Kntnts arvoden, avgifter och allmänna villkor

De fles­ta byrå­er avslö­jar inte vad de tar betalt. Varför? När vi frå­gar, sva­rar många, mel­lan skål och vägg natur­ligt­vis, att de vill ha flex­i­bi­li­tet. Vad bety­der det? Det vill ing­en precisera. 

Vi väl­jer en annan väg av respekt för dig. Genom att öppet berät­ta vad vi tar betalt har vi sur­rat oss till mas­ten. Du behö­ver inte oroa dig för att and­ra får ett bätt­re pris än du. Vi gör inte skill­nad på folk och folk.

Vår öppen­het gör det enkelt för kon­kur­ren­ter att läg­ga sig på ett läg­re pris. Om det är avgö­ran­de för dig, är vi san­no­likt inte rätt för dig. Vi job­bar med dem som ser vär­det i det som gör oss unika.

Konsultuppdrag

Alla upp­drag är inte lika. En del är kor­ta, en del är väl­de­fi­ni­e­ra­de och en del är är lite öpp­na­re i sitt inne­håll och beräk­nas pågå en läng­re tid. Därför har vi tre oli­ka betal­nings­mo­del­ler. Du väl­jer den som pas­sar dig bäst.

  • Tidbank: Välj det­ta om du vill job­ba lång­sik­tigt med oss och få bäs­ta pris. Du beta­lar fast pris för en tid­bank med val­fritt antal tim­mar som du har till­go­do under 12 måna­der från dagen för beställ­ning­en. Vi avräk­nar utförd och redo­vi­sad tid från tid­ban­ken. Priset för tid­ban­ken är antal tim­mar mul­ti­pli­ce­rat med timar­vo­det enligt tabel­len nedan Vi fak­tu­re­rar tid­ban­ken vid beställning.
  • Fast pris: Välj det­ta för upp­drag som är väl avgrän­sad i tid och inne­håll. Du beta­lar ett fast pris som vi beräk­nar genom att mul­ti­pli­ce­ra antal tim­mar som vi upp­skat­tar att upp­dra­get krä­ver med timar­vo­det enligt tabel­len nedan. Vi fak­tu­re­rar 50 % av pri­set vid beställ­ning, 30 % vid leve­rans och 20 % vid accep­tans. Skriftligen över­enskom­na änd­ring­ar och tillägg fak­tu­re­ras all­tid löpande.
  • Löpande räk­ning: Välj det­ta om du vill anli­ta oss för ett kor­ta­re upp­drag. Du beta­lar 1095 kro­nor per tim­me oav­sett hur många tim­mar upp­dra­get pågår. Vi fak­tu­re­rar var 14 dag arvo­de för utförd och redo­vi­sad tid.

Vi pre­mi­e­rar stör­re åta­gan­den och lång­sik­ti­ga rela­tio­ner med läg­re arvo­de per tim­me eftersom det mins­kar vår kost­nad för kon­sul­ter mel­lan uppdrag.

Omfattning Timarvodet
1–49 tim­mar 1095 kr
50–99 tim­mar 995 kr
100–199 tim­mar 895 kr
200–499 tim­mar 795 kr
500– tim­mar 695 kr

Många väl­jer tid­bank som betal­nings­mo­dell. Det för­e­nar det bäs­ta hos de två and­ra model­ler­na. Precis som fast pris är kost­na­den känd på för­hand, och likt löpan­de räk­ning kan du änd­ra utan att behö­va omför­hand­la upp­dra­get. Som pric­ken över i:et får du ock­så job­bet gjort till lägs­ta tänk­ba­ra pris.

Särskilda villkor för konsultuppdrag

Tjänst

Med tjänst avses här kon­sult­tjänst enligt ovan.

Betalningsmodell

Om ing­en betal­nings­mo­dell har över­ens­kom­mits ska löpan­de arvo­de gälla.

Övertid

Med över­tids­ar­be­te avses arbe­te som efter sär­skild över­ens­kom­mel­se har för­lagts utan­för arbetstid.

För över­tids­ar­be­te till­kom­mer en över­tids­er­sätt­ning utö­ver vad som föl­jer av över­ens­kom­men betal­nings­mo­dell. För över­tids­ar­be­te efter 06.00 och före 20.00 på en arbets­dag är över­tids­er­sätt­ning­en per tim­me 50 % av timar­vo­det vid löpan­de räk­ning. För över­tids­ar­be­te på annan tid är över­tids­er­sätt­ning­en per tim­me 100 % av timar­vo­det vid löpan­de räkning.

Utlägg

För inköp som i för­väg har över­ens­kom­mits eller efteråt har god­känts av varor och tjäns­ter för kun­dens räk­ning fak­tu­re­rar vi var fjor­ton­de dag de fak­tis­ka och redo­vi­sa­de kost­na­der­na plus tio procent.

Resor

Vid resa som i för­väg har över­ens­kom­mits eller efteråt har god­känts fak­tu­re­rar vi fak­tis­ka och redo­vi­sa­de kost­na­der för resa, boen­de och skat­te­fritt trak­ta­men­te. Vid resa med egen bil eller för­måns­bil räk­nas den skat­te­fria biler­sätt­ning som resekostnad.

Rättigheter

Kunden erhål­ler en i tiden obe­grän­sad och icke-exklu­siv rätt att för avta­lat ända­mål nytt­ja och vid det­ta egna nytt­jan­de modi­fi­e­ra och mång­fal­di­ga resul­ta­tet av resul­ta­tet till följd av upp­dra­get. För delar av resul­tat som till­hör tred­je man gäl­ler tred­je mans licensvillkor.

Molntjänster

Vi erbju­der två betal­nings­mo­del­ler för moln­tjäns­ter­na Kntnt Marketing Platform, WordPress, Mautic och Matomo:

  • Årsabonnemang: 12 måna­ders bind­nings­tid. Vi fak­tu­re­rar 12 månads­av­gif­ter vid beställ­ning och 30 dagar innan förnyesle.
  • Månadsabonnemang: 1 månads bind­nings­tid. Vi fak­tu­re­rar 2 månads­av­gif­ter vid beställ­ning och 1 månads­av­gift 30 dagar innan förnyelse.
Tjänst Vad som ingår Uppstartsavgift Abonnemangsavgift
Årsvis betal­ning Månadsvis betal­ning
Kntnt Marketing Platform 1 000 artik­lar
5 000 kon­tak­ter
25 000 mejl per månad
20 GB lag­ring
2 000 GB tra­fik per månad
9 950 kr 1 995 kr/​mån 2 995 kr/​mån
WordPress 20 GB lag­ring
2 000 GB tra­fik per månad
0* kr 995 kr/​mån 1 995 kr/​mån
Mautic 10 000 kon­tak­ter
50 000 mail per månad
9 950 kr 3 995 kr/​mån 4 995 kr/​mån
Matomo 3 använ­da­re
500 000 sid­vis­ning­ar och event per månad
9 950 kr 1 995 kr/​mån 2 995 kr/​mån

* Det är ing­en start­av­gift för WordPress, men det till­kom­mer arvo­de för arbe­tet med att desig­na och byg­ga alter­na­tivt flyt­ta befint­lig webb­plats. Kontakta oss så tit­tar vi när­ma­re på avd du vill åstad­kom­ma och läm­nar offert.

Till ovanstå­en­de tjäns­ter kan du ock­så köpa till föl­jan­de tilläggstjänster:

Tilläggstjänst Vad som ingår Avgift
Kntnt Marketing Platform Extra Artiklar 1 000 extra artiklar 995 kr/​mån
Kntnt Marketing Platform Extra Kontakter 5 000 extra kon­tak­ter
25 000 extra mejl per månad
1 995 kr/​mån
WordPress Uppgradering 50 GB lag­ring
5 000 GB tra­fik per månad
995 kr/​mån
Mautic Extra Kontakter 10 000 extra kon­tak­ter
50 000 extra mejl per månad
2 995 kr/​mån
Matomo Uppgradering Öka antal använ­da­re till 14 495 kr/​mån
Matomo Obegränsad Obegränsat antal användare 995 kr/​mån
Matomo Extra Trafik 500 000 extra sid­vis­ni­gar och event per månad 995 kr/​mån

Särskilda villkor för molntjänster

Tjänst

Med tjänst avses här moln­tjänst enligt ovan inklu­si­ve even­tu­el­la tilläggstjänster.

Betalningsmodell

Om ing­en betal­nings­mo­dell har över­ens­kom­mits ska års­a­bon­ne­mang gälla.

Abonnemang och bindningstid

Vi till­han­da­hål­ler moln­tjäns­ter­na som ett abon­ne­mang med bind­nings­tid som är lika lång som tiden du har beta­lar abon­ne­mang­et i förskott.

Nytt abonnemang

När ett abon­ne­mang påbör­jas fak­tu­re­ra vi upp­starts­av­gift och abon­ne­mangs­av­gift inklu­si­ve even­tu­el­la tillägg­s­tjäns­ter för hela bindningstiden.

Förnyelse av abonnemang

Abonnemang för­ny­as med sam­ma bind­nings­tid och på de vill­kor som gäl­ler en måna­der före för­ny­el­sen, om du inte senast 30 dagar före bind­nings­ti­dens slut skrift­li­gen med­de­lar att tjäns­ten inte ska förnyas.

Vi fak­tu­re­rar abon­ne­mangs­av­gif­ten för tjäns­ten och för tillägg­s­tjäns­ter 30 dagar före bind­nings­ti­dens slut. Betalningen ska vara oss till­han­da senast dagen före bind­nings­ti­dens slut.

Tilläggstjänster

Du kan när som helst skrift­li­gen bestäl­la en tillägg­s­tjänst. Tilläggstjänsten bör­jar vid beställningen.

Vi fak­tu­re­ra för tillägg­s­tjäns­ten för åter­sto­den av abon­ne­mang­ets bindningstiden.

Tilläggstjänsten för­ny­as med sam­ma bind­nings­ti­den som abon­ne­mang­et och på de vill­kor som gäl­ler en måna­der före för­ny­el­sen, om du inte senast 30 dagar före bind­nings­ti­dens slut skrift­li­gen med­de­lar att tillägg­s­tjäns­ten inte ska förnyas.

Workshop och utbildning

För works­hops, utbild­ning­ar och någ­ra and­ra tjäns­ter har vi fas­ta arvoden.

Tjänst Pris exklu­si­ve moms
Effektkedja 40 000 kr
Målgruppskarta 40 000 kr per målgrupp
Produktionsplan 60 000 kr
Redaktionell meto­dik 40 000 kr
Strategiskt ram­verk 180 000 kr inklu­si­ve 1 mål­grupp
40 000 kr per till­kom­man­de målgrupp
Skräddarsydd inspi­ra­tions- eller kunskapsseminarie 16 740 kr per halvdag
Skräddarsydd intern­ut­bild­ning 6 450 kr per per­son och dag
dock minst 40 000 kr per dag
Skräddarsydd hel­dags­works­hop 44 640 kr
Skräddarsydd halv­dags­works­hop 27 900 kr

Särskilda villkor för workshop och utbildning

Tjänst

Med tjänst avses här works­hop eller utbild­ning enligt ovan.

Genomförande

Med works­hop avses en sam­man­komst som syf­tar till att med­ver­kan­de ska upp­nå ett angi­vet resul­tat, Med hel­dags­works­hop avses en works­hop som pågår högst 8 tim­mar (varav minst 6 tim­mar är effek­tiv tid). Med halv­dags­works­hop avses en works­hop som pågår högst 4 tim­mar (varav minst 3 tim­mar är effek­tiv tid).

I god tid före en works­hop dis­ku­te­rar vi inne­håll, upp­lägg, del­ta­ga­re och praktikaliteter.

Om ni öns­kar att vi ska arran­ge­ra lokal för works­hop så till­kom­mer kost­nad för lokal, för­bruk­nings­ma­te­ri­al och pen­sion. Om ni själv arran­ge­rar lokal så ska ni tän­ka på att loka­len behö­ver vara rym­lig, ha stor white­board, dator­pro­jek­tor och bläd­der­block, till­se att det finns gott om notis­block, pen­nor och tejp, samt arran­ge­ra för fika­pa­us på för- och efter­mid­dag samt lunch.

Betalnikngsmodell

Arvodet fak­tu­re­ras i sam­band med att utfö­ran­det av tjäns­ten inleds.

Allmänna villkor

Definitioner

Med Kntnt samt vi, oss och and­ra pro­no­men i förs­ta per­son avses Kntnt Sweden AB.

Med kun­den, du, ni, er och and­ra pro­no­men i and­ra per­son avses våra klient.

Med part avses en av Kntnt och kunden.

Med tjänst avses utfö­ran­det av ett spe­ci­fi­ce­rat uppdrag.

Med arbets­dag avses dag utom helg­da­gar i Sverige samt lör­da­gar, påskaf­ton, mid­som­ma­raf­ton, julaf­ton och nyårsafton.

Med arbets­tid avses tid mel­lan 8 och 17 alla arbetsdagar.

Tjänsten

Kntnt ska utfö­ra tjäns­ten med för ända­må­let lämp­li­ga, kva­li­fi­ce­ra­de och kom­pe­ten­ta med­ar­be­ta­re och på ett fack­man­na­mäs­sigt sätt. Kntnt kan anli­ta under­kon­sul­ter för vil­ka vi ansva­rar som för våra egna medarbetare.

Priser

Vi ser regel­bun­det över våra arvo­den och pri­ser. De kan där­för änd­ras utan för­var­ning. Dock gäl­ler inte änd­ring­en redan beställt arbe­te. Ändringar gäl­ler inte hel­ler över­ens­kom­met fast arvo­de och påver­kar inte redan betald tidbank.

Moms till­kom­mer på alla arvo­den och priser.

Fakturering

Vi fak­tu­re­rar enligt över­ens­kom­men betalningsmodell.

Eventuell över­tids­er­sätt­ning, even­tu­el­la utlägg och even­tu­el­la kost­na­der fak­tu­re­ras inte ofta­re än var 14 dag.

Betalning

Betalning sker mot fak­tu­ra. Betalning ska vara oss till­han­da inom 14 dagar.

Vid för­se­nad betal­ning utgår rän­ta enligt Räntelag (1975:635).

Vid ute­bli­ven betal­ning, och efter påmin­nel­se och skä­lig tid för rät­tel­se, så har vi rätt att avslu­ta leve­rans av den tjänst som den ute­bliv­na betal­ning­en avser.

Kontaktpersoner

Part ska utse en kon­takt­per­son med befo­gen­het att fat­ta bin­dan­de beslut avse­en­de uppdraget.

Part ska med­de­la den and­ra par­ten om valet av kontaktperson.

Kontaktpersonerna ska vara till­gäng­li­ga för varand­ra och sva­ra på frå­gor röran­de uppdraget.

Sekretess

Part ska inte utan med­gi­van­de från den and­ra par­ten läm­na till tred­je man upp­gif­ter som kan betrak­tas som den and­ra par­tens affärs- eller yrkes­hem­lig­het. Detta gäl­ler under hela upp­dra­get och två år därefter.

Vad som har sagts ovan gäl­ler inte infor­ma­tion som den­ne enligt lag eller annan för­fatt­ning är skyl­dig att läm­na ut, eller som part kan visa har bli­vit känt för den­ne på annat sätt än under upp­dra­get eller som är all­mänt känt.

Part skall genom tyst­nads­för­bin­del­se med per­so­nal och under­kon­sul­ter eller and­ra lämp­li­ga åt­gärder till­se att sek­re­tess enligt ovan iakttas.

Tolkningsföreträde

När du accep­te­rar ett anbud avse­en­de tjäns­ten upp­kom­mer ett för båda par­ter bin­dan­de avtal enligt

  1. vad som anges i anbudet
  2. ovanstå­en­de beskriv­ning av tjänsten
  3. ovanstå­en­de sär­skil­da villkor
  4. des­sa all­män­na villkor

Om mot­stri­di­ga upp­gif­ter anges i des­sa punk­ter, ska den punkt som räk­nas upp först ha före­trä­de. Senare gjor­da över­ens­kom­mel­ser har all­tid före­trä­de fram­för des­sa punkter.

Tvist

Om par­ter­na blir oen­se om vad som har avta­lats och det­ta inte kan lösas genom för­hand­ling ska föl­jan­de gälla:

Om tvis­ten avser ett vär­de under 40 pris­bas­belopp enligt lagen (1962:381) om all­män för­säk­ring ska den avgö­ras av svensk all­män dom­stol med tillämp­ning av svensk rätt.

I annat fall ska tvis­ten slut­ligt avgö­ras genom skil­je­dom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets ska ske på svens­ka och orten där Kntnt har säte. Svensk lag ska tillämpas.