Digital plattform

Vår digi­ta­la platt­form hjäl­per dig att pub­li­ce­ra på web­ben och spri­da inne­hål­let i soci­a­la medi­er, och dess­utom med mar­ke­ting auto­ma­tion och lead generering.

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför ska du ha en egen plattform.

Den mest natur­li­ga är din egen webb­plats. Under en egen vin­jett, till exem­pel Blogg eller Magasin, pub­li­ce­rar du artik­lar regel­bun­det och pre­sen­te­rar dem på ett sätt som sär­skil­jer dem från res­ten av webb­plat­sen. Vi kal­lar det för ett onli­ne­ma­ga­sin.

Du kan byg­ga ett onli­ne-maga­sin med det webb­pub­li­ce­rings­verk­tyg (CMS) som din webb­plats redan använ­der. Men det är ofta svå­ra­re och dyra­re än vad det låter.

Ett bätt­re alter­na­tiv är att använ­da en moln­ba­se­rad tjänst (SaaS) som redan har allt på plats. Hubspot är ett sådant alter­na­tiv. Vi erbju­der ett annat som vi kal­lar Konzilo.

Läs var­för du ska ha en egen plattform.

Så kan vi hjälpa dig

Vi vill göra det så enkelt som möj­ligt för dig att ha en egen digi­tal platt­form. Därför erbju­der vi Konzilo som är en ”nyc­kel­fär­dig” digi­tal platt­form i mol­net. Du behö­ver inte instal­le­ra något själv eller trass­la med webb­ho­tell. Vi anpas­sar Konzilo till dina behov under ett kort upp­starts­pro­jekt. Om du behö­ver hjälp sen finns vi till­gäng­li­ga och ger sup­port på kontorstid.

Till skill­nad mot Hubspot och lik­nan­de pro­pe­ri­tä­ra verk­tyg är Konzilo fri pro­gram­va­ra med öppen käll­kod. Det inne­bär att du inte är fast med oss. Du är fri att när som helst ersät­ta oss med en annan leve­ran­tör och ändå behål­la Konzilo med allt ditt inne­håll och insam­lad data.

Konzilo består av fyra delar som byg­ger på varandra.

Konzilo onli­ne-maga­sin är ett kom­plett onli­ne-maga­sin med allt du behö­ver för att pub­li­ce­ra och spri­da artik­lar. Det finns många oli­ka arti­kel-lay­ou­ter att väl­ja mel­lan, och du kan ska­pa dyna­mik med gra­fis­ka ele­ment som till exem­pel utlyf­ta citat (”pull quo­tes”), bil­der i mar­gi­na­len, paral­lax-effekt, fak­taru­tor med mera. Online-maga­si­net är för­stås sök­mo­to­rop­ti­me­rad och låter dig bestäm­ma titel och beskriv­ning som sök­mo­to­rer upp­ma­nas att använ­da i sökre­sul­tat. Du kan ock­så bestäm­ma bild, rubrik, bild och text som soci­a­la medi­er ska använ­da för at för­hands­vi­sa arti­keln. Du kan för­stås sche­maläg­ga pub­li­ce­ring, men ock­så när puf­far för arti­keln auto­ma­tiskt ska pub­li­ce­ras i soci­a­la medi­er. Läsare erbjuds per­so­na­li­se­ra­de läs­re­kom­men­da­tio­ner, och möj­lig­het att e‑postprenumerera på ett auto­ma­tiskt gene­re­rat nyhets­brev med tips om artik­lar som har pub­li­ce­rats sedan sist.

Konzilo nyhets­brev kom­plet­te­rar onli­ne-maga­si­nets auto­ma­tiskt skic­ka­de nyhets­brev med möj­lig­het att läg­ga till egen text. På så sätt kan Konzilo använ­das istäl­let för Mailchimp eller annan lös­ning för nyhets­brev per epost.

Konzilo ana­ly­tics mäter på indi­vid- och arti­kel­ni­vå hur myc­ket inne­hål­let enga­ge­rar. Om artik­lar­na är märk­ta med mål­grupp, steg på köpre­san eller and­ra dimen­sio­ner som du vill ana­ly­se­ra, kopp­las enga­ge­mang­et till märk­ning­en och skic­kas till Google Analytics. Det ger dig helt nya möj­lig­he­ter att vin­na insikt om dina besö­ka­re och ditt innehåll.

Konzilo mar­ke­ting auto­ma­tion är ett mar­ke­ting auto­ma­tion-verk­tyg som ana­ly­se­rar besö­ka­res digi­ta­la fot­spår för att ge dem poäng som anger hur heta de är som lead och sty­ra vad som hän­der. Verktyget ger dig möj­lig­het att ska­pa land­nings­si­dor, for­mu­lär, popups, epost­med­de­lan­den och sät­ta upp reg­ler för vad som ska hän­da när.

Vill du ha en skräd­dar­sydd start­si­da eller kanske byg­ga en kom­plett webb­plats på onli­ne-maga­si­net så hjäl­per vi till med det också.

Ta dig en titt på vår pris­lis­ta och all­män­na vill­kor.