Digital plattform

Vår digi­ta­la platt­form hjäl­per dig att pub­li­ce­ra på web­ben och spri­da inne­hål­let i soci­a­la medi­er, och dess­utom med mar­ke­ting auto­ma­tion och lead generering.

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför ska du ha en egen plattform.

Den mest natur­li­ga är din egen webb­plats. Under en egen vin­jett, till exem­pel Blogg eller Magasin, pub­li­ce­rar du artik­lar regel­bun­det och pre­sen­te­rar dem på ett sätt som sär­skil­jer dem från res­ten av webb­plat­sen. Vi kal­lar det för ett onli­ne­ma­ga­sin.

Du kan byg­ga ett onli­ne-maga­sin med det webb­pub­li­ce­rings­verk­tyg (CMS) som din webb­plats redan använ­der. Men det är ofta svå­ra­re och dyra­re än vad det låter.

Ett bätt­re alter­na­tiv är att använ­da en moln­ba­se­rad tjänst (SaaS) som redan har allt på plats. Hubspot är ett sådant alter­na­tiv. Vi erbju­der ett annat som vi kal­lar Kntnt Marketing Platform.

Läs var­för du ska ha en egen plattform.

Kntnt Marketing Platform

Vi vill göra det så enkelt som möj­ligt för dig att ha en egen digi­tal platt­form. Därför erbju­der vi Kntnt Marketing Platform som är en ”nyc­kel­fär­dig” digi­tal platt­form i mol­net. Du behö­ver inte instal­le­ra något själv eller trass­la med webb­ho­tell. Vi anpas­sar Kntnt Marketing Platform till dina behov under ett kort upp­starts­pro­jekt. Om du behö­ver hjälp finns vi till­gäng­li­ga och ger dig hjälp och support.

De vik­ti­gas­te funk­tio­ner­na i Kntnt Marketing Platform:

 • Obegränsat antal sidor för infor­ma­tion om era pro­duk­ter och liknande
 • Obegränsat antal artik­lar som kan pub­li­ce­ras på er blogg eller onli­ne­ma­ga­sin och delas i ert nyhetsbrev.
 • Obegränsat antal land­nings­si­dor med leadformulär
 • Obegränsat antal ”annon­ser” med call to actions (CTAs) som auto­ma­tiskt pla­ce­ras på sidor base­rad på kontext.
 • Insamling av kon­tak­tin­for­ma­tion via pre­nu­me­ra­tions­for­mu­lär och leadformulär.
 • Skapa listor/​segment av besö­ka­re som har läm­nat sin kontaktinformation
 • Skicka mejl till lista/​segment.
 • Automatiskt nyhets­brev som skic­kas till lista/​segment med jäm­na inter­vall och inne­hål­ler de senast pub­li­ce­ra­de artiklarna.
 • Manuellt nyhets­brev du ska­par själv och sche­maläg­ger för att skic­kas till till val­fri lista/​segment.
 • Automatisera seg­men­te­ring­en av kon­tak­ter base­rad på läm­na­de upp­gif­ter i for­mu­lär, öpp­na­de mejl, klic­ka­de län­kar med mera.
 • Automatisera pub­li­ce­ring av nya artik­lar till LinkedIn, Facebook och Twitter.
 • Sökmotoroptimerad tek­nisk lös­ning och bra verk­tyg för SEO.
 • Byggd med hög säker­het och god pre­stan­da som högs­ta prioritet.
 • Möjligheter för integ­ra­tion med verk­tyg för CRM, mar­ke­ting auto­ma­tion, mes­sa­ging med fle­ra. Du kan ock­så inte­gre­ra via tjäns­ter som Zapier, IFTTT, Integrately, Integromat, med fle­ra. Du kan ock­så göra din egen integ­ra­tion med hjälp av ett REST API.

Du kan få Kntnt Marketing Platform med eget domän­namn eller med sub­do­män till befint­lig domän eller i en kata­log på befint­lig webbplats.

Till skill­nad mot Hubspot och lik­nan­de pro­pri­e­tä­ra verk­tyg är Kntnt Marketing Platform fri pro­gram­va­ra med öppen käll­kod. Det inne­bär att du inte är fast med oss. Du är fri att när som helst ersät­ta oss med en annan leve­ran­tör och ändå behål­la Kntnt Marketing Platform med allt ditt inne­håll och insam­lad data.

Du kan kom­plet­te­ra Kntnt Marketing Platform med någ­ra av nedan­stå­en­de pro­gram­va­ror. Du kan ock­så köpa dem obe­ro­en­de av Kntnt Marketing Platform. Vi till­han­da­hål­ler dem som moln­tjäns­ter med myc­ket bra pre­stan­da och hög säker­het. Du behö­ver inte tän­ka på att hål­la dem upp­da­te­ra­de; det fix­ar vi. Skulle något krång­la finns vi där för att hjäl­pa dig. Det ingår ock­så kost­nads­fri konsultation.

Mautic – marketing automation för din webbplats

Kntnt Marketing Platform kom­mer med många mar­ke­ting auto­ma­tion-funk­tio­ner som räc­ker för de all­ra fles­ta. Men har du behov av ett kom­plett mar­ke­ting auto­ma­tion-verk­tyg som ger möj­lig­het till bland annat lead sco­ring, lead nur­tu­ring och kom­plexa kam­pan­jer så är Mautic rätt val.

Vi erbju­der Mautic som en moln­tjänst. Precis som Hubspot, Marketo, Eloqua, Pardot, Sharpspring med fle­ra. Men till skill­nad mot dem är Mautic ock­så fri pro­gram­va­ra med öppen­käll­kod, så du kan när sm helst lad­da ned Mautic och köra det på egen ser­ver om du vill.

Matomo – web analytics och tag manager för din webbplats

Kntnt Marketing Platform bör använ­das till­sam­mans med ett web ana­ly­tics-verk­tyg. Världens mest använ­da är för­stås Google Analytics. Det är popu­lärt eftersom det både är kom­pe­tent och  gra­tis. Men gra­tis bety­der inte att Google inte tjä­nar peng­ar på dig. Du beta­lar genom att dela med dig av dina besö­ka­res bete­en­de på din webb­plats till värl­dens störs­ta annons­nät­verk. Det sam­ma gäl­ler Google Tag Manager om du har det. För den som pri­o­ri­te­rar sina besö­ka­res integri­tet är Matomo ett full­gott alter­na­tiv med öppen källkod.

Vi erbju­der Matomo som en molntjänst.

Matom har 30+ rap­por­ter för­de­la­de på fyra huvud­ka­te­go­ri­er: Besökare, Handling, Källa och Mål. Några exem­pel: antal sid­vis­ning­ar, antal besö­ka­re, sidor per besök, spen­de­rad tid på sida, avvis­nings­fre­kvens, för­del­ning­en av nya och åter­kom­man­de besö­ka­re, för­del­ning av mobi­la och sta­tio­nä­ra enhe­ter, var­i­från besö­ka­ren kom­mer, mest besök­ta sidor­na, van­li­gas­te sökor­den, ingångs­si­da, ingångs­si­da, ned­lad­da­de filer, besök­slän­der, egna vari­ab­ler (anpas­sa­de dimen­sio­ner och mät­vär­den), med flera.

Till Matomo finns ock­så fle­ra pre­mi­um­tillägg som kan köpas till. I vår tjänst ingår utan extra kostnad:

 • Form Analytics
 • Heatmap & Session Recording
 • Media Analytics
 • Users Flow

Gemensamt för våra tjänster

Vi till­han­da­hål­ler Kntnt Marketing Platform, WordPress, Mautic och Matomo som moln­tjäns­ter. Det gör att vi kan opti­me­ra pro­gram­va­ran och drif­ten av dem för att upp­nå hög pre­stan­da och god säkerhet.

Vi till­han­da­hål­ler tjäns­ter­na i enlig­het med data­skydds­för­ord­ning­en (GDPR). Till exem­pel befin­ner sig våra serv­rar inom den Europeiska Unionen (EU) och back­up lag­ras ock­så inom EU. Det är möj­ligt att läg­ga till Content Network Distribution (CDN) för mål­grup­per utan­för EU.

Tjänsterna omfat­tar

 • Uppdateringar: Vi över­va­kar nya ver­sio­ner av pro­gram­va­ran och hål­ler dem upp­da­te­ra­de för dig.
 • Backup: En gång per dygn gör vi back­up av din data. Backup lag­ras i sju dagar. För max­i­mal säker­het skic­kas back­uper till data­hal­lar som är geo­gra­fiskt är skild från de som används för att till­han­da­hål­la tjänsterna.
 • Service Level Agreement (SLA): Vi över­va­kar kon­ti­nu­er­ligt tjäns­ter­na och får ett ome­del­bart larm om något visar tec­ken på begyn­nan­de pro­blem. Vid pro­blem påbör­jar vi fel­sök­ning ome­del­bart. Vi garan­te­rar 99,9% till­gäng­lig­het 24 tim­mar om dyg­net, 7 dagar i vec­kan för tjäns­ten. Garantin gäl­ler inte avbrott orsa­ka­de av dig.
 • Support: Om du får pro­blem med tjäns­ten hjäl­per vi dig. Du kan mai­la oss när som helst. Vi sva­rar inom 8 arbetstimmar.
 • Konsultation: Vi vill att du ska lyc­kas. Därför ingår en tim­me fri kon­sul­ta­tion per tjänst och månad.

Priser och allmänna villkor

Ta dig en titt på vår pris­lis­ta och all­män­na vill­kor.