Öka din synlighet online

Sökmotoroptimering. Sök. Motor. Optimering. Smaka på de orden. Vad betyder de för dig? Google. Ettor och nollor. Koder och annonser. Det skulle jag ha svarat innan jag hörde Magnus Äng. Han föreläste på Kntns första frukostseminarium 2014. Jag var där och förstod då att SEO (efter engelskans "search engine optimization") är mycket mer än så. SEO är synlighet. Och som vi vet så är synlighet marknadsföring. I denna artikel kan du ta del av Magnus visdom och mina lärdomar. Du kan också se en intervju jag gjorde med Magnus. Till sist hittar du länkar till hans presentation och en videoinspelning av hela hans föreläsning. Läs vidare!

Johanna Stenmark
22 januari 2014

Sökmotoroptimering. Sök. Motor. Optimering. Smaka på de orden. Vad bety­der de för dig? Google. Ettor och nol­lor. Koder och annon­ser. Det skul­le jag ha sva­rat innan jag hör­de Magnus Äng. Han före­läs­te på Kntns förs­ta fru­kost­se­mi­na­ri­um 2014. Jag var där och för­stod då att SEO (efter eng­els­kans ”search engi­ne opti­mi­za­tion”) är myc­ket mer än så. SEO är syn­lig­het. Och som vi vet så är syn­lig­het mark­nads­fö­ring. I den­na arti­kel kan du ta del av Magnus vis­dom och mina lär­do­mar. Du kan ock­så se en inter­vju jag gjor­de med Magnus. Till sist hit­tar du län­kar till hans pre­sen­ta­tion och en vide­o­in­spel­ning av hela hans före­läs­ning.

Magnus Äng

Magnus Äng vet vad han talar om. Han prak­ti­se­rar sök­mo­to­rop­ti­me­ring i fram­gångs­ri­ka e‑handelsföretag som han själv är delä­ga­re i, till exem­pel SkickaTårta.se. Han hjäl­per genom TopVisible and­ra före­tag att pla­ce­ra sig bra hos sök­tjäns­ter­na, till exem­pel Tetra Pak. Han under­vi­sar ele­ver vid Berghs School of Communication i kons­ten att få en bra pla­ce­ring i sökre­sul­ta­tet. Denna janu­a­ri­tors­dag är han dock Kntnts fru­kost­ta­la­re, här för att pra­ta om SEO och syn­lig­het på nätet.

”Nu kör vi”, tän­ker jag och sät­ter mig ned i sto­len med anteck­nings­bloc­ket i hand.

Marknadsföring och att synas på nätet

Seminariet är en resa där Magnus tar oss från Oculus viri­tu­el­la verk­lig­het till tår­tor och koli­bri­er. Att job­ba med sin syn­lig­het och SEO är ett lång­sik­tigt arbe­te berät­tar han. Det finns myc­ket att vin­na, fram­för allt för före­tag. SEO är näm­li­gen ett bra sätt att gene­re­ra kon­ver­te­ring. Genom sök­mo­to­rer som Google kan ditt före­tag vin­na mark, öka sin för­sälj­ning och sitt inne­hålls­vär­de.

Skapa mervärde för både kunden och Google

Marknadsföring hand­lar om att ska­pa mer­vär­de för kun­den. Sökmotoroptimering är mark­nads­fö­ring. Jag för­står att SEO hand­lar om att ska­pa mer­vär­de för de som använ­der Google. Alltså att ditt före­tag, genom att job­ba med ett intres­se­väc­kan­de inne­håll, ger Google ett mer sök­vän­ligt inne­håll, och du för­bätt­rar din syn­lig­het på nätet.

Magnus åter­kom­mer gång på gång till vik­ten av egen kun­skap och vär­det av att ha koll. Som mark­nads­fö­ra­re behö­ver du kun­skap, inte bara om Google, utan även om dina kun­der. Vilka sökord och sök­fra­ser använ­der de? Vilken typ av sök­be­te­en­de har de? Google vet. Google lär sig. Du kan lära dig du ock­så!

Intervju med Magnus Äng

Efteråt fång­ar jag Magnus utan­för Visual Arena på Lindholmen Science Park, där Kntnts fru­kost­se­mi­na­ri­er hålls. Jag stäl­ler honom fyra snab­ba frå­gor om SEO, Google och fram­ti­den.

  • Vad med SEO och Google är vik­ti­gast att kän­na till för ett före­tag?
  • Vilka är de van­li­gas­te fäl­lor­na och hur kan man skyd­da sig som före­tag mot ose­ri­ö­sa SEO-exper­ter?
  • För mind­re före­tag som utgår ifrån mind­re resur­ser, vad är vik­tigt att tän­ka på och pri­o­ri­te­ra?
  • Google är i stän­dig för­änd­ring, vad är näs­ta steg i deras utveck­ling och vad är vik­tigt att hål­la koll på som före­tag?

Hör och se honom sva­ra i vide­on nedan.

Från teknisk SEO till content

Trettio mil­jo­ner sök­ning­ar per dag. Så många Google-sök­ning­ar görs det i Sverige idag. 30 000 000 sök­ning­ar endast i Sverige.

Google utveck­las och för­änd­ras stän­digt berät­tar Magnus. Varje år genom­förs omkring 400 för­änd­ring­ar av verk­ty­get. Bland någ­ra av des­sa stör­re för­änd­ring­ar hit­tar vi Panda, Penguin och senas­te Hummingbird.

Förutsättningarna för SEO för­änd­ras – från att hand­la om tek­nisk SEO till mer och mer hand­la om inne­håll.

Googles algo­ritm, deras recept för fram­gång på nätet, lik­nar Magnus med Coca-Colas hem­li­ga recept. Även om vi inte får ta del av facit så kan vi lära oss vis­sa saker om Google.

Lär dig mer om hur Google tänker

Bounce rate är en sak som vi vet påver­kar Google. Magnus berät­tar att det inte räc­ker med att synas i sökre­sul­ta­ten, besö­kar­na mås­te vil­ja utfors­ka din webb­plats ock­så.

Bounce rate är ande­len av dina besö­ka­re som bara ser en sida. Alltså den pro­cen­ten av besö­kar­na som klic­kar sig in på sidan, tap­par intres­set, och vän­der till­ba­ka till sökre­sul­ta­ten. En bounce rate på 50% är bra, säger Magnus. Mindre än 50% är ännu bätt­re.

Om du har svårt att behål­la besö­ka­re på din sida kom­mer Google att ned­vär­de­ra ditt sök­vär­de. Därför är det vik­tigt att erbju­da ett vär­de­fullt inne­håll. Som före­tag vill du så klart att de ska stan­na hos er och inte vän­da om och ta näs­ta länk i sökre­sul­ta­ten.

Kräv transparens av SEO-experter

Länkar är en annan sak som påver­kar och när det kom­mer till dem är soci­a­la medi­er ett verk­tyg att dra nyt­ta av.

Magnus ger ett exem­pel på hur SkickaTårta.se job­bat med blog­ga­re för att öka sin syn­lig­het. Länkar hos bak-blog­gar som Sockerrus vär­de­ras hög­re av Google än län­kar på ore­la­te­ra­de sidor.

Det finns även skad­li­ga sätt att använ­da län­kar menar Magnus. Som före­tag ska du all­tid se till att begä­ra trans­pa­rens när du anli­tar SEO-exper­ter.

Sju punkter som hjälper dig att bli mer synlig på nätet

Magnus sam­man­fat­tar sina tips till dig som mark­nads­fö­ra­re i sju punk­ter. Det hand­lar om att skaf­fa kun­skap, skaf­fa koll. Utvärdera och omvär­de­ra. Du kan själv se och höra Magnus sam­man­fat­ta dem i föl­jan­de vide­o­in­spel­ning av hela hans före­läs­ning hos Kntnt. Vill du föl­ja med i bil­der­na så hit­tar du pre­sen­ta­tio­nen här.

Eftertankar

Jag skrev i bör­jan att jag innan Magnus före­läs­ning tänk­te på ettor och nol­lor, koder och annon­ser när jag hör­de SEO. Jag fast­na­de i tan­ken på ”tek­nisk SEO”. Nu vet jag att det idag egent­li­gen hand­lar om att ska­pa inne­håll som fång­ar intres­se, får besö­ka­re att stan­na kvar på webb­plat­sen och får dem att vil­ja dela med sig i soci­a­la medi­er. Du avgör om jag har lyc­kats ska­pa sådant inne­håll med den­na arti­kel. Tycker du om den, läs då något mer på den­na blogg, till exem­pel vad Thomas har skri­vit om SEO. Och tip­sa gär­na dina vän­ner och föl­ja­re på LinkedIn, Facebook, Twitter och Google+.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
ultricies id ut ipsum libero tempus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest