Öka din synlighet online

Sökmotoroptimering. Sök. Motor. Optimering. Smaka på de orden. Vad betyder de för dig? Google. Ettor och nollor. Koder och annonser. Det skulle jag ha svarat innan jag hörde Magnus Äng. Han föreläste på Kntns första frukostseminarium 2014. Jag var där och förstod då att SEO (efter engelskans "search engine optimization") är mycket mer än så. SEO är synlighet. Och som vi vet så är synlighet marknadsföring. I denna artikel kan du ta del av Magnus visdom och mina lärdomar. Du kan också se en intervju jag gjorde med Magnus. Till sist hittar du länkar till hans presentation och en videoinspelning av hela hans föreläsning. Läs vidare!

Johanna Stenmark
22 januari 2014

Sökmotoroptimering. Sök. Motor. Optimering. Smaka på de orden. Vad bety­der de för dig? Google. Ettor och nol­lor. Koder och annon­ser. Det skul­le jag ha sva­rat innan jag hör­de Magnus Äng. Han före­läs­te på Kntns förs­ta fru­kost­se­mi­na­ri­um 2014. Jag var där och för­stod då att SEO (efter eng­els­kans ”search engi­ne opti­mi­za­tion”) är myc­ket mer än så. SEO är syn­lig­het. Och som vi vet så är syn­lig­het mark­nads­fö­ring. I den­na arti­kel kan du ta del av Magnus vis­dom och mina lär­do­mar. Du kan ock­så se en inter­vju jag gjor­de med Magnus. Till sist hit­tar du län­kar till hans pre­sen­ta­tion och en vide­o­in­spel­ning av hela hans föreläsning.

Magnus Äng

Magnus Äng vet vad han talar om. Han prak­ti­se­rar sök­mo­to­rop­ti­me­ring i fram­gångs­ri­ka e‑handelsföretag som han själv är delä­ga­re i, till exem­pel SkickaTårta.se. Han hjäl­per genom TopVisible and­ra före­tag att pla­ce­ra sig bra hos sök­tjäns­ter­na, till exem­pel Tetra Pak. Han under­vi­sar ele­ver vid Berghs School of Communication i kons­ten att få en bra pla­ce­ring i sökre­sul­ta­tet. Denna janu­a­ri­tors­dag är han dock Kntnts fru­kost­ta­la­re, här för att pra­ta om SEO och syn­lig­het på nätet.

”Nu kör vi”, tän­ker jag och sät­ter mig ned i sto­len med anteck­nings­bloc­ket i hand.

Marknadsföring och att synas på nätet

Seminariet är en resa där Magnus tar oss från Oculus viri­tu­el­la verk­lig­het till tår­tor och koli­bri­er. Att job­ba med sin syn­lig­het och SEO är ett lång­sik­tigt arbe­te berät­tar han. Det finns myc­ket att vin­na, fram­för allt för före­tag. SEO är näm­li­gen ett bra sätt att gene­re­ra kon­ver­te­ring. Genom sök­mo­to­rer som Google kan ditt före­tag vin­na mark, öka sin för­sälj­ning och sitt innehållsvärde.

Skapa mervärde för både kunden och Google

Marknadsföring hand­lar om att ska­pa mer­vär­de för kun­den. Sökmotoroptimering är mark­nads­fö­ring. Jag för­står att SEO hand­lar om att ska­pa mer­vär­de för de som använ­der Google. Alltså att ditt före­tag, genom att job­ba med ett intres­se­väc­kan­de inne­håll, ger Google ett mer sök­vän­ligt inne­håll, och du för­bätt­rar din syn­lig­het på nätet.

Magnus åter­kom­mer gång på gång till vik­ten av egen kun­skap och vär­det av att ha koll. Som mark­nads­fö­ra­re behö­ver du kun­skap, inte bara om Google, utan även om dina kun­der. Vilka sökord och sök­fra­ser använ­der de? Vilken typ av sök­be­te­en­de har de? Google vet. Google lär sig. Du kan lära dig du också!

Intervju med Magnus Äng

Efteråt fång­ar jag Magnus utan­för Visual Arena på Lindholmen Science Park, där Kntnts fru­kost­se­mi­na­ri­er hålls. Jag stäl­ler honom fyra snab­ba frå­gor om SEO, Google och framtiden.

  • Vad med SEO och Google är vik­ti­gast att kän­na till för ett företag?
  • Vilka är de van­li­gas­te fäl­lor­na och hur kan man skyd­da sig som före­tag mot ose­ri­ö­sa SEO-experter?
  • För mind­re före­tag som utgår ifrån mind­re resur­ser, vad är vik­tigt att tän­ka på och prioritera?
  • Google är i stän­dig för­änd­ring, vad är näs­ta steg i deras utveck­ling och vad är vik­tigt att hål­la koll på som företag?

Hör och se honom sva­ra i vide­on nedan.

Från teknisk SEO till content

Trettio mil­jo­ner sök­ning­ar per dag. Så många Google-sök­ning­ar görs det i Sverige idag. 30 000 000 sök­ning­ar endast i Sverige.

Google utveck­las och för­änd­ras stän­digt berät­tar Magnus. Varje år genom­förs omkring 400 för­änd­ring­ar av verk­ty­get. Bland någ­ra av des­sa stör­re för­änd­ring­ar hit­tar vi Panda, Penguin och senas­te Hummingbird.

Förutsättningarna för SEO för­änd­ras – från att hand­la om tek­nisk SEO till mer och mer hand­la om innehåll.

Googles algo­ritm, deras recept för fram­gång på nätet, lik­nar Magnus med Coca-Colas hem­li­ga recept. Även om vi inte får ta del av facit så kan vi lära oss vis­sa saker om Google.

Lär dig mer om hur Google tänker

Bounce rate är en sak som vi vet påver­kar Google. Magnus berät­tar att det inte räc­ker med att synas i sökre­sul­ta­ten, besö­kar­na mås­te vil­ja utfors­ka din webb­plats också.

Bounce rate är ande­len av dina besö­ka­re som bara ser en sida. Alltså den pro­cen­ten av besö­kar­na som klic­kar sig in på sidan, tap­par intres­set, och vän­der till­ba­ka till sökre­sul­ta­ten. En bounce rate på 50% är bra, säger Magnus. Mindre än 50% är ännu bättre.

Om du har svårt att behål­la besö­ka­re på din sida kom­mer Google att ned­vär­de­ra ditt sök­vär­de. Därför är det vik­tigt att erbju­da ett vär­de­fullt inne­håll. Som före­tag vill du så klart att de ska stan­na hos er och inte vän­da om och ta näs­ta länk i sökresultaten.

Kräv transparens av SEO-experter

Länkar är en annan sak som påver­kar och när det kom­mer till dem är soci­a­la medi­er ett verk­tyg att dra nyt­ta av.

Magnus ger ett exem­pel på hur SkickaTårta.se job­bat med blog­ga­re för att öka sin syn­lig­het. Länkar hos bak-blog­gar som Sockerrus vär­de­ras hög­re av Google än län­kar på ore­la­te­ra­de sidor.

Det finns även skad­li­ga sätt att använ­da län­kar menar Magnus. Som före­tag ska du all­tid se till att begä­ra trans­pa­rens när du anli­tar SEO-experter.

Sju punkter som hjälper dig att bli mer synlig på nätet

Magnus sam­man­fat­tar sina tips till dig som mark­nads­fö­ra­re i sju punk­ter. Det hand­lar om att skaf­fa kun­skap, skaf­fa koll. Utvärdera och omvär­de­ra. Du kan själv se och höra Magnus sam­man­fat­ta dem i föl­jan­de vide­o­in­spel­ning av hela hans före­läs­ning hos Kntnt. Vill du föl­ja med i bil­der­na så hit­tar du pre­sen­ta­tio­nen här.

Eftertankar

Jag skrev i bör­jan att jag innan Magnus före­läs­ning tänk­te på ettor och nol­lor, koder och annon­ser när jag hör­de SEO. Jag fast­na­de i tan­ken på ”tek­nisk SEO”. Nu vet jag att det idag egent­li­gen hand­lar om att ska­pa inne­håll som fång­ar intres­se, får besö­ka­re att stan­na kvar på webb­plat­sen och får dem att vil­ja dela med sig i soci­a­la medi­er. Du avgör om jag har lyc­kats ska­pa sådant inne­håll med den­na arti­kel. Tycker du om den, läs då något mer på den­na blogg, till exem­pel vad Thomas har skri­vit om SEO. Och tip­sa gär­na dina vän­ner och föl­ja­re på LinkedIn, Facebook, Twitter och Google+.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »