Upplevelse – den sjunde eran inom marknadsföring

Fredag den 13:e? Nej. Inte heller den 13 i månaden. Inte ens fredag. Men den 13 gången som Kntnt bjuder på frukost med innehåll. Och naturligtvis strulade det. Du och de drygt 150 andra som var där märkte det nog inte. Men strulade gjorde det. Rejält. Läs vad som hände när Robert Rose, Chief Strategy Officer på Content Marketing Institute (CMI), besökte Kntnt i Göteborg. Och föreläste vid vår 13:e frukost.

Thomas Barregren
25 november 2014

Fredag den 13:e? Nej. Inte hel­ler den 13 i måna­den. Inte ens fre­dag. Men den 13 gång­en som Kntnt bju­der på fru­kost med inne­håll. Och natur­ligt­vis stru­la­de det. Du och de drygt 150 and­ra som var där märk­te det nog inte. Men stru­la­de gjor­de det. Rejält. Läs vad som hän­de när Robert Rose, Chief Strategy Officer på Content Marketing Institute (CMI), besök­te Kntnt i Göteborg, och före­läs­te vid vår 13:e frukost.

Leva som vi lär

Vi ska leva som vi lär. Det bestäm­de vi oss för redan från bör­jan. Vår lära är kom­mu­ni­ka­tion på mot­ta­ga­rens vill­kor. Därför består vår mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion huvud­sak­li­gen av inne­håll som du för­hopp­nings­vis tyc­ker om. Som vår blogg. Och våra fru­kost­se­mi­na­ri­er.

När vi avslu­ta­de den tred­je säsong­en med fru­kost­se­mi­na­ri­er har de hun­nit bli 13:

 1. Maria Gustafsson: Skapa intres­se med vär­de­fullt innehåll
 2. Mats Rönne: Lönar det sig att arbe­ta med content?
 3. Joakim Eklund: Berättelser som byg­ger star­ka­re varu­mär­ken och säl­jer fler produkter
 4. Åsa Marklund och Helena Bajlo: Trendspaning i jak­ten på nytt innehåll
 5. Magnus Äng: Öka din syn­lig­het online
 6. Daniel Lägersten: Sudda ut grän­sen mel­lan fik­tion och verk­lig­het – trans­me­di­al storytelling
 7. Sara Rosengren: Bygga kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal för ökat genomslag
 8. Sara Öhman: Skruva till din con­tent marketing
 9. Sarah Larsson Bernhardt och Deeped Niclas Strandh: Den digi­ta­la män­ni­skan: Social by default
 10. Malin Sjöman: 7 steg till en con­tent mar­ke­ting-plan som fun­kar i praktiken
 11. Carin Fredlund: Vad du behö­ver veta om ditt varumärke
 12. Johan Ydring: Adaptive mar­ke­ting. Vad gör man när allt förändras?
 13. Robert Rose: Upplevelse – den sjun­de eran inom marknadsföring

Och fem nya är pla­ne­ra­de och boka­de för våren 2015. Prenumerera på vår blogg om du inte vill mis­sa dem.

Återanvänd innehåll

En annan sak vi lär är åter­an­vänd­ning av inne­håll: att använ­da sam­ma inne­håll i oli­ka for­mat i oli­ka kana­ler. Därför har vi ända sedan den förs­ta fru­kosten spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen och gjort den tillgänglig.

I bör­jan, hös­ten 2013, var det myc­ket expe­ri­men­te­ran­de. Vi hade stor hjälp av min gode vän Kepa Arizala och hans kollegor.

Efter en hel höst med expe­ri­men­te­ran­de sök­te vi trygg­he­ten hos en sta­bil och pris­värd pro­duk­tions­by­rå. Vi fick stor hjälp av John Areblad.

Men vi ska leva som vi lär. Och vi lär ock­så att man ska våga pro­va att göra det själv – även om det inte blir lika bra som när de proff­sen gör det. Därför köp­te jag in en dosa som spe­lar in sig­na­len på väg från datorn till pro­jek­torn och bör­ja­de redi­ge­ra film själv. Det har fun­ge­rat rik­tigt bra. Men…

Panik

Två dagar innan Robert Rose hål­ler hös­tens sista före­drag åker min kol­le­ga Pia och jag till hotell Scandic Rubinen mitt på Avenyn i cen­tra­la Göteborg. Det är där vi har hål­lit hus under hela hös­ten. Och fil­mat var­je före­drag utan man­ke­mang. Men den här gång­en skil­jer det sig lite.

Istället för ett rum som rym­mer 90 per­so­ner, har vi hyrt ett stör­re med plats för 150+ åhö­ra­re. Därför ska vi för förs­ta gång­en använ­da hög­ta­la­re. Så där­för är Pia och jag där för att tes­ta att vi kan spe­la in lju­det och få ut det i hög­ta­la­ren. Och efter lite pys­sel fun­ge­ra­de det.

Två dagar sena­re. Klockan är 6:45. En tim­me och en kvart kvar till Robert Rose ska tala, Gott om tid. Jag bör­jar rig­ga upp all inspel­nings­ut­rust­ning. Varje del fun­ge­rar som det ska. Allt under kontroll.

En halv­tim­me innan han ska tala kom­mer Robert Rose. Jag kopp­lar in hans dator. En sista check…

Det hörs ing­et i hög­ta­lar­na. Det är tyst! Panik.

The show must go on

Efter någ­ra minu­ters omkopp­ling­ar och tes­tan­de så kom­mer jag till slut­sat­sen att hotel­lets hög­ta­lar­sy­stem är för smart. Det kän­ner av en HDMI-kabel och kopp­lar ur det ana­lo­ga ljud som kom­mer från min inspel­nings­ut­rust­ning. När vi tes­ta­de hade jag en gam­mal heder­lig VGA-kabel.

Vad göra? Nu är goda råd dyra. Jag tän­ker. Hmm… Om jag leder om lju­det så att det kom­mer i HDMI-kabeln… Då behö­ver jag den slad­den… Skit ock­så. Den finns på kon­to­ret. Okej… Om jag kas­tar mig i en taxi så bor­de jag hin­na fram och till­ba­ka… Sagt och gjort.

Jag sit­ter i en taxi från Avenyn i cen­tra­la Göteborg på väg till Lindholmspiren på Hisingen. Det är mor­gon­rus­ning, men fly­ter på, om än trögt.

Efter Götaälvbron tän­ker tax­i­chaf­fö­ren smart. Istället för att fast­na i köer­na till påfar­ten till Lundbyleden, så tar han av vid Frihamnen och tän­ker föl­ja sam­ma väg som bus­sar­na. Vad nu då?! Tvärstopp. Kö. Det visar sig att en buss har fått motor­stopp och bloc­ke­rar vägen.

Efter myc­ket trix­an­de kom­mer vi så så små­ning­om om fram till kon­to­ret. Då är det bara fem minu­ter kvar tills Robert Rose ska bör­ja. Skit också!

Jag panikring­er Pia och ger hen­ne instruk­tio­ner för att kopp­la om så att publi­ken får ljud och bild. Vi har ju trots allt en mer än 150-höv­dad publik att tän­ka på i förs­ta hand. The show must go on.

Dumbo

När jag väl kom­mer till­ba­ka är Robert Rose igång. Jag kan natur­ligt­vis inte avbry­ta honom för att bör­ja mixt­ra med tek­ni­ken igen. Jag får helt enkelt göra det bäs­ta av situ­a­tio­nen. Jag tar vår ljud­in­spe­la­re (Zoom H6 för den nyfik­ne) och mon­te­rar på en mik­ro­fon och pla­ce­rar den vid en av högtalarna.

Videon kan jag all­tid ska­pa i efter­hand. Bara jag får lju­det. Att spe­la in från hög­ta­lar­na är bätt­re än inget.

När för­dra­get är klart går jag fram till inspe­la­ren och ska stänga av den. Den röda inspel­nings­lam­pan lyser inte. I mitt adre­nal­instin­na till­stånd glöm­de jag att tryc­ka på Rec. Dumbo.

Robert Roses presentation

Så där­för kära läsa­re kan jag inte erbju­da dig en inspel­ning av Robert Roses före­läs­ning. Jag är jät­te­led­sen för det. Det bäs­ta jag kan göra är att erbju­da hans pre­sen­ta­tion nedan. Och rekom­men­de­ra dig att lyss­na på hans, Pias och mitt mer än tims­långa sam­tal i avsnitt 18 av Kntnt radio.

Missa inte vårens program

Denna tra­gi­ko­mis­ka histo­ria visar var­för du ska kom­ma till våra fru­kost­se­mi­na­ri­um istäl­let för att hop­pas på att jag inte ska glöm­ma att tryc­ka på inspel­nings­knap­pen. Så du får inte mis­sa när vi skic­kar ut vårens program.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »