­ska­per och erfa­ren­he­ter inom området.

Som om det inte vore nog med det gäs­tas vi ock­så av Pamela Davidson som är sta­tistik­chef på Internetstiftelsen. I den and­ra av de två artik­lar­na om det­ta event får du ta del av hen­nes framträdande.

Med erfarenhet från båda sidor

Med erfa­ren­het både som leve­ran­tör och köpa­re av ABM är Christopher rätt man att för­kla­ra för dagens fru­kost­del­ta­ga­re vad det är och hur du som mark­nads­fö­ra­re använ­der den­na form av mark­nads­fö­ring i prak­ti­ken. Han berät­tar om de för­ut­sätt­ning­ar som mås­te till och utma­ning­ar som behö­ver han­te­ras för att ett lyc­kat resultat.

En föreläsningen i tre delar

Christopher delar in sitt fram­trä­dan­de i tre delar:

  • Klimatförändringar och för­ny­bar energi
  • Erfarenheter av ABM
  • Climeons arbe­te med ABM

1. Klimatförändringar och förnybar energi

Christopher inle­der semi­na­ri­et med att under 10 minu­ter tala om kli­mat­för­änd­ring­ar och för­ny­bar ener­gi. Hans enga­ge­mang för des­sa frå­gor går inte att misstolka.

De öka­de hal­ter­na av växt­hus­ga­ser i atmo­sfä­ren beror främst på kol­di­ox­id­ut­släpp orsa­ka­de av för­brän­ning av fos­si­la bräns­len såsom olja, kol och natur­gas. Utsläppen mås­te mins­ka för att und­vi­ka kata­stro­fa­la följ­der men i strid med det­ta står vårt ener­gi­be­hov som hela tiden ökar.

Problemet med för­ny­ba­ra ener­gikäl­lor som sol och vind är att de mås­te kon­su­me­ras sam­ti­digt som de pro­du­ce­ras. Att för­sö­ka lag­ra dem blir extremt dyrt, vil­ket gör det svårt att han­te­ra sto­ra efter­frå­geök­ning­ar. Ett alter­na­tiv är där­för att utvin­na ener­gi ur vat­ten. Climeons affärsidé är att säl­ja maski­ner som omvand­lar spill­vär­me till ren el, vil­ket gör att Christopher på sätt och vis pra­tar i egen sak men områ­det berör oss alla och gör det väl värt att ta del av hans resonemang.

2. Erfarenheter av ABM

Andra delen av före­läs­ning­en hand­lar om Christophers lär­do­mar från tiden på Vendemore. Du får veta att ABM hand­lar om att ringa in dina vik­ti­gas­te kun­der via deras ip-num­mer och sedan expo­ne­ra dem för ditt bud­skap i onli­ne-medi­er. Och att du skall rik­ta insat­ser­na mot de vik­ti­gas­te kun­der­na. Och strun­ta i resten.

Du får veta hur du som mark­nads­fö­ra­re kan arbe­ta med ABM och när du skall låta bli. Om för­de­lar­na med att arbe­ta ihop med topp­säl­ja­ren som ofta har hög intern sta­tus och där­för får gehör hos vd och led­ning. Eftersom utma­ning­en lig­ger i att få med alla per­so­ner som bestäm­mer eller påver­kar köp­be­slu­tet mås­te du strä­va efter rela­tio­ner på många nivå­er och i många funk­tio­ner. Detta även om du kän­ner dig otro­gen när du går för­bi din ordi­na­rie kon­takt. Christopher exemp­li­fi­e­rar med fram­gångs­ri­ka case.

3. Climeons arbete med ABM

I tred­je delen av före­läs­ning­en är det ”upp till bevis”. Christopher berät­tar hur Climeon arbe­tar med ABM idag och hur de pla­ne­rar sitt fort­sat­ta arbe­te. Att pra­ta eko­no­mi är vik­tigt. Du får veta hur före­ta­get för­de­lar sina mark­nads­fö­rings­re­sur­ser och vil­ka inne­hålls­for­mat som fun­ge­rar bäst. Liksom hur de dri­ver tra­fik genom rik­tad annon­se­ring och genom att utnytt­ja för­tjä­nad media i köp­ta kana­ler. Du får ock­så veta hur före­ta­get mäter effek­ten av sitt arbete.

Take Aways

Christopher avrun­dar sitt upp­skat­ta­de fram­trä­dan­de med två vik­ti­ga nyck­lar till framgång.

  1. Ha koll på var ni tjä­nar peng­ar och foku­se­ra på de vik­ti­gas­te kunderna
  2. Inför ABM i fem steg och stres­sa inte

Lyssna till slu­tet av pre­sen­ta­tio­nen för utför­li­ga förklaringar.

Se presentationen

Vi spe­la­de in Christophers före­läs­ning, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Länkar till sådant som Christopher tar upp i filmen

Mer av Christopher Engman

Christopher är efter­läng­tad. Redan i hös­tas var det tänkt att han skul­le hål­la en Kntnt fru­kost men ett snöo­vä­der lamslog tra­fi­ken så att han inte kun­de ta sig till Göteborg och fru­kosten fick stäl­las in. Istället gjor­de vi en Skype-inter­vju med honom. Du hör vårt sam­tal i Kntnt Radio avsnitt 75.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »