Upplevelse – den sjunde eran inom marknadsföring

Fredag den 13:e? Nej. Inte heller den 13 i månaden. Inte ens fredag. Men den 13 gången som Kntnt bjuder på frukost med innehåll. Och naturligtvis strulade det. Du och de drygt 150 andra som var där märkte det nog inte. Men strulade gjorde det. Rejält. Läs vad som hände när Robert Rose, Chief Strategy Officer på Content Marketing Institute (CMI), besökte Kntnt i Göteborg. Och föreläste vid vår 13:e frukost.

Thomas Barregren
25 november 2014

Fredag den 13:e? Nej. Inte hel­ler den 13 i måna­den. Inte ens fre­dag. Men den 13 gång­en som Kntnt bju­der på fru­kost med inne­håll. Och natur­ligt­vis stru­la­de det. Du och de drygt 150 and­ra som var där märk­te det nog inte. Men stru­la­de gjor­de det. Rejält. Läs vad som hän­de när Robert Rose, Chief Strategy Officer på Content Marketing Institute (CMI), besök­te Kntnt i Göteborg, och före­läs­te vid vår 13:e fru­kost.

Leva som vi lär

Vi ska leva som vi lär. Det bestäm­de vi oss för redan från bör­jan. Vår lära är kom­mu­ni­ka­tion på mot­ta­ga­rens vill­kor. Därför består vår mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion huvud­sak­li­gen av inne­håll som du för­hopp­nings­vis tyc­ker om. Som vår blogg. Och våra fru­kost­se­mi­na­ri­er.

När vi avslu­ta­de den tred­je säsong­en med fru­kost­se­mi­na­ri­er har de hun­nit bli 13:

 1. Maria Gustafsson: Skapa intres­se med vär­de­fullt inne­håll
 2. Mats Rönne: Lönar det sig att arbe­ta med con­tent?
 3. Joakim Eklund: Berättelser som byg­ger star­ka­re varu­mär­ken och säl­jer fler pro­duk­ter
 4. Åsa Marklund och Helena Bajlo: Trendspaning i jak­ten på nytt inne­håll
 5. Magnus Äng: Öka din syn­lig­het onli­ne
 6. Daniel Lägersten: Sudda ut grän­sen mel­lan fik­tion och verk­lig­het – trans­me­di­al sto­ry­tel­ling
 7. Sara Rosengren: Bygga kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal för ökat genom­slag
 8. Sara Öhman: Skruva till din con­tent mar­ke­ting
 9. Sarah Larsson Bernhardt och Deeped Niclas Strandh: Den digi­ta­la män­ni­skan: Social by default
 10. Malin Sjöman: 7 steg till en con­tent mar­ke­ting-plan som fun­kar i prak­ti­ken
 11. Carin Fredlund: Vad du behö­ver veta om ditt varu­mär­ke
 12. Johan Ydring: Adaptive mar­ke­ting. Vad gör man när allt för­änd­ras?
 13. Robert Rose: Upplevelse – den sjun­de eran inom mark­nads­fö­ring

Och fem nya är pla­ne­ra­de och boka­de för våren 2015. Prenumerera på vår blogg om du inte vill mis­sa dem.

Återanvänd innehåll

En annan sak vi lär är åter­an­vänd­ning av inne­håll: att använ­da sam­ma inne­håll i oli­ka for­mat i oli­ka kana­ler. Därför har vi ända sedan den förs­ta fru­kosten spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen och gjort den till­gäng­lig.

I bör­jan, hös­ten 2013, var det myc­ket expe­ri­men­te­ran­de. Vi hade stor hjälp av min gode vän Kepa Arizala och hans kol­le­gor.

Efter en hel höst med expe­ri­men­te­ran­de sök­te vi trygg­he­ten hos en sta­bil och pris­värd pro­duk­tions­by­rå. Vi fick stor hjälp av John Areblad.

Men vi ska leva som vi lär. Och vi lär ock­så att man ska våga pro­va att göra det själv – även om det inte blir lika bra som när de proff­sen gör det. Därför köp­te jag in en dosa som spe­lar in sig­na­len på väg från datorn till pro­jek­torn och bör­ja­de redi­ge­ra film själv. Det har fun­ge­rat rik­tigt bra. Men…

Panik

Två dagar innan Robert Rose hål­ler hös­tens sista före­drag åker min kol­le­ga Pia och jag till hotell Scandic Rubinen mitt på Avenyn i cen­tra­la Göteborg. Det är där vi har hål­lit hus under hela hös­ten. Och fil­mat var­je före­drag utan man­ke­mang. Men den här gång­en skil­jer det sig lite.

Istället för ett rum som rym­mer 90 per­so­ner, har vi hyrt ett stör­re med plats för 150+ åhö­ra­re. Därför ska vi för förs­ta gång­en använ­da hög­ta­la­re. Så där­för är Pia och jag där för att tes­ta att vi kan spe­la in lju­det och få ut det i hög­ta­la­ren. Och efter lite pys­sel fun­ge­ra­de det.

Två dagar sena­re. Klockan är 6:45. En tim­me och en kvart kvar till Robert Rose ska tala, Gott om tid. Jag bör­jar rig­ga upp all inspel­nings­ut­rust­ning. Varje del fun­ge­rar som det ska. Allt under kon­troll.

En halv­tim­me innan han ska tala kom­mer Robert Rose. Jag kopp­lar in hans dator. En sista check…

Det hörs ing­et i hög­ta­lar­na. Det är tyst! Panik.

The show must go on

Efter någ­ra minu­ters omkopp­ling­ar och tes­tan­de så kom­mer jag till slut­sat­sen att hotel­lets hög­ta­lar­sy­stem är för smart. Det kän­ner av en HDMI-kabel och kopp­lar ur det ana­lo­ga ljud som kom­mer från min inspel­nings­ut­rust­ning. När vi tes­ta­de hade jag en gam­mal heder­lig VGA-kabel.

Vad göra? Nu är goda råd dyra. Jag tän­ker. Hmm… Om jag leder om lju­det så att det kom­mer i HDMI-kabeln… Då behö­ver jag den slad­den… Skit ock­så. Den finns på kon­to­ret. Okej… Om jag kas­tar mig i en taxi så bor­de jag hin­na fram och till­ba­ka… Sagt och gjort.

Jag sit­ter i en taxi från Avenyn i cen­tra­la Göteborg på väg till Lindholmspiren på Hisingen. Det är mor­gon­rus­ning, men fly­ter på, om än trögt.

Efter Götaälvbron tän­ker tax­i­chaf­fö­ren smart. Istället för att fast­na i köer­na till påfar­ten till Lundbyleden, så tar han av vid Frihamnen och tän­ker föl­ja sam­ma väg som bus­sar­na. Vad nu då?! Tvärstopp. Kö. Det visar sig att en buss har fått motor­stopp och bloc­ke­rar vägen.

Efter myc­ket trix­an­de kom­mer vi så så små­ning­om om fram till kon­to­ret. Då är det bara fem minu­ter kvar tills Robert Rose ska bör­ja. Skit ock­så!

Jag panikring­er Pia och ger hen­ne instruk­tio­ner för att kopp­la om så att publi­ken får ljud och bild. Vi har ju trots allt en mer än 150-höv­dad publik att tän­ka på i förs­ta hand. The show must go on.

Dumbo

När jag väl kom­mer till­ba­ka är Robert Rose igång. Jag kan natur­ligt­vis inte avbry­ta honom för att bör­ja mixt­ra med tek­ni­ken igen. Jag får helt enkelt göra det bäs­ta av situ­a­tio­nen. Jag tar vår ljud­in­spe­la­re (Zoom H6 för den nyfik­ne) och mon­te­rar på en mik­ro­fon och pla­ce­rar den vid en av hög­ta­lar­na.

Videon kan jag all­tid ska­pa i efter­hand. Bara jag får lju­det. Att spe­la in från hög­ta­lar­na är bätt­re än ing­et.

När för­dra­get är klart går jag fram till inspe­la­ren och ska stänga av den. Den röda inspel­nings­lam­pan lyser inte. I mitt adre­nal­instin­na till­stånd glöm­de jag att tryc­ka på Rec. Dumbo.

Robert Roses presentation

Så där­för kära läsa­re kan jag inte erbju­da dig en inspel­ning av Robert Roses före­läs­ning. Jag är jät­te­led­sen för det. Det bäs­ta jag kan göra är att erbju­da hans pre­sen­ta­tion nedan. Och rekom­men­de­ra dig att lyss­na på hans, Pias och mitt mer än tims­långa sam­tal i avsnitt 18 av Kntnt radio.

Missa inte vårens program

Denna tra­gi­ko­mis­ka histo­ria visar var­för du ska kom­ma till våra fru­kost­se­mi­na­ri­um istäl­let för att hop­pas på att jag inte ska glöm­ma att tryc­ka på inspel­nings­knap­pen. Så du får inte mis­sa när vi skic­kar ut vårens pro­gram.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
suscipit id Sed ultricies facilisis ante. venenatis, mattis diam nec sit sed

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest