Marknadsföra en ny företagssajt med #blogg100

Kan en bloggutmaning ge en ny företagssajt en kickstart? Skribenten och vetenskapskommunikatören Kristina Svensson rapporterar om ett experiment att använda bloggutmaningen #blogg100 för att få läsare till en helt ny företagssajt.

Kristina Svensson
18 juni 2014

I feb­ru­a­ri i år (2014) var jag ny i rol­len som för­lags­chef på Lava som är ett nystar­tat hybrid­för­lag, ett före­tag som ger ut, mark­nads­för och säl­jer böc­ker åt för­fat­ta­re. En av mina förs­ta åtgär­der var att bör­ja fun­de­ra på en webb­sajt. Jag har själv med fram­gång använt con­tent mar­ke­ting på min egen webb­sajt för att säl­ja böc­ker, något jag blog­gat om tidi­ga­re.

Syftet med Lavas webb­sajt for­mu­le­ra­de jag då så här. ”Sajten ska med­ver­ka till att Lava gör vinst genom att göra reklam för att ge ut på Lava och för Lavas böc­ker så att fler för­fat­ta­re vill anli­ta Lava och att des­sa för­fat­ta­res böc­ker säljer.”

Jag skrev ock­så att syf­tet skul­le upp­nås genom att:

 • Presumtiva debu­tan­ter ska hit­ta bra inne­håll exem­pel­vis tips till deras eget skrivande/​bokutgivande. Innehåll som gör att de vill län­ka och dela saj­ten samt åter­kom­mer till den. De ska hit­ta lätt­fatt­lig infor­ma­tion om hur Lava fun­ge­rar, upp­fat­ta att vi lyf­ter fram Lavas för­fat­ta­re väl, har proff­si­ga med­ar­be­ta­re och kän­na sig väl­kom­na. Även de som inte har råd att anli­ta Lava ska få ett posi­tivt intryck av företaget.
 • Etablerade för­fat­ta­re ska lätt hit­ta infor­ma­tion om Lava och kän­na att Lavas erbju­dan­de är bätt­re än deras nuva­ran­de förlag.
 • Existerande kun­der ska kän­na att deras bok lyfts fram bra. De ska hit­ta tips på mark­nads­fö­ring som gör att de blir effek­ti­va­re i att säl­ja sina böcker.
 • Bokbloggar ska kän­na sig väl­kom­na och bli intres­se­ra­de av att läsa och skri­va om Lavas böc­ker. De ska lätt kun­na bestäl­la rec-ex och hit­ta intres­san­ta bilder.
 • Media ska enkelt hit­ta rele­vant infor­ma­tion och högupp­lös­ta bil­der om för­la­get, för­la­gets för­fat­ta­re och medarbetare.
 • Duktiga yrkes­per­so­ner inom bok­bran­schen ska kän­na sig attra­he­ra­de av att arbe­ta för Lava till ett kon­kur­rens­kraf­tigt pris.
 • Alla and­ra som kan tän­kas tit­ta in, exem­pel­vis bok­hand­la­re eller läsa­re ska bli loc­ka­de att köpa och läsa Lavas böcker.

#blogg100 – utmaning med hundratals deltagare

Ungefär sam­ti­digt som jag fun­de­ra­de på stra­te­gin för Lava drog det ihop sig till start i årets omgång av #blogg100, en utma­ning att blog­ga ett inlägg om dagen i hund­ra dagar. #Blogg100 har star­tats av Fredrik Wass och loc­kar var­je år fle­ra hund­ra bloggar

Jag del­tog i #blogg100 för­ra året med min pri­va­ta blogg. När jag sum­me­ra­de det del­ta­gan­det kun­de jag kon­sta­te­ra att utma­ning­en gett ett posi­tivt avtryck i besöks­sta­tisti­ken, att jag tack vare den dag­li­ga dead­li­nen fått sät­ta per­fek­tio­nis­ten i skam­vrån och att jag fått ihop en impo­ne­ran­de mängd inlägg. Mycket av det­ta är sådant som även på lång sikt är bra för sajten.

Det jag i efter­hand minns mest och vär­de­rar högst är dock gemen­ska­pen med de and­ra blog­gar­na. Under de tre måna­der som utma­ning­en pågick läs­te jag fler blog­gar i fler ämnen än jag gjort var­ken förr eller sena­re. Istället för att slö­sur­fa på Facebook för­kov­ra­de jag mig i allt från arvs­tvis­ter till livet på en lant­gård. Efteråt har jag hål­lit kon­takt och även sam­ar­be­tat med ett par av de del­ta­ga­re jag lär­de känna.

Planen med årets deltagande

Målet med att anmä­la Lavabloggen till #blogg100 var att få mer inne­håll på saj­ten, att få län­kar till saj­ten samt att öka kän­ne­do­men om före­ta­get bland pre­sum­ti­va kun­der. Jag kun­de se på anmäl­nings­lis­tan att många av de and­ra del­ta­gar­na var skri­van­de per­so­ner, vil­ket är en av de mål­grup­per vi vill nå.

Jag hade en vag idé om vil­ka tex­ter jag skul­le skri­va. En och annan kor­ta­re dag­bok­san­teck­ning på temat livet på för­la­get hade jag redan på för­hand pla­ne­rat. De går fort att skri­va sam­ti­digt som de bidrar till trans­pa­rens och per­son­lig­het. Givetvis skul­le de blan­das upp med gedi­get genom­ar­be­ta­de lis­tor med tips och inbjud­ning­ar till före­ta­gets events. De sena­re är inlägg som jag hop­pa­des skul­le bli dela­de och sprid­na och som jag tänk­te kun­de få ett läng­re liv och en syn­li­ga­re posi­tion så små­ning­om när saj­ten blev mer färdig.

Webbsajten var allt­så långt ifrån klar när #blogg100 star­ta­de. Vi häng­de upp en tem­po­rär första­si­da med kon­takt­upp­gif­ter och sedan bör­ja­de jag blog­ga. Hur gick det?

I för­ra vec­kan run­da­des utma­ning­en av med träf­far i bland annat Stockholm och Göteborg. Jag var på en av dem trots att jag klev av halv­vägs. Den utlö­san­de fak­torn var att jag hade lovat famil­jen att inte job­ba under själ­va påsk­da­gar­na. För att vara ledig hade jag tids­in­ställt ett par inlägg men de pub­li­ce­ra­des inte när det var tänkt

Dialog, inte megafonerande

Teknikproblemen må ha varit drop­pen men det under­lig­gan­de pro­ble­met var tids­brist, eller sna­ra­re att jag inte pri­o­ri­te­ra­de det­ta pro­jekt till­räck­ligt högt. Ett fram­gångs­rikt del­ta­gan­de i en bloggut­ma­ning byg­ger på att alla kom­men­te­rar, län­kar och dis­ku­te­rar varand­ras inlägg. Den som inte gör det blir bara en mega­fon som krä­ver and­ras upp­märk­sam­het utan att erbju­da något i gengäld.

Trots att jag bara del­tog i hal­va och att anta­let inlägg av dag­bokska­rak­tär blev fler än jag hade öns­kat hade del­ta­gan­det ändå fle­ra posi­ti­va effek­ter. Den mest ovän­ta­de var att jag på grund av det ivri­ga blog­gan­det inte hann pub­li­ce­ra de tex­ter om Lavas tjäns­ter som jag hade pla­ne­rat. Det kanske inte låter som en för­del men när vi star­ta­de hade vi en bild av hur des­sa skul­le pre­sen­te­ras. Under våren har vi dock kom­mit på del­vis and­ra tan­kar. Istället för paket och pri­ser är det med­ar­be­ta­re och ser­vice vi vill lyf­ta fram.

En för­del med att del­ta i en bloggut­ma­ning som and­ra del­ta­ga­re ock­så lyf­ter fram, är att det avdra­ma­ti­se­rar ska­pan­det av inne­håll. På grund av tids­pres­sen blir det mind­re tid på att fun­de­ra över tona­li­tet och vad bil­der­na ska sig­na­le­ra och mer att bara köra och tes­ta sig fram. ”Den röda trå­den syns efteråt” som Fredrik Wass  sa när jag träf­fa­de honom på Stockholmsträffen.

Något vi lär­de oss på Lava tack vare #blogg100 var att vi gene­rellt pub­li­ce­ra­de inlägg fel dagar. De inlägg som pub­li­ce­ra­des på hel­ger fick gene­rellt sätt bätt­re sprid­ning än de som pub­li­ce­ra­des under var­da­gar. Det är inte så kons­tigt om man tän­ker att vi vän­der oss till för­fat­ta­ra­spi­ran­ter och många av dem har ett annat jobb under var­da­gar­na. En annan före­tags­blog­ga­re som del­tog i #blogg100 gjor­de den omvän­da upp­täck­ten, mån­dag till ons­dag var de dagar då deras tex­ter blev mest läs­ta. Den här insik­ten hade vi inte fått utan att blog­ga var­je dag under en läng­re period.

Med des­sa och and­ra lär­do­mar i baga­get fort­sät­ter arbe­tet med att utveck­la webb­saj­ten. Välkommen att tit­ta för­bi.

Tips för att delta i bloggutmaningar

Totalt sett var det en vet­tig idé att använ­da en bloggut­ma­ning som ett sätt att sät­ta en ny före­tags­blogg på kartan.

Några tips till den som fun­de­rar på att göra sam­ma sak.

 1. Välj en bloggut­ma­ning där de and­ra del­ta­ga­re är blog­gar du vill nå, eller som i sin tur har läsa­re du vill nå. Hittar du ing­en bloggut­ma­ning som pas­sar, star­ta en egen och bjud in kol­le­gor och kun­der att del­ta. Kom ihåg att bloggut­ma­ning­ar inte behö­ver vara dag­li­ga, det går bra att blog­ga varan­nan också.
 2. Avsätt tid för del­ta­gan­det. Både för att ta fram mate­ri­al och för att ha dia­log med and­ra deltagare.
 3. Publicera de längs­ta inläg­gen när din mål­grupp har tid att läsa dem och inte när du har tid att skri­va dem.
 4. Förbered ett antal inlägg på för­hand som kan tas till när inspi­ra­tio­nen try­ter eller när dagar­na för­svin­ner iväg i möten.
 5. Material behö­ver inte vara artik­lar, det kan lika gär­na vara bil­der, video eller podcast.
 6. Kontakta gäst­blog­ga­re i god tid. Det kan ta näs­tan lika lång tid att admi­ni­stre­ra gäst­blog­gin­lägg som att skri­va själv men gäst­blog­gar­na bidrar med and­ra erfa­ren­he­ter och dess­utom kom­mer de att spri­da sitt inlägg i sina kana­ler vil­ket ökar anta­let läsa­re av din sida.
 7. Skaffa ett lager av bil­der av god kva­li­tet som du kan använ­das som illust­ra­tio­ner utan att bry­ta mot någon upphovsrätt.

Till sist

Och du, gil­la­de du blog­gin­läg­get, visa det genom att dela med dig till vän­ner och bekan­ta på Facebook, Twitter och LinkedIn.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »