Foto © Baltimore City Paper (CC-BY-ND-2.0)

Sälj böcker med content marketing

Genom att generöst dela med sig av sina lärdomar i sökandet efter det tryckeri som skulle få uppdraget att trycka och distribuera hennes första bok väckte Kristina Svensson intresse kring sin person. När hon sedan mötte fler författare med utmaningar i förlagsvärlden skrev de en gemensam bok om ämnet. Kristina använder nu content marketing aktivt för att sälja böcker samtidigt som böckerna är en kanal för content marketing.

Tack vare en bok och blogginlägg etablerade sig Kristina som expert inom just bokutgivning. Nu debuterar hon som gästbloggare hos oss. Läs hennes spännande berättelse här.

Kristina Svensson
3 mars 2014

Böcker kan vara ett kom­ple­ment till and­ra kana­ler i ett före­tags mark­nads­fö­rings­stra­te­gi men en bok kan ock­så vara en vara som ska säl­jas, något som i sin tur kan göras med hjälp av con­tent mar­ke­ting.

I det här gäst­blog­gin­läg­get kom­mer jag berät­ta hur jag eta­ble­ra­de mig som expert i ett för mig nytt områ­de med hjälp av en bok och blog­gin­lägg samt ge exem­pel på hur jag använt con­tent mar­ke­ting för att säl­ja boken.

Texten kom­mer avslö­ja att det inte låg stra­te­gis­ka över­vä­gan­den bakom mina förs­ta blog­gin­lägg. Jag hade var­ken hört talas om att byg­ga en för­fat­tar­platt­form eller con­tent mar­ke­ting på den tiden utan drevs av att dela med mig av sådant jag själv sak­nat.

Frustration gjorde mig till innehållsmarknadsförare

Vi bac­kar till 2010. Mitt sab­bat­sår efter chefs­jobb på AstraZeneca led mot sitt slut och jag vil­le få ut roma­nen jag skri­vit på. Jag bestäm­de mig för att anli­ta ett före­tag som tryc­ker och dis­tri­bu­e­rar böc­ker vid beställ­ning, så kal­lad print on demand. Självklart vil­le jag anli­ta det före­tag som hade bäst pris i för­hål­lan­de till tjäns­ten de erbjöd.

Efter många tim­mars letan­de bland dåligt utfor­ma­de webb­saj­ter där jag fick jäm­fö­ra hal­lon med grö­na äpp­len var jag trött och sur. Jag tänk­te att allt arbe­te skul­le kän­nas mind­re bort­kas­tat om det kom till nyt­ta för någon annan. Därför skrev jag rent mina anteck­ning­ar och pub­li­ce­ra­de en pri­sjäm­fö­rel­se av print on demand-före­tag på min webb­sajt.

Den tex­ten är fort­fa­ran­de ett av de mest läs­ta och upp­skat­ta­de inläg­gen. Den skul­le ock­så visa sig vara start­skot­tet för min nya kar­riär.

Webbartiklar blev stommen till en fackbok

Eftersom min pri­sjäm­fö­rel­se blev så popu­lär fort­sat­te jag att redo­vi­sa mina fram­steg, bak­slag och vad jag lärt mig i långa artik­lar på min webb.

När jag under Bokmässan i Göteborg 2011 träf­fa­de lika­sin­na­de, det vill säga and­ra som gett ut sin debut­bok på egen hand, slog det mig hur myc­ket vi hade lärt oss och hur många miss­tag vi gjort längs vägen. Tänk om vi hade känt till en bråk­del av allt det­ta i för­väg. Vi bestäm­de oss för att sam­la lär­do­mar­na i en hand­bok för nya egenut­gi­va­re.

Mina web­bar­tik­lar blev stom­men i bokens synop­sis. Efter ett par redi­ge­rings­om­gång­ar åter­stod inte många ord, vi struk­tu­re­ra­de upp inne­hål­let i en mer logisk ord­ning och la till myc­ket infor­ma­tion men det var guld värt att ha något att utgå ifrån.

Skriv en bok i ditt expertområde

Vi skrev en bok i förs­ta hand för att and­ra skul­le slip­pa kän­na sig lika vils­na som vi hade gjort i bör­jan. Det finns många fler skäl att skri­va en bok. Glädjen att hål­la sin all­de­les egna bok i han­den är för­stås en. Det är ock­så sta­tus att ha skri­vit en bok och en bok kan eta­ble­ra för­fat­ta­ren som expert inom områ­det. Tack vare bokut­giv­nings­bo­ken blev jag exem­pel­vis head­hun­tad som för­lags­chef för att byg­ga upp ett nytt bokut­giv­nings­fö­re­tag.

En bok kan vara ett sätt att för­pac­ka kun­skap, ett debat­tin­lägg i någon frå­ga eller ett medel för att utbil­da kun­der­na så att de blir bätt­re bestäl­la­re. En tryckt bok spa­ras i hög­re grad än tryck­ta bro­schy­rer vil­ket gör en bok till ett utmärkt medium för reklam – givet­vis för­ut­satt att den har ett inne­håll som är vär­de­fullt för använ­da­ren och inte upp­fat­tas som reklam. Den per­fek­ta reklam­pe­la­ren för siraps­fab­ri­kö­rer är kanske en påkostad kok­bok med rät­ter där sirap ingår men där till­ver­kar­na av sirap inte nämns en enda gång.

Tryckt eller digi­tal bok? Varför inte både och? Den tryck­ta boken är ett hand­fast objekt som kan skic­kas runt under ett semi­na­ri­um, visas upp på mäs­sor eller delas ut som pre­sen­ter. En e‑bok kan i gen­gälld enkelt dis­tri­bue­ras över hela värl­den med en knapp­tryck­ning. Att loc­ka med en gra­tis e‑bok är ett van­ligt sätt att få pre­nu­me­ran­ter till ett nyhets­brev, nyhets­brev som sena­re används för att säl­ja and­ra varor och tjäns­ter.

Bjud på innehåll ur boken för att få fler köpare

När man lagt en mas­sa ener­gi på att skri­va och redi­ge­ra en bok kanske det tar emot att ge bort inne­håll ur boken gra­tis på web­ben. Jag ser det inte så. Mycket av infor­ma­tio­nen i exem­pel­vis bokut­giv­nings­bo­ken går att goog­la fram. Det kun­der­na köper är att vi har gjort job­bet åt dem. Vi viss­te dess­utom, genom egna ibland dyrköp­ta miss­tag, vad vi skul­le söka efter. Vi har hit­tat, bear­be­tat och för­äd­lat infor­ma­tio­nen och ser­ve­rar den i ett lät­till­gäng­ligt for­mat. Att pre­sen­te­ra smak­bi­tar av inne­hål­let gör för­hopp­nings­vis pre­sum­ti­va kun­der mer intres­se­ra­de av att köpa hel­he­ten.

Genom att bju­da på inne­håll ur boken på web­ben är det fler som har möj­lig­het att hit­ta den genom att en omfångs­rik webb­sajt pre­mie­ras av goog­le. Under arbe­tet med boken gjor­de vi där­för det som många som skri­ver böc­ker gör, vi skrev om skriv­pro­ces­sen, ställ­de frå­gor till våra läsa­re och tes­ta­de idéer. Jag ska ge ytter­li­ga­re två kon­kre­ta exem­pel på hur jag ska­par inne­håll till web­ben.

Ge boken extra livslängd

En nack­del med en tryckt bok är att den pre­sen­te­rar kun­skaps­lä­get vid en viss tid­punkt. Ett sätt att för­länga bokens livs­längd är att pub­li­ce­ra upp­da­te­ring­ar på web­ben.

Det är nu två år sedan som min kol­le­ga Joanna Björkqvist inter­vju­a­de 25 för­fat­ta­re om deras erfa­ren­he­ter av att skri­va och ge ut böc­ker till Förverkliga din bok­dröm. Under våren pub­li­ce­rar vi en inter­vju­se­rie på bokens webb­sajt med titeln vad hän­de sedan?

Ett av skä­len till inter­vju­er­na är egen nyfi­ken­het. När jag läser en bok med oli­ka fall­stu­di­er så und­rar jag all­tid, hur gick det sedan? Var det i efter­hand en bra idé med ett bokomslag som bry­ter mot gen­rens kon­ven­tio­ner? Blev det en fort­sätt­ning? Hur hit­tar folk skriv­tid?

Ett annat skäl till inter­vju­se­ri­en är att boken ska hit­ta till nya läsa­re. Alla inlägg inleds med en ingress där vi refe­re­rar till vad inter­vju­ob­jek­tet berät­ta­de om i boken. Förhoppningsvis gör det­ta nytill­kom­na läsa­re nyfik­na på att köpa boken sam­ti­digt som vi ger mer­vär­de till de som redan köpt den.

Hittills har vi märkt en liten ökning i för­sälj­ning­en sedan seri­en inled­des.

Blogga från branschevent

Gör du som jag och går på bransche­vent ibland och inspi­re­ras av klo­ka tala­re? Vad gör du med dina anteck­ning­ar sedan? Jag pub­li­ce­rar nume­ra mina på web­ben.

Förutom att det gör min webb­sajt fyl­li­ga­re inom ämnes­om­rå­det har det en del and­ra fines­ser:

  • Att ham­na högt upp i sök­mo­to­rer­nas sökre­sul­tat.
  • Det visar omvärl­den att jag del­tar i bransche­vent och häng­er med i nyhe­ter.
  • Personer som av oli­ka skäl inte hade möj­lig­het att del­ta kan ta del av en sam­man­fatt­ning av vad som sas.
  • Arrangörerna bru­kar upp­skat­ta att det pra­tas om deras event och delar ofta län­ken i sina kana­ler vil­ket ger mig nya läsa­re.
  • Sist men inte minst bety­der det att jag har ord­ning på mina anteck­ning­ar.

Det sist­nämn­da ska inte underskat­tas.

Sammanfattning böcker och content marketing

Stärk ditt varu­mär­ke och sälj böc­ker genom con­tent mar­ke­ting, ett exem­pel på arbets­gång kan vara föl­jan­de.

1) Skriv artik­lar i ditt expert­om­rå­de och pub­li­ce­ra på web­ben. Exempelvis besva­ra van­li­ga frå­gor, sam­man­fat­ta bransche­vent och inter­vjua exper­ter.
2) Arbeta om dina artik­lar till en bok. Lägg till mer infor­ma­tion och bygg ut reso­ne­mang.
3) Gästblogga och före­läs om ditt expert­om­rå­de för att spri­da boken.
4) Skriv upp­följ­nings­in­lägg som för­läng­er livs­läng­den på din bok och adde­rar mer­vär­de till exi­ste­ran­de kun­der.
5) Revidera din bok med ny kun­skap, använd dig av dina upp­följ­nings­in­lägg samt feed­back från läsa­re.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
Aliquam sit venenatis, commodo id, adipiscing

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest