Kntnts arvoden, avgifter och allmänna villkor

De fles­ta byrå­er avslö­jar inte vad de tar betalt. Varför? När vi frå­gar, sva­rar många, mel­lan skål och vägg natur­ligt­vis, att de vill ha flex­i­bi­li­tet. Vad bety­der det? Det vill ing­en precisera. 

Vi väl­jer en annan väg av respekt för dig. Genom att öppet berät­ta vad vi tar betalt har vi sur­rat oss till mas­ten. Du behö­ver inte oroa dig för att and­ra får ett bätt­re pris än du. Vi gör inte skill­nad på folk och folk.

Vår öppen­het gör det enkelt för kon­kur­ren­ter att läg­ga sig på ett läg­re pris. Om det är avgö­ran­de för dig, är vi san­no­likt inte rätt för dig. Vi job­bar med dem som ser vär­det i det som gör oss unika.

Retainer och löpande arvode

Våra kon­sul­ter arbe­tar som regel på retai­ner. Det inne­bär att du beta­lar ett belopp från vil­ket arvo­de för utfört arbe­te avräk­nas. Du beta­lar en ini­ti­al retai­ner och fyl­ler sedan på den enligt en betal­nings­plan vi kom­mer över­ens om (som regel en gång per månad).

Vi pre­mi­e­rar stör­re åta­gan­den och lång­sik­ti­ga rela­tio­ner med läg­re arvo­de. Ju stör­re ini­ti­al retai­ner, desto läg­re arvo­de. Det låga arvo­det behål­ler du så länge upp­dra­get pågår, betal­nings­pla­nen efter­levs och du vill.

Den enda gång­en du inte vill behål­la det låga arvo­det är när du vill sän­ka det ytter­li­ga­re. Säg bara till oss, så kom­mer vi över­ens om en ny betal­nings­plan med en ny ini­ti­al retainer.

För allt löpan­de arbe­te som är över­ens­kom­mit eller som inte krä­ver spe­ci­a­list­kom­pe­tens avräk­nas nor­malt arvo­de från retai­nern för ned­lagt arbe­te. För works­hop, utbild­ning och råd­giv­ning samt arbets­upp­gif­ter som inte ingår i det över­enskom­na löpan­de arbe­tet och krä­ver spe­ci­a­list­kom­pe­tens avräk­nas ett för­höjt arvo­de. Vi utför inga tjäns­ter med för­höjt arvo­de utan att först ha gjort en sär­skild över­ens­kom­mel­se med dig.

Om du inte vill beta­la retai­ner kan du fort­fa­ran­de köpa våra tjäns­ter. Då beta­lar du i efter­skott för utfört och redo­vi­sat arbe­te. I det fal­let är nor­ma­lar­vo­det 1070 kr och det för­höj­da arvo­det 1500 kr per tim­me oav­sett hur myc­ket tid du köper.

Initial retai­ner Normalt Förhöjt
≥ 20 tkr 995 kr/​tim 1 395 kr/​tim
≥ 50 tkr 920 kr/​tim 1 290 kr/​tim
≥ 100 tkr 845 kr/​tim 1 185 kr/​tim
≥ 200 tkr 770 kr/​tim 1 080 kr/​tim
≥ 400 tkr 695 kr/​tim 975 kr/​tim

Digital plattform

Konzilo är en digi­tal platt­form som i sitt grundut­fö­ran­de består av ett onli­ne-maga­sin. Till den­na kan du läg­ga nyhets­brev, ana­ly­tics och mar­ke­ting auto­ma­tion som tillägg­s­tjäns­ter. Varje del har en upp­starts­av­gift och en abon­ne­mangs­av­gift. Abonnemangsavgiften inklu­de­rar en viss kapa­ci­tet. Du kan köpa till mer kapa­ci­tet när så behövs.

Tjänst Uppstartsavgift Abonnemangsavgift
Årsvis betal­ning Månadsvis betal­ning
Konzilo onli­ne-maga­sin
inkl 1 000 sidor och
inkl 1 000 kontakter
29 000 kr 3 995 kr/​månad 4 995 kr/​månad
Konzilo nyhets­brev
inkl 1 000 kontakter
29 000 kr 395 kr/​mån 495 kr/​mån
Konzilo ana­ly­tics 29 000 kr 395 kr/​mån 495 kr/​mån
Konzilo mar­ke­ting auto­ma­tion
inkl 1 000 kontakter
29 000 kr 3 995 kr/​mån 4 995 kr/​mån
Ytterligare 1 000 sidor
till Konzilo online-magasin
0 kr 395 kr/​månad 495 kr/​månad
Ytterligare 1 000 kon­tak­ter
till Konzilo nyhets­brev och
till Konzilo mar­ke­ting automation
0 kr 395 kr/​månad 495 kr/​månad

Konzilo är en web­ba­se­rad tjänst som utgörs av alla delar för vil­ka du teck­nar abonnemang.

Vi garan­te­rar 99,9% till­gäng­lig­het dyg­net runt vec­kans alla dagar för tjänsten.

Vi tar back­up en gång per dygn på all data som lag­ras i tjäns­ten. Backup spa­ras i sju dygn.

Om tjäns­ten drab­bas av tek­nis­ka pro­blem påbör­jar vi felav­hjälp­ning sna­rast möj­ligt, dock senast inom 8 arbetstim­mar. Med arbetstim­me avses en tim­me mel­lan 8 och 17 alla dagar för­u­tom all­män­na helg­da­gar, lör­da­gar, påskaf­ton, mid­som­ma­raf­ton, julaf­ton och nyårsafton.

När du bestäl­ler ett abon­ne­mang ingår du i ett avtal med en löp­tid på ett år eller en månad. Vi pre­mi­e­rar ett års löp­tid med läg­re abon­ne­mangs­av­gift per månad. Årsvis löp­tid gäl­ler om du inte sär­skilt anger månads­vis löp­tid i en skrift­lig beställ­ning av abon­ne­mang­et. Abonnemanget för­ny­as med sam­ma löp­tid och på de vill­kor som gäl­ler en måna­der före för­ny­el­sen, om du inte senast en månad före löp­ti­dens slut skrift­li­gen med­de­lar att abon­ne­mang­et inte ska förnyas.

Abonnemang med en begrän­sad kapa­ci­tet kan upp­gra­de­ras till hög­re kapa­ci­tet mot tillägg på abon­ne­mangs­av­gif­ten. Den hög­re kapa­ci­te­ten gäl­ler från beställ­ning och abon­ne­mang­ets hela löp­ti­den, och för­ny­as med abonnemanget.

Vi fak­tu­re­rar dig upp­starts­av­gift och abon­ne­mangs­av­gift för hela löp­ti­den när ett nytt abon­ne­mang beställs. Vi fak­tu­re­rar tilläggs­av­gift för för­höjd kapa­ci­tet vid beställ­ning och för åter­sto­den av inne­va­ran­de löp­tid. Vi fak­tu­re­ra dig abon­ne­mangs­av­gift inklu­si­ve tillägg för hög­re kapa­ci­tet för hela löp­ti­den när det förnyas.

Fasta priser

För works­hops, utbild­ning­ar och någ­ra and­ra tjäns­ter har vi fas­ta arvoden.

Tjänst Pris exklu­si­ve moms
Effektkedja 40 000 kr
Målgruppskarta 40 000 kr per målgrupp
Produktionsplan 60 000 kr
Redaktionell meto­dik 40 000 kr
Strategiskt ram­verk 180 000 kr inklu­si­ve 1 mål­grupp
40 000 kr per till­kom­man­de målgrupp
Innehållsanalys 40 000 kr per 100 sidor
Sökmotoroptimering 40 000 kr per 100 sidor
Skräddarsydd inspi­ra­tions- eller kunskapsseminarie 16 740 kr per halvdag
Skräddarsydd intern­ut­bild­ning 6 450 kr per per­son och dag
dock minst 40 000 kr per dag
Skräddarsydd hel­dags­works­hop 44 640 kr
Skräddarsydd halv­dags­works­hop 27 900 kr
Öppen kurs Se Webbdagarna Academy

Med works­hop avses en sam­man­komst som syf­tar till att med­ver­kan­de ska upp­nå ett angi­vet resul­tat, Med hel­dags­works­hop avses en works­hop som pågår högst 8 tim­mar (varav minst 6 tim­mar är effek­tiv tid). Med halv­dags­works­hop avses en works­hop som pågår högst 4 tim­mar (varav minst 3 tim­mar är effek­tiv tid).

I god tid före en works­hop dis­ku­te­rar vi inne­håll, upp­lägg, del­ta­ga­re och praktikaliteter.

Om ni öns­kar att vi ska arran­ge­ra lokal för works­hop så till­kom­mer kost­nad för lokal, för­bruk­nings­ma­te­ri­al och pen­sion. Om ni själv arran­ge­rar lokal så ska ni tän­ka på att loka­len behö­ver vara rym­lig, ha stor white­board, dator­pro­jek­tor och bläd­der­block, till­se att det finns gott om notis­block, pen­nor och tejp, samt arran­ge­ra för fika­pa­us på för- och efter­mid­dag samt lunch.

Fast arvo­det fak­tu­re­ras i sam­band med att utfö­ran­det av tjäns­ten inleds.

Allmänna villkor

Vad som har sagts ovan inklu­de­ras i des­sa all­män­na villkor.

Resor, boende och utlägg

För resor, boen­de och utlägg som i för­väg har över­ens­kom­mits eller efteråt har god­känts fak­tu­re­rar vi fak­tis­ka och redo­vi­sa­de kostnader.

Vi fak­tu­re­rar inte tid för resor från Kntnts kon­tor till en plats inom det av SCB defi­ni­e­ra­de stor­stads­om­rå­de i vil­ket kon­to­ret ligger.

För övri­ga resor belas­tar vi er med 50 % av res­ti­den, dock inte mer än att den sam­man­lag­da tiden under en dag blir 8 timmar.

Moms

Om ing­et anges är alla angiv­na pri­ser och arvo­den exklu­si­ve moms.

Prisjustering

Vi ser regel­bun­det över våra arvo­den och avgif­ter och de kan där­för änd­ras. Ändringar gäl­ler inte redan fak­tu­re­ra­de eller för­ut­be­tal­da arvo­den och avgifter.

Fakturering

Havda och redo­vi­sa­de kost­na­der för resa, logi och utlägg, samt arvo­de som inte räk­nas av mot retai­ner, fak­tu­re­ras var fjor­ton­de dag.

Betalning mot fak­tu­ra ska vara oss till­han­da inom 30 dagar.

Försening

Vid för­se­nad betal­ning utgår rän­ta enligt Räntelag (1975:635).

Vid ute­bli­ven betal­ning, och efter påmin­nel­se och skä­lig tid för rät­tel­se, så har vi rätt att avslu­ta leve­rans av den tjänst som den ute­bliv­na betal­ning­en avser.