Marknadsföra en ny företagssajt med #blogg100

Kan en bloggutmaning ge en ny företagssajt en kickstart? Skribenten och vetenskapskommunikatören Kristina Svensson rapporterar om ett experiment att använda bloggutmaningen #blogg100 för att få läsare till en helt ny företagssajt.

Kristina Svensson
18 juni 2014

I feb­ru­a­ri i år (2014) var jag ny i rol­len som för­lags­chef på Lava som är ett nystar­tat hybrid­för­lag, ett före­tag som ger ut, mark­nads­för och säl­jer böc­ker åt för­fat­ta­re. En av mina förs­ta åtgär­der var att bör­ja fun­de­ra på en webb­sajt. Jag har själv med fram­gång använt con­tent mar­ke­ting på min egen webb­sajt för att säl­ja böc­ker, något jag blog­gat om tidi­ga­re.

Syftet med Lavas webb­sajt for­mu­le­ra­de jag då så här. ”Sajten ska med­ver­ka till att Lava gör vinst genom att göra reklam för att ge ut på Lava och för Lavas böc­ker så att fler för­fat­ta­re vill anli­ta Lava och att des­sa för­fat­ta­res böc­ker säl­jer.”

Jag skrev ock­så att syf­tet skul­le upp­nås genom att:

 • Presumtiva debu­tan­ter ska hit­ta bra inne­håll exem­pel­vis tips till deras eget skrivande/​bokutgivande. Innehåll som gör att de vill län­ka och dela saj­ten samt åter­kom­mer till den. De ska hit­ta lätt­fatt­lig infor­ma­tion om hur Lava fun­ge­rar, upp­fat­ta att vi lyf­ter fram Lavas för­fat­ta­re väl, har proff­si­ga med­ar­be­ta­re och kän­na sig väl­kom­na. Även de som inte har råd att anli­ta Lava ska få ett posi­tivt intryck av före­ta­get.
 • Etablerade för­fat­ta­re ska lätt hit­ta infor­ma­tion om Lava och kän­na att Lavas erbju­dan­de är bätt­re än deras nuva­ran­de för­lag.
 • Existerande kun­der ska kän­na att deras bok lyfts fram bra. De ska hit­ta tips på mark­nads­fö­ring som gör att de blir effek­ti­va­re i att säl­ja sina böc­ker.
 • Bokbloggar ska kän­na sig väl­kom­na och bli intres­se­ra­de av att läsa och skri­va om Lavas böc­ker. De ska lätt kun­na bestäl­la rec-ex och hit­ta intres­san­ta bil­der.
 • Media ska enkelt hit­ta rele­vant infor­ma­tion och högupp­lös­ta bil­der om för­la­get, för­la­gets för­fat­ta­re och med­ar­be­ta­re.
 • Duktiga yrkes­per­so­ner inom bok­bran­schen ska kän­na sig attra­he­ra­de av att arbe­ta för Lava till ett kon­kur­rens­kraf­tigt pris.
 • Alla and­ra som kan tän­kas tit­ta in, exem­pel­vis bok­hand­la­re eller läsa­re ska bli loc­ka­de att köpa och läsa Lavas böc­ker.

#blogg100 – utmaning med hundratals deltagare

Ungefär sam­ti­digt som jag fun­de­ra­de på stra­te­gin för Lava drog det ihop sig till start i årets omgång av #blogg100, en utma­ning att blog­ga ett inlägg om dagen i hund­ra dagar. #Blogg100 har star­tats av Fredrik Wass och loc­kar var­je år fle­ra hund­ra blog­gar

Jag del­tog i #blogg100 för­ra året med min pri­va­ta blogg. När jag sum­me­ra­de det del­ta­gan­det kun­de jag kon­sta­te­ra att utma­ning­en gett ett posi­tivt avtryck i besöks­sta­tisti­ken, att jag tack vare den dag­li­ga dead­li­nen fått sät­ta per­fek­tio­nis­ten i skam­vrån och att jag fått ihop en impo­ne­ran­de mängd inlägg. Mycket av det­ta är sådant som även på lång sikt är bra för saj­ten.

Det jag i efter­hand minns mest och vär­de­rar högst är dock gemen­ska­pen med de and­ra blog­gar­na. Under de tre måna­der som utma­ning­en pågick läs­te jag fler blog­gar i fler ämnen än jag gjort var­ken förr eller sena­re. Istället för att slö­sur­fa på Facebook för­kov­ra­de jag mig i allt från arvs­tvis­ter till livet på en lant­gård. Efteråt har jag hål­lit kon­takt och även sam­ar­be­tat med ett par av de del­ta­ga­re jag lär­de kän­na.

Planen med årets deltagande

Målet med att anmä­la Lavabloggen till #blogg100 var att få mer inne­håll på saj­ten, att få län­kar till saj­ten samt att öka kän­ne­do­men om före­ta­get bland pre­sum­ti­va kun­der. Jag kun­de se på anmäl­nings­lis­tan att många av de and­ra del­ta­gar­na var skri­van­de per­so­ner, vil­ket är en av de mål­grup­per vi vill nå.

Jag hade en vag idé om vil­ka tex­ter jag skul­le skri­va. En och annan kor­ta­re dag­bok­san­teck­ning på temat livet på för­la­get hade jag redan på för­hand pla­ne­rat. De går fort att skri­va sam­ti­digt som de bidrar till trans­pa­rens och per­son­lig­het. Givetvis skul­le de blan­das upp med gedi­get genom­ar­be­ta­de lis­tor med tips och inbjud­ning­ar till före­ta­gets events. De sena­re är inlägg som jag hop­pa­des skul­le bli dela­de och sprid­na och som jag tänk­te kun­de få ett läng­re liv och en syn­li­ga­re posi­tion så små­ning­om när saj­ten blev mer fär­dig.

Webbsajten var allt­så långt ifrån klar när #blogg100 star­ta­de. Vi häng­de upp en tem­po­rär första­si­da med kon­takt­upp­gif­ter och sedan bör­ja­de jag blog­ga. Hur gick det?

I för­ra vec­kan run­da­des utma­ning­en av med träf­far i bland annat Stockholm och Göteborg. Jag var på en av dem trots att jag klev av halv­vägs. Den utlö­san­de fak­torn var att jag hade lovat famil­jen att inte job­ba under själ­va påsk­da­gar­na. För att vara ledig hade jag tids­in­ställt ett par inlägg men de pub­li­ce­ra­des inte när det var tänkt

Dialog, inte megafonerande

Teknikproblemen må ha varit drop­pen men det under­lig­gan­de pro­ble­met var tids­brist, eller sna­ra­re att jag inte pri­o­ri­te­ra­de det­ta pro­jekt till­räck­ligt högt. Ett fram­gångs­rikt del­ta­gan­de i en bloggut­ma­ning byg­ger på att alla kom­men­te­rar, län­kar och dis­ku­te­rar varand­ras inlägg. Den som inte gör det blir bara en mega­fon som krä­ver and­ras upp­märk­sam­het utan att erbju­da något i gen­gäld.

Trots att jag bara del­tog i hal­va och att anta­let inlägg av dag­bokska­rak­tär blev fler än jag hade öns­kat hade del­ta­gan­det ändå fle­ra posi­ti­va effek­ter. Den mest ovän­ta­de var att jag på grund av det ivri­ga blog­gan­det inte hann pub­li­ce­ra de tex­ter om Lavas tjäns­ter som jag hade pla­ne­rat. Det kanske inte låter som en för­del men när vi star­ta­de hade vi en bild av hur des­sa skul­le pre­sen­te­ras. Under våren har vi dock kom­mit på del­vis and­ra tan­kar. Istället för paket och pri­ser är det med­ar­be­ta­re och ser­vice vi vill lyf­ta fram.

En för­del med att del­ta i en bloggut­ma­ning som and­ra del­ta­ga­re ock­så lyf­ter fram, är att det avdra­ma­ti­se­rar ska­pan­det av inne­håll. På grund av tids­pres­sen blir det mind­re tid på att fun­de­ra över tona­li­tet och vad bil­der­na ska sig­na­le­ra och mer att bara köra och tes­ta sig fram. ”Den röda trå­den syns efteråt” som Fredrik Wass  sa när jag träf­fa­de honom på Stockholmsträffen.

Något vi lär­de oss på Lava tack vare #blogg100 var att vi gene­rellt pub­li­ce­ra­de inlägg fel dagar. De inlägg som pub­li­ce­ra­des på hel­ger fick gene­rellt sätt bätt­re sprid­ning än de som pub­li­ce­ra­des under var­da­gar. Det är inte så kons­tigt om man tän­ker att vi vän­der oss till för­fat­ta­ra­spi­ran­ter och många av dem har ett annat jobb under var­da­gar­na. En annan före­tags­blog­ga­re som del­tog i #blogg100 gjor­de den omvän­da upp­täck­ten, mån­dag till ons­dag var de dagar då deras tex­ter blev mest läs­ta. Den här insik­ten hade vi inte fått utan att blog­ga var­je dag under en läng­re peri­od.

Med des­sa och and­ra lär­do­mar i baga­get fort­sät­ter arbe­tet med att utveck­la webb­saj­ten. Välkommen att tit­ta för­bi.

Tips för att delta i bloggutmaningar

Totalt sett var det en vet­tig idé att använ­da en bloggut­ma­ning som ett sätt att sät­ta en ny före­tags­blogg på kar­tan.

Några tips till den som fun­de­rar på att göra sam­ma sak.

 1. Välj en bloggut­ma­ning där de and­ra del­ta­ga­re är blog­gar du vill nå, eller som i sin tur har läsa­re du vill nå. Hittar du ing­en bloggut­ma­ning som pas­sar, star­ta en egen och bjud in kol­le­gor och kun­der att del­ta. Kom ihåg att bloggut­ma­ning­ar inte behö­ver vara dag­li­ga, det går bra att blog­ga varan­nan ock­så.
 2. Avsätt tid för del­ta­gan­det. Både för att ta fram mate­ri­al och för att ha dia­log med and­ra del­ta­ga­re.
 3. Publicera de längs­ta inläg­gen när din mål­grupp har tid att läsa dem och inte när du har tid att skri­va dem.
 4. Förbered ett antal inlägg på för­hand som kan tas till när inspi­ra­tio­nen try­ter eller när dagar­na för­svin­ner iväg i möten.
 5. Material behö­ver inte vara artik­lar, det kan lika gär­na vara bil­der, video eller podcast.
 6. Kontakta gäst­blog­ga­re i god tid. Det kan ta näs­tan lika lång tid att admi­ni­stre­ra gäst­blog­gin­lägg som att skri­va själv men gäst­blog­gar­na bidrar med and­ra erfa­ren­he­ter och dess­utom kom­mer de att spri­da sitt inlägg i sina kana­ler vil­ket ökar anta­let läsa­re av din sida.
 7. Skaffa ett lager av bil­der av god kva­li­tet som du kan använ­das som illust­ra­tio­ner utan att bry­ta mot någon upp­hovs­rätt.

Till sist

Och du, gil­la­de du blog­gin­läg­get, visa det genom att dela med dig till vän­ner och bekan­ta på Facebook, Twitter och LinkedIn.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
mi, dolor sem, nec ante. accumsan commodo id, ut Nullam diam non

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest